Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KATALOG STRAT Malarstwo

Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KATALOG STRAT Malarstwo Opracowanie MONIKA BARWIK KRADZIE W KWIETNIU 1994 R. ZE SK ADNICY MUZEALNEJ W LUBIÑ U (WOJ. DOLNOÂLÑSKIE) 1. PACZKA Ferenc M oda dziewczyna z czaszkà, ok r. 168 x 115 cm KAT.
Transcript
KATALOG STRAT Malarstwo Opracowanie MONIKA BARWIK KRADZIE W KWIETNIU 1994 R. ZE SK ADNICY MUZEALNEJ W LUBIÑ U (WOJ. DOLNOÂLÑSKIE) 1. PACZKA Ferenc M oda dziewczyna z czaszkà, ok r. 168 x 115 cm KAT. PA SCHLOMBS Oswald Pasterz z owcami, ok r. 57 x 78 cm KAT. PA MALTZAN Mortimer Byd o u wodopoju, 1978 r. 50 x 100 cm KAT. PA AUTOR NIEZNANY Kwiaty i owoce, 2. po. XIX w. 73,5 x 98,5 cm KAT. PA AUTOR NIEZNANY Kwiaty w wazonie, 2. po. XIX w. 73,5 x 98,5 cm KAT. PA AUTOR NIEZNANY Âwi ta Rodzina, XIX w. 80 x 67 cm KAT. PA VOLKHART Wilhelm Portret m odej kobiety, 1863 r. 73 x 60 cm KAT. PA AUTOR NIEZNANY Trzecie urodziny, XIX w. 74 x 54 cm KAT. PA MATZKE Stanis aw Asceta, 1900 r. 51 x 37 cm KAT. PA THEFT IN APRIL 1994 FROM THE MUSEUM STOREHOUSE IN LUBIÑ (DOLNOÂLÑSKIE 1. PACZKA Ferenc Painting, Young Girl with Skull, c x 115 cm CAT. PA SCHLOMBS Oswald Shepherd and Sheep, c x 78 cm CAT. PA MALTZAN Mortimer Cattle at a Water Place, x 100 cm CAT. PA AUTHOR UNKNOWN Flowers and Fruit, 2nd half of the 19th cent x 98.5 cm CAT. PA AUTHOR UNKNOWN Flowers in a Vase, 2nd half of the 19th cent x 98.5 cm CAT. PA AUTHOR UNKNOWN The Holy Family, 19th cent. 80 x 67 cm CAT. PA VOLKHART Wilhelm Portrait of a Young Woman, x 60 cm CAT. PA AUTHOR UNKNOWN The Third Birthday, 19th cent. 74 x 54 cm CAT. PA MATZKE Stanis aw Ascetic, x 37 cm Cat. PA CATALOGUE OF LOSSES Painting KRADZIE W SIERPNIU 2007 R. Z MIESZKANIA W WARSZAWIE 10. HYLLING Pejza, XIX/XX w. 15 x 25 cm KAT. PA AUTOR NIEZNANY (Niemcy) Travemünde (brzeg morski ko o Lubeki), ok r. ok. 35 x 50 cm KAT. PA KOSSAK Wojciech Kalifornia Monte Ray ok. 45 x 45 cm KAT. PA WEISS Wojciech Pejza ok. 25 x 35 cm KAT. PA HOFMAN Wlastimil Kapliczka przydro na z anio ami Akwarela, tektura, ok. 45 x 35 cm KAT, PA-2934 THEFT IN AUGUST 2007 FROM A FLAT IN WARSAW 10. HYLLING Landscape, 19th/20th cent. 15 x 25 cm CAT. PA AUTHOR UNKNOWN (Germany) Travemünde (sea shore near LAbeck),c c.35 x 50 cm CAT. PA KOSSAK Wojciech California, Monte Ray c. 45 x 45 cm CAT. PA WEISS Wojciech Landscape c. 25 x 35 cm CAT. PA HOFMAN Wlastimil Roadside Chapel with Angels, Watercolour, cardboard, c. 45 x 35 cm. CAT. PA STYKA JAN Portret dziewczyny ok. 45 x 35 cm KAT. PA STYKA Jan Portrait of a Girl c. 45 x 35 cm CAT. PA-2933 KRADZIE KWIECIE MAJ 2008 R. Z MIESZKANIA W LUBLINIE 16. KOSSAK Juliusz Wesele krakowskie, XIX w. Akwarela, papier, 37 x 55,5 cm KAT. PA-3009 THEFT IN APRIL/MAY 2008 FROM A FLAT IN LUBLIN 16. KOSSAK Juliusz Krakow Wedding, 19th cent. Watercolour, paper, 37 x 55.5 cm CAT. PA KRADZIE KWIECIE MAJ 2008 R. Z MIESZKANIA W KRAKOWIE 17. HOFMAN Wlastimil Pasieka Olej, deska, 55 x 45 cm KAT. PA-3014 KRADZIE W CZERWCU 1993 R. Z KOÂCIO A W SZYMBARKU (WOJ. MA OPOLSKIE) 18. AUTOR NIEZNANY Matka Boska z Dzieciàtkiem (Matka Boska askawa), XVII/XVIII w. Deska, ok. 110 x 55 cm KAT. PA-382 THEFT IN APRIL/MAY 2008 FROM A FLAT IN CRACOW 17. HOFMAN Wlastimil Apiary. Oil, Board, 55 x 45 cm CAT. PA-3014 THEFT IN JUNE 1993 FROM THE CHURCH IN SZYMBARK (MA OPOLSKIE 18. AUTOR NIEZNANY AUTHOR UNKNOWN Madonna and Child (Mater Misericordiae), 17th/18th cent. Board, c. 110 x 55 cm CAT. PA KATALOG STRAT Rzeêba KRADZIE PRZED 2000 R. Z KOÂCIO A W POP SZYCACH (WOJ. LUBUSKIE) THEFT BEFORE 2000 FROM THE CHURCH IN POP SZYCE (LUBUSKIE 19. AUTOR NIEZNANY Âw. Jan Chrzciciel z barankiem na r ku, ok r., wys. ok. 75 cm (?) KAT. PC AUTHOR UNKNOWN St. John the Baptist with a Lamb in His Arms, c height c. 75 cm (?) CAT. PC AUTOR NIEZNANY Âw. Katarzyna, ok.1510 r., wys. ok. 75 cm (?) KAT. PC AUTHOR UNKNOWN St. Catherine, c.1510 height c. 75 cm (?) CAT. PC AUTOR NIEZNANY NajÊwi tsza Maria Panna na tronie, ok r. Drewno,polichromia,, wys. ok. 52 cm (?) KAT. PC AUTHOR UNKNOWN Madonna on the Throne c height c. 52 cm (?) CAT. PC-1482 KRADZIE PRZED 2002 R. Z CMENTARZA W BYTOMIU ODRZA SKIM (WOJ. LUBUSKIE) THEFT BEFORE 2002 FROM THE CEMETERY IN BYTOM ODRZA SKI (LUBUSKIE 22. AUTOR NIEZNANY Popiersie Jana T. Deutschlandera, Marmur, wys. ok. 44 cm (?) KAT. PC AUTHOR UNKNOWN Bust of Jan T. Deutschlander c Marble, height c. 44 cm(?) CAT. PC AUTOR NIEZNANY Popiersie Mateusza Francke, ok r. Marmur, wys. ok. 30 cm (?) KAT. PC AUTHOR UNKNOWN Bust of Mateusz Francke c Marble, height c.30 cm (?) CAT. PC AUTOR NIEZNANY Rycerz (alegoria m stwa?), Piaskowiec (lub marmur?), wys. ok. 77 cm (?). Rzeêba uszkodzona (m.in. brak g owy, ubytki tarczy) KAT. PC AUTOR NIEZNANY Popiersie Eliasza Ebeliusa, Piaskowiec (?), wys. ok. 48 cm (?) KAT. PC AUTHOR UNKNOWN Knight (allegory of bravery?) c Sandstone (or marble?), height c.77 cm (?). Sculpture damaged (e.g. head missing, losses in the shield) CAT. PC AUTHOR UNKNOWN Bust of Elijah Ebelius, c Sandstone (?), height c. 48 cm (?) CAT. PC AUTOR NIEZNANY Putto z epitafium M. Francke, ok r. Marmur (?), wys. ok. 40 cm KAT. PC AUTHOR UNKNOWN Putto with M. Francke s epitaph, c Marble (?), height c. 40 cm CAT. PC CATALOGUE OF LOSSES Sculpture KRADZIE W GRUDNIU 2002 R. Z KOÂCIO A W SOKO OWCU (WOJ. DOLNOÂLÑSKIE) 27. AUTOR NIEZNANY Putto (2 szt.), pocz. XVIII w. Drewno, z ocenie KAT. PC AUTOR NIEZNANY Dwa putta z gzymsu o tarza, KAT. PC AUTOR NIEZNANY Trzy uskrzydlone g ówki anio ków ze szczytu o tarza i pod uczy, 2. po. XIX w. KAT. PC AUTOR NIEZNANY Putto i kartusz z napisem St. Franziskus Salesius, KAT. PC-1133 THEFT IN DECEMBER 2002 FROM THE CHURCH IN SOKO OWIEC (DOLNOÂLÑSKIE 27. AUTHOR UNKNOWN Putto (2 items) early 18th cent.. Wood, gilding. CAT. PC AUTHOR UNKNOWN Two putti from the cornice of the altar CAT. PC AUTHOR UNKNOWN Three winged heads of angels from the top of the altar and underarches 2nd half of the 19th cent. CAT. PC AUTHOR UNKNOWN Putto and cartouche with the inscription St. Franziskus Salesius, CAT. PC a, b. AUTOR NIEZNANY Dwa putta z gzymsu o tarza i uskrzydlona g ówka z klucza ramy obrazu, KAT. PC a, b. AUTHOR UNKNOWN Two putti from the cornice of the altar and the winged head from the altar, CAT. PC-1130 KRADZIE W MAJU 2008 R. Z KAPLICZKI W NOWYCH BUDKOWICACH (WOJ. OPOLSKIE) THEFT IN MAY 2008 FROM A CHAPEL IN NOWE BUDKOWICE (PPOLSKIE AUTOR NIEZNANY Âw. Dorota, pocz. XVI w. wys. ok. 52 cm KAT. PC AUTHOR UNKNOWN St. Dorothy, early 16th cent. Wood, polychrome, height c. 52 cm CAT. PC a 31b 32 25 KATALOG STRAT Rzemios o KRADZIE W LUTYM 2008 R Z MUZEUM W KOSZALINIE (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE) THEFT IN FEBRUARY 2008 FROM THE MUSEUM IN KOSZALIN (ZACHODNIOPOMORSKIE 33a,b. DUKAT W adys awa V mennica Nagybanya, XV w. Z oto,?21 cm, 3,4 g KAT. RN-546 KRADZIE PRZED 1989 R. Z KOÂCIO A W BRODACH (WOJ LUBUSKIE) 34. ÂWIECZNIK (4 SZT.) MiÊnia, Niemcy, XVIII w. Porcelana, wys. 55 cm Na podstawach malowane sceny z Nowego Testamentu KAT. RE a,b. W adys aw Vth s DUCAT Nagybanya mint, 15th cent. Gold,?21 cm, 3.4 g CAT. RN-546 THEFT BEFORE 1989 FROM THE CHURCH IN BRODY (LUBUSKIE 34. CANDLESTICK (4 items) Meissen, Germany, 18th cent. Porcelain, height 55 cm On the base painted scenes from the New Testament. CAT. RE a 33b KRADZIE W MARCU 2008 R. Z KOÂCIO A W MALUSZYNIE (WOJ. ÓDZKIE) THEFT IN MARCH 2008 FROM THE CHURCH IN MALUSZYN ( ODZKIE ÂWIECZNIK Norblin, Warszawa, XIX/XX w. Mosiàdz, srebrzenie, wys. 59 cm KAT. RL CANDLESTICK Norblin, Warszawa, 19th/20th cent. Brass, silvered, height 59 cm CAT. RL-317 KRADZIE W GRUDNIU 2002 R. Z KOÂCIO A W SOKO OWCU ( WOJ. DOLNOÂLÑSKIE ) 36. RELIKWIARZ, XVIII w. Drewno, rzeêbienie, z ocenie, 45 x 35 cm KAT. RJ-186 THEFT IN DECEMBER 2002 FROM THE CHURCH IN SOKO OWIEC (DOLNOÂLÑSKIE 36. RELIQUARY, 18th cent. Wood, carved, gilding, 45 x 35 cm Cat. RJ-186 KRADZIE W 1984 R. I 1990 R. Z KOÂCIO A W KRYPNIE (WOJ. PODLASKIE ) 37. WOTUM W kszta cie trójlistnej korony, 1. po. XIX w. (?) Srebro, 14 x 11,5 cm KAT. RH- 82/2 THEFT IN 1984 AND 1990 FROM THE CHURCH IN KRYPNO (PODLASKIE 37. VOTIVE OFFERING In the shape of three-leaf clover, 1st half of the 19th cent.(?) Silver, 14 x 11.5 cm CAT. RH- 82/ WOTUM kobiety adorujàcej Oko OpatrznoÊci Bo ej, 2. po. XVIII w. Srebro, 8,1 x 8,1 cm KAT. RH-82/7 38. VOTIVE OFFERING Plaque with a representation of a woman adoring the Eye of Providence, 2nd half of the 18th cent. Silver, 8.1 x 8.1 cm CAT. RH-82/7 39. WOTUM Matki Boskiej Bolesnej, 1830 r. Srebro, 20,3 x 18,6 cm KAT. RH-82/8 39. VOTIVE OFFERING Plaque with a representation of Our Lady of Sorrows, Silver, 20.3 x 18.6 cm CAT. RH-82/ WOTUM dwóch kl czàcych postaci, 1843 r. Srebro, 10,1x 10 cm KAT. RH VOTIVE OFFERING Plaque with a representation of two kneeling figures, Silver, 10,1x 10 cm CAT. RH WOTUM J. Ogiƒskiego i jego ony, 1772 r. Srebro, z ocenie, 49 x 39,5 cm KAT. RH VOTIVE OFFERING Plaque with a representation of J. Oginski and his wife, Silver, gilding, 49 x 39.5 cm CAT. RH
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks