Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Łącznice i aparaty telefoniczne

Category:

Journals

Publish on:

Views: 3 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Opłata pcztwa uiszczna ryczałtem. Przegląd R k IX. Zeszyt 15. Elektrtechniczny rgan Stwarzyszenia Elektrtechników Plskich i ddatkiemprzeglądu Raditechniczneg, rgan Mim a lalmukta hlitlit. W ychdzi 1 i
Transcript
Opłata pcztwa uiszczna ryczałtem. Przegląd R k IX. Zeszyt 15. Elektrtechniczny rgan Stwarzyszenia Elektrtechników Plskich i ddatkiemprzeglądu Raditechniczneg, rgan Mim a lalmukta hlitlit. W ychdzi 1 i 15 każdeg miesiąca. cena ze szyt 1.50 zł. P R Z E D P Ł A T A : kwartalnie... zł. 9.- C ena zeszytu 1 z ł. 50 g r. B iu r R edakcji i A d m in istracji: W arszaw a, C za c k ie g Ks 5 m 24, I piętr (Gmach S tw a rzysze n ia Tech ników ), telefn N# fid m irls tra c ja twarta cdziennie d g. 12 d g. 4 p pł. ~ Redaktr przyjmuje we wtrki d gdziny 7-eJ d 8-ej wieczrem. - Knt JS& 363 Pcztwej Kasy Oszczędnści. Ceny gtszert pdaje administracja na zapytanie. Warszawa, (Czackieg s) 1 Sierpnia 1927 r. Łącznice i aparaty telefniczne najnwszych systemów zwykłe i autmatyczne Aparaty radj dbircze i części składwe Sygnalizacja: klejwa, przeciw - pżarwa,.wdciągwa, alarmwa Zegary elektryczne Kable telefniczne i druty nawjwe Akumulatry żelaz -niklwe 0 wszelkich celów LatarKi dla kpalń ii Nife dla POLSKU AKCYJNA SPÓŁKA ELEKTRYCZNA W WARSZAWIE, Al. Ujazdwskie 47, tel. 102 i 115 ODDZIAŁ W ŁODZI, ul. Pitrkwska 79. tel. 51 P R Z E G L Ą D E L E K T R O T E C H N I C Z N Y SZWAJCARSKA SP. AKC. ELEKTRYCZNA TUNGSRAM Adres telegr..tungsram - WARSZAWA Warszawa, ul. Sienkiewicza 3 Telefn i K R AROW UL. DUNAJEWSKIEGO 3 ŁÓDŹ UL. PIOTRKOWSKA 65 tt WARSZAWA KRAHOUIŚKIE - PRZEDHIESCIE16/18 POZNAŃ UL. ŚW. MARCINA 41 SOSNOW IEC UL. WARSZAWSKA 6 i e. r SP. Z OGR. ODP. BUDOWA TURBIN P A R O M WSZELKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. WIELKIE SKŁADY MATERJAŁÓW ELEKTRYCZNYCH. Ć R Ż E G L Ą t ) E L E K T R O T E C H N I C Z N Y 99 POLSKIE ZAKŁADY SIEMENS S P Ó Ł K A A K C Y JN A. O D D Z I A Ł Y : Warszawa, Łódź, Ssnwiec, KraKów, Lwów, Fksal 18, Pitrkwska 96, Dęblińska 1, Grdzka 58, Jagiellńska 7 Wszelkie dstawy i urządzenia w zakresie elektrtechniki prądów silnych i słabych. EUN S P Ó ŁK A AKCYJNA D LAiffaPRZEM YStU ELEKTRYCZNEGO - - Biur centralne: K R A K Ó W, Św. Anny 1. Adres telegraficzny: ELON KRAKÓW Ns telefnu 1137? Dynammaaw. Ntm. MASZYNY DLA ELEKTRYCZNEGO SPAWANIA systemu D-ra ROSENBERGA. Instalacje dla światła i siły. Kleje elektryczne. Piece metalurgiczne. Turbgeneratry. ELEKTRYCZNE I I Z I I I E I I 1 WCIĄGOWE DLA KOPALU WĘGLA i NAFTY. P R Z E G L Ą D E L E K T R O T E C H N I C Z N Y POLSKIE ZAKŁADY ELEKTRYCZNE BROWN BOVERI Składy w Warszawie:* ul. Smcza Nr. 7. Tel S P. AKC. DYREKCJA NACZELNA W WARSZAWIE UL. BIELAŃSKA 6 (DOM WŁASNY) TIE L E F O N Y : , Własne fabryki maszyn i przyrządów elektrycznych W ŻY C H LIN IE I W CIESZYNIE Oddziały w Katwicach, Krakwie, Lwwie, Łdzi i Pznaniu, Kupujcie tylk u BROWN BOVERI materjały STOTZA, trwałe, praktyczne, estetyczne. Materjały instalacyjne STOTZA. P R Z E G L Ą D E L E K T R O T E C H N I C Z N Y LUKWAR SP. Z O CR. ODP. WARSZAWA ZA R ZĄ D : Królewska 27 tel TAR6I LIPSKIE 28 sierpnia 3 Września 1927 r. są największą w Eurpie rewją wzrów i najkrzystniejszym na świecie rynkiem zakupów. Więcej niż 1600 grup tw arów z wszystkich gałęzi przem ysłu będzie' reprezentwanych wystawców z 21 krajów zaprezentuje statnie zdbycze swej prdukcji. IN FO R M A C JI UDZIELA: URZĄ,D TARGÓW LIPSKICH W LIPSKU ORA Z PRZFDSTAW ICIRL NA POLSKĘ WŁADYSŁAW GLAZER, WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKA 41 TELEFON ELEKTROINŻYNIERA dkładnie beznaneg z pracami w biurze tech nicznem, zdlneg akwizytra, ze znajmścią języków: plskieg, niemieckieg i ewentualnie francuskieg w słwie i piśmie, pszukuje d natychmiastwe ij wstąpienia światwa firma elektrtechniczna. Zgłszenia z pdaniem warunków, ftgrafją, dpisami świadectw, studjów i praktyki raz curriculum vitae nadsyłać d Administracji Przeglądu Elektrtechniczneg w Warszawie, Czackieg 5, pd Kraków 120 . F A B R Y K A : Kacza 7 tel Adres telegr.: ELEKTROPOL Skrzynka pcztwa Na 6 Warszawa POLECA WŁASNEGO WYROBU: Wyłączniki pkrętne i kntakty d instalacji pd tynkiem i na tynku pdług knstrukcji i patentów firmy VOIGT I HAEFFNER. H O H S T R U K T O R - n r S IlW II I WYSPECJALIZOWANY W DZIALE T A B L IC I E L E K T R Y C Z N Y C H URZĄDZEŃ R O Z D Z IE L C Z Y C H POSZUKIWANY d zaraz d pważnej firmy w Warszawie. Krótkie życirysy: d Administracji Przeglądu Elektrteczniczneg, sub Szwecja . A E M E ELEKTROTECHNICY- AKADEMICY POSZUKIWANI dla biura fertweg i akwizycji Plsce przez światwą firmę dla ciężkieg przemysłu. Reflektuje się w yłącznie na Panów z akademickim wykształceniem, władających biegle językiem plskim i niemieckim, psiadających bywatelstw plskie. Zgłszenia z ftgrafją, curriculum vitae, dpisami świadectw i pdaniem referencyj uprasza się nadsyłać d Administracji Przeg. Elektrtechniczneg pd Nr. 1021 . P R Z E G L Ą D E L E K T R O T E C H N I C Z N Y SCHE FABRYKA PORCELANY S. A. dawn. CZUDAY KATOW ICE BOGUCICE Telef.: KATOWICE 191. Adr. telegraf.: CZUDAY BOGUCICE. ODDZIAŁ PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ Dstawcy Dyrekcyj Klejwych, Gen. Dyr. Pczt I Telegrafów, Mlnist. Spraw j W jskwych, Instytucyj kmunalnych I t. d. PRZEDSTAWICIELSTWO w WARSZAWIE L. M. TUWIM, WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 91. ' TELEFON ' P R Z E G L Ą D E L E K T R O T E C H N I C Z N Y. POLSKIE ELEKTROWNIE Spółdzielnia z graniczną dpw iedzialnścią, zainicjwana przez ZWIĄZEK ELEKTROWNI POLSKICH WARSZAWA, KRUCZA 44. T ELEFO N Y: i A dres telegraficzny: P O L E K T R O ZAOPATRUJE ELEKTROWNIE OKRĘGOWE, MIEJSKIE, KOMUNALNE i PRYWATNE O R A Z ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE we wszelkie artykuły elektrtechniczne, pmcnicze, materjały pędne i t. p. PRZEGLĄD ELEKTROTEOIHICZm ORGAN STOWARZYSZENIA ELEKTROTECHNIKÓW POLSKICH pd naczelnym kierunkiem prf. M. POŻARYSKIEGO. Rk IX. 1 Sierpnia 1927 r. Zeszyt 15. Redaktr inż. WACŁAW PAWŁOWSKI. Warszawa. Czackieg 5, tel Przepisy dbircze na masy kablwe. Prf. K. D rewnwski i inż. J. Skw rński. W stęp. Badanie warunków izlacji wszystkich części urządzenia elektryczneg w kierunku plepszenia pewnści ich ruchu, dtknęł i mas izlacyjnych, służących d zalewania głwic i muf kabli, transfrmatrów miernikwych, izlatrów przepustwych i t. d. Pznan, że dsyć prymitywne wymagania, stawiane d niedawna tym masm, muszą być znacznie bstrzne, jeżeli ten właśnie śrdek izlacyjny ma spełniać takie same zadania, jak reszta izlacji. Badań metdycznych pd względem własnści izlacyjnych tych mas w różnych warunkach pracy jest jeszcze zbyt mał, aby mżna był z dużą pewnścią przepisać takie a nie inne warunki przy ich dstawie wzgl. dbirze. Zaledwie tylk w kilku krajach pracwan i głszn takie przepisy wzgl, nrmy, Widczne już są jednak znaki większeg' zaintereswania się tą sprawą, a nawet na terenie międzynardwym pruszn w 1927 r. (Knferencja Wielkich sieci elektr. w Paryżu1) sprawę nrmalizacji przepisów na masy izlacyjne. W Plsce wytwórcy masy kablwej, zarówn jak i elektrwnie raz instalatrzy, zaczynają się również dmagać d czynników, d teg pwłanych, wydania takich przepisów. Z tych względów zstały pracwane w Labratrjum Wyskich Napięć Plitechniki Warszawskiej dla własneg użytku pniższe przepisy na próby dbircze mas kablwych. Byłby pżądane, żeby sby, bezpśredni w tem zaintereswane a więc z pśród wytwórców i dbirców, pddały je rzeczwej krytyce. Przepisy te zstały złżne Plskiemu Kmitetwi Elektrtechnicznemu, w prgramie prac któreg leżą również dnśne nrmy. Przy pracwaniu tych przepisów krzystan w znacznej mierze z bcych dświadczeń w tym względzie, raz w miarę śrdków z prac, wyknanych w Labrat'rjum, dążąc przedewszystkiem d prstty i zastswania ich d naszych warunków, Z pśród bcych przepisów na badanie masy kablwej dstępne były prawie wszystkie jak się zdaje dtychczas wydane przepisy innych krajów, a w każdym razie najważniejsze, a mianwicie belgijskie2), hlenderskie3), niemieckie4) i szwedzkie5). 1) H. W. L, B r ii c k m a n n, Les prescriptins nrmalisees pur les cmpunds. ) Cmitć El, Beige. Cnditins auxquelles dit satisfaire la masse islante. Bruxelles, ) Nrmy hlenderskie Nr. 52 i 53 z 1923 r. 4) ETZ r. str. 25 i 857. ) J. G r e g e r, Underskniagar ver kabelmassr, Stckhlm, Wymagania gólne są nagół zgdne, różnią się tylk c d pdziału mas. Szwedzkie mianwicie rzróżniają trzy gatunki: d urządzeń pdziemnych, napwietrznych i w pmieszczeniach grących; niemieckie rzróżniają ich aż cztery (w tem jeden specjalnie d kabli telefnicznych); pd względem wymagań różnią się ne przedewszystkiem punktem tpliwści. Belgijskie i hlenderskie nie rzróżniają tych gatunków, jednak zalecają używanie w pmieszczeniach, narażnych na wzrst temperatury, mas trudn tpliwych (60 ). Racjnalne wydaje się rzróżnienie przynajmniej dwóch gatunków mas: pdziemneg, wzgl, d urządzeń w pmieszczeniach, w których temperatura nie przekracza nrmalnej (niegrzewane pdziemia) i napwietrzneg, który czy t na słńcu, np. w mufie słupwej, czy w pmieszczeniu zamkniętem mże być narażny na wzrst temperatury d C. Oczywiście w specjalnych, wgóle rzadkich przypadkach, mże być wymagana i wyższa temperatura tczenia, którą masa musiałaby znsić. Przygtwanie próbki masy przed właściwemi próbami jest sprawą bardz ważną ze względu na miardajnść trzymanych wyników. Wszystkie przepisy nagół wymagają przegrzewania próbki przez pewien czas, żeby stwrzyć najniekrzystniejsze warunki, w jakich masa mże się znaleźć przy niedbałem bchdzeniu się. Czas i temperatura są kreślne rzmaicie. Przepisywane przez niektóre nrmy (hlenderskie, belgijskie) grzewanie przy 200,}C przez pięć gdzin wydaje się zbyt surwe, b chciaż jest bardz prawdpdbne, że masa będzie w praktyce przygtwywana d zalania przy tak wyskiej temperaturze, a nawet przed zupełnem rztpieniem mgą nastąpić miejscwe przegrzania d znacznie wyższej temperatury, t jednak czas 5-ciu gdzin jest zbyt długi, gdyż rfarszająci wane) masy zbytni siię przytem p- W przepisach płżn duży nacisk na pmiar wytrzymałści elektrycznej, wbrew najnwszym przepism niemieckim, które wysuwają przedewszystkiem cały szereg dsyć skmplikwanych prób chemicznych, jak wystarczający sprawdzian dbrci masy n!e. wymagają natmiast wcale próby wytrzymałści elektrycznej. Jednakże próba ta jest tak dbrym prlerzem dbrci składników i jednlitści masy, że należał ją utrzymać. Najbardziej racjnalną jest w tym Z 7 Pl P, / elektrdami, pgrążnemi w masie, jednak ze względu na prsttę zstała zastswana KpU- if l f 1 jarc^y (Pdbnie jak w przepisach belgijskich i hlenderskich); nie są t warunki pracy rzeczywistej i wyładwania ślizgwe ułatwiają przemat J p r z y dop W mniei ą Wytey',,na ważne własnści chemiczne, jak bjętnść składników na materjały, z któremi się styka (miedź, żelaz, papier) i na własnści fizyczne, jak 28 8 P R Z E G L Ą D E L E K T R O T E C H N I C Z N Y JSf2 15 duża przyczepnść, niewielkie stsunkw kurczenie się przy stygnięciu, raz dpwiedni przepisane warunki tych prób, nie dbiegają prawie d innych przepisów, a wybrane zstały mżliwie najprstsze. Przepisy pniższe dnszą się d mas k a b 1w y c h, c d innych mas zalewnych (transfrmatrki, izlatry), t nagół mżnaby w tych przypadkach przepisy te zastswać (z uwzględnieniem niektórych warunków specjalnych np. wzrstu -temperatury w transfrmatrach i t. d.). Z pwdu jednak braku dświadczeń w tym względzie, trudn był knkretnie cś zalecić, I. W ym agania gólne. 1, Określenie, Masa kablwa w rzumieniu pniższych nrm jest t asfaltwa masa izlacyjna, jednstajnie tpliwa, służąca d napełniania głwic i muf kabli prądu silneg, 2. Pdział. Rzróżnia się następujące gatunki mas kablwych: A d urządzeń pdziemnych i w pmieszczeniach temperaturze nrmalnej; B d urządzeń napwietrznych i w pmieszczeniach grących. 3, Przygtwanie próbki, Próbka masy, przeznacznej d zbadania, pwinna zawierać przynajmniej 2 kg. Przed wyknaniem wszystkich prób, z wyjątkiem pdanych w 6, należy próbkę pdgrzewać na kąpieli piaskwej lub, lepiej, lejwej, w przeciągu pół gdziny przy temperaturze 200 C; czasu przed siągnięciem tej temperatury nie bierze się w rachubę6). 4, Wygląd zewnętrzny. Masa w temperaturze pniżej 20 C nie pwinna być kruchą, natmiast pwinna się dać ryswać pazngciem. Pwierzchnia zastygnięta pwinna być gładka, Złm pwinien być jednlity i bez bąbli. P pdgrzewaniu w przeciągu pół gdziny przy temperaturze 200 masa nie pwinna wydzielać pęcherzyków. Próba: Masę, p pdgrzaniu wg, 3, zalewa się d prbówki bj. k, 50 cm3i studza wln w pwietrzu, pczem prbówkę się łamie i bada się złm, który nie pwinien wykazywać bąbli, II. W ytrzym ał ść elektryczna. 5, Wytrzymałść elektryczna masy próbwanej w temperaturze pkjwej prądem zmiennym praktycznie sinusidalnym 50 kr. sek., pmiędzy elektrdami płaskiemi przy grubści warstwy k. 2 mm, ma wynsić przynajmniej 15 kv na 1 mm. Próba: Przyrząd d badania wytrzymałści masy składa się z jednej elektrdy płaskiej w pstaci tarczy sztywnej jednstajnej grubści średnicy k. 300 mm, brzegach wystających, i drugiej elektrdy płaskiej, średnicy części płaskiej 60 mm, wagi k l J/2kg, brzegach zakrąglnych. Wymiary, jak na Rys. 1. Masę, dbrze płynną, nalewa się na równmiernie grzaną i ustawiną ściśle pzim płytę d grubści k. 2 mm. Próbę rzpczyna się p zupełnem chłdzeniu się i zastygnięciu masy, Napięcie przyłżne d elektrd pdnsi się z szybkścią 1 }tv7sek. d 30 kv skut. i przy tej wartści utrzymuje się w przeciągu pół gdziny. ') Pwinien n wynsić k. gdziny. O ile grubść (najmniejsza) w miejscu zetknięcia mniejszej elektrdy z masą różni się d przepisanej7), napięcie próby należy dpwiedni dstswać, licząc 15 kv na 1 mm; jednak różnica nie mże być większa d + 0,5 mm w prównaniu z przepisaną. r* t.jo... .u i i / ójofl--- --*------»J Rys. 1. Próbę przeprwadza się z czterema próbkami, przyczem przynajmniej trzy muszą ją wytrzymać. III. W łasnści chemiczne. 6. Obecnść składników szkdliwych. Masa nie mże zawierać kwasów i zasad, mgących działać w spsób niszczący na metale i materjały izlacyjne kabli, raz wgóle składników rzpuszczalnych w wdzie. Próby: a) 10 gr, masy rzpuszcza się w zbjętninym benzlu i rstwór filtruje się. P dlaniu 100 g destylwanej wdy, mcnem skłóceniu i ustaniu się mieszaniny dlewa się kilka krpel fenlftaleiny; przytem nie pwinn wystąpić zabarwienie czerwne, a ma się n zjawić p ddaniu 2 krpli n 2-ługu sdweg. b) Taśmę papierwą lub nitkę bawełnianą zanurza się d masy temperaturze 150 na przeciąg 5 minut, pczem wyjmuje, myje w benzynie i próbuje kilkakrtnie ma zerwanie. Wytrzymałść jej nie pwinna być mniejsza d wytrzymałści taśmy lub nitki czystej. c) 25 g masy miałk pkrusznej gtuje się ze 100 g destylwanej wdy. P ustaniu się wda nie pwinna wykazywać zabarwienia, a pzstałść p dparwaniu nie mże przekraczać 0,2%. IV. W łasnści fizyczne. 7. Przyczepnść. Masa w stanie zakrzepłym pwinna dbrze przylegać d metali. Próba: Kawałek czystej blachy żelaznej wymiarach k, 20X5 cm i grubści 0,3 mm plewa się z jednej strny dbrze płynną masą na grubść k. 1mm, studza się, i najprędzej p 3 4 gdzinach blachę załamuje w kilku miejscach tak, aby masa była nazewnątrz. Masa mże pękać, ale nie pwinna kruszyć się i dpadać d blachy, 8. Tpliwść, Punkt tpliwści masy, kreślny metdą Kraemera - Sarnwa, nie mże być niższy: dla typu A d 40 C dla typu B d 60 C, Próba: D kreślenia punktu tpliwści używa się przyrządu, wskazaneg na Rys. 2. D próby należy brać masę, będącą w stanie dbrej płynnści, z naczynia, w którem się masę pdgrzewał ( 3), wymięszawszy ją dkładnie uprzedni. Przynajmniej 3 rurki 7) D mierzenia należy używać mikrmetru z dużym wysięgiem, dejmując d sumarycznej grubści grubść płyty, Nś 15 P R Z E G L Ą D E L E K T R O T E C H N I C Z N Y 289 szklane, średnicy wewnętrznej 5 mm, zalewa się masą (m) d wyskści 5 mm. Na masę w rurce nalewa się 5 g rtęci i rurkę umieszcza wraz z termmetrem w zlewce (z), którą się następnie pdgrzewa na kąpieli wdnej, lub lejwej, z szybkścią nie większą, niż 1 na minui H i!! i 1 rj P: w Hi Rys. 2. tęs). Za punkt tpliwści przyjmuje się temperaturę (średnią), przy której rtęć przerywa masę. HS Uwaga: Przytem najlepiej jest psiłkwać się pałeczką szklaną lub metalwą, szczelnie pruszającą się wewnątrz rurki, którą się umieszcza, zwilżywszy wdą tak, aby miejsce przeznaczne na masę był wlne i p zalaniu masy natychmiast usuwa. 9. Rzszerzalnść. Kntrakcja, mierzna pmiędzy 150 i 15 C nie mże być większa d 7,5%. Próba: D prbówki zmierznej bjętści (kł cm3) nalewa się d pełna masy temperaturze 150 i studza pwli d 15 C, pczem dlewa się d niej tyle leju, żeby uzyskać menisk taki sam, jaki był przed studzeniem. Stsunek w % bjętści użyteg leju d bjętści prbówki daje kntrakcję1'). 10. Płynnść. Wiskza, kreślna przyrządem Englera, nie pwinna przekraczać w dniesieniu d wdy przy 20 C: dla typu A przy temp. 150HC 12{ E, dla typu B przy temp. 190 C 18. Próba: Najlepiej używać nrmalneg' wiskzimetru syst. Englera, średnicy wyltu 5 mm, a d chwytania wypływającej masy naczynia pdwójnych ściankach10) ze wskaźnikiem d mierzenia bjętści płynu. (Labratrjum Wyskich napięć Plitechniki Warszawskiej), w czerwcu 1927 r. ) Należy uważać, aby kulka termmetru znajdwała się na pzimie kńców rurek, a te statnie niezbyt blizk ścianek zlewki, ) Przy pmiarze należy zwrócić uwagę na t, że lej rzpuszcza masę, a więc pmiar należy wyknywać szybk. Używanie inneg płynu (wdy lub rtęci) mże spwdwać większy błąd, ze względu na dmienny kształt menisku, jaki twrzą te płyny. 10) W celu późnienia stygnięcia masy. m Przepisy dbircze na leje izlacyjne. Prf. K. D rew nw ski i inż. J. Skw rński. W stęp. W dążeniu d craz lepszeg wyzyskania mater jałów, przy budwie maszyn elektrycznych, technika knstrukcyjna stawiać musi craz większe wymagania i materjałm izlacyjnym. Duż uwagi pświęca się becnie lejm izlacyjnym, mającym tak wielkie znaczenie w pracy transfrmatrów i wyłączników, nie tylk jak materjał izlacyjny, lecz także, w bardz dużym stpniu, jak śrdek dprwadzający szkdliwe ciepł. Warunki techniczne, stawiane lejm w różnych krajach, są jednak nader rzbieżne pd względem wymagań i prób dbirczych. Kwestja ujednstajnienia tych nrm na leje izlacyjne znalazła należyte zrzumienie w Międzynardwej Kmisji Elektrtechnicznej (C. E. I.), która się nią zajmuje d dłuższeg czasu1). Pnieważ sprawa nie daje się rzstrzygnąć w dyskusji, M. K. E, za pśrednictwem kmitetów krajwych pdjęła szereg prób badawczych, mających na celu ustalenie najlepszej metdy badania typu leju. Chdzi tu przedewszystkiem znalezienie niezawdnej próby na stwierdzenie trwałści leju, t. j. głównie dprnść! na twrzenie się sadów. Chciaż bwiem praktyka zupełnie wyeliminwała z użycia 'eje nie pchdzące z rpy naftwej, jednak rpy tej jest tak wiele dmian i trzymane z nich leje, pzrnie mające te same własnści, są jednak tyle różne pd względem chemicznym, że próby badawcze, dbre dla ceny leju z jedneg źródła, mgą wręcz zawieść przy innym. Pnieważ więc kwestja jest tymczasem twarta, M. K. E, zaleciła (w 1926 r.) kmitetm krajwym przeprwadzenie prób prównawczych przy zastswaniu metd: amerykańskiej, angielskiej, niemieckiej i szwajcarskiej, Narazie ustalić należy w pszczególnych krajach jedynie próby dbir cze, dkładając przepisy na próby badawcze-) d czasu uzyskania wyników z prac M. K. E. W Plsce nie mamy jeszcze bwiązujących przepisów na leje izlacyjne. Ażeby uzupełnić ten brak, craz bardziej dczuwany, zstały pracwane dla własnych ptrzeb w Labratrjum Wyskich Napięć Plitechniki Warszawskiej pniższe przepisy na próby dbircze dla lejów izlacyjnych. Przy układaniu ich wzięt pd uwagę zalecenia M. K. E. raz przepisy i nrmy następujące: amerykańskie 3), angielskie 4), belgijskieu), czeskie(i), francuskie7), niemieckie8), *) pr. T. Czaplicki. Oleje izlacyjne. Przegl. Elektr. 1925, str. 103 i ) D prób badawczych, pza badaniem trwałści, weszłyby niektóre próby chemiczne, mające wykryć becnść szkdliwych dmieszek. 3) Am. Sc. Testing Mat. D ) Brit. Eng. Standard Ass. Nr. 148, ) Cm. Electr. Beige, Rapprt Nr. 13, ) Predpisy a nrmalie, 1923, str, ) L Unin des Synd. de 1 Electr,, Cahier des charges Nr. 136, ) VDE Nrmen, ETZ 1927, str, 473 i 858. 290 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY JM* 15 nrweskie0), szwajcarskie10), szwedzkie11) i włskie 12). W wymaganiach gólnych, stawianych lejm w pniższych przepisach, rzróżnin dwa rdzaje leju. Pdział dawniejszy na lej wyłącznikwy i transfrmatrwy, kiedy d wyłączników uważan za właściwe stswać lej grszy, becnie prawie nie ma zwlenników. Natmiast, wraz z rzwjem pdstacji napwietrznych, wysuwa się ptrzeba używania leju niekrzepnąceg. Z
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks