Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTICHLOR GRANULES

Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 252 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa wyrobu : Kod wyrobu :
Transcript
KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa wyrobu : Kod wyrobu : E Zastosowanie substancji/mieszaniny : Dezynfektant Rodzaj substancji : Mieszanina Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Informacje odnoszące się do produktu rozcieńczonego : Brak informacji o roztworze (produkcie rozcieńczonym). 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane : Dezynfekcja powierzchni. Proces manualny. Zastosowania odradzane : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i zawodowego. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Firma : Ecolab sp. z o.o. ul. Opolska , Kraków Polska ( w dni robocze) 1.4 Numer telefonu alarmowego Numer telefonu alarmowego : ( w dni robocze) Numer telefonu Centrum Informacji o Zatruciach : (42) ,(42) Data : sporządzenia/przeglądu: Wersja : 3.0 SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, Kategoria 3, Układ oddechowy H319 H E 1 / 14 Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego, Kategoria 1 Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, Kategoria 1 H400 H410 Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) Xn; SZKODLIWY R22 Xi; DRAŻNIĄCY R31 N; NIEBEZPIECZNY DLA SRODOWISKA R36/37 R50 Pełny tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji Elementy oznakowania Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia : Hasła ostrzegawcze Zwroty określające zagrożenia Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Zwroty określające środki ostrożności : Uwaga : H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. : EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. : Zapobieganie: P280 P273 Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. Unikać uwolnienia do środowiska. Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego 2.3 Inne zagrożenia Nieznane. SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.2 Mieszaniny Składniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurow Nr CAS Nr WE Nr REACH Klasyfikacja (67/548/EWG) E-N-O-Xi-Xn; R2-R22-R31- Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Note G Substancje stałe utleniające Kategoria 2; H272 Stężenie: [%] = 50 - = E 2 / 14 ego R36/37-R8- R50/53 Toksyczność ostra Kategoria 4; H302 Działanie drażniące na oczy Kategoria 2; H319 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe Kategoria 3; H335 Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego Kategoria 1; H400 Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 1; H410 Pełny tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W przypadku kontaktu z oczami W przypadku kontaktu ze skórą W przypadku połknięcia W przypadku wdychania : Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Uzyskać pomoc lekarską. : Przepłukać obficie wodą. : Wypłukać usta. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów. : Wynieść na świeże powietrze. Leczenie objawowe. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje się w sekcji 11, jeśli występują. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Leczenie : Leczenie objawowe. SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Środki gaśnicze Stosowne środki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska. : Nieznane. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Specyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru : Narażenie na działanie produktów rozkładu może zagrażać zdrowiu E 3 / 14 Niebezpieczne produkty spalania : Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: Tlenki węgla Tlenki azotu (NOx) Tlenki siarki Tlenki fosforu 5.3 Informacje dla straży pożarnej Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków Dalsze informacje : Użyć środków ochrony osobistej. : Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie można jej usuwać do kanalizacji. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Porada dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy Porada dla osób udzielających pomocy : Dopilnowac, by czyszczenie przeprowadzal wylacznie personel przeszkolony. Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8. : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Metody oczyszczania : Zmieść i zebrać do odpowiednich pojemników do czasu usunięcia. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1. Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13. SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się Środki higieny : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. Dokładnie umyć ręce użyciu. : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu E 4 / 14 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych Temperatura magazynowania : Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. : 0 C do 25 C 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Specyficzne zastosowania : Dezynfekcja powierzchni. Proces manualny. SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Parametry dotyczące kontroli Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 8.2 Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Środki techniczne : System efektywnej wentylacji wyciągowej. Utrzymywać stężenia w powietrzu poniżej NDS i NDSCh. Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej. Środki higieny Ochrona oczu lub twarzy (EN 166) Ochrona rąk (EN 374) Ochrona skóry i ciała (EN 14605) Ochrona dróg oddechowych (EN 143, 14387) : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu. : Okulary ochronne z osłonami bocznymi : Rękawice : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne. : Nie jest wymagana, jeżeli stężenia w powietrzu leżą poniżej wartości granicznych narażenia zawodowego wymienionych w informacjach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach w środowisku pracy. Używać certyfikowanego sprzętu ochrony dróg oddechowych spełniającego wymagania Unii Europejskiej (89/656/EWG, 89/686/EWG) lub równoważnego, gdy zagrożenie oddechowe może być nieuniknione lub odpowiednio ograniczone przez techniczne środki ochrony zbiorowej lub środki, metody i procedury organizacji pracy. Kontrola narażenia środowiska Informacje ogólne : Należy rozważyć odgrodzenie zbiorników służących do przechowywania E 5 / 14 SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd Barwa Zapach : proszek : nieprzejrzysty, biały : Chlor ph : , 1 % Temperatura zapłonu Próg zapachu Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Szybkość parowania Palność (ciała stałego, gazu) Górna granica wybuchowości Dolna granica wybuchowości Prężność par Gęstość par Gęstość względna Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Współczynnik podziału: n- oktanol/woda Temperatura samozapłonu Rozkład termiczny Lepkość kinematyczna Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające 9.2 Inne informacje : Nie dotyczy. : rozpuszczalny : Tak Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 10.1 Reaktywność Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania E 6 / 14 10.2 Stabilność chemiczna Trwały w warunkach normalnych Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania Warunki, których należy unikać Nieznane Materiały niezgodne Kwasy 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: Tlenki węgla Tlenki azotu (NOx) Tlenki siarki Tlenki fosforu SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia : Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt przez skórę Toksyczność Toksyczność ostra - droga pokarmowa Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę Działanie żrące/drażniące na skórę Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Rakotwórczość Skutki dla rozrodczości Działanie mutagenne na : Oszacowana toksyczność ostra : 2,000 mg/kg E 7 / 14 komórki rozrodcze Teratogenność Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Toksyczność przy wdychaniu Składniki Toksyczność ostra - droga pokarmowa : sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego LD50 Szczur: 1,500 mg/kg Składniki Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę : sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego LD50 Królik: 10,000 mg/kg Potencjalne skutki zdrowotne Oczy Skóra Połknięcie Wdychanie Narażenie długotrwałe : Działa drażniąco na oczy. : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. : Może powodować podrażnienie układu oddechowego. Może powodować podrażnienie nosa, gardła i płuc. : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. Doświadczenie z narażeniem człowieka Kontakt z oczami Kontakt przez skórę Połknięcie Wdychanie : Zaczerwienienie, Ból, Podrażnienie : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. : Podrażnienie dróg oddechowych, Kaszel SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 Toksyczność Skutki środowiskowe : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Wyrób E 8 / 14 Toksyczność dla ryb Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych. Toksyczność dla alg : Brak dostępnych danych : Brak dostępnych danych : Brak dostępnych danych 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Wyrób Brak dostępnych danych Składniki Biodegradowalność : sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego Wynik: Słaba podatność na biodegradację 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych danych 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych danych 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Wyrób Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vpvb) na poziomie 0.1% bądź powyżej Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych danych SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczacymi odpadów i odpadów niebezpiecznych.kody odpadów powinny być określone przez użytkownika, zwłaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Wyrób Zanieczyszczone opakowanie : Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż neutralizację lub spalanie. Jeśli ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie do lokalnych przepisów. Usuwać odpady w odpowiednich zakładach przerobu odpadów. : Usunąć jak nieużywany produkt. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Nie używać ponownie pustych pojemników E 9 / 14 Europejski Katalog Odpadów : * - detergenty zawierające substancje niebezpieczne SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Nadawca/załadowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że opakowanie, nalepki i znaki ostrzegawcze są zgodne z wybranym środkiem transportu. Transport lądowy (ADR/ADN/RID) 14.1 Numer UN (numer ONZ) : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 14.2 Prawidłowa nazwa : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny transporcie 14.4 Grupa opakowaniowa : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 14.5 Zagrożenia dla : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny środowiska 14.6 Szczególne środki : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny ostrożności dla użytkowników Transport lotniczy (IATA) 14.1 Numer UN (numer ONZ) : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 14.2 Prawidłowa nazwa : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny transporcie 14.4 Grupa opakowaniowa : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 14.5 Zagrożenia dla : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny środowiska 14.6 Szczególne środki : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny ostrożności dla użytkowników Transport morski (IMDG/IMO) 14.1 Numer UN (numer ONZ) : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 14.2 Prawidłowa nazwa : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny transporcie 14.4 Grupa opakowaniowa : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 14.5 Zagrożenia dla : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny środowiska 14.6 Szczególne środki : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny ostrożności dla użytkowników 14.7 Transport luzem : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy krajowe E 10 / 14 Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/WE w sprawie ochrony młodocianych pracowników. Inne przepisy : -Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz. 322). -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z ). -Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z ). -Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z , z późniejszymi zmianami). -Rozporządzenie Komisji (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018).. -Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173). -Rozporządzenie MPiPS z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 0, poz. 817 wraz z późn. zmianami). -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166) E 11 / 14 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11, poz. 86 z późn. zm.). -Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U poz. 21) -Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 0, poz. 888 z późn. zm.). -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 0, poz. 1923). -Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37, poz. 339 z późn. zm.). -Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367). -Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U nr 110 poz. 641). -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012, poz. 445). -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012, poz. 688) Ocena bezpieczeństwa chemicznego Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w dalszym ciągu wymagana. SEKCJA 16. INNE INFORMACJE Pełny tekst Zwrotów R R2 Zagrożenie wybuchem wskutek- uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub - innymi źródłami zapłonu. R22 Działa szkodliwie po połknięciu. R31 W kontakcie z kwasami uwalnia - toksyczne gazy. R36/37 Działa drażniąco na oczy i drogi - oddechowe. R50/53 Działa bardzo toksycznie
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks