Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 6 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Verzia č.: 3.1 Vydané: Nahrádza verziu č.: 3.0 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa nariadenia (ES) č. 453/2010) Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor
Transcript
Verzia č.: 3.1 Vydané: Nahrádza verziu č.: 3.0 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa nariadenia (ES) č. 453/2010) Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Chemický názov látky / obchodný názov zmesi: HortiCerit hnojivo pre jahody a drobné ovocie Ďalšie názvy alebo označenia látky / zmesi: Kód výrobku: 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Identifikované použitia: Hnojivo. Neodporúčajú použitie: Nie sú. 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Meno alebo obchodné meno dodávateľa: Adresa: Rašelina a. s. Na Pískách 488, Soběslav Telefón: Adresa elektronickej pošty osoby zodpovednej za kartu: 1.4 Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNB Limbová 5, Bratislava Tel.: (24 - hodinová konzultačná služba) Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: Klasifikácia látky / zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Eye dam. 1, H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 2.2 Prvky označovania Označenie látky / zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Názov zmesi: Zmes obsahuje: Výstražné symboly: HortiCerit - hnojivo pre jahody a drobné ovocie Superfosfáty, dusičnan vápenatý GHS 05 (Kód symbolu nemusí byť na označení uvedený.) Výstražné slovo: H-věty: Nebezpečenstvo H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. (Číselný kód vety nemusí byť na označení uvedený.) 1/8 P-pokyny: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. (Číselný kód pokynov nemusí byť na označení uvedený. Pokyny P101 a P102 nemusia byť uvedené na označení výrobku určeného na profesionálne použitie.) Doplňujúce označenie: (nie je) 2.3 Iná nebezpečnosť: Nie je identifikovaná. Oddiel 3: ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 3.1 Látky - výrobok nie je chemickou látkou. 3.2 Zmesi Zmes anorganických hnojivých látok obsahujúce nasledujúce zložky klasifikované ako nebezpečné: identifikátor zložky Superfosfát; jednoduchý Superfosfát; concd. Dusičnan vápenatý indexové číslo číslo ES číslo CAS registračné číslo Obsah (% hm.) Klasifikácia zložky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 * 10,0 Eye dam. 1, H318 13,0 Eye dam. 1, H318 3,5 Ox.sol. 3, H272; Acute tox. 4, H302; Eye dam. 1, H318 * klasifikácia látky pri jej registrácii (www.echa.eu) Význam symbolov, skratiek, H-viet je vysvetlený v oddiele 16. Oddiel 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 4.1 Opis opatrení prvej pomoci Všeobecné pokyny: Ak sa pri práci s výrobkom objavia prejavy, ktoré je nutné riešiť v spolupráci s lekárom, informujte lekára o názve výrobku ao jeho dodávateľmi alebo poskytnite lekári označenie výrobku uvedené na obale. Pri nadýchaní: Vyviesť na čerstvý vzduch. Pri styku s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Očné viečka držte v prípade potreby otvorená. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Pri požití: Vypláchnuť ústa. Vypiť väčšie množstvo vody (0,5 l). Nevyvolávať zvracanie. Ak by sa po požití výrobku objavili pretrvávajúce príznaky vážnejšieho podráždenie zažívacích orgánov alebo nevoľnosť, je 2/8 vhodné vyhľadať pomoc lekára. V prípade požitia výrobku deťmi je naopak potrebné lekársku pomoc vyhľadať čo najskôr. 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Pálenie, slzenie a sčervenanie očí ako prejavy ich podráždenie. Pálenie prípadne poškodených miest kože Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Neočakávajú sa akútne účinky na zdravie, ktoré by vyžadovali okamžitú lekársku pomoc. V prípade požitia výrobku deťmi je naopak potrebné lekársku pomoc vyhľadať čo najskôr Oddiel 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 5.1 Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky: Výrobok nie je horľavý. Výber hasiace prostriedky je možné podriadiť ostatnému horiacemu materiálu. Nevhodné hasiace prostriedky: Pri použití väčšieho množstva vody môže dochádzať k rozplavovaniu výrobku. 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Pôsobením vysokých teplôt za prítomnosti kyslíka môže vznikať amoniak a oxidy dusíka. 5.3 Rady pre požiarnikov Hasiaci zásah vykonávajte v ochrannom protipožiarnom odeve as pretlakovým dýchacím aparátom. Odpadovú hasiacu vodu znečistenú výrobkom podľa možností zachyťte a odstráňte ako nebezpečný odpad alebo ako chemicky znečistenú odpadovú vodu. Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 6.1 Zamedziť tvorbe prašného aerosolu. Uzavreté priestory vetrať. Pri odstraňovaní následkov havárie používať osobné ochranné prostriedky podľa oddielu Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zabrániť prieniku výrobku do povrchových a podzemných vôd, do pôdy a do kanalizácie bariérami z nepriepustného materiálu. O úniku väčšieho množstva výrobku do povrchových alebo podzemných vôd informujte miestne príslušný vodohospodársky orgán alebo správcu kanalizácie. 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie Rozsypaný výrobok zmiesť, zobrať a uložiť do náhradných obalov. Pri upratovaní sa vyhýbať zvýšenej tvorbe prachu výrobku. 6.4 Odkaz na iné oddiely Osobné ochranné prostriedky viď oddiel 8. Odstraňovanie odpadu pozri oddiel 13. Oddiel 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Všeobecné hygienické opatrenia: Predchádzať zanesenie alebo preniknutie výrobku do očí. Uzatvorené priestory pri manipulácii s výrobkom, sprevádzané tvorbou prachu dobre vetrať. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Pred jedlom, fajčením a po práci s výrobkom si umyť ruky vodou a mydlom. Opatrenia na ochranu životného prostredia: Nepoužiteľné odpadmi výrobku odstraňovať ako nebezpečný odpad. 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility Požiadavky na podmienky skladovania: Skladovať v pôvodných obaloch, v dobre vetraných uzatvorených priestoroch, v suchu. Neskladovať v blízkosti silných kyselín a zásad. 7.3 Špecifické konečné použitie(-ia) Pokyny pre aplikáciu hnojiva sú uvedené na jeho obale, prípadne na príbalovom letáku. 3/8 Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA 8.1 Kontrolné parametre Medzné limity expozície na pracovisku / biologické medzné limity platné v Českej republike: Nariadením vlády č. 361/2007 Zb., Ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci, v platnom znení, nie sú pre žiadnu zložku výrobku ustanovené najvyššie prípustné koncentrácie (NPK-P) ani prípustné expozičné limity (PEL) chemických látok v ovzduší pracovísk DNEL a PNEC hodnoty Hodnoty sú prevzaté z informácií poskytnutých pri registrácii látky podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), zverejnených Európskou agentúrou pre chemické látky na ich webových stránkach. Dusičnan vápenatý (CAS ) DNEL Skupina Typ expozície Typ účinku Parameter Pracovníci Inhalačné Systémový - chronický DNEL = 98 mg/m 3 Dermálna Systémový - chronický DNEL = 13,9 mg/kg bw /d Spotrebitelia Inhalačné Systémový - chronický DNEL = 29 mg/m 3 PNEC Dermálna Systémový - chronický DNEL = 8,33 mg/kg bw /d Orálny Systémový - chronický DNEL = 8,33 mg/kg bw /d Zložka životného prostredia Typ expozície Parameter vodné prostredie Sladkovodné PNEC = 0,45 mg/l Morské Občasné emisie BČOV PNEC = 0,045 mg/l PNEC = 4,5 mg/l PNEC = 18,0 mg/l Superfosfát, jednoduchý (CAS ) Skupina Typ expozície Typ účinku Parameter Pracovníci Inhalačné Systémový - chronický DNEL = 3,1 mg/m 3 Dermálna Systémový - chronický DNEL = 17,4 mg/kg bw /d Spotrebitelia Inhalačné Systémový - chronický DNEL = 0,9 mg/m 3 PNEC Dermálna Systémový - chronický DNEL = 10,4 mg/kg bw /d Orálny Systémový - chronický DNEL = 2,1 mg/kg bw /d Zložka životného prostredia Typ expoície Parameter Vodní prostredí sladkovodné PNEC = 1,7 mg/l morské prerušované emisie BČOV PNEC = 0,17 mg/l PNEC = 17 mg/l PNEC = 17 mg/l 8.2 Kontoly expozície Technické opatrenia Ak je to možné manipulujte s nezabaleným výrobkom v dobre vetraných priestoroch. Pre prípad nehody by v blízkosti pracoviska mala byť k dispozícii voda pre potreby výplach očí (ak je to možné, tečúcou). 4/8 8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia Ochrana dýchacích ciest: Pri normálnych podmienkach použitia výrobku sa potreba individuálnej ochrany dýchacích orgánov nepredpokladá. V prípade zvýšenej tvorby prachu použite respirátor alebo masku proti prachu. Ochrana rúk: Z preventívnych dôvodov používajte v prípade potreby priameho styku rúk s výrobkom ochranné pracovné rukavice. Ochrana očí: Ochranné okuliare. Ochrana kože: Ochranný odev Obmedzovanie expozície životného prostredia V prípade potreby odstráňte odpad prípravku postupom podľa oddielu 13. Oddiel 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Vzhľad (skupenstvo a farba) (pri 20 C): Zmes granúl šedej, hnedej a bielej farby, farba sa môže meniť v závislosti na surovinách. zápach: Bez intenzívneho zápachu. Hodnota ph (pri 20 C): 5,22 (1% roztok) Bod topenia / tuhnutia: Nebol stanovený. Počiatočná teplota varu / rozmedzie bodu Nerelevantné parameter. varu: Bod vzplanutia: Nerelevantné parameter, pevná látka. Bod vznietenia: Nebol stanovený. Rýchlosť odparovania: Nebola stanovená. Horľavosť (tuhé látky a plyny): Nie je rizikový horľavosťou. Horné / dolné limity horľavosti alebo Netvoria výbušné zmesi so vzduchom. výbušnosti (% obj.): Tlak pary (pri 20 C): Nebol stanovený. Hustota pary (vzduch = 1): Nerelevantné vlastnosť. Sypná hmotnosť (pri 20 C): 1112 kg / m3. Rozpustnosť vo vode (pri 20 C): 68 g / kg Rozdeľovací koeficient: n-oktanol / voda: Nerelevantné parameter. Viskozita (pri 20 C): Nebola stanovená. Výbušné vlastnosti: Nemá. Oxidačné vlastnosti: Nemá. 9.2 Iné informácie Obsah VOC (EU): 0 % Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita Zmes nevykazuje nebezpečnú chemickú reaktivitu Chemická stabilita Za odporúčaných podmienok používania a skladovania je prípravok stabilný Možnosť nebezpečných reakcií Zmes nemá tendenciu samovoľne polymerizovať ani nepodlieha za normálnych teplôt nebezpečným rozkladným reakciám. 5/8 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Účinky vlhkosti Nekompatibilné materiály Silné oxidačné činidlá, silné kyseliny a silné zásady Nebezpečné produkty rozkladu Amoniak, oxidy dusíka. Oddiel 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch Zmes: Informácie neboli experimentálne zisťované. Zložky zmesi: Informácie o zložkách sú prevzaté z databázy registrovaných látok (www.echa.eu) Superfosfát (CAS ) Akútna toxicita: LD50(orl) 2000 mg/kg LD50(derm) 5000 mg/kg LC50(inh) 5 mg/l (OECD 425, hydrogenfosforečnan amonný) (OECD 402, hydrogenfosforečnan amonný) (OECD 403, hydrogenfosforečnan amonný) Žeravosť / dráždivosť pre kožu: Nie je dráždivý. (OECD 404, hydrogenfosforečnan amónny) Vážne poškodenie očí / podráždenie očí: Vážne poškodzuje oči. (OECD 405, EC B.5) Senzibilizácia: Nie je senzibilizujúci. (OECD 429, EC B.42, hydrogenfosforečnan amónny) Toxicita pre špecifický cieľový orgán pri opakovanej dávke: NOAEL (ORL, 28 d) = 250 mg / kg. (OECD 422, superfosfát, TSP) Mutagenita: negatívny. (OECD 471, OECD 473, superfosfát; OECD 476, dihydrogenfosforečnan amónny) Reprodukčná toxicita: NOAEL (ORL) = 750 mg / kg / d. (OECD 422, superfosfát koncentrovaný, TSP) Karcinogenita: Nevykazuje kancerogénne účinky. Mutagenita: Nepôsobí genotoxické účinky. (OECD 471, OECD 473, OECD 476). Dusičnan vápenatý (CAS ) Akútna toxicita: ATE (ORL, potkan) = mg / kg telesnej hmotnosti LD50 (derm, králik) = 2000 mg / kg telesnej hmotnosti Účinky na koži králika: Nedráždi kožu. Účinky na oči králika: Závažné poškodzuje oči. Senzibilizácia: Nevyvoláva senzibilizačné účinky. Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia: Nevyvoláva nebezpečné účinky po jednorazovej expozícii dávkam do 2000 mg / kg. Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: NOAEL (ORL, 28 dní) 1500 mg / kg telesnej hmotnosti / d Karcinogenita: Nie je látkou prispievajúce k zvýšeniu výskytu rakoviny pri pokusoch na zvieratách. Mutagenita: Nepôsobí genotoxické účinky. (OECD 471, OECD 473, OECD 476). Toxicita pre reprodukciu: NOAEL = 1500 mg / kg / d (toxicita) NOAEL = 1500 mg / kg / d (reprodukcia / vývoj plodu) Oddiel 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 12.1 Toxicita Zmes Toxicita zmesi nebola experimentálne zisťovaná. Superfosfát (CAS ) Krátkodobá toxicita pre ryby: LC50 = 85,9 mg / l / 96 h (OECD 203, dihydrogenfosforečnan amónny) Krátkodobá toxicita pre dafnie: EC50 (Daphnia magna) = 1790 mg / l / 48 h 6/8 Krátkodobá toxicita pre riasy: EC50 187,6mg / l / 72 h (OECD 201, superfosfát koncentrovaný TSP) Inhibícia dýchania aktivovaného kalu: EC50 100 mg / l / 3h (OECD 209, EC C.11) NOEC = 100 mg / l Dusičnan vápenatý (CAS ) Krátkodobá toxicita pre ryby: LC50 (pstruh) = 98,9 mg / l / 96 h LC50 (Poecilia reticulata) = 1378 mg / l / 96 h (OECD 203, dusičnan draselný) Krátkodobá toxicita pre bezstavovce: EC50 (dafnie) = 490 mg / l / 48 h (dusičnan draselný) Krátkodobá toxicita pre riasy: IC50 (riasa) 1700 mg / l / 72 h (dusičnan draselný) 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť Nerelevantné informácie pre anorganické látky Bioakumulačný potenciál Látky obsiahnuté vo výrobku nemajú tendenciu sa biologicky akumulovať. Vo vode sa disociujú na ióny Mobilita v pôde Časť zložiek zmesi je dobre rozpustná vo vode. V pôde môžu tieto zložky ľahko migrovať s vodou. Miera adsorpcie na organické látky v pôdnom systéme je slabá Výsledky posúdenia PBT a vpvb Žiadna zo zložiek výrobku nie je PBT alebo vpvb látkou Iné nepriaznivé účinky Dodávatelia zložiek zmesi žiadne informácie neposkytli. ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 13.1 Metódy spracovania odpadu Odporúčaný postup odstraňovania odpadu látky / zmesi: Zvyšky hnojiva (prach, čiastočne rozpadnuté granule, zvlhnuté hnojivo atď.) Využiť na účel hnojenie napr. Pri ďalšej aplikácii, alebo je zapracovať do kompostu. Nevyužiteľný odpad odstraňovať ako nebezpečný odpad. Neodstraňovať v zmesi s komunálnymi odpadmi. Odporúčaný postup odstraňovania odpadových obalov znečistených látkou / zmesou: Obaly znečistené zvyškami výrobku je nutné odstraňovať ich odovzdaním oprávnenej osobe ako nebezpečný odpad. Konečné odstránenie odpadu znečistených obalov je možné ich spaľovaním alebo uložením na skládku nebezpečného odpadu. Odporúčaný postup odstraňovania obalov zbavených výrobku dôkladným vyklepaním: Obaly je možné odložiť do systému zberu odpadov vhodných pre recykláciu (katalógové číslo odpadu Plastové obaly). Osobitné opatrenia pri nakladaní s odpadmi: Pri dočasnom zhromažďovaní odpadu prípravku a znečistených obalov je nutné zohľadniť, že je výrobok látkou nebezpečnou pre vody. Predpisy upravujúce hlavné podmienky zaobchádzania s odpadmi: zákon č. 185/2001 Zb., O odpadoch, v platnom znení a jeho vykonávacie vyhlášky. Oddiel 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE Výrobok nie je nebezpečným tovarom pri preprave Číslo OSN: neaplikovateľné 14.2 Správne expedičné označenie OSN: neaplikovateľné 14.3 Trieda (-y) nebezpečnosti pre dopravu: neaplikovateľné 14.4 Obalová skupina: neaplikovateľné 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: neaplikovateľné 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: neaplikovateľné 7/8 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC neaplikovateľné Oddiel 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia Európske nariadenia: Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH): výrobok neobsahuje látky zaradené na zoznam kandidátov na povolenie (SVHC látky), ani látky podliehajúce povoleniu podľa hlavy VII nariadenia REACH alebo prísne obmedzenie podľa hlavy VIII nariadenia REACH; pre prípravok musí byť spracovaný a poskytovanie bezpečnostných údajov podľa čl. 31 tohto nariadenia. Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP): výrobok podlieha požiadavkám na klasifikáciu, balenie a označovanie chemických zmesí podľa tohto nariadenia. Nariadenie (ES) č. 2003/2003, o hnojivách. České právne predpisy: Zákon č. 350/2011 Zb., Chemický zákon: zmes podlieha požiadavkám na klasifikáciu, balenie a označovanie podľa tohto zákona a jeho vykonávacích vyhlášok do konca mája Zákon č. 156/1998 Zb., O hnojivách,... Zákon č. 59/2006 Zb., O prevencii závažných priemyselných havárií: výrobok neovplyvňuje bilanciu nebezpečných látok podľa tohto zákona. Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., Ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci, v platnom znení Hodnotenie chemickej bezpečnosti Výrobok je uvádzaný na trh v režime predpisov pre hnojivá. Podľa týchto predpisov nepodlieha povinnosti hodnotiť jeho chemickú bezpečnosť. Nebezpečnosť zložiek zmesi bola hodnotená pri ich registrácii (pozri čiastkové informácie v príslušných oddieloch bezpečnostného listu). Oddiel 16: INÉ INFORMÁCIE 16.1 Vysvetlenie symbolov, skratiek a kódov H-viet použitých v oddiele 3. Skratky pre označenie tried nebezpečnosti a H-vety podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP): Ox. sol. 3; H272 - OXIDUJÚCE TUHÉ LÁTKY, kategória 3; H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Acute tox. 4; H302 - AKÚTNE TOXICKÉ, kategória 4; H302 Škodlivý po požití. Eye dam. 1; H318 - VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ, kategória 1; H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí Podklady použité pre spracovanie karty bezpečnostných údajov: a) Informácie o zložení zložiek výrobku, ktoré sú zmesou látok. b) Verejné informácie o chemických látkach čerpané z webových stránok ECHA. c) Právne a technické predpisy platné pre oblasti informácií obsiahnutých v bezpečnostnom liste Pokyny pre školenie a pre zabezpečenie prístupu k informáciám Zoznámiť pracovníkov s odporúčaným spôsobom použitia, s povinnými ochrannými prostriedkami, s prvou pomocou a so zakázanými manipuláciami s produktom. Podľa čl. 35 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) je povinnosťou zamestnávateľa sprístupniť informácie z bezpečnostného listu všetkým zamestnancom, ktorí môžu byť pri práci vystavení účinkom výrobku Zmeny pri poslednej aktualizácii karty bezpečnostných údajov Oproti verzii 3.0 boli vykonané drobné úpravy v oddiele 2, 4 a 13. Koniec karty bezpečnostných údajov 8/8
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks