Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Jaarverslag Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische grondslag te Kruiningen

Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 11 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Jaarverslag 2015 Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische grondslag te Kruiningen Vastgesteld op de Bestuursvergadering d.d. 23 maart 2016 Voorzitter: B. Otte Handtekening:
Transcript
Jaarverslag 2015 Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische grondslag te Kruiningen Vastgesteld op de Bestuursvergadering d.d. 23 maart 2016 Voorzitter: B. Otte Handtekening: BOtte Secretaris: J.A. van de Velde Handtekening: JAvdVelde 2 Inhoudsopgave: Algemene informatie 1. Van de secretaris 2. Jaarverslag toezichthouder 3. De taak en de organisatie 4. Organisatorische ontwikkelingen, interne en externe contacten 5. Personeelsbeleid 6. Huisvesting 7. Onderwijskundig beleid en leerresultaten 8. De leerlingen en het toelatingsbeleid Financiële informatie 9. Financiële positie 10. Treasury verslag 11. Analyse resultaat 12. Investerings- en financieringsbeleid 13. Bestemming resultaat 14. Exploitatie van het privaat vermogen van de vereniging 15. Continuïteitsparagraaf 16. Begroting Verantwoording inzet middelen prestatiebox 3 1. Van de secretaris: Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische grondslag te Kruiningen waarvan uitgaat de Dr. A. Comrieschool. Als bestuur worden we geroepen om door middel van een jaarverslag verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid van het achterliggende jaar. Het jaar 2015 is voorbij en als we dan terugzien op dat voorbijgevlogen jaar, dan mag het ons wel tot verwondering zijn dat we nog zoveel voorrechten mochten ontvangen als school. Ondanks alle zorgen, mocht het onderwijs aan onze kinderen zijn voortgang nog hebben. Elke dag mocht Gods Woord nog open gaan en zijn de kinderen erop gewezen wat nodig is ter zaligheid, wat zou het een wonder zijn dat het aan de harten van onze kinderen gezegend mocht worden. Ook wij en onze kinderen zullen eenmaal rekenschap af moeten leggen, en hoe zal het dan zijn? Eeuwig wel of eeuwig wee? Mocht de Heere ons allen dat eeuwig wel uit genade willen schenken. In het achterliggende jaar is door directie, leerkrachten en vrijwilligers weer veel werk verzet. De resultaten waren ook dit jaar gelukkig weer bemoedigend. Elke dag mochten onze kinderen het onderwijs ontvangen. Dat dit alles niet vanzelfsprekend is blijkt ook steeds weer als het onderwijs in de Tweede Kamer ter sprake komt. In het achterliggende jaar zijn er geen klachten gemeld bij de vertrouwenspersoon. Verder is ook het overleg kerk en school voortgezet, de eenheid kerk, school en gezin blijft van wezenlijk belang. Als bestuur hebben we ook in het achterliggende jaar verschillende keren vergaderd. Alle groepen zijn achterliggend jaar verschillende keren door de bestuursleden bezocht. De personeelsvergaderingen werden regelmatig bijgewoond. We mogen vermelden dat het onderwijs zijn goede voortgang nog mag hebben. Ook dit jaar is er weer een bijeenkomst geweest waarbij personeel, bestuur en kerkenraad aanwezig was. Een bijeenkomst waar Ds. Bredeweg gesproken heeft over de kanttekeningen bij de Bijbel. Ook heeft een aantal leden van de kerkenraad de school diverse keren bezocht. Zo worden in het jaarverslag weer enkele zaken uit het afgelopen jaar onder uw aandacht gebracht. Veel heeft ons in het achterliggende jaar weer bezig gehouden. En dan vooral tijdelijke belangen van ons en onze kinderen. Maar mochten we in alles maar voortdurend beseffen dat we hier op aarde slechts een korte tijd hebben. Wij hebben Gods Woord, dat mag iedere dag op school en thuis nog open gaan. En dan is het onderwijs dat we daaruit ontvangen toch het allerbelangrijkste. Mocht de Heere het aan onze harten willen zegenen, want dat kan de eeuwigheid verduren. Kruiningen, mei 2016 Namens het bestuur, J.A. van de Velde (secretaris) 4 2. Jaarverslag toezichthouder Bestuur en Toezicht Per 1 augustus 2010 is de wet goed onderwijs, goed bestuur van kracht geworden. Dit betekent dat iedere school moet voldoen aan een wettelijk vastgesteld niveau van basiskwaliteit, dat ook een bekostigingsvoorwaarde is geworden. Dit zal door de onderwijsinspectie getoetst worden op basis van het Toezichtskader PO. Onder goed bestuur verstaat de wet dat er functiescheiding moet zijn tussen het bestuur van de school welke als bevoegd gezag functioneert, en het toezicht op het bevoegd gezag conform een vastgestelde bestuurscode. De vereniging is zowel lid van de PO Raad als de VGS en past na de afronding van de implementatiefase de VGS code toe. Het bestuur van de Dr. A. Comrieschool heeft gekozen voor de herinvoering en het statutair benadrukken van het onderscheid: Collectief Bestuur (CB), Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB). Het Collectief Bestuur geeft daarbij een volmacht (mandaat) aan de directeur. Dit bestuursmodel sluit aan bij de huidige structuur en de gewenste cultuur. In het verslagjaar is nader onderzoek verricht om te komen tot een meer professioneel Raad van Toezichtmodel. Er is aansluiting gezocht in de regio Reimerswaal met de scholen in Waarde en Yerseke, Dat heeft vooralsnog niet geleid tot toenadering. Wel participeert het voltallig bestuur in een professionaliseringstraject uitgaande van de PO raad op het gebied van bestuur en toezicht. (het zogenaamd q-besturentraject) Naar aanleiding hiervan zullen we in het jaar 2016 een heroverweging van het model uitvoeren. De hoofdtaken van de toezichthouder bestaan uit: a. Vaststellen jaarverslag, begroting en strategisch beleid b. Benoemen accountant c. Toezien op de naleving van de wettelijke verplichting, de code voor goed bestuur en de afwijkingen daarvan d. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag Jaarverslag 2015 toezichthouder Zoals vastgelegd in het bestuur concept van de school legt de toezichthouder verantwoording af over zijn taken en bevoegdheden. Dit wordt gedaan door middel van dit hoofdstuk in het jaarverslag. Dit voorjaar heeft de toezichthouder het jaarverslag en de jaarrekening 2015 goedgekeurd. De instemmende accountantsverklaring over deze jaarrekening is ontvangen. De naleving code goed bestuur, zoals bedoeld in de Wet Primair Onderwijs is besproken en onderzocht. Overeenkomstig deze code wordt gehandeld. Door middel van managementrapportages worden ook de toezichthouders op de hoogte gehouden van de leerresultaten. Er is blijvende inzet nodig in bepaalde vakken, wat ook de tussentijdse toetsen aangeven, onder andere begrijpend lezen, mede hiervoor wordt een andere taalmethode aangeschaft, wat de resultaten ten goede zal komen. In het najaar heeft de toezichthouder de accountant benoemd voor de controle van de jaarrekening van Naar aanleiding van de ingediende concept begroting zijn diverse zaken besproken met het collectief bestuur. Deze punten waren onder andere: weerstandsvermogen, hoe zit dat, is er voldoende? Alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Op dit moment is het toezichthoudend bestuur samen met het collectief bestuur bezig zich te verdiepen in het besturen als toezichthouder c.q. collectief bestuur, dit gebeurt door middel van vijf avonden onder leiding van een deskundige van de PO raad in samenwerking met vijf andere besturen. Na deze avonden zal het toezichthoudend bestuur zich beraden hoe verder te professionaliseren. 6 3 De taak en de organisatie: Algemeen: De Dr. A. Comrieschool is een school voor basisonderwijs die door de vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag wordt geëxploiteerd. Binnen deze schoolvereniging worden de activiteiten van de vereniging (ouderbijdragen, ledencontributies en dergelijke) en de exploitatie van het onderwijs geconsolideerd verantwoord. Bestuur Het collectief bestuur van de vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag bestaat uit 7 leden. Onder het kopje bestuur en toezicht wordt uitgelegd welk model het bestuur heeft gekozen om te voldoen aan de wet; Bestuur en Toezicht. De missie van het bestuur is verwoord in het bestuurlijk beleidskader en luidt als volgt: Het faciliteren en stimuleren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van reformatorisch onderwijs zoals vastgelegd in de door de inspectie gestelde kerndoelen, waarbij voor de invulling van de identiteit gelden de statuten van onze vereniging. Het collectief bestuur vergaderde in het achterliggende jaar zeven keer. Het algemeen bestuur vergaderde tweemaal. Het Dagelijks bestuur vergaderde drie maal. In mei was de ledenvergadering. Er is toen afscheid genomen van Dhr. A. Versprille. Hij heeft vele jaren kennis en inzicht mogen besteden aan het besturen van de school, waaronder vanaf 2006 als secretaris. Hij werd hartelijk dank gezegd. In zijn plaats werd gekozen Dhr. I. van Koeveringe die zijn benoeming aannam. Door de directeur werd informatie gegeven over actuele en school specifieke onderwijskundige zaken. Een klein gedeelte van de leden bezocht deze vergadering. In november werd voor de 5 e keer een gezamenlijke bijeenkomst met schoolbestuur, team, MR, en kerkenraad belegd. Het doel is versterking van de band onderling en nadenken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De plaatselijk predikant van de Gereformeerde Gemeente Ds. Bredeweg hield een inleiding over de kanttekeningen bij de Statenvertaling. Op de bestuursagenda passeerden geen bijzondere zaken buitenom wat u elders in dit verslag leest. Het bestuur vergadert zoveel mogelijk aan de hand van de bestuursjaarkalender. Dit voorkomt ad hoc vergaderen. Het bestuur bezoekt 4 keer per jaar de school waar in ieder geval de Bijbelles wordt bijgewoond. Het bestuur probeert op hoofdlijnen te sturen. Dat wil zeggen dat de directeur voor een groot aantal zaken is gemandateerd volgens het managementstatuut. De directeur legt verantwoording af over de voortgang van het onderwijs volgens een vast concept vervat in de zogenaamde managementrapportage. Het bestuur volgt de ontwikkeling en zet de kaders voor het beleid. Het bestuur houdt toezicht op de behaalde leeropbrengsten door monitoring en analyse van de schooleindtoets en de toets uitslagen die 2x per jaar in de groepen worden afgenomen en bespreekt deze met de directeur. Indien deze resultaten aanleiding geven tot aanpassing van het onderwijsaanbod zullen hiervoor door het management voorstellen worden geformuleerd. Het bestuur houdt toezicht op de voortgang van dit veranderingsproces. Medezeggenschapsraad In de medezeggenschapsraad hebben 2 ouders en 2 personeelsleden zitting. Bestuur, ouders en personeel hebben zich uitgesproken voor een medezeggenschapsraad met adviesrecht. Ongeveer 6 keer per jaar komt de MR bijeen. De directeur praat de MR elke vergadering bij over actuele zaken, maar geeft ook uitleg over de verplichte documenten o.a. begroting, jaarplan, resultaten en jaarverslag. De MR publiceert ook een eigen jaarverslag. De MR heeft inmiddels een plaatsje op de eigen website. De relatie MR, bestuur en directie is goed en constructief te noemen. 7 School De levensbeschouwelijke visie van de school luidt: De kinderen opvoeden en onderwijzen tot een zelfstandige, God dienende persoonlijkheid geschikt en altijd bereid om zijn of haar unieke gaven te besteden tot eer van God en heil van de naaste! De kernactiviteiten van de school zijn, naast het onderwijs uit Gods Woord, het behalen van de kerndoelen zoals die door het Ministerie als minimum doel zijn gesteld. Sommige zaken moeten de kinderen zich absoluut eigen maken, andere zaken staan wat minder op de voorgrond. Voor enkele kernvakken, te weten: begrijpend- en technisch lezen, taal, rekenen en Engels, is gekozen voor intensieve aandacht, omdat in de huidige maatschappij deze basisvaardigheden onmisbaar zijn. Doordat de maatschappij steeds verder internationaliseert, is een gedegen kennis van de Engelse taal voor steeds meer beroepen onmisbaar. Engels wordt dan ook vanaf groep 1 gegeven. De leerkrachten hebben allen een 2-jarige cursus gevolgd. Twee leerkrachten hebben een voortgezette Cambridge cursus gevolgd. Onze missie We hebben wat uit te leggen 1. We hebben de kinderen wat uit te leggen: iedere dag mogen wij de kinderen Gods Woord uitleggen, de basisvakken en de zaakvakken, zoals ze vastgelegd zijn in de kerndoelen 2. We, de leerkrachten en de directie, hebben de ouders wat uit te leggen: de verantwoording voor de leerlingen delen, samen zorg dragen voor het kind op basis van de doopbelofte 3. We, de leerkrachten, de directie en het bestuur, hebben de omgeving wat uit te leggen: de omgeving merkt aan onze kinderen dat ze op een christelijke school zitten en de daarbij behorende waarden en normen hanteren in hun dagelijks leven Website In het verslagjaar heeft de website een update gehad en diverse bugs zijn eruit gehaald. We kunnen zeggen dat het een kleurrijke, frisse, inhoudsvolle website is geworden. De ouders kunnen er de wekelijkse weekbrieven, de schoolnieuwsbrieven en andere relevante informatie vinden. De MR en het bestuur publiceren hier ook hun publieke informatie. We merken een toename van het gebruik van de website. Structuur van de school De school heeft een 1 hoofdige leiding (directeur). De directeur is voor een deel van de week gedetacheerd aan de Vereniging van reformatorisch primair onderwijs Zeeland: Colon. Per 1 januari 2015 is afscheid genomen van de adjunct-directeur die full time bij Colon is gaan werken. Om het management te ondersteunen zijn een onderbouwteamleider en een bovenbouwteamleider aangesteld. Voor de leerlingenzorg zijn 2 Interne Begeleiders, en voor het media- en ict onderwijs zijn 2 ICT-ers aangesteld. Als onderwijsondersteunend personeel zijn 4 onderwijsassistenten, een managementassistente, een schoolassistente, een onderhoudsman en 3 schoonmaaksters in dienst. In het verslagjaar is per 1 september ook een zorgassistente benoemd voor de duur van twee jaar. Zij is in dienst van St. Gezel. In het kader van de toegenomen beleidsvrijheid en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid die de lumpsumfinanciering met zich meebrengt, laat het management zich ondersteunen door een financiële beleidsmedewerker, die de directie met raad en daad bijstaat. Op personeelsgebied wordt de directie bijgestaan door een personeel- beleidsmedewerker. Op 8 onderwijskundig gebied levert de onderwijskundig beleidsmedewerker medewerkers verlenen hun diensten vanuit Colon. zijn diensten. Deze drie Klachten In het verslagjaar zijn er geen klachten ingediend bij de vertrouwenspersoon. Eventuele klachten worden afgehandeld conform de procedure zoals neergelegd in het reglement van de klachtencommissie, vastgesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. Risicobeheersing Er is een deugdelijk onderbouwd meerjarenonderhoudplan dat jaarlijks voor de begroting wordt geüpdatet en dit geeft een goed inzicht in de kosten en activiteiten wat betreft onderhoud in de komende 20 jaar. In de resultatenrapportage wordt een prognose gemaakt over de leerresultaten die mogen worden verwacht, met name op de CITO eindtoets voor de komende 2 jaar. Door middel van periodieke financiële rapportages (per kwartaal) wordt door het bevoegd gezag gemonitord of de financiële resultaten zich ontwikkelen conform de begroting. Elke bestuursvergadering worden in de managementrapportage via een vaste opzet, de onderwijskundige, personele, bouwkundige en demografische ontwikkelingen beschreven. Het bestuur wordt 2x per jaar op de hoogte gesteld van de leerresultaten via een managementrapportage. In de veiligheid voor leerkracht en leerling is het Plan van aanpak uit de Risico-check van belang. Het plan van aanpak leidde tot een aantal maatregelen van organisatorische of bouwkundige aard. Eenmaal in de 2 jaar wordt het plan van aanpak uit de RI&E gecheckt door de Arbo coördinator of er uitvoering aan de planning is gegeven. In het verslagjaar is een uitgebreide risicoanalyse op Arbo gebied afgenomen (eens in de vier jaar). Door een deskundige van de Arbo unie is nog een tweede check uitgevoerd. Er hebben zich in het verslagjaar geen gebeurtenissen van personele, maatschappelijke of politieke betekenis voorgedaan die van een bedreiging vormen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling. 9 4. Organisatorische ontwikkelingen, interne en externe contacten Samenwerkingsverbanden Het is nuttig en noodzakelijk dat de school participeert in diverse verbanden. Een aantal aspecten willen we daarvoor noemen: -wettelijke verplichtingen -Bijbelse notie: Prediker 4 -ingewikkelde wet- en regelgeving -toenemende druk vanuit overheid -risico s op financieel en personeel gebied We maken onder andere deel uit van: 1. De Vereniging van reformatorisch primair onderwijs Zeeland: COLON. De directies van de samenwerkende scholen participeren in een directieraad, met als doelstelling elkaar te versterken in de taak die zij hebben. De school wordt meer en meer verantwoordelijk voor de totale begeleiding en opvang van de leerlingen. Deze toenemende verantwoordelijkheid vraagt steeds nieuwe vaardigheden. Een schoolorganisatie in de huidige samenleving dient tijdig op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen. De Vereniging wordt als een welkome steun gezien in de positie van eenpitters. Omdat de directeur van de Comrieschool in het Management Team van Colon zit, zal er steeds een wisselwerking zijn in uitproberen en doorgeven van ideeën en ontwikkelingen. 2. De school participeert, op basis van een wettelijke verplichting, binnen het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband Berseba dat zijn beslag op heeft gekregen. Een ander opzet van verwijzing en toekenning van arrangementen zorgt voor een intensief traject voor de zorgcoördinatoren. De directeur is voorzitter van de Regionale Commissie. Een Commissie die de beleidsmatige zaken op het gebied van Passend Onderwijs initieert en bewaakt. 3. Onze school neemt ook deel aan het Onderwijs Overleg Reimerswaal. Zie kopje: Gemeente 4. De directeur participeert in verschillende gremia: netwerk directeuren Reimerswaal, de coöperatie primair onderwijs Zeeland, de werkgroep krimp van de besturen organisatie, de klankbordgroep van het VGS, voorzitter van de kwaliteitsgroep onderwijs en kwaliteit, Ouders Het is van groot belang dat er goede samenwerking is tussen de school en de ouders van de leerlingen. Om deze samenwerking te bevorderen zijn er in het achterliggende jaar diverse ontmoetingsmomenten georganiseerd zoals: - Ouderavond; tijdens deze avond is er aandacht besteed aan de leefwereld van onze kinderen door Dhr. Quist. Vooral het gebruik van media werd op indringende wijze behandeld. - Contactavonden; In november/februari en eventueel in juni krijgen alle ouders de gelegenheid om met de leerkracht van hun zoon of dochter te spreken over de leerresultaten. De contactavond in november kreeg een andere invulling, door meer de sociaal-emotionele aspecten van de kinderen te bespreken. Ouders vonden dit erg waardevol. In februari komen de cognitiever aspecten aan bod. - De kleuterjuffen organiseren hun oudergesprekken na de observatieperiode in februari en juni aan de hand van het observatiesysteem Kijk - Moedermorgens voor de kleutergroepen - Ouderbezoek bij de leerlingen in de groepen 1 tot en met 4 - Activiteiten hulp van ouders bij bibliotheek, lessen techniek, leesonderwijs, excursies etc. - Elke maand ontvangen de ouders een nieuwsbrief met informatie. 10 - Wekelijks ontvangen de ouders vanuit de groep van hun kinderen digitale informatie over huiswerk, activiteiten in de klas etc. - De website gaat ook meer functioneren. Er worgen regelmatig foto s op gepubliceerd. - Er is een groepje natuurouders geformeerd. - Aan het begin van het cursusjaar is er een voorlichtingsavond voor de ouders met een plenair gedeelte en een groepsgebonden deel. - Een groepje ouders komt enkele malen per jaar bij elkaar om met elkaar te praten over opvoedkundige zaken. De intern begeleider van onze school coördineert deze bijeenkomsten. - De Kerstavond is dit jaar weer samen met kinderen en ouders in de kerk gehouden. - In april deden we mee met kinderen en ouders aan de Koningsdag. - In februari hebben we en inschrijfavond georganiseerd voor ouders van nieuw in te schrijven kinderen. - Het team schoolt zich voor het vierde j
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks