Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Jaarverslag Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland

Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 9 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Jaarverslag 2011 Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland Inhoud Introductie Samenstelling van de maatschap Praktijk Omvang Afstemming beleid Aanvragers Travel Clinic Vivre Verrichtingenpakket
Transcript
Jaarverslag 2011 Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland Inhoud Introductie Samenstelling van de maatschap Praktijk Omvang Afstemming beleid Aanvragers Travel Clinic Vivre Verrichtingenpakket Bacteriologie Virologie en Infectieserologie Immunologie Moleculaire diagnostiek Laboratoriumorganisatie Management Automatisering Kwaliteit Hygiëne en infectie preventie Opleiding en onderwijs Wetenschappelijk onderzoek Activiteiten van de maatschapsleden 2 Introductie Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland. Hierin worden de activiteiten van de Maatschap weergegeven in relatie tot het meerjarenbeleidsplan. Thuy-Nga Le, arts-microbioloog is per januari 2011 toegetreden tot de maatschap voor de locaties Ziekenhuis Rivierenland en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ellen Mascini was tot 1 mei 2011 voor 0,2 FTE gedetacheerd naar het RIVM voor de functie van vertegenwoordiger van regio Oost-Nederland binnen de Consulenten Openbare gezondheidszorg Microbiologie. Er heeft een personele shuffle over de verschillende locaties plaatsgevonden in Arjanne van Griethuysen is vanaf 1 maart 2011 naast Ries Schouten en Thuy-Nga Le werkzaam in Ziekenhuis Gelderse Vallei, waar zij tevens specialist-manager is. Ron Bosboom en Bent Postma hebben hun werkzaamheden in Ziekenhuis Gelderse Vallei in de loop van 2011 beëindigd en zijn nu volledig werkzaam in respectievelijk Ziekenhuis Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis. De maatschap heeft in verband met de hoge werkdruk een waarnemer aangesteld: Hanneke Schreuder, free-lance arts-microbioloog. Zij is tot 1 oktober werkzaam geweest op de locatie Rijnstate Velp. In 2011 zijn de microbiologische laboratoria in Velp en Ede CCKL-geaccrediteerd. 3 Samenstelling van de maatschap en verdeling over de ziekenhuizen De maatschap bestaat in 2010 uit 8 artsen-microbioloog en 1 medisch immunoloog (8,7 FTE). Mw. Dr. H. Schreuder, arts-microbioloog, heeft op freelance basis in Velp gewerkt tot 1 oktober. Locatie Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede Dhr. R.W. Bosboom, arts-microbioloog, tot augustus Mw. dr. A.J. van Griethuysen, arts-microbioloog, vanaf maart Mw. T.T.N. Le, arts-microbioloog Dr. B. Postma, arts-microbioloog, tot augustus Dr. M.A. Schouten, arts-microbioloog Mw. dr. E.G. van Lochem, medisch immunoloog Locatie Rijnstate te Arnhem, Velp en Zevenaar Dhr. R.W. Bosboom, arts-microbioloog Mw. dr. A.J. van Griethuysen, arts-microbioloog, tot maart Mw. dr. E.M. Mascini, arts-microbioloog Mw. dr. C.M.A. Swanink, arts-microbioloog Dr. A.A. van Zwet, arts-microbioloog Mw. dr. E.G. van Lochem, medisch immunoloog Locatie Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem Mw. dr. E.M. Mascini, arts-microbioloog Dr. B. Postma, arts-microbioloog Locatie Ziekenhuis Rivierenland te Tiel Mw. T.T.N. Le, arts-microbioloog Dr. M.A. Schouten, arts-microbioloog Bestuur van de Maatschap Voorzitter Penningmeester Secretaris Mw. dr. E.G. van Lochem Dhr. R.W. Bosboom Mw. dr. A.J. van Griethuysen (tot 1 augustus) Mw. dr. C.M.A. Swanink (vanaf 1 augustus) 4 Praktijk Omvang De praktijk van de maatschap omvat Ziekenhuis Rijnstate (locaties Arnhem-Noord, Velp en Zevenaar), Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Ziekenhuis Rivierenland in Tiel evenals de poliklinieken, de huisartsen, de verloskundigen, de verpleeg- en verzorgingshuizen en de gezondheidsdiensten in de adherentiegebieden van deze ziekenhuizen. Afstemming beleid De maatschap vergaderde twee maal per maand op woensdagavond volgens een vaste agenda. De maatschap heeft in 2011 één beleidsdag gehouden die in het teken stond van een nieuw meerjaren beleidsplan (9 februari, Bilderberg Hotel, Oosterbeek) Aanvragers Bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg wordt door de maatschap gezien als de kerntaak. In de visie van de maatschap worden de artsen-microbioloog en de medisch immunoloog middels aanvragen voor onderzoek verzocht om als medebehandelaar kennis en kunde in te brengen. Huisartsen De maatschap streeft ernaar om ook buiten het ziekenhuis de reputatie als kenniscentrum op het gebied van infectieziekten en immunologie te verwerven waar onze klanten als vanzelfsprekend aankloppen. In het kader van relatiebeheer zijn 10 huisartsengroepen (Hagro s) in het verzorgingsgebied van het microbiologisch en immunologisch laboratorium Rijnstate (MIL) bezocht door de arts-microbioloog met aandachtsgebied 1 e lijn en het hoofd Productieteam van het MIL. In het verzorgingsgebied van het medisch microbiologisch Laboratorium Ziekenhuis Gelderse Vallei (MML Ede) zijn huisartsengroepen bezocht door de arts-microbioloog met aandachtsgebied 1 e lijn samen met een klinisch chemicus. De maatschap heeft nascholing aan huisartsen verzorgd over de volgende onderwerpen: FTO: AB voorschrijfgedrag binnen de Hagro ( License to Kill) FTO: UWI 1 e lijn FTO: Diarree wat doe je ermee FTO: Hepatitis: Bewustwording Identificatie - Behandeling Microbiologische problemen in de huisartsenpraktijk. Huisartsentoetsgroep Arnhem, 29 maart Clinic 2011; werkbezoek huisartsen aan MML, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, 16 november GGD De maatschap heeft in 2011 op ad hoc basis vergaderd met de artsen-infectieziekten van GGD Gelderland-Midden, GGD Rivierenland, GGD Gelre-IJssel en GGD Midden- Nederland in regionaal verband. Alle 4 GGD en in het verzorgingsgebied van de maatschap zijn voor de SOA-diagnostiek een traject van openbare aanbesteding ingeslagen en hebben om financiële redenen de contracten met de laboratoria helaas niet verlengd. De convenanten tussen de maatschap en de GGD en zijn in lijn met deze ontwikkeling ook niet verlengd. Specialisten Medisch specialisten in de diverse ziekenhuizen worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd over diagnostiek, behandeling en preventie van infectieziekten en over onderzoek en diagnostiek in het kader van immunologische aandoeningen. Om de dienstverlening van de maatschap zo goed mogelijk af te stemmen op de wens van de medisch specialisten, worden vakgroepen en maatschappen bezocht en 5 gevraagd feedback te geven over de dienstverlening. Hiertoe wordt in de voorbereidende fase een enquete naar de betreffende vakgroep uitgestuurd. De uitkomsten daarvan worden tezamen met productie cijfers en uitkomsten van diagnostische bepalingen besproken. (zie ook onder kwaliteit) In alle ziekenhuizen wordt structureel onderwijs voor medisch specialisten en artsenassistent verzorgd. Via deze weg kan bijzondere patiënten casuïstiek voor een breder gehoor worden besproken, maar kunnen ook nieuwe inzichten of richtlijnen met collega specialisten worden gedeeld (zie ook onder onderwijs) In Ziekenhuis Rivierenland Tiel is een enquête gehouden onder de medisch specialisten van het ziekenhuis. De uitkomst van de bezoeken en enquêtes laat zien dat de aanvragers tevreden zijn over de diensten van de artsen-microbioloog en medisch immunoloog. Travel Clinic Vivre In 2011 werden in totaal 1569 nieuwe reizigers gezien op het spreekuur; waarvan 1051 in Ede, 387 in Barneveld en 131 in Veenendaal. Daarnaast werden 676 vervolgconsulten geregistreerd. Van alle reizigers werden er 27 gevaccineerd tegen buiktyfus, 14 tegen gele koorts, 74 tegen hepatitis A, 38 tegen hepatitis A & B, 29 tegen hepatitis B, 5 tegen Japanse encefalitis, 11 tegen rabiës, 2 tegen FSME. Van alle cliënten gevaccineerd tegen hepatitis B was er 1 non-responder, 33 % had een titer tussen 400 en 1000, 66% een titer Het aantal rabiës vaccinaties is nog steeds erg laag omdat in 2011 alleen de intramusculaire toedieningweg werd aangeboden welke relatief duur is. Aan 51 reizigers werd malaria profylaxe verstrekt. 6 Verrichtingenpakket Bacteriologie In 2011werd vier keer een regionaal bacteriologieoverleg gehouden met als doel afstemming van de protocollen. Als eerste onderwerp is gekozen voor de invoering van de EUCAST-richtlijn op alle laboratoria binnen de maatschap. Het MML in Ede en het MIL in Velp zijn overgegaan van de CLSI richtlijn naar de EUCAST. In Doetinchem is het validatietraject gestart om in 2012 over te kunnen gaan. Het MIL in Velp is gestopt met de bereiding van eigen media; alle laboratoria zijn na validatie overgegaan op gebruik van commerciële media voor kweek en gevoeligheidsbepaling. Op het MML Ede is de Helicobacter antigeen test in faeces geïntroduceerd. In 2011 is de Malditof in Velp geintroduceerd voor determinatie van gram-negatieve staven en gram-positieve coccen. Virologie en Infectieserologie In 2011 zijn in ZGV de voorbereidingen getroffen voor een Total lab automation (TLA). Diverse analysers op het Klinisch Chemisch Laboratorium, MML en apotheek stonden op de nominatie om vervangen te worden. Door de betrokken vakgroepen/maatschap is de mogelijkheid onderzocht om alle analyses zoveel als mogelijk op 1 platform te gaan verrichten. Deze voorbereidingen hebben geresulteerd in de keuze voor volledig geautomatiseerd platform dat in 2012 operationeel moet zijn. Sinds 2011 worden in het Slingeland Ziekenhuis de HBsAg en HIV bepaling op het KCHL verricht onder supervisie van de arts-microbioloog. Rijnstate Begin 2011 is definitief gestopt met de detectie van virale en atypische verwekkers uit respiratoir materiaal mbv de Respifinder. Alle respiratoire verwekkers worden nu met real-time PCR aangetoond. In het huidige pakket is geen detectie van rhinovirus en coronavirus opgenomen. In 2011 is de overstap gemaakt naar een ander platform (Abbott M2000) voor moleculaire detectie van HIV, HBV en HCV. De adenovirus PCR is gevalideerd voor feces monsters. In 2011 is de Architect TM CMV-IgM-test en de CMV-IgG aviditeitstest geïmplementeerd voor de diagnostiek van cytomegalovirus (CMV) infecties. Hierdoor kan de uitslag sneller en meer betrouwbaar geïnterpreteerd worden. Ook de luesscreening is gevalideerd op de Architect. Aangezien de Architect niet voldeed aan de validatiecriteria voor liquoren, wordt voor de diagnostiek van neurolues nog de TPPA-titratie gebruikt. Op de Liaison is de herpes simplex IgG en IgM gevalideerd en in gebruik genomen. In het virtuele lab is besloten dat de Borrelia diagnostiek, inclusief immunoblot in 2012 uitgevoerd zal worden in Ede. Aan de hepatitis E serologie kleven momenteel te veel nadelen om die op korte termijn in te voeren. Het in Nederland circulerende type wordt niet goed opgepikt door de huidige commerciële serologische testen. Immunologie In 2011 is het immunologisch onderzoekspakket uitgebreid met bepalingen voor anti-ia2 en anti- GAD antistoffen in het kader van Diabetes Mellitus type I diagnostiek. Deze bepalingen worden sindsdien verricht voor aanvragers uit Rijnstate, ZGV Ede en UMCN St Radboud. De bepalingen van MPO en PR-3 antistoffen in het kader van vasculitis diagnostiek zijn vervangen door een gevoeliger ( high-sensitive ) methode. Ook bepaling van de reumafactor is naar een andere methode overgezet waardoor de waarden dichterbij de landelijke consensus waarden liggen. In het kader van het aandachtsgebied immunologie is in 2011 een werkconferentie georganiseerd Infectiepreventie bij de immuun gecompromitteerde patiënt. 7 Moleculaire diagnostiek In 2011 is energie gestoken in het inventariseren van mogelijkheden om de workflow op de moleculaire afdeling verder te automatiseren. Dit leidt niet alleen tot een betere reproduceerbaarheid en verminderde kans op monsterverwisseling, maar ook tot verlaging van werkdruk voor de analisten en een snellere workflow. Mede vanwege de financiële situatie van het ziekenhuis Rijnstate kon de pipetteerrobot in 2011 nog niet worden aangeschaft. Het regionaal moleculair overleg met de moleculaire analisten en artsen-microbioloog uit Velp, Ede en Doetinchem werd gecontinueerd. Er werd in 2011 drie keer regionaal vergaderd ten behoeve van de afstemming van de diagnostiek. 8 Laboratoriumorganisatie binnen het werkgebied van de maatschap Management In navolging van het initiatief van de maatschap om te komen tot één virtueel laboratorium en betere samenwerking, hebben de managementteams van de laboratoria in Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis in 2011 regelmatig overleg gehad. De hieruit voortkomende ideeën zijn besproken met het clustermanagement en de Raden van Bestuur Gelderse Vallei en Rijnstate In de loop van 2011 werd een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen de microbiologische laboratoria van Ziekenhuis Rijnstate en van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). Besloten werd de serologische diagnostiek voor beide ziekenhuizen te concentreren in het ZGV en de moleculaire diagnostiek voor beide ziekenhuizen in Rijnstate te verrichten. Dit past in de eerder door de maatschap ontwikkelde visie om door middel van bundeling van krachten de concurrentie positie van beide laboratoria in een veranderende omgeving verder te versterken. Vergroten van het volume van diagnostische bepalingen zal naar verwachting een positieve invloed hebben op expertise en prijs. In de loop van 2012 zal dit beleid operationeel worden. Het samenwerkingscontract op het gebied van de microbiologie tussen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Rijnstate werd in de loop van 2011 geactualiseerd. Het gaat hierbij met name om moleculaire diagnostiek. Ook werden het samenwerkingscontract tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rivierenland Ziekenhuis Tiel in 2011 geactualiseerd. Automatisering In 2011 werd gestart met de koppeling van de laboratorium informatiesystemen van ZGV, Rijnstate en Slingeland. De daadwerkelijke implementatie in de praktijk vergde een langere testfase dan voorzien en is niet in 2011 gerealiseerd. Op het MML in ZGV is in 2011 het al langer bestaande probleem met de koppeling van het LIS en Norma betreffende de infectieserologie opgelost. 9 Kwaliteit De laboratoria in Velp, Ede en Doetinchem streven naar onderlinge samenwerking op het gebied van intern kwaliteitsbeleid. In mei 2011 is het MIL geaccrediteerd volgens de 4e praktijkrichtlijn van het CCKL. Het MML van het Slingeland Ziekenhuis heeft eind 2011 alle benodigde documenten opgestuurd naar het CCKL om begin 2012 gevisiteerd te worden. Het laboratorium in Ede heeft in april 2011 het CCKL cerificaat uitgereikt gekregen. Hierdoor kunnen deze laboratoria de testen verrichten ten behoeve van het semendonortestlaboratorium. Er heeft in november een NIAZ audit plaatsgevonden in het Slingeland Ziekenhuis. De maatschap is in alle ziekenhuizen vertegenwoordigd in de commissie / werkgroep Kwaliteit. De maatschap participeert in alle ziekenhuizen in de VMS-onderdelen postoperatieve wondinfecties en preventie van lijnsepsis. In Rijnstate hebben alle zittende maten het IFMS audit traject doorlopen, terwijl één van hen tevens als auditor functioneert. In Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede worden ook IFMS audit trajecten gestart. In 2010 is de maatschap gevisiteerd door de Algemene visitatiecommissie van de NVMM. N.a.v. de verbeterpunten is in 2011 een plan van aanpak geschreven. In 2011 zijn vrijwel alle verbeterpunten gerealiseerd. Om het kwaliteitssysteem verder te implementeren en te borgen worden de bezoeken aan maatschappen, vakgroepen en huisartsen praktijken uitgewerkt en omgezet in een actiepuntenlijst. Hygiëne en infectie preventie In 2011 is de aandacht in de maatschappij voor infectiepreventie in ziekenhuizen verder toegenomen naar aanleiding van de OXA-48 epidemie in het Maasstad Ziekenhuis. In 2011 zijn we op 10 februari en 13 december met de hygiënisten van de vier ziekenhuizen waar onze maatschap werkzaam in is bij elkaar gekomen om zoveel mogelijk het beleid op het gebied van infectiepreventie op elkaar af te stemmen. Het is bij deze bijeenkomsten duidelijk geworden dat er lokale verschillen bestaan in isolatiebeleid. In 2012 zullen we hiermee verder gaan om de verschillende protocollen gelijk te trekken. De maatschap heeft zich in 2011 hard gemaakt voor formatie van de artsen-microbioloog ten behoeve van infectiepreventiewerkzaamheden. Hiertoe is de maatschap in gesprek getreden met de Raden van Bestuur en heeft zij de mogelijkheid verkend om via zorgverzekeraars formatie te formaliseren. Vervolgens heeft de maatschap met de NVMM gecorrespondeerd over deze problematiek; de NVMM is hierover met de Inspectie en VWS in gesprek. Een oplossing is nog niet gevonden in 2011, dit wordt vervolgd in De afdelingen Hygiëne & Infectiepreventie van de verschillende ziekenhuizen werken met een eigen jaarverslag. 10 Opleiding en onderwijs Opleiding tot arts-microbioloog In 2011 waren 2 AIOS op het MIL Rijnstate werkzaam; Ianthe Maat van 1 januari t/m 30 juni voor de bacteriologiestage en Coretta van Leer van 1 februari t/m 31 augustus voor de stage consulten. Twee maal per maand m.u.v. vakantieperiode, vond professioneel overleg plaats, waarin ook de AIOS participeerde. Hierbij zijn in 2011 o.a. de volgende onderwerpen behandeld: S. aureus bacteriemie Faeceskweken 1e lijn: parasieten PCR vs. TFT De electronische neus Carbapenemase detectie met Checkpoints Geinfecteerde heup- en knieprotheses JC-virus: antistoffen en PCR NVMM voorjaarsvergadering Preoperatieve antibioticum profylaxe Invasieve aspergillose Bespreking vragen AIOS voortgangstoets MKSAP Betekenis HSB in urinekweken: zin of onzin? Plasmodium Knowlesi TBC-IGRA diagnostiek Participatie in onderwijs Analistenwerkbespreking Gelderse Vallei: volgens schema Lunchbespreking analisten MIL Velp: 2-wekelijks Onderwijs analisten laboratorium Tiel: volgens schema AIOS Medische Microbiologie Rijnstate: volgens rooster Onderwijs analisten Doetinchem: ad hoc en tijdens maandelijks vakinhoudelijk overleg Arts-assistenten interne geneeskunde Gelderse Vallei: wekelijks Arts-assistenten en internisten Tiel; ad hoc Arts-assistenten interne geneeskunde Rijnstate: 2-wekelijks Arts-assistenten chirurgie Slingeland: volgens schema Verpleegkundigen IC Gelderse Vallei, volgens schema Verpleegkundigen Dialyse Gelderse Vallei, ad hoc Introductie nieuwe arts-assistenten Gelderse Vallei en Slingeland: maandelijks Introductieprogramma co-assistenten Slingeland: maandelijks Onderwijs interne geneeskunde ZGV en Slingeland: volgens schema Immunologie onderwijs longgeneeskunde Rijnstate: ad hoc en op verzoek (4x) Immunologie/reumatologie onderwijs arts-ass interne Gelderse Vallei (2x2 lezingen) Immunologie seminars analisten KCHL Gelderse Vallei (2x2) Immunologie onderwijs AIOS med. Microbiologie Nijmegen (2x) Blokken systematische bacteriologie en tractus, 2 e en 3 e jaarsstudenten microbiologie, HAN NVALT Onderwijs AIOS longziekten (landelijk) Participatie in klinische besprekingen MDO IC Rijnstate/ Gelderse Vallei / Slingeland: dagelijks MDO IC Rivierenland: wekelijks Interne bespreking Gelderse Vallei/Slingeland/Tiel: wekelijks Kindergeneeskunde Rijnstate en Gelderse Vallei: wekelijks 11 Hematologie Rijnstate: wekelijks Hematologie Gelderse Vallei: op verzoek, Nefrologie bespreking Slingeland: wekelijks Infectieziektebespreking Rijnstate: wekelijks HIV-bepreking Rijnstate: 2-wekelijks Hepatitis bespreking Rijnstate: 6-8 keer per jaar Orthopedie infectiebespreking Rijnstate: maandelijks Interstitiële longziekten bespreking: 2-maandelijks MDO Allergie Rijnstate: 2-maandelijks Reizigersgeneeskunde bespreking Gelderse Vallei: 2 maandelijks Infecties bij dialysepatiënten Slingeland: 2 maal per jaar Wetenschappelijk onderzoek De maatschap participeerde in 2011 in de volgende studies: - SDD/SOD studie - Sreening voor Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) bij ziekenhuisopname - CAPITA studie (invasieve pneumokokken infecties en vaccinatie) - Landelijke surveillance invasieve pneumokokkenziekte - Landelijke surveillance Clostridium difficile - HIV-monitoring studie (SHM) - Onderzoek naar nieuwe diagnostische en prognostische immunologische markers bij inflammatoire darmziekten (IBD) i.s.m. afdeling MDL Rijnstate - Vroege ontstekingsparameters bij jicht (rol van IL-8) i.s.m. afdeling Reumatologie Rijnstate - Nationale ESBL surveillance studiegroep - Onderzoek naar hepatitis B en C onder allochtonen in Arnhem in samenwerking met internist-infectiologen en
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks