Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Kalite Kontrol ve Mevzuat

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 28 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Kalite Kontrol ve Mevzuat İçindekiler: Sayfa No Gıda Mevzuatının Esasları 1 Tüketici Hakları 71 İstatistiksel Kalite Kontrol 93 Toplam Kalite Yönetimi 129 Gıda Güvenlik Sistemi (ISO 22000) 183 Gıda Mevzuatının
Transcript
Kalite Kontrol ve Mevzuat İçindekiler: Sayfa No Gıda Mevzuatının Esasları 1 Tüketici Hakları 71 İstatistiksel Kalite Kontrol 93 Toplam Kalite Yönetimi 129 Gıda Güvenlik Sistemi (ISO 22000) 183 Gıda Mevzuatının Esasları Mevzuat sözlük anlamıyla yasal düzenlemeler, yürürlükteki hükümler demektir. Hukuk kurallarına göre bir otoritenin bir konuda mevzuat oluşturabilmesi için; öncelikle o konunun tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi ve bu konuda nasıl bir politika yürütüleceğinin saptanması gerekmektedir. Daha sonra otorite bu konunun yürütülmesi için bir organına görev verir. Ayrıca aykırı halleri ve suç işlenmesi halinde verilecek cezaları belirler. Gıda Mevzuatının Esasları Bir organın mevzuatı uygulayabilmesi için ise; mevzuatla verilmiş bir görevi, denetleme yapabilecek örgüt ve uzman personelinin, ölçüm ve analiz yapabilecek laboratuarlarının, alet ekipmanlarının bulunması, konulan kurallara aykırı hareket edenlere ceza verme ve adliyeye sevk etme yetkisinin bulunması gerekir. Gıda mevzuatının uygulanabilmesi için görevli personelin gıda eğitimi almış olması gerekmektedir. 2. Tanımlar Gıda mevzuatı denince; bu konuda çıkartılan her türlü yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge ve standartlar anlaşılmaktadır. Çıkartılan tüm mevzuatın genel amacı; tüketici ve üretici menfaatleri ile halk sağlığını korumak, gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak, bu yolla gıda maddelerinin özelliklerini belirlemektir. 2. Tanımlar Denetim: gıda kontrolörleri tarafından; Gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında, işlemeyle ilgili olarak kullanılan alet, ekipman, makine ve taşıma araçları, Gıda maddelerinin üretimi ve hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı, aroma ile diğer teknolojik yardımcılar, Yarı mamuller, Mamuller, Gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeler ile temizleme ve bakım ürünleri, Gıda maddelerinin perakende satış noktaları hariç dağıtım safhaları, İşleme ve muhafaza teknikleri, Gıda maddelerinin etiketleme, taşıma ve depolanması, Düşük enerjili gıda: Katılarda 100 gramında 40 kilokaloriden az, sıvılarda 100 mililitresinde 20 kilokaloriden az enerji içeren gıdaları, Örnek??? Enerjisi azaltılmış gıda: Orijinal gıda veya benzeri ürüne kıyasla enerji değeri en az % 25 oranında azaltılmış gıdaları, Örnek??? 2. Tanımlar Etiket: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimini, Gıda güvenliği: Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararların önlenmesi için alınan önlemlerin tümünü, Gıda hijyeni: Gıda maddesinin kullanımı göz önüne alınarak, insan tüketimi için uygunluğunu güvence altına almak ve tehlikeleri kontrol etmek amacıyla, olması gereken şartlar ve alınması gereken önlemleri, Gıda Katkı Maddesi: Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda hammaddesi ve/veya işlem yardımcısı olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamül maddede bulunabilen, gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddeleri, 2. Tanımlar Kontrol: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini, Gıda kontrolü: Devletin mevcut mevzuata göre tüketiciyi korumak amacıyla gıdayı denetlemesini, suçlular hakkında yaptırım uygulamasını, Gıda maddeleri üreten işyeri: Gıda maddelerinin hammaddeden başlayarak depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlemlerinin yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını, Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve cikletler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş her türlü maddeyi, Hammadde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan hasat, kesim, sağım, avlama, toplama sonucu elde edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan ana maddelerden her birini, 2. Tanımlar İnsan Sağlığına Zararlı Olma Hali: Bir gıda maddesinin normal miktarlarda ve önerilen biçimde tüketildiğinde vücutta hastalık belirtilerinin meydana gelmesi, var olan belirtilerin artması, insan sağlığında normal olmayan değişmelerin oluşması halini, İşlem yardımcıları: Tek başına gıda bileşeni olarak kullanılmayan, belirli bir teknolojik amaca yönelik olarak hammadde gıda veya bileşenlerinin işlenmesi veya üretimi sırasında kullanılan; son üründe kendi veya türevlerinin kalıntılarının bulunması kaçınılmaz olan ancak kalıntısı sağlık açısından risk oluşturmayan maddeleri, Kritik kontrol noktası: Gıda üretim aşamalarında gıda güvenilirliğine yönelik oluşabilecek tehlikelerin saptanarak önlenmesi, kabul edilebilir sınırlara indirilmesi veya ortadan kaldırılması amacıyla kontrol uygulanabilen işlem basamağını, Mamul madde: Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen tüketime hazırlanmış gıda maddelerini, 2. Tanımlar Pestisit: Tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve dağıtılması sırasında zararlıların kontrolü, uzaklaştırılması, imha edilmesi, önlenmesi amacıyla kullanılan; bitki gelişimini düzenleyiciler dahil kimyasal maddeleri, Raf ömrü: ürünün önemli bir duyusal değişikliğe uğramadan, sağlığa zarar vermeyecek biçimde tüketiciye kadar iletilmesi için uygulanan teknolojik yönteme bağlı olarak değişen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik dayanım süresini, Reklam: Gıda maddelerinin ambalajlanması, etiketlenmesi ve satış noktalarında kullanılan malzeme de dahil olmak üzere hizmet ve ürünün satışını artırmak amacıyla ve belli bir bedel karşılığında hangi vasıtayla olursa olsun yapılan tanıtma şekillerini, Sorumlu Yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, işverenle birlikte sorumlu olan yetkiliyi, 2. Tanımlar Tağşiş: Gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi halini, diğer bir deyişle; bir gıdanın spesifikasyonlarının dışına çıkarak saflığının giderilmesi, belirtilen değerlerden daha az değerli hale getirilmesi, sağlığa zararlı bir madde içermesi veya içerdiği katkı maddelerinin güvenlik sınırları içinde olmaması, konulduğu kap ve ambalajın güvenli olmaması halini, Taklit: Gıda maddesini ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin şekil, bileşim ve nitelikler itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi göstermeyi, diğer bir deyişle; bir gıda maddesinin başka bir gıda maddesi adı altında, biçiminde, görünüşünde satışa sunulması, etiketinde sahte, yanıltıcı ve eksik bilgilerin bulunması, özelliklerinin etikette yazılı bilgilere uymaması hallerini, Ticarette Teknik Engeller; Özellikle sanayileşmiş ülkeler tarafından, bazı ülkelerden gıda ithalini engellemek için ürünün kalite ve standardına ilişkin olarak konulan engelleri, Tehlike: Gıda maddesinde fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak ortaya çıkabilen potansiyel zararı, ifade eder. Yeni Gıda Yasası Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kanun No : 5179 Kabul Tarihi : Resmi Gazete Tarihi : 5 Haziran 2004 Cumartesi Resmi Gazete Sayısı : 25483 Yeni Gıda Yasası - Tanımlar Türk gıda mevzuatı: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini düzenleyen, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve satışı ile her aşamayı kapsayan tüm mevzuatı, Gıda/Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddeyi, Organik gıda: Organik üretim ve yetiştirme tekniği ile kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu kontrolünde üretilmiş, yetiştirilmiş, doğadan toplanmış, avlanmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş, ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı gıdayı, Yeni Gıda Yasası - Tanımlar Toplu tüketim yeri: Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği ve aynı mekânda tüketime sunulduğu yerleri, Gıda İşletmecisi: İthal ettikleri, ürettikleri, işledikleri, imal ettikleri veya dağıtımını yaptıkları gıda maddelerinin gıda mevzuatı şartlarına uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, Sorumlu yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, işverenle birlikte sorumlu olan yöneticiyi, Birincil üretim: Avlama, toplama, balıkçılık, hasat, sağım ve kesim öncesi hayvanların çiftlikte yetiştirilmesi dahil üretimi, Ham madde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her birini, Yeni Gıda Yasası - Tanımlar Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler: Gıda maddeleri ile temasta bulunan veya bulunmak üzere imal edilen her türlü madde ve malzemeleri, Fonksiyonel/Özel beyanlı gıdalar: Besleyici etkilerinin yanı sıra bir ya da daha fazla etkili bileşene bağlı olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini azaltıcı etkiye sahip olup, bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmış gıdaları, Genetik modifiye gıdalar: Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyolojik kaynaklara, genetik modifikasyon teknolojileri ile başka bir canlı türüne ait bir genin aktarılması ile DNA'sının belli bir bölümünde istenilen değişiklik yapılmış olan gıdaları, GDO (mısır, soya GDO; biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü dışındaki bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilen bitki-hayvan ya da mikroorganizmalara genetiği değiştirilmiş organizma ya da transgenik denir. Özel beslenme amaçlı gıdalar: Özel bileşimlerine veya üretim proseslerine bağlı olarak, normal tüketim amaçlı gıdalardan açıkça ayırt edilebilen, beyan edilen özel beslenme amaçları için uygun olan ve bu uygunluklarını belirtir şekilde piyasaya sunulan gıdaları, Yeni Gıda Yasası - Tanımlar Mübadeleye konu gıda maddeleri: Satmak veya sair şekilde devretmek üzere depolama, satış maksadıyla teşhir etme ve her ne surette olursa olsun devredilen gıda maddelerini, Gıda hijyeni: Gıda maddesinin sağlıklı olması için alınması gereken tüm tedbirleri, Kalıntı: Gıdada, tarım ürünlerinde veya bitkilerde, toprakta, suda veya diğer çevresel bileşenlerde, kullanımına izin verilen bir kimyasal üründeki aktif bileşenlerin ve/veya türevleriyle birlikte parçalanma ürünleri ve metabolitleri kalıntısını, Gıdaya bulaşan zararlı maddeler: Üretimi veya pazarlanması süresince, gıdaya istenmeden bulaşan her türlü madde ve bileşikleri, Kontrol: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini, Yeni Gıda Yasası - Tanımlar Tehlike: Gıda maddesinde olan ve oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sağlık yönünden ortaya çıkabilecek potansiyel zararı, Risk: Gıda maddesinde sağlığa zararlı olabilecek şiddetteki muhtemel tehlikeyi, Risk analizi: Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi olarak birbirleri ile bağlantılı üç ayrı süreçten oluşan sistemi, Risk değerlendirmesi: Olabilecek her türlü tehlikenin, nitelik ve etkilerinin bilimsel olarak belirlendiği süreci, Risk yönetimi: Risk değerlendirmesini, diğer yasal zorunlulukları ve gerektiğinde uygun önlem ve seçeneklerini dikkate alan süreci, Risk iletişimi: Risk değerlendiricileri, risk yöneticileri ve diğer ilgili tarafların risk ve riske ilişkin faktörlere ait bilgi ve düşünceleri paylaşmasını, Yeni Gıda Yasası - Tanımlar İzlenebilirlik: Üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili sürecin her aşamasında, gıda maddesine karıştırılması tasarlanan veya muhtemelen ortaya çıkabilecek istenilmeyen herhangi bir maddenin izlenmesini, Sertifikasyon: Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilen kamu ve/veya özel kuruluşlar tarafından gıda, kalite ve kontrol sistemlerinin belgelenmesini, Gayri sıhhî müessese: Çevresinde bulunanlara fizikî, ruhî ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseseleri, Takviye edici gıdalar: Bir ya da birden fazla besin ögeleri; vitamin, mineral, protein, bitki, botanik, bitkisel kaynaklı maddeler, amino asitler ve benzeri bileşenler ile bunların konsantresi ve/veya ekstraktlarından oluşan ve günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri, Gıda bankası: Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonları, Yeni Gıda Yasası - Tanımlar Güvenli gıda: Raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıdaları, Piyasaya arz: Gıda maddelerinin tedarik veya tüketim amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti, Gıda güvenliği : Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü, Gıda kontrolörü / Gıda denetçisi: Gıda kontrol ve gıda denetim iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere ilgili konuda asgari lisans düzeyinde eğitim almış Bakanlık tarafından eğitim verilerek yetkilendirilmiş olan kişileri, Enteral beslenme ürünleri: Bireyin iştahsızlık, çeşitli hastalıklar ve ameliyatlar gibi çeşitli nedenlerle ağızdan yeterince besin alamadığı durumlarda, yetersiz besin alınımını takviye etmek ve/veya tüm besin ögeleri gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanılan ürünleri, Bebek mamaları: Bebek ve süt çocuğunun beslenmesi amacıyla gıda kodeksine uygun formülasyonda üretilen gıda karışımlarını, Tıbbî amaçlı bebek mamaları: Hasta bebeklerin diyetlerini düzenlemek amacıyla gıda kodeksine uygun formülasyonda özel olarak üretilmiş olan ve tıbbî gözetim altında kullanılması gereken mamaları, İfade eder. 3. Gıda Mevzuatının Esasları 3.1. Saflık İlkesi 3.2. Beyan İlkesi 3.3. Suskunluk İlkesi 3.4. Yaptırım İlkesi 3.1. Saflık İlkesi Gıda maddesi saf ve temiz olmalıdır. İzin verilenden başka yabancı madde içermemelidir. Gıdalara katılacak katkı maddeleri güvenli olmalı, kullanılırken izin verilen miktarların dışına çıkılmamalıdır. Gıda maddesi sağlığa zararlı olmamalıdır. Bir gıda maddesi normal miktarda ve önerilen biçimde tüketildiğinde vücutta hastalık belirtileri meydana getirmemeli, var olan belirtileri artırmamalı, insan sağlığında normal olmayan değişimler yapmamalıdır. Bir gıda maddesinin sağlığa zararlı olması ya çeşitli yollardan içersine zararlı etki yapabilecek yabancı maddelerin karışması, yada kürleme, dumanlama gibi işleme yöntemlerinin zararlı etkiler yapabilmesi ile açıklanabilir. 3.1. Saflık İlkesi Gıdalara çeşitli yollardan bulaşabilen ve zararlı etkiler yapabilen yabancı maddelere örnek olarak; ortamdaki mikroorganizma yüküne bağlı olarak intoksikasyon, zoonoz hastalıklara bağlı olarak enfeksiyon, aflatoksin ve mikotoksinlerin neden olduğu kanser, ayrıca; çevre kirlenmesi ile ortaya çıkan kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirlenmeler, pestisit ve diğer zirai mücadele ilaç kalıntıları, antibiyotik ve hormon kalıntıları, özellikle hayvansal hormonlar, radyasyon ve radyoaktif kalıntılar, plastikler, genetik modifiye organizmalar sayılabilir. İşlem sırasında zararlı etki oluşmasına örnek olarak ise; polisiklik aromatik hidrokarbonlar, nitrozo bileşikleri, akrilamid oluşumu verilebilir. 3.1. Saflık İlkesi Gıda maddelerinin üretiminde hammadde olarak, değişik amaçlarla çeşitli maddeler kullanılmaktadır. Gıda teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, tüketici beğenisi de artmış, ayrıca tüketicinin sosyoekonomik olanaklarına bağlı olarak oluşan yeni istemlerini karşılamak üzere farklı üretim yöntemlerinin kullanılması, gıdalarda kalitenin yükseltilmesi ve çeşitliliğe gidiş zorunlu olmuştur. Gıdalarda istenilen nitelikleri sağlamak için yapılarına, bazı özel katkı maddelerinin eklenilmesi kaçınılmazdır. Üretimde hammaddeden sonra ağırlıklı bir önemi olan ve işleme tekniği gereği gıdalara zorunlu katılan veya üretim özelliklerine göre farklı amaçlarla kullanılması zorunlu olan maddeler ingrediyen adını almaktadır. 3.1. Saflık İlkesi Gıda katkı maddeleri Birleşmiş Milletler Örgütü ne bağlı Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün birlikte kurdukları ve ülkemizin de üye olduğu Codex Alimentarius Commission tarafından denetlenmektedir. Bu örgütün oluşturduğu Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi (JECFA) her türlü gıda katkı maddesini tüm etkileri için uzun süre denemeye almakta, sağlığa zararlı olmadığına kanaat getirdiği katkı maddesi için ise ADI (günlük tüketilebilir miktar) değerini belirlemektedir. 3.1. Saflık İlkesi Bir katkı maddesi önerilmesiyle birlikte incelemeye alınır ve deney hayvanları yardımıyla bu katkı maddesinin toksik, karsinojenik, teratojenik ve mutajenik etkileri uzun yıllar incelenir ve sonunda NOEL (No Observed Effect Level, gözlenen etkinin olmadığı miktar) olarak kısaltılan toksik olmadığı halde etkili olan minimum doz miktarı bulunur. Güvenlik için bunun yüzde biri alınarak ADI (günlük tüketilebilir miktar) belirlenir. Bu sonuçlara göre gıdalarda kullanılmasında sakınca görülmeyen katkı maddeleri A1 no lu GRAS (Generally Recognized As Safe) listesinde yayınlanır. Dünyada ve ülkemizde gıda üretiminde kullanılan katkı maddeleri mutlaka A1 no lu listede yer alan katkı maddeleridir. Gıda mevzuatında (Gıda Kodekslerinde); hangi katkı maddesinin hangi gıdaya, ne amaçla ve ne kadar katılacağı belirlenmiştir. Bir katkı maddesinin belirlenen gıda maddesi dışında, başka bir gıdaya katılması veya belirlenen miktardan fazla katılması SUÇtur. Gıda katkı maddelerine Avrupa Birliği tarafından verilen özel tanıma kodu EC kodu olarak da bilinmektedir. Katkı Maddesi Toksik, Karsinojenik, Teratojenik, Mutajenik vb. Etkilerin İnce lenmesi NOEL (Gözlenen Etkinin Olmadığı Miktar) (No Observed Effect Level) Güvenlik Faktörü (NOEL/100 bazen 1000 hatta bazen ) ADI (Günlük Tüketilebilir Miktar) (Acceptable Daily Intake) 3.1. Saflık İlkesi Kodeks Alimentarius Komisyonu (CAC) gıda katkı maddeleri kullanımındaki temel ilkeleri aşağıdaki gibi belirlemiştir: Halen kullanılmakta olan veya kullanılması önerilen katkı maddelerine toksikolojik testler uygulanmalıdır. Tüm katkı maddeleri için ADI değerleri belirlenmelidir. Katkı maddesi mutlaka bir yarar için kullanılmalı, tüketici sağlığına zarar vermemeli, tüketiciyi yanıltmamalıdır. Katkı maddesi gıdada istenilen etkiyi oluşturabilecek en düşük dozda kullanılmalıdır. Gıda katkı maddelerinin işlemlerinde de aynen gıda maddesi için geçerli kurallar geçerlidir. Gıda katkı maddeleri saflık kriterlerine uygun olacaktır. Bir gıda maddesinin herhangi bir bileşeninde kullanılmasına izin verilen katkı maddesi o gıdanın kendisinde de bulunabilir. 3.1. Saflık İlkesi Tağşiş; bir gıda maddesinin içeriğinden her hangi bir bileşeninin alınması, normal değerde bulunan bir maddenin içeriğinin azaltılması, içerisine gıda değeri aynı olmayan bir diğerinin katılması, aynı gıda değerinde ve benzeri içerikte olsa bile ayrı ayrı satılması gereken iki maddenin birbirine karıştırılması, gıda maddesinin boyanarak veya diğer yollarla daha taze ve değerli gösterilmesi, izin verilen katkı maddesinden fazla miktarda katılması, izin ve
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks