Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 21 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
5(4): (2011) DOI: /jfscom Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X REVIEW ARTICLE DERLEME MAKALESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE PROBİYOTİK
Transcript
5(4): (2011) DOI: /jfscom Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X REVIEW ARTICLE DERLEME MAKALESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE PROBİYOTİK UYGULAMALARI Seval Bahadır Koca 1, Behire Işıl Didinen 1, Seçil Ekici 1, Arife Dulluç 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Eğirdir, Isparta 2 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Isparta İl Müdürlüğü, Isparta Özet: Akuakültürde üretimin artması patojen çeşitliliğini artırmakta ve bakteriyel direnç gelişimini de içine alan pek çok ekolojik etkiye yol açmaktadır. Bu olumsuz etkiler, üretim periyodu boyunca yapılan uygulamaların (gelişi güzel kemoteropatik madde kullanımı vb.) bir sonucu olarak görülmektedir. Akuakültürde probiyotik kullanımı, bu olumsuz etkilerin azaltılması için yeni bir yaklaşım olarak yer almaktadır. Bu derlemede, probiyotik kavramının tanımı, probiyotiklerin etki mekanizmaları, konakçıya kolonizasyonları, probiyotiklerin seçimi, balıklarda, kabuklularda, yumuşakçalarda ve canlı yemlerde probiyotik kullanımı ile ilgili çalışmalar özetlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Bakteri, Akuakültür Abstract: Applications of Probiotic in Aquaculture Ecological impacts including emergence of a large variety of pathogens and bacterial resistance is caused in increase of productivity in aquaculture. This negatively effects are seen as a results of made applications in production cycles (such as randomly use kemoteropatik). Using probiotic in aquaculture is a new approach to reduce these negatively effects. In this study is submited, definition of the concept probiotic, effect mechanisms of probiotics, colonization to host, selection of probiotics, use probiotic in fish, crustacean, the mollusk and the live feed. Keywords: Probiotic, Bacteria, Aquaculture Correspondence to: Seval Bahadır KOCA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 32500, Eğirdir-Isparta-TÜRKİYE Tel: ( ) Fax: ( ) Giriş Probiyotikler, konağın intestinal mikroflorasının gelişimini teşvik eden, tüketilmeleri sonucunda sindirim sisteminde yararlı etkileri ile konağın sağlığında iyileşmeye ve hızlı büyümeye neden olan tek veya karışık canlı mikroorganizma kültürleri veya bunların metabolitleridir (Gomez-Gill vd., 2000; Vine vd., 2006). Probiyotikler konakçıya yararlı yem katkı maddeleri olarak da tanımlanmaktadır (Wang, 2007). Laktik asit bakterileri karasal hayvanların beslenmesinde en yaygın olarak kullanılan probiyotikler olduğu için, sucul türler için de probiyotik olarak kullanılması önerilmektedir (Gatesoupe, 1991; Ringo ve Gatesoupe, 1998). Laktik asit bakterileri probiyotik olarak pek çok potansiyele sahiptirler: gelişimi uyarabilirler, zararlı bakterilerle rekabet edebilirler ve organizmanın doğal bağışıklık mekanizmasını güçlendirebilirler (Vandenberg, 1993; Villamil vd., 2002). Sucul türler üzerindeki etkileri değerlendirilen suşlar genellikle Lactobacillus acidophilus, L. sporogenes, L. rhamnosus, L. plantarum, Carnobacterium divergens sp., Lactococcus lactis ve Pediococcus acidilactici dir (Casteks, 2008). Yaygın olarak kullanılan diğer probiyotikler, spor üreten Bacillus spp. ve mayalardır. Bacillus spp. lerin tutunma yetenekleri, bacteriocin (antimikrobiyal peptitler) üretimi ve bağışıklık sisitemini uyarıcı etkileri kanıtlanmıştır. Spor formunda oldukları için raf ömürleri de uzundur. Saccharomyces cerevisiae de yaygın olarak kullanılan bağışıklık sistemini uyarıcı etkisi kanıtlanan, inhibitör maddeler ürettiği görülmüş bir maya türüdür (Kesarcodi-Watson, 2008). Probiyotiklerin Etki Mekanizmaları Rekabet Etkisi Probiyotiklerin sucul hayvanlara etki mekanizmaları konusundaki çalışmalar daha çok inhibitör madde üretimi ile ilgilidir (Kesarcodi-Watson vd., 2008). Bakteriyel antagonizm doğada yaygın bir olaydır. Mikrobiyal etkileşimler, potansiyel patojen mikroroganizmalar ile rekabetçi faydalı organizmalar arasındaki dengede asıl rolü oynarlar. Yine de mikrobiyal toplulukların kompozisyonu yetiştiricilik uygulamaları ve çevre koşullarıyla değişebilir ki, bu da seçilmiş bakteriyel suşların çoğalmasını uyarır. Bilindiği gibi sucul hayvanların sindirim kanalındaki mikrobiota değiştirilebilir. Bu nedenle mikrobiyal manuplasyon, fırsatçı patojenlerin azaltılması ya da elemine edilmesinde uygun bir yoldur (Balcázar, 2002). Akuakültürde Thalassobacter utilis in V. anguillarum a karşı inhibitör etkisi gösterilmiştir. Bu suş, yengeç larvalarının (Portunus trituberculatus) yaşama oranlarını artırmış ve larvaların yetiştirildiği sudaki Vibrio sp. miktarını azaltmıştır (Nogami ve Madea, 1992; Nogami vd., 1997). Daha sonra Olsson vd., (1992), tarafından ergin Scopthalmus maximus ve Limanda limanda ların bağırsak ve deri mukusundaki bakteriyel suşların Vibrio anguillarum un üzerinde baskılayıcı etki yaptığı bildirilmiştir (Balcázar vd., 2006). Ekvatorda, Litopenaeus vannamei (beyaz karides) nin post larva döneminde V. alginolyticus suşunun probiyotik olarak kullanılması ile büyüme ve yaşama oranını artırdığı saptanmıştır (Garriques ve Arevalo, 1995). Enerji kaynakları için rekabet yoluyla oluşan probiyotik etki, hücre dışı ürünlerle gerçekleşmez, canlı bakteriyel hücrelere ihtiyaç vardır. Demir için rekabet deniz bakterilerinde önemli bir faktör olarak rapor edilmiştir. Demir bağlayan maddeler, sideroforlar, mikrobiyal gelişim için uygun demirin sağlanmasına izin verir. Probiyotiklerin siderefor üretimi, sınırlı demir şartları altında patojen bakterileri demirden mahrum bırakır. Sınırlı demir şartlarında gelişen Pseudomonas fluorescens in kültür supernatantının, Vibrio anguillarum un gelişimini inhibe ettiği bildirilmiştir (Kesarcodi-Watson vd., 2008). Etki mekanizmasında geniş olarak yer alan bir diğer kavram tutunma bölgeleri için rekabettir. Vine vd., (2006), 5 adet probiyotiğin, balık bağırsağındaki iki patojen bakteri ile rekabetini göstermişlerdir. Probiyotiklerin önceden kolonize olması, iki patojenin tutunmasını zorlaştırmış ve probiyotikler patojenlerle yer değiştirmiştir. Besin Kaynağı ve Sindirime Enzimatik Destek Bazı araştırmacılar, mikroorganizmaların sucul canlıların sindirim işleminde yardımcı olduğunu bildirmektedirler. Balıklarda Bacteroides ve Clostridium sp. nin, konakçının beslenmesini özellikle vitaminler ve yağ asitleri sağlama yoluyla destekledikleri rapor edilmiştir (Sakata, 1990). Bazı mikroorganizmalar, Agrobacterium sp., Pseudomonas sp., Brevibacterium sp., Mic- 327 robacterium sp. ve Staphylococcus sp., Salvelinus alpinus larda besinsel işlemleri destekleyebilmektedir (Ringo vd.,1995). Ayrıca bazı bakteriler ekstrasellüler enzimler (proteaz, lipaz vb) ve hatta gerekli büyüme faktörleri üreterek bivalve lerin sindirim işlemine yardımcı olurlar. Benzer bulgular ergin karideslerin mikrobiyal florası için de bildirilmiştir. Mikrobiota, yemlerde ek kaynak olarak görev alabilir ve sindirim kanalındaki mikrobiyal aktivite, vitamin ve esansiyel aminoasit kaynağı olabilir (Balcázar vd., 2006). Bairagi vd., (2002), 9 adet tatlı su balığının bağırsaklarından izole ettikleri seçilmiş bakteriyel suşların, sindirim enzimleri ürettiklerini ve böylece yemden yararlanmayı ve sindirimi kolaylaştırdıklarını saptamışlardır. Ramirez ve Dixon (2003), 3 balık türünden izole ettikleri anaerobik bağırsak bakterilerinin enzimatik özelliklerini ortaya koymuşlar ve potansiyel olarak probiyotik rol oynayabileceklerini ifade etmişlerdir. Bairagi vd., (2004) Labeo rohita ların yemlerine, B.subtilis ve B. circulans ın si gelişim, yem dönüşüm oranı, protein etkinlik oranı gibi faktörleri etkileyerek performansı artırmıştır. Bakteriler bu gelişimi, selülozu ve nişastayı hidrolize edebilen hücre dışı sellülotik ve amilotik enzim üreterek sağlamaktadırlar (Kesarcodi-Watson vd., 2008). Su Kalitesi Üzerindeki Etki Probiyotiklerin sucul çevredeki etkilerini anlamak için pek çok çalışma yapılmıştır. Bir grup yararlı mikroorganizmanın (Lactobacillus, Bacillus, Nitrosomonas, Cellulomonas, Nitrobacter, Pseudomonas, Rhodoseudomonas, Nitrosomonas ve Acinetobacter) sudaki organik yükün mineralizasyonuna yardımcı olarak, su kalitesi ve patojen mikroorganizmaların kontrol için yararlı olabilecekleri ifade edilmektedir (Shariff vd., 2001; Irianto ve Austin, 2002). Su kalitesinin düzeltilmesinde, özellikle Bacillus türleri kullanılmaktadır. Gr(+) bakteriler, organik maddeyi CO 2 e, Gr(-) bakterilerden daha iyi dönüştürürler. Üretim döngüsü sırasında yüksek seviyedeki Gr(+) bakteriler, çözünmüş ve partiküler organik karbonu minimize edebilirler. Bacillus türleri, yetiştiriciliğin yapıldığı su ortamındaki patojenlerin sayısını azaltarak ve sudaki mikrobiyal populasyonun kompozisyonunu etkileyerek su kalitesini iyileştirmektedir. Bu nedenle Bacillus türlerinin, sucul ortamdaki potansiyel patojenlere kaşı antagonistik etkilerinin olduğu düşünülmektedir (Irianto ve Austin, 2002). Bacillus sp. nin kullanılmının su kalitesini iyileştirmesiyle, Penaeus monodon juvenillerinin sağlık durumlarını, büyüme ve yaşama oranlarını artırdığı ve patojenik Vibrio ları azalttığı bildirilmiştir (Balcázar vd., 2006). Bağışıklık Reaksiyonunun Artması Sucul organizmaların spesifik olmayan bağışıklık sistemi, probiyotiklerle uyarılabilir. Clostridium butyricum bakterisinin gökkuşağı alabalığına verilmesi, balığın vibriosise karşı direncini yükseltmiştir. Bu yükseltme, lökositlerin fagositik aktivitesinin artmasıyla sağlanmıştır. Yapılan başka bir araştırmada Bacillus sp. nin kullanılmasının P.monodon da hem humoral bağışıklık savunmasını, hem de hücresel aktivasyon yoluyla hastalıklardan korunmayı sağlamıştır. Bacillus ve Vibrio sp. karışımı suşların kullanılması da beyaz karides yavrularının büyüme ve yaşama oranlarını etkilemiş, ayrıca beyaz benek sendromu virüsü ve Vibrio harvei patojenlerine karşı koruyucu etkileri bulunmuştur. Bu koruyucu etki, fagositozis ve antimikrobiyal etkinin artmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Lactobacillus rhamnosus un 10 5 kob/gr dozunda yeme uygulanmasıyla gökkuşağı alabalıklarında resipiratory burst aktivitesini uyardığı bildirilmektedir (Balcázar vd., 2006). Itami vd. (1998), Bifidobacterium thermophilum un oluşturduğu peptidoglukanın, kuruma karideslerinde V. penaeicida ile infeksiyon oluşturulduğunda karideslerin hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde arttırdığı bildirilmektedir. Bu olumlu etki karideslerin granülositlerinin fagositik aktivitesindeki bağışıklık sistemini uyarıcı etki ile sağlanmıştır. Gullian vd. (2004), bakteriyel ürünlerin (örneğin glukanlar ya da lipopolisakkaritler) bağışıklık sistemini uyarıcı etkilerini test etmişler ve Bacillus türünün bağışıklık sistemini uyarıcı etkisi olduğunu belirlemişlerdir. Antiviral Etkiler Yapılan araştırmalarda salmonid balıkların kuluçkahanelerinden izole edilen Pseudomonas sp., Vibrio sp., Aeromonas sp. ve Coryneform grup bakterilerin IHNV (Infeksiyöz hematopoietik nekrozis virüsü) ne karşı antiviral etki sağladığı bildirilmiştir. Başka bir çalışmada, bir siyah kaplan karidesi kuluçkahanesinden izole edilen iki farklı Vibrio suşunun, IHNV(Infeksiyöz hematopoitik nekrozis virisü) ve OMV (Oncorhynchus masou virüsü) ne karşı etkileri belirlenmiştir (Balcázar vd., 2006). 328 Probiyotiklerin seçimindeki en yaygın yol, in vitro antagonizm testidir. Bu testte patojenler, aday probiyotiklere ya da onların sıvı ortamdaki hücre dışı ürünlerine maruz bırakılmaktadır. Bununla birlikte bu testler, in vivo etkinin tahmininde kullanılamaz. Örneğin, Pseudomonas fleuroscens in Aeromonas salmonicida ya karşı in vitro olarak antagonistik etkisi belirlenmesine rağmen, Frunkulosise karşı Atlantik salmonlarını korumada etkili olmamıştır. Bu nedenle, probiyotiğin orjini, güvenilirliği ve suşların sindirim kanalında yaşayabilme yetenekleri (safra tuzlarına, düşük ph ve proteazlara direnci) önemlidir. Mikroorganizmaların kolonize olma yeteneği, potansiyel probiyotik değeri bakımından asıl seçim kriteridir. Kolonizasyon işlemi, bakterinin mukozal yüzeye tutunmasıyla başlar. Bunu, mukus jeli içine girmesi veya epitel hücrelerine tutunması izler. Mukozal yüzeylere tutunma ve kolonizasyon ile patojenlere karşı oluşan koruyucu mekanizma, besin ve bağlanma yeri için rekabet yada bağışıklığı harekete geçirme şeklindedir (Westerdahl vd., 1991; Salminen vd., 1998). Sonuç olarak probiyotik bakteri seçim metotlarında akuakültürdeki kullanım için; geçmişe yönelik bilgilerin toplanması, potansiyel probiyotiğin kazanılması, potansiyel probiyotiklerin patojen suşlarla rekabete girerek elemine etmelerinin sağlanması, potansiyel probiyotiklerin patojenitesinin denenmesi, konakçıdaki potansiyel probiyotiklerin etkisinin değerlendirilmesi, ekonomik kar/zarar analizi yapılması gerekmektedir (Balcázar vd., 2006). Balıklarda Probiyotik Uygulamaları Akuakültürde biyolojik kontrol ajanları olarak önerilen probiyotiklerin çoğunluğunu, laktik asit bakterileri (Lactobacillus ve Carnobacterium), Vibrio (V.alginolyticus), Bacillus ve Pseudomonas cinsi bakteriler oluşturmakla birlikte, Aeromonas ve Flavobacterium cinslerinin de probiyotik etkileri söz konusudur (Tablo 1 ) ( Balcázar vd., 2006). Gatesoupe, (1994), laktik asit bakterileri ile zenginleştirdiği rotiferleri, kalkan balığı larvalarının beslenmesinde kullanımı ile ortalama ağırlığın ve hayatta kalma oranlarının önemli ölçüde arttığını ve patojenik Vibrio türlerine karşı önemli bir koruma sağladığını bildirmektedir. Gadus morhua frylarına aynı yolla Carnobacterium divergens verilmesi sonucu, Vibrio anguillarum a karşı hastalık direnci geliştirdiği görülmüştür (Gildberg ve Mikkelsen, 1998). Larval kalkan balıklarının yetiştiriciliğinin yapıldığı bir çalışmada, 400 adet denizel bakteri suşundan 34 ünün V. anguillarum, V. splendidus ve bir Pseodoalteromonas türüne karşı in vitro da antibakteriyel etkileri saptanmıştır. Bu suşlar Roseobacter spp., Vibrio spp. ve Pseodoalteromonas olarak teşhis edilmiş olup, bir Roseobacter suşunun 10 7 kob ml -1 olarak larvalara uygulandığında, larvalarda mortaliteleri azalttığı görülmüştür (Hjelm vd., 2004). Bacillus türlerinin karışımını içeren ticari probiyotiğin yetiştiricilik suyuna sinin, kanal yayın balıklarında (Ictalurus punctatus) üretimi ve larvalarda hayatta kalma oranlarını artırdığı bildirilmektedir (Queiroz ve Boyd, 1998). Atlantik salmonlarının bağırsaklarından izole edilen Carnobacterium sp. suşunun 5x10 7 kob/g oranında yeme sinin, salmonid fry ve fingerlinglerinde A. salmonicida, Vibrio ordalli ve Yersinia ruckeri nin neden olduğu enfeksiyonların kontrolünde etkili olduğu tespit edilmiştir (Robertson vd., 2000). Aeromonas hydrophila, Vibrio fluvialis, Carnobacterium sp. ve Gr(+) kok kültürleri gökkuşağı alabalıklarının yemlerine edildiğinde, rekabet etkisi ve balıkta hücresel bağışıklığı artırarak frunkulozisin etkisinde önemli bir azalmaya neden olmuştur (Irianto ve Austin, 2002). Benzer şekilde Vibrio alginolyticus suşunun 10 8 hücre/ml oranında banyo yoluyla Atlantik salmonlarına uygulanması sonucu, A. salmonicida, V. anguillarum ve V. ordalli den kaynaklanan ölümleri azalmıştır (Austin vd., 1995). Paralichthys olivaceus larva ve juvenillerinden elde edilen bağırsak bakterilerinin antibakteriyel özelliklerinin araştırıldığı bir çalışmada, Vibrio spp. nin %53 ünün Pasteurella piscicida nın gelişimini engellediği tespit edilmiştir (Sugita vd., 2002). 329 Tablo 1. Akuakültürde balıklarda ve crustaceanlarda biyolojik kontrol ajanı olarak probiyotikler (Balcázar vd., 2006). Table 1. Probiotics as biological control agent in aquaculture of Fish and crustacea Probiyotik suş Kaynağı Kullanıldığı canlı Uygulama Referans metodu Balıklar Streptococcus lactis ve Lactobacillus bulgaricus? Kalkan larvaları (Scophthalmus maximus) Canlı yeme García de la Banda vd. (1992) Lactobacillus sp. ve Rotiferler Kalkan larvaları Rotifere Gatesoupe (1994) Carnobacterium sp. (B. plicatilis) Vibrio alginolyticus Ticari karides Atlantic salmon (Salmo Bacteriyel Austin vd.(1995) kuluçkahanesi salar L.) süspansiyonla banyo Carnobacterium divergens Atlantic salmon bağırsakları Atlantic cod fry Yeme Gildberg ve Mikkelsen (1998) Bacillus megaterium, B. subtilis, B. polymyxa, B. licheniformis Ticari ürün (Biostart) Kanal yayın balıkları Havuz suyuna Queiroz ve Boyd (1998) Vibrio pelagius Kalkan larvaları Kalkan Kültür suyuna Ringø ve Vadstein (1998) G-probiotic Ticari ürün Oreochromis niloticus Yeme Naik vd. (1999) Pseudomonas fluorescens Dondurulmuş Lates Gökkuşağı alabalığı Kültür suyuna Gram vd. (1999) niloticus Carnobacterium sp. Atlantic salmon Atlantic salmon Yeme Robertson vd. (2000) bağırsakları Lactobacillus rhamnosus ATCC Kültür koleksiyonu Gökkuşağı alabalığı Yeme Nikoskelainen vd. (2001) Aeromonas hydrophila, Vibrio Gökkuşağı alabalığı Gökkuşağı alabalığı Yeme Irianto ve Austin (2002) fluvialis, Carnobacterium sp., Micrococcus luteus sindirim sistemi Enterococcus faecium SF68 Ticari ürün Anguilla anguilla Yeme Chang and Liu (2002) (Cernivet) L. rhamnosus JCM 1136 Kültür koleksiyonu Gökkuşağı alabalığı Yeme Panigrahi vd. (2004) Roseobacter sp. strain 27-4 Kalkan larvaları Kalkan larvaları Kültür suyuna Hjelm vd. (2004) Bacillus circulans Labeo rohita L. rohita Yeme Ghosh vd. (2004) bağısakları Crustacean lar Bacillus sp. S11 Penaeus monodon P. monodon Yeme Rengpipat vd. (1998) Bacillus sp. Ticari ürün (DMS) P. monodon Kültür suyuna Moriarty (1998) Lactobacillus spp. Tavuk sindirim P. monodon Yeme Phianphak vd. (1999) sistemi Saccharomyces cerevisiae, Ticari ürün Penaeus vannamei Yeme Scholz vd. (1999) S. exiguus, Phaffia rhodozyma Vibrio hepatarius, Vibrio sp., P. vannamei P. vannamei Yeme Balcázar (2003) Bacillus sp. Vibrio P62, Vibrio P63, Bacillus P64 P. vannamei P. vannamei Kültür suyuna Gullian vd. (2004) Pseudomonas sp., Vibrio fluvialis P. monodon P. monodon Kültür suyuna Alavandi vd. (2004) 330 Lactobacillus rhamnosus un gökkuşağı alabalıklarının yemine edilerek 51 gün süreyle kullanımı balıklarda A. salmonicida dan kaynaklanan ölümleri azaltmıştır (Nikoskelainen vd., 2001). Enterococcus faecium un da yılan balıklarının yemlerine sinin Edwardsiella tarda ile eprüvasyon sonrası hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde artırdığı görülmüştür (Chang ve Liu, 2002). Yaman (2007), levrek balıklarında probiyotik olarak Lactobacillus rhamnosus gelişim üzerine etkilerini araştırmışlardır. Kontrol grubu, yetiştirme suyuna 10 6 kob/ml bakteri si, Artemia kulturune 10 8 kob/ml bakteri si yapmışlardır. Bu besleme planına 50. gune kadar devam edilmiş ve daha sonra her iki grubunda toz yemine 2,5 ay boyunca 10 9 kob/g duzeyinde bakteri edilmiştir. Deformasyon oranları; yetiştirme suyuna bakteri edilen larvalarda % 5, Artemia kulturune bakteri edilen larvalarda % 2 ve kontrol grubundaki larvalarda % 7 olarak tespit edilmiştir. Larval yaşama oranı deneme gruplarında % 27.4 ve kontrol grubunda % 18,9 olarak belirlenmiş olup aradaki fark önemli bulunmuştur. Probiyotik uygulamasının larva, yavru ve yetişkin dönemdeki balıkların aylık ağırlık artışları ve yem değerlendirme oranları üzerinde etkisi olmadığını belirlemişlerdir. Dulluç, (2011), çalışmalarında tilapia (O. niloticus) ve aynalı sazan (C. carpio) yavrularının yemlerine 1,0x10 5, 1,0x10 6, 1,0x10 7 kob/g oranlarında Bactocell (Pediococcus acidilactici) un büyüme ve yem değerlendirmesi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Deneme sonunda probiyotik sinin tilapia ve sazan yavrularının büyümesi üzerine etki etmediği belirlenmiştir. Crustacean larda Probiyotik Uygulamaları Rengpipat vd. (1998), kaplan karideslerinde Bacillus S11 in yeme si ile Penaeus monodon postlarvalarında patojenik luminescent bakteri kültürü ile eprüvasyon yapıldığında hayatta kalma oranlarının arttığını belirtmişlerdir. Vaseeharan ve Ramasamy (2003), siyah solungaç hastalığına yakalanmış Penaeus monodon lardan izole edilen patojenik Vibrio harveyi nin in vitro ve in vivo şartlar altında gelişiminin, patojenik olmayan Bacillus subtilis BT23 tarafından kontrol altına alındığını göstermişlerdir. Ajitha vd. (2004), çalışmalarında laktik asit bakterilerinin yaygın olarak kullanılan suşlarından Lactobacillus acidophilus, Streptococcus cremoris ve iki farklı L. bulgaricus suşunun P
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks