Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KAVRAMI VE KAVRAMI VE

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 36 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KAVRAMI VE KAVRAMI VE KAVRAMI VE KAVRAMI VE Sanayi Devrimi ya da Devrimi, Avrupa'da yeni olan etkisi buhar bu de Avrupa'daki sermaye birikimini denir KAVRAMI VE KAVRAMI VE Her belli bir yerine getirmek
Transcript
KAVRAMI VE KAVRAMI VE KAVRAMI VE KAVRAMI VE Sanayi Devrimi ya da Devrimi, Avrupa'da yeni olan etkisi buhar bu de Avrupa'daki sermaye birikimini denir KAVRAMI VE KAVRAMI VE Her belli bir yerine getirmek faaliyetlerde bulunur de faaliyetleri yerine getirirler konusu faaliyetler benzerliklerine Bu faaliyet denir AR - GE PAZARLAMA MUHASEBE KAVRAMI VE KAVRAMI VE MODERN TOPLUM nedir? = 1 nitelik 2 nitelik Sosyo- 3 YAPI KAVRAMI VE kendisi biliminin giren konular: en etkili analizi bununla olaylarla ilgili neden bulma ortaya koyma teknikleri karar alma sisteminin ilgili olan ilke problemlerinin herkes olarak bilinen kabul ilk olarak 1755 ekonomist Richard Cantillon elde etmek organize eden riskini -yeni (mal ya hizmet ) -yeni -yeni ihracat bulma, -yeni bulma ya da, ; arz -yeni bir organizasyon gibi yeni kombinasyonlar yaratarak mevcut ekonomik bir Bunu da (desctructi entrepreneurship) olarak ifade etmektedir PROFESYONEL : birden fakat meslek olarak profesyonelce gelir Profesyonel ; risk yetki profesyonelce yerine getiren Bu ilke bilmesi gerekir Profesyonel deneysel becerilerin, geleneksel aksine Bilimine bunu birine Teknik, sosyolojik psikolojik ekonomik, her olan Bunlardan iktisadi mal ya hizmet ya bir araya getirilerek, ekonomik yeni organizasyonun Bir ifade gibi un, tedarik edip yapan ; yeni bir yeni bilinmeyen bilginin gerekli zaman tahsis edilmesiyle finansal, psikolojik sosyal risklerin yoluyla parasal tatminin elde katma olan eylemler ortaya koyma bir bireyin ya bir grubun bir organizasyon yaratma, bir ya yeni bir mal ya da hizmet sunma katma yaratma G T olarak nitelendirilebilir G T insan, ortaya konulan Risk yenilik ortaya fakat bu faaliyetlerin tek devam ettirebilmek daha iyi Avrupa'daki bu ilk kez 18 ekonomist Richart Canutillo ticaretten G T sistemler kazanarak yeniden siyasi kazanmak daha belirli temeli olgudur kadar, (yerel), kentsel, artan bir son politikalar ilgiyi Oynamaktan maksat maksat iller makro olan bir mal ya hizmeti pazarlamak kendine ait ya da ya da kurumlardan kaynaklarla bir araya getiren, bu faaliyeti yaparken ortaya da alan Buna : stratejisini belirleme organizasyon belirleme temin ederek faaliyetine Yeni mal hizmetler bulma, yeni takip etme yoksa tehdit mi tahmin etme tehditlerden zarar gerekli tedbirleri alma Teknolojideki uygulayabilme faaliyetlerinin daha ucuz kaliteli bulunma riskleri 1 TOPLUMSAL TOPLUMSAL 2 ile toplumsal refah, hayat da daha para kazanmak olarak de, para sadece bir toplumsal kalitesini kadar artar 3 hem bilim teknolojiyi kullanarak, hem de bu alanlara kaynak aktararak bilim teknolojinin ayak olurlar 4 kendi yaparlar TOPLUMSAL 5 Tacirlik G TEMEL FONKSIYONLARI Yeni mal ya hizmet Yeni uygulayabilmek yeni organizasyonlar kurabilmek Yeni pazarlara Hammaddelerin vb kaynaklar bulmak mamul) yeni Teknisyenlik- Liderlik G TEMEL FONKSIYONLARI - planlamak G T G T F G F G Bunlardan temelde, pazardaki mevcut ya da potansiyel sezinleyerek, mevcut olan bir mal ya hizmeti pazara Bu edebilecek ederek, gerektirir potansiyel pazardaki kar kaynaklan organize organizasyon pazardaki buna girilmesi G T Y G yeni bir fikir ya ya da mevcut olan bir mal ya hizmetin dizayn, fiyat, kalite gibi pazara mevcut ya itibari ile hatta, beklentilerinin de mevcut olmayan yeni bir fikir ya pazara piyasaya sunmak G T Y G pazardaki potansiyel buna, ise mevcut ya ile hatta beklentilerinin de mevcut olmayan yeni bir fikir ya pazara bir G T G T Piyasadaki izlemekle yetinen, bu davranan, yenilik yapan yolundan gitmeyi Bu yeni izlemekle yetindikleri Fakat dinamik nedeniyle roller her an dinamik bir hareket kazanan bir zamanla bir haline gibi zamanla bir bir durumuna gelmesi de G Faaliyet halindeki organizasyonlardaki olarak ele ; organizasyonel genel ekonomik bir dinamik unsur olarak gerek gerekse ekonomik yeniden G T G (intrapreneurship); kurulu bir bir insan Genel Genel - yaratma fayda G T G ; bir kurum insan inovasyon - - eklemlenmesidir inovasyon G T G G T G ki; ya da sosyal ancak o zaman inovasyon olur bir anlama ise, bu sadece AR- Bilinmelidir ki; inovasyon, bir kavram zaman zaman da ile zannedilmektedir Ne var ki; icat bir katma ya da katma inovasyondan edilemez KURUM KURUMSAL ODAKLI KURUMSAL de : Kurumdaki bireysel / ortak birikiminin, kurumun (misyonuna) ufuk hedefine (vizyonuna) G T destekleyen lider- stratejik planda olarak Gerekli dozda yetki devri inisiyatif kullanma Kurumsal aidiyet gelirken, de getirmek) motivasyonun : Mesai saatleri yeterli (mesainin en az % 15 sanal konusunda performans sistemi kurum halkla sosyal pazarlama savunuculuk etkinlikleri kurum iklimi G T B G yeniliklerin ortaya yeni istihdam yeni ekonomik toplumun refah seviyesinin ekonomik sosyal hayatta rollerle ilgilidir Buna ekonomik sosyal hayatta rollerin daha yeni ile ilgilidir G T Y G G T P /K G tipidir Karar yetkisi tek Bu elindedir hem sahibi hem de bu ile birlikte Finansman, pazarlama, vs gibi yeni Bu durumda konusu alt dallara her biri gerektiren yetkilerin bir daha alt kendisi uzun stratejik sermaye sahibinin son yine tek kontrol etmektedir Ancak alt G T Y TIPI G bilgisi olmayan sermayedar, uzman bilgiye duyulan profesyonel zorunda bir bir grup G T B G Bilgi toplumunda teknolojisinin bilgi sonucu bilginin hem hacmi hem de Bu bilgiler, belirleyecektir riskini en aza indirmek en elde edebilmek kendini belli bir bilgi donatarak karar tercihlerinde olmak ekonomik toplumsal alanlarda yeniliklerin bu ticari aktararak yenilik G T B G edebiliriz: G T BILGISIZ VE B /K G durumunda buna birisi, eksik ya bilgisiz cevap rebilecek bilgi ifade eder gibi terimlerle ifade edilebilecek konusu olabilir Bunlardan bilgi ile olarak isimlendirilebilir artan bilgi gereksinimine sahip faaliyetlerini taklit ederek Bu terimi STRATEJIK G ORTAK G - Joint Venture Ortak Ortak bilgi Ar-Ge birimlerinin Ortak kullanma yeri: faaliyetlerini rimli, ekonomik uygun imkan ren yerdir Konumluk yeri: belirlenen yeri faaliyetlerini fiziksel mekan olarak ya da yer K YERI ETMENLERI:?????? Hammadde Populasyon Trendleri Rekabet Kamu Hizmetlerinin Kalitesi,Maliyeti Yerel Rekabetin Derecesi Politik Engeller Fiziksel,Irksal Duygusal Engeller Siteleri Toplanan riler sonucunda bir talep tahmini Talep tahmini ilgili pazarda mal ya hizmetin ne kadar talep ifade eder Talep iki incelenmektedir 1 Potansiyel talep, pazarda mevcut ri iken toplam mal ya hizmet 2 Fiili talep, belli bir talebin ne kadar PROJE bir herbiri son derece titiz gerektiren analizleri kapsar Proje sonra en en fizibilite yapar parasal sermayenin bina, arazi, makine stoklar gibi maddesel patent ya imtiyaz maddi olmayan ileride gelir her Bu arsa, bina, makinalar, lisans, patent firma her harcama 1 Sabit sermaye tevsi yenileme 1 Stok ele YATIRIMLAR olarak ikiye : da hizmet da yeni kurulan bir mal ya gerek mevcut tesis ya daha tesis ya organizasyonun yeniden Tevsi, kurulu bir kapasitesini Yenileme ekonomik dolduran sabit yenilenmesine Stok hammadde, mamul, mamul malzemeler Stok sermaye en fark Finansal planlama ele sabit sermaye uzun stok ise olarak kabul edilir Sermayenin mali bir hisse senedi, tahvil ya hazine bonosu gibi alanlara projesi daha bir belli bir ekonomik yarar umularak ilgili olarak bir yeni bir mevcut bir tesisin yenilenmesi, hizmetleri, teknolojilerin ya alt gibi her harcama projesi olarak FIZIBILITE( ) durum olarak bilinen bu terim, daha ziyade fizibilite olarak gerektiren hemen her yerde, gelecekte getirecek bir konusu olacak olup ne ortaya koymak projesi ile ilgili duyulur Bu fizibilite denir sonucunda bulunan fizibil dir denilir Rasyonel tespit edilebilmesi Bunlar; OLANAK Olanak durumu, ithal ikamesinin olup durumu, izlenen ekonomi rakiplerin durumu gibi konularda kapsar FIZIBILITE( ) Fizibilite yeni bir gibi, mevcut tesislerin yenilenmesi da Bu bazen bir istek sonucu da gelir duyulacak kredileri kamu ya finansman bu bir fizibilite raporu talep ederler Bu durumda uygun bir fizibilite zorunda FIZIBILITE( ) Bir fizibilite esas itibariyle ana konuda bilgiler bir 1 Piyasa incelemesi: mal ya hizmetin muhtemel hangi pazarlarda ya pazar dilimlerinde ne kadar ihracat, istihdam, katma gibi iktisadi neler Bu maksatla piyasa 2 yeri incelemesi: Bir iktisadi sosyal maliyetinin en az; buna en fazla Bu maksatla, en uygun yerin belirlenmesine duyulur Hammadde, enerji, pazara tabii potansiyeli daha dikkate en rasyonel yeri tayine FIZIBILITE( ) 3 Mali inceleme: Fizibilite bu toplam maliyeti, sabit giderlerinin sermayesi aylar itibariyle nakit finansman sonra nakit kara gibi hususlar 4 Teknolojik inceleme: teknik teknolojiler ile, alternatif teknikleri her ortaya ham madde makina ile, bunlara ait girdi- analizleri, montaj tedarik istihdam edilecek personelin miktar gibi hususlar bu 5 Hukuki inceleme: projesinin yerinin faaliyete kadar gereken kanun, muhtemel etkiler proje VE Bir makine ya bekleme gecikme, aksam ya duraklama olmadan en bir maksimum kapasite, nitelikte olup, herhangi bir bozulma, ya hammadde ile maliyetleri bulundurmaz Maksimum fazla kadar, hizmetler, - ye da maliyetlerinin normal yol Genellikle,tesis kapasitesi olarak maksimum kapasite de, bir ya tesisin tahmin edilen hakiki kapasitesinin olarak maksimum kapasitede zor, hatta -tamirler, beklemeler, duraklamalar, montaj ayarlamalar, hale getirmeler, gecikmeler vb, makinelerin ya belirli % 100 imkan rmez Bu gecikme beklemelere, denilir maksimum, kapasiteden bu faaliyet kesilmeleri normal ya pratik kapasiteye halde daha pratik bir kavram olan bu kapasite, salt kurulu tesisi normal duraklamalar, tatiller, tamirler, istenen vardiya ana makinelerin gibi tesisin teknik normal uygulanan, sistemi de rir Bir tesislerinin kurulu kapasitesi ton iken, normal ya pratik kapasitesi ton olabilir de fark etmekle beraber, normal kapasitenin maksimum kapasitesinin % ileri Birim sabit giderler minimum kapasiteye denir halde,konuyu maliyetlerle olarak, ekonomik ele alan bu kapasite bir minimum maliyetlerle rmektedir Maksimum kapasitenin teknik bu ekonomik kapasitedir; ancak da hemen belirtmek gerekir ki, bunun daha zordur Optimum kapasite, normal kapasite Optimum kapasite ile yine ekonomik bir kavram olup, daha durulan birbirine gerekir Herhangi bir optimum olsun ya o kapasitesinin, giderlerini minimum bir kapasitesinin bu optimum kapasiteyi ifade eder Fiili kapasite, herhangi, bir fiili ya kapasitesini ifade, eder Normal kapasite, her zaman rir bu bir Ancak, normal kapasitede gerektirmeyen ya bunu gerektiren durumlar talep nedeniyle daha az ya bazen de aksi bir durumda daha konusu olabilir Esasen bir her zaman normal kapasitede istisnai bir haldir ZET: alma Objektif olma Paraya olan tutum Proaktif ZET: G NEMI ZET: G KARAR VERME S VE G ETKILEYEN F Toplum menfaatleri Bireysel menfaatler G AVANTAJ VE D - - -Kar elde etme - 1-Devlet 2-3-Pazarlama 4-Rol modelleri 5-Finansal kaynaklar Bir etkileyen ; sosyal ekonomik bilgi alt finansman teknoloji kapasitesi, piyasa bireysel yasalar gibi unsurlara Teorik(max) kapasite Normal(pratik) kapasite Kapasite : bazen artan istemlerini ; Standart olan makinelerin bir erteleyerek Hammadde stokunu kullanarak ya da ek hammadde alarak, vb normal kapasitenin bir sonucu kapasite denir OPTIMUM KAPASITE VE UYGUN Bir yani kurulu ile en maliyetle elde kapasitedir Optimum kapasite bir fonksiyonudur Optimum kapasite belirlenmesinde artan azalan rimler kanunu uzun ise artan sabit azalan getiri etkili KISA : iktisat teorisinde olarak kabul edilir Belli bir sabit herbir ilasinin bir giderek artar Buna ARTAN denir durumunda ise her ila bir toplam daha az Buna da AZALAN denir Belirtilen bu iki olay birlikte ARTAN VE AZALAN KANUNU olarak bilinir OPTIMUM KAPASITE VE UYGUN Production in the long run OPTIMUM KAPASITE VE UYGUN OPTIMUM KAPASITE VE UYGUN -toprak toplam de oranda sabit getiri konusudur F pozitif izlemektedir OPTIMUM KAPASITE VE UYGUN toplam daha az azalan getiri konusudur H de bu pozitif fakat azalarak artan ya bir seyir izlemektedir OPTIMUM KAPASITE VE UYGUN KOM: ortalama maliyet herbiri belli bir 1 Q2 minimum bir maliyetle bir tesisi temsil etmektedir Firma gelecekteki bulundurarak bu tesislerden birini Herbir KOM optimal noktada olan artan azalan getiriden uzun ortalama maliyet (UOM) ise herhangi bir tesisi zaman her en ortalama maliyetini UOM min noktada olan KOM2 ile ikinci tesis tam kapasitenin konusu birim maliyetlerin olabilen en optimum tesisi ifade eder en uygun denir Bu kapasite bir noktada ki o noktada maliyetleri en en optimal kapasite kapasitesine belirlenmelidir kapasitesinin belirlenmesinde bir grafik ise Analizidir Bu analiz hangi hangilerinde ise zarar kar durumunda ortaya koyan bir kapasite belirleme Maliyet- -Hacim Analizi ya Analizi de denir maliyetlerinin ile genellikle piyasa ortamda belirli bir fiyatla cak hangi ( de ne kadar konusunda bir gerektirir Piyasa etkileyebilecek bile bu yapacak hangi ( de, ne fiyatla yaparlarsa en durumda bilmek isterler seviyesini belirleme ya yeni konusunda rilecek kararlar, bu irdelemeleri gerekli B N ANALIZININ : a) Maliyetler sabit olarak Ya da karma maliyetlerin (hem sabit, hem de maliyetlerden sabit belirlenebilir; b) Sabit maliyetler kesinlikle birlikte Yani etkilenmezler maliyetler ise kesinlikle etkilenirler; c) hacmi de, birim ; d) toplam sabit ; e) sonu mamul stoku yoktur; f) Her alma sabittir; g) ; h) Maliyetler ya etkisi kabul edilmektedir Maliyetlere etkenler de etki eder Fakat Analizlerinde olay Bir bu analiz statiktir dinamik etkiler TG, birlikte gelir elde edilmeye orijinden ile olarak artan, Toplam Geliri bir TM ise, ile olmayan olsun ya sabit maliyetlerden orijinden daha ile olarak maliyetlerle olarak artarak bir seyir takip eden Toplam Maliyeti TM TG nokta olup (Q1 bu gelir gider Bu kar ise zarar kar edilen yer bir kapasite 1 fazla) ile maliyet kalemlerinin bilinmesi halinde ile A : HUKUKSAL VE : amaca uygun bir hukuki ona ETMEK DURUMUNDADIRLAR Topluma hizmet sunma 1- Vergi 2-Sorumluluk 3-4- Kontrol Maliyet A- B- a- b- 1-2-KAMU 2- Limited 3- Y SERMAYELI C-Kooperatifler VE HUKUKSAL : bunlar; eskilere dayanan basit olan tek sahibi Bu nedenle sahibi faaliyetleri konusunda her uygular denetler Ortaya riskleri kendisine aittir : kurma sermayesini alternatifin miras, vb olabilir bu risklere de Bunlar: Yetkiler sahibi olan Faaliyetlerde gizlilik Kar bir tek elde Esnek bir sahiptir Kredi bulma VE HUKUKSAL : hukuki bu dezavantajlar da belirsizdir sahibine Bunlar: sorumluluk az sermaye ile en uygun hukuki uygulamada bir Bununla beraber hukuki o ya bir olan sermayeli de B KANUNUNA BIR OLABILMESI GEREKEN HUSUSLAR GIBIDIR: birden fazla Ortak bir Ortak amaca ortaklar bir Belirlenen hedefe para, mal ya emek, sermaye olarak Bu tip kanununda adi olarak Ortak ekonomik ya da belli bir ekonomik olarak birden emek sermayelerini bir araya getirmeleriyle kurulan denir Bir edilebilmesi niteliklerin gereklidir birden fazla Bu ya olabilir Bu ortak, hissedar, ya pay sahibi denir Ortak bir gereklidir Ortak amaca ortaklar bir mal emeklerini sermaye olarak getirmelidir temelde ikiye : sermaye Adi Kollektif Komandit Sermaye Sermayesi paylara Limited Anonim komandit Y NITELIKLERE SAHIP OLAN B KANUNUNDA ADI OLARAK INCELENIRLER B TICARET KANUNU DA KIMI VE BU ISE TICARET DENILMEKTEDIR BU NEDENLE, HUKUKI IKIYE 1 : ya daha bir araya gelerek y adi konusu kanununa her ortak para, alacak ya mal ya emek olarak da bir sermaye koymakla ya da olabilir Bu yoktur Adi bir ister olsun, kurmak konusunda olur 541 ya zarar ortaklar daha belirtilen oranlarda ya olarak ortaklar yetki sahibidir Ancak bu yetki bir ya ya da birine devir edilebilir ortaklar zincirleme sorumludur aksine bir yoksa, ortaklardan birinin ile sona erer Adi ticaret en ADI SERMAYE Adi ticaret en yoktur tabidir sermaye, olarak sermaye birbirine fiilen gerekmez sermaye, olarak K VE Z P her hangi bir ise zarar yasada belirtilen Yasada, dair esaslar IRKETIN Y Kural olarak adi ortaklara aittir Ancak, bu durum yetkisinin ortaklardan ya bir ya devri IRKETIN DENETIMI SONA ERMESI/ : Amaca belirlenen sona ermesi, birlikte karar rmeleri, Ortaklardan birinin iflas ya 3 olan tasfiye zorunlu icra vuku Ortaklardan birinin 6 ay sona erer feshi ihbar etmesi gibi nedenlerle Fesihten sonra kar varsa pay edilir Zarar varsa ortaklardan talep edilir Ortak ekonomik bir ya olarak belli olan denir genelde devri de zordur hepsi uygun devir edilemez ya bir olan bir daha devam eder Ticaret Kanununa ticari Bir bir ticaret kurulan, her birinin sorumlu kollektif denir her ortak sorumludur aksine bir yoksa, olmadan yeni bir Kolektif ortak olabilir Ortaklar, kar ya olarak ya da daha belirtilen oranlarda Ticari hayatta en olan orta perakende, ticaret ile orta uygundur Kolektif bir olup, Ortaklardan bir ya sermaye ile olan ortaklar komandite, olanlar da komanditer ortak denir Komandite gereklidir Komanditer ortaklar ise ya olabilir Komandit komandite ortaklar Komanditer ortaklar sonunda denetleyebilirler kardan sermayeleri pay Sermaye getirmeyi ettikleri sermaye Bu ortaklardan birinin bozmaz Bu paylar ya devredilebilir Sermaye en biri de, sermayeye ortak olmak ile ilgilenmenin birbirinden ikinci planda getirilen sermaye nedeniyle bu sermaye denir En az ya daha yada kurulan paylara bir temel sermayesi, ekonomik konusu bulunup, sorumlu olan anonim denir En : Aile Anonim : ortak 250 hisse senetleri halka arz olan ya arz Halka Anonim : hisse senetleri halka arz olan ya ortak 250 belirlenip, hisse senetleri halka arz Ekonomik konular iki ya daha fazla yada bir ticaret olup, getirmeyi ettikleri sermaye ile temel sermayesi belli olan limited denir Limited ortaklar temsil edilir Bu ortaklardan bir genel kurul bulunur Bunun ortak 20 olan limited en az bir zorunludur En belirgin : Ortak ikiden az elliden fazla olamaz Temel sermayesi en az milyon borsa ile getirilen sermaye hisse senedi ne olursa olsun, her bir bulunur devri, genelde, iznini gerektirir temel sermayesi, zarf, evraklarda limited kelimesini Sermayesi paylara bir ya bir kollektif bir anonim gibi sorumlu olan Bu kolektif gibi sorumlu olan ortaklara anonim gibi sorumlu olanlara ortak denir B G b B G 1 : Tek bir bile tam kadar denir Bir yerinde bir meslek sanat faaliyette bulunan 2 : 1-5 olan Basit Ancak kriterini belirlemek bir sanayi istihdam edilen 2502den az ise o 3Orta : Genellikle Limited kurulur Aile olarak 5-50 tercihlerine cevap rme yetenekleri daha az fakat kalitelidir az problemleri azaltmakta onlara 4 : 50 fazla olan anonim Bu nedenle sermaye ile 5 (Dev) : Personel 2000 pazara pazarda tutunma kontrol etme daha Rekabet yapma yetenekleri sermaye yapabilir, maliyeti kaynak Genellikle petro-kimya, otomotiv, bilgi teknolojileri, silah gibi alanlara yaparlar B G VE KOBILERIN ORTAK Kobi nedir? orta kelimelerinin bulunan bu kelimenin en bilinen KOSGEB yapar: imalat sanayiinde, hisselerinin %25'in elinde olmayan, 1'den 250'ye kadar ; sermaye gibi ise firma cirosudur etkendir En genel Bunlar; Mikro orta VE KOBILERIN ORTAK 3 birim girmektedir olarak a) Mikro : 10 az net ya da mali 1 milyon kapsar b) : 50 az net ya da mali 5 milyon kapsar c) Orta : 250 az net ya da mali 25 milyon kapsar VE KOBILERIN ORTAK aile bireylerinin VE KOBILERIN ORTAK TANIMLARI: VE KOBILERIN ORTAK JAPONYA: imalat ticaret olup; imalat 1-4 istihdam yapan 5-19 personeli olanlar istihdam edenler orta olarak sermayeleri 100 milyon ALMANYA: Kobi cenneti olarak bu 1-49 istihdam eden personele sahip olan orta olarak 50 milyon FRANSA: 50 den az olanlar istihdama sahip olan ise orta girerler olma; hissesinin tamamen ya varsa hissesinin bir boyutu da, karar alma Bu ifadeden istedikleri gibi hareket edebilecekleri sonucunu olur normal bir ya idareciye sorumluyken, sorumludur r problemlerini takip edebilir Nitel Sahip zamanda de olan sadece olan bir daha bir konuma sahiptir prestijini de ortaya riskini ise, sadece ya ilaten primleriyle Zarar edilmesi nispi olarak fazla etkilemez Bu nedenle profesyonel risk deyimi makine,tesis, araz, bina vb 1 ; bir araya gelerek Bu yer alan tedarik ya mamule pazara DURUMLARINA KISIMDA Rakip Sanayi Rakip sanayi, piyasaya arz etmektedir, talep olursa kapasite ile piyasaya uyum Talep artarsa, kapasitelerini yeterli seviyeye
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks