Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

kazanmıģ olup Kiraz, elma baģta yetiģtirilen ürünler olmuģtur. Hayvancılıkta ise kıl keçisi baģta olmak üzere büyük ve küçükbaģ hayvan

Category:

Career

Publish on:

Views: 18 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
kazanmıģ olup Kiraz, elma baģta yetiģtirilen ürünler olmuģtur. Hayvancılıkta ise kıl keçisi baģta olmak üzere büyük ve küçükbaģ hayvan yetiģtirilmektedir. 43 Otobandan Bahçenin görünümü Amanoslarda Bahçe
Transcript
kazanmıģ olup Kiraz, elma baģta yetiģtirilen ürünler olmuģtur. Hayvancılıkta ise kıl keçisi baģta olmak üzere büyük ve küçükbaģ hayvan yetiģtirilmektedir. 43 Otobandan Bahçenin görünümü Amanoslarda Bahçe Tuneli HASANBEYLĠ Orta Amanosların kuzey kesiminde yer alan 2237 nüfuslu Hasanbeyli kasabası, Osmaniye iline bağlı olup ekonomisi tarıma dayalıdır. Tahıl, meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. 50 bin dönüme yakın tarıma elveriģli arazi bulunmaktadır. Bunu 20 bin dönümü sulu, 30 bin dönümü susuz arazidir. Tarım alanının %80 ı tarla alanı, %20 si sebze ve meyve alanıdır. Osmaniye'nin Amanos Dağlarındaki Hasanbeyli Ġlçesinde kiraz yetiģtiriciliği her geçen yıl geliģmekte ve önem kazanmaktadır. Ortalama yılda 1000 ton'un üzerinde kiraz üretimi olmakta ve her yıl kiraz festivali düzenlenmektedir. Sürü hayvanları olarak keçi ve koyun beslenmektedir. Besi hayvanı olarak sığırcılık yapılmaktadır. 44 Ġlçe sınırları içerisinde 2 tane tarihi kale bulunmaktadır. Karafenk kalesi Hürriyet Mahallesi, Karafenk semtindedir diğeri ise bu gün tek duvar halinde kalmıģ bulunan Hasanbeyli kalesidir. Ġlçede belli baģlı 3 yayla bulunmaktadır. Almanpınarı, Tutlupınar ve BaĢpınar yaylalarıdır yılından bu yana geleneksel olarak Karakucak güreģleri yapılmaktadır. Ayrıca Kiraz Festivali ve 1995 yılından bu yana yivsiz tüfekle atıcılık müsabakaları yapılmaktadır. Orta Amanoslarda Hasanbeyli kasabası 45 DÜZĠÇĠ Amanosların batı yamacında etek düzlüğünde yer alan Düziçi nüfuslu küçük bir Ģehirdir. Osmaniye iline bağlı bir ilçe merkezi olan Düziçi'nde yeryüzü Ģekilleri kabaca iki kısma ayrılabilir. Birinci kısımda Düldül Dağı ve eteklerinin oluģturduğu engebeli arazi, ikinci kısımda da yaklaģık hektarlık Düziçi Ovasıdır. Yamaç arazilerde turunçgil, zeytin ve bağ alanları yer alırken; ovada yerfıstığı, buğday, mısır ile sebze alanları yaygınlaģmaktadır. 46 Kuzey Amanoslara Bahçe civarında GAVUR DAĞI adı verilmektedir. Bu kesimde Amanoslarda sıradağ özelliği yavaģ yavaģ silinir. Ceyhan Irmağı ile Aksu Çayının kavuģum yerinin güeyinde DAZDAĞ da yükselti 2261metreye eriģir. KahramanmaraĢ güneyinde Aksu yarmasında Amanoslar son bulur. Amanosların GB- KD olan uzanıģ doğrultusu, KahramanmaraĢ kuzeyinde Ahır ve Engizek Dağlarında batı-doğu doğrultusunu alır. Buradan itibaren Güneydoğu Toroslar baģlar. 47 5-AMANOS DAĞLARI BATI ETEĞĠNDEKĠ KIYI OVALARI Güneyde Asi nehrinin oluģturduğu delta ile baģlayıp, Ġskenderun Körfezi boyunca dar bir Ģerit halinde uzanan kıyı ovaları, Ġskenderun Körfezi kuzeyinde Dörtyol civarında geniģlemektedir. Asi Irmağı deltası ile Hınzır (Akıncı) Burnu arasındaki sahada Amanoslar denize dik bir duvar gibi inerler. Bu nedenle belirtilen kesim yerleģmelerden yoksundur. Hınzır Burnu kuzeyinde ise, kıyı ovaları kuzeye doğru geniģleyek uzanır. Amanosların batısındaki kıyı ovalarının bataklık olmayan kısımlarında ve birikinti konileri üzerinde narenciye, turfanda sebze ve yer fıstığı bahçeleri geniģ yer kaplar. Dörtyol-Payas arasında portakal bahçelerinin yanı sıra sebze bahçelerinin (özellikle taze fasulye yetiģtirilen bahçelerin) önemi artmaktadır. Daha kuytu olan Ġskenderun havalisinde ve Asi deltasında portakalın yerini mandalina ve limon bahçeleri almaktadır. Kıyı ovaları yöresinin baģlıca yerleģmeleri güneyde metrelik bir kıyı taraçası üzerinde yer alan ve bahçelerle bezenmiģ durumdaki Samandağ (45199) ile kıyının en büyük yerleģmesi Ġskenderun Ģehri (184593), Ġsdemir in (Ġskenderun Demirçelik fabrikası nın) yakınında yer aldığı Payas (33426) ve Batman petrol boru hattının içerisinden geçtiği Dörtyol (72769) ile Erzin (30571) dir. 48 Dörtyol civarında turuçgil bahçeleri Amanosların batısında Ġskenderun Körfezi kıyı ovalarında tarım alanları 49 ĠSKENDERUN Kıyı kuģağının en büyük Ģehri olan Ġskenderun, aynı adı taģıyan körfezin doğu kenarında Amanosların dik yamacı önünde kıyı ovasında yer almaktadır. Antakya- KahramanmaraĢ oluğunun güney kesimini Amanoslar üzerindeki Belen geçidi yoluyla kıyıya bağlayan yolun bitim yerine rastladığı için Ġskenderun geliģmiģtir. MÖ.333 yılında Büyük Ġskender ve daha sonra Antigonos tarafından Aleksandreia adıyla kurulan tarihi kent bugünkü Ġskenderun un nüvesini oluģturdu. Bu yerleģmenin adı Mısır daki Ġskenderiye Ģehriyle karıģtırıldığı için, 14.asırdan sonra adı Aleksandretta (=Küçük Ġskenderiye) olarak değiģtirilmiģtir. 16. asrın ilk yarısında Osmanlıların eline geçtiğinde Ġskenderun bir mezraa yerleģmesi durumundaydı. Daha sonra Halep in limanı haline getirilen Ġskenderun bu suretle yeniden canlanmıģtır. Doğu ticaretinin önemini yitirmesi üzerine gerilemeye baģlayan Ġskenderun, 1822 yılında geçirdiği deprem felaketi sonucunda harabe haline gelmiģtir. Bu nedenle büsbütün köhneleģen Ġskenderun, Belen Kazası na bağlı bir köy durumuna düģmüģtür. 19. asrın sonlarında, Suriye, Irak ve Güneydoğu Anadolu nun baģlıca ticaret yolunun buradan geçmesi sebebiyle Ġskenderun tekrar canlanmıģtır yılında tali bir hatla Bağdat demiryoluna bağlanan Ġskenderun, 1918 yılında Ġngilizler tarafından iģgal edilmiģtir. I.Dünya SavaĢı nın bitiminde Fransızlara devredilen Ġskenderun, 1937 yılında Suriye nin bağımsızlığını kazanması sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin etkisiyle kurulan Bağımsız Hatay Devleti nin sınırları içerinde kaldı. 29 Temmuz 1939 da Hatay ın anavatana kayılmasıyla Ġskenderun da T.C. Devleti sınırları içerisinde yer aldı. Ġskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi 50 Ġskenderun ve Amanoslardaki Yarıkkaya ġiddetli lodos fırtınalarına karģı kısmen korunaklı bir liman özelliği taģıdığı için, Ġskenderun da güçlü liman tesisleri kurulmuģtur. Birbirini dik kesen cadde ve sokaklarıyla modern bir Ģehir görünümü sergileyen Ġskenderun un nüfusu 2011 yılında e yükselmiģtir. Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere, Ģehir Amanoslardan körfeze esen rüzgarların (dağ meltemi) YARIKKAYA da kanalize olması sonucu Ģiddetli rüzgarlara maruz kalmaktadır. Bu rüzgarlar yaz mevsiminde serinletici etki yarattığı için özellikleri geceleyin beklenen rüzgardır. Yaz sıcaklarından bunalan Ġskenderun halkı için Ģehrin gerisindeki Amanoslar bir sayfiye alanıdır. Bu dağların yamaçlarındaki Belen, Zorkun, Soğukoluk, Nergislik ve Atık gibi yaylalar halkın yaz mevsiminde göç ettikleri sayfiye yerleģmeleri haline dönüģmüģtür. Ġskenderun un, liman Ģehri olması yanında bir hizmet ve sanayi Ģehri olma özelliği de bulunmaktadır. Yalnız kendi adıyla anılan önemli sanayi tesisleri Ģehrin içinde yer almamaktadır. Örneğin 1975 yılında faaliyete geçen Ġskenderun Demirçelik Fabrikası (=ĠSDEMĠR), Ģehrin km. kuzeyindeki PAYAS yakınında bulunmaktadır. Ġskenderun Gübre Fabrikası ise, Ģehrin 9 km. kuzeyindeki Sarıseki (4482) kasabasında yer almaktadır. Ayrıca Ġskenderun da çimento fabrikası ile ağır sanayi bölgesi de bulunmaktadır. Yukarıda adı geçen Ġskenderun Demirçelik Fabrikası 1975 yılında Payas ta faaliyete geçmiģtir. 3 adet yüksek fırından oluģan bu fabrika Türkiye nin 3. ve en büyük demirçelik fabrikasıdır. Kok fabrikaları, hammadde hazırlama ve sinter tesisleri, yüksek fırınlar, çelikhane, haddehaneler, enerji tesisleri, atölyeler, dökümhaneler tonluk liman tesisi ve sosyal hizmet binalarından oluģmaktadır. 51 52 ĠSDEMĠR de çalıģan personel ile bunların ailelerinin nüfusu Payas nüfusuna dahil edildiği için, 1970 yılında Payas ın nüfusu iken ĠSDEMĠR in faaliyete geçmesiyle 1975 te e yükselmiģtir. Belde statüsüsnde bir Ģehir olan PAYAS ın 2011 ADNKS sonuçlarına göre nüfusu ya ulaģmıģtır. 53 Payas, Sadrazam Sokullu Mehmed PaĢa tarafından Hacılara Konaklama yeri olarak yaptırılmıģtır (ġimdiki dinlenme tesisleri gibi). Mimar Sinan ın eseri olan han, cami, imaret, bedesten, hamam vb. yapılar Payas ın nüvesini oluģturmaktadır. Ayrıca 16. yy. da Payas limanını korumak için yaptırılan 8 kuleli kalesi bulunmaktadır. Cin Kulesi adı verilen kale halen ayakta durmaktadır. Halen idari yönden Dörtyol ilçesi sınırları içinde belde statüsünde Ģehirsel özellikler kazanmakta olan Payas, ĠSDEMĠR sayesinde sanayi-hizmet ağırlıklı bir yerleģme haline gelmiģtir. DÖRTYOL: Ġskenderun körfezi kıyı kuģağında yer alan Dörtyol 2011 yılında nüfuslu bir Ģehirdir. Önceleri Adana iline bağlı bir ilçe merkezi iken 1939 da Hatay ın anavatana katılmasıyla bu ile bağlanmıģtır. Batman dan baģlayan 511 km lik bir petrol boru hattı Dörtyol önünde Ġskenderun Körfezine ulaģmaktadır. Borularla buraya aktarılan petrol, tankerlere yüklenerek deniz yoluyla Ġzmit, Kırıkkale ve Ġzmir Rafinerileri ne sevk edilmektedir. Dörtyol dan Ġskenderun Körfezine inen Petrol boru hattı ERZĠN: Dörtyol Ģehrinin kuzeyinde düz bir alanda kurulmuģtur yılına kadar Dörtyol ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken bu yılda kurulan Erzin ilçesine yönetim merkezi olmuģtur yılında nüfusu e yükselmiģtir. Ġssos Antik Kentinin harabelerine, Erzin'e 7 km mesafedeki Ġstasyon Mevkiinde rastlamak mümkündür. Turunçgil ve zetin tarımının baģlıca gelir kaynağı olduğu Erzin de Burnaz plajları baģlıca dinlenme mekanıdır. 54 6. ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ Üçüncü zaman sonlarına kadar Anadolu ya bitiģik olan Kıbrıs Adası, 4. zaman baģlarında Anadolu dan koparak çökmüģ çevresi sular altında kalmıģ ve Ġskenderun Körfezi bu sırada 0luĢmuĢtur. Yapı bakımından Anadolu nun bir parçası olduğu için, Kıbrıs Adasındaki Trodos Dağı (Karlı Dağ)lar Anadolu daki Amanos Dağları nın ; BeĢparmak (Girne) Dağları Anadolu daki Misis Dağları nın; Mesarya Ovası ise Ġskenderun Körfezi ne karģılık gelmektedir. Ġskenderun Körfezi ve yakın çevresi (Ceyhan ırmağının eskiden denize döküldüğü yer) Doğudaki Amanos Dağları ile batıdaki Çukurova deltası arasında GB-KD doğrultusunda uzanan Ġskenderun Körfezi, KarataĢ Burnu ile Akıncı (Hınzır) Burnu arasında çizilecek bir çizgi ile Akdeniz den ayrılmaktadır. Bu çizginin ötesinde ters U harfi Ģeklinde kara içine sokulan Ġskenderun Körfezi KarataĢ ile Yumurtalık arasında Ceyhan ırmağının kıyıda oluģturduğu oluģumlarla süslenmiģtir. Kokarot ve Akyayan lagünleri ile Yumurtalık limanı bu kesimde yer almaktadır. Yumurtalık Limanı özellikle Kerkük'ten gelen ve daha sonra da birkaç yıl içerisinde Azerbaycan'dan gelen boru hatlarının birleģtiği bir liman olacaktır. Ġskenderun körfezinin uc kesimi düzgün uzanıģlı kıyılara yer vermektedir. Bir zamanlar Ceyhan ırmağı tarafından taģınan alüvyal malzemelerle doldurulan ve Ģimdi Erzin-Dörtyol ovası adıyla anılan sahanın körfeze olan kıyılarına, girinti (koy) ve çıkıntı (burun) yer almadığı için, yörede Burnaz (burun az) kıyıları denilmektedir. Körfezin doğu kıyıları aynı zamanda Amanos Dağlarının batı etekleriyle çakıģmaktadır. Bu sahanın önemli yerleģmeleri Payas, Ġskenderun ve Akıncı (Hınzır) Burnuna yakın mesafedeki Arsuz dur. 55 ARSUZ Ġskenderun güneyinde Akıncı (Hınzır) Burnuna yakın mesafede bulunan 2317 nüfuslu ARSUZ, belde statüsünde küçük bir kasabadır. Nüfusu bu kadar az görünse de yazın bu nüfus kiģiye kadar çıkmaktadır. Bunun temel sebebi ise Arsuz'un bir tatil yöresi olarak kullanılmasıdır. Akdeniz le ormanın kucaklaģtığı bir yer olan Arsuz da dünyanın en eski kiliselerinden biri kabul edilen Maryo Hanna Kilisesi ile Meryem Ana'nın banyo yaptığı yer olduğu iddia edilen Meryem Ana Havuzu bulunur. MuhteĢem doğası, kumsalı, denizi, yürüyüģ alanları ile ziyaretçilerine kusursuz bir tatil imkanı sunmaktadır. Arsuz 56 7. ÇUKUROVA KUZEYĠNDEKĠ DAĞLIK SAHA Görgün Çayı ile Samantı Çayı-Seyhan Irmağı arasında uzanan ALADAĞLAR Seyhan ve Çatalan barajlarını; aynı zamanda da Çukurova nın batı kesimini kuzeyden kuģatmaktadır. Ceyhan Ovası kuzeyinde Zamantı-Göksu ve Ceyhan ırmaklarının yukarı çığırları arasında GB-KD doğrultusunda uzanan bu dağlar Aladağlar ın uzantısı durumundadırlar. Samantı ile Göksu çayları arasında uzanan TAHTALI DAĞLARI orman örtüsünün gür olduğu ve kereste üretim alanı olduğu için bu adla anılmaktadır. Güney kesimi Akdeniz Bölgesinde, kuzeyi Doğu Anadolu da kalan bu dağların en yüksek yeri TUFANBEYLĠ (MAĞARA) güneybatısındaki Bey Dağı zirvesidir (3075m.). Bu zirvenin kuzeyindeki SOĞANLI (DUMANLI) DAĞ ise 2925 m. yüksekliğinde heybetli bir görünüme sahiptir. Dumanlı Dağ (Soğanlı Dağ) aynı zamanda Akdeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri sınırının kesiģim alanıdır. Eskiden bu dağlar kıģın Ceyhan Ovasında kıģlayan Aydın havalisinden gelen yürüklere yayla görevi görmekteydi. Bu dağlar üzerinde ayrıca sayfiye yaylaları da bulunmaktadır. Yaz sıcağından kurtulmak isteyen kasaba-ģehir halkı yazı bu yaylalarda geçirirler. Sözü edilen Aydınlı yürükleri, yazın Kozan-Saimbeyli yolunu izleyerek çıktıkları Tahtalı-Dibek-Binboğa Dağlarında hayvanlarını otlatırlar. Göksun batısında yer alan Dibek dağları adını bu sahadaki dibeği andıran çukur karstik Ģekillerden almıģtır. Dibek Dağları, kıģın yağan karın doldurularak üzerinin saman veya otla örtüldüğü kar kuyularıyla bezenmiģtir. Yazın bu dağdaki yaylalara gelen yaylacılar kuyulardan çıkardıkları karı eriterek hayvanlarını sulamakta ve 57 içmektedirler. Dibek Dağları kuzeyindeki Binboğa dağları (2952m), adından anlaģılacağı üzere daha çok sığırların otlağı durumundadır. Çok çeģitli karstik Ģekillerin bulunduğu bu yörenin en önemli yerleģmeleri eski adı Mağara olan TUFANBEYLĠ (5469), GÖKSUN (19090), SAĠMBEYLĠ (4044) ve FEKE (4687) dir. TUFANBEYLĠ (5469) Dumanlı (Soğanlı) Dağ güneyinde Sryhan ırmağının kolu olan Göksu Çayının batısında yer alan Tufanbeyli Adana iline bağlı bir ilçe merkezidir. Önceleri Saimbeyli ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken 'de Saimbeyli'den ayrılarak MAĞARA adıyla ilçe olmuģtur. Daha sonra ismi KurtuluĢ SavaĢında büyük kahramanlıklar gösteren Osman Tufanbey den dolayı Tufanbeyli olmustur. Tufanbeyli Tufanbeyli nin ekonomisi hayvancılığa dayalıdır. En çok koyun ve kıl keçisi beslenir. Tarıma elveriģli alanlar azdır. BaĢlıca tarım ürünleri buğday, pancar, üzüm, nohut, fasulye ve arpadır. Ormancılık geliģmiģtir. Ġlçe topraklarında çinko-kurģun yatakları vardır. 58 GÖKSUN (19090) KahramanmaraĢ iline bağlı bir ilçe merkezi olan Göksun, Doğu Anadolu bölgesine yakın mesafede bir büyük kasabadır. Binboğa Dağı eteklerinde, Törbüzek Çayı ve Kayseri-K.MaraĢ yolu üzerinde, 1240 metre yükseklikte, Göksun Ovası'nda kurulmuģtur. Doğusunda, KahramanmaraĢ ile Elbistan ilçesi, batısında Adana'nın Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri, kuzeyinde AfĢin ve Kayseri'nin Sarız ilçesi, güneyinde Andırın ilçesiyle çevrilidir. Göksun da yazları sıcak ve kurak, kıģları ise soğuk ve kar yağıģlı olan Akdeniz yakını dağ iklimi görülür. En fazla yağıģı kıģ ve ilkbahar mevsimlerinde, en az yağıģı ise yaz mevsiminde alır. Çevresinde ardıç, sedir ve karaçamlardan oluģan ormanlar bulunmaktadır. Göksun Göksun un ekonomisi tarım, hayvancılık ve orman iģçiliğine dayanmaktadır. YetiĢtirilen baģlıca ürünler: Buğday, fasulye(kuru), Ģeker pancarı, ayçiçeği, patates, nohut, soğan ve mısır dır. Hayvancılık faaliyetlerinin büyük kısmı küçükbaģ hayvan yetiģtiriciliği Ģeklindedir. Ġlçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde yaklaģık bin adet büyükbaģ hayvan, bin adet küçükbaģ hayvan olduğu tespit edilmiģtir. Arıcılık da ayrı bir gelir kaynağı olup, ilçede yaklaģık bin adet arı kovanı mevcuttur. Bunlardan yaklaģık 135 ton civarında bal üretilmektedir. Ayrıca altı adet büyük alabalık üretim çiftliği bulunmaktadır. SAĠMBEYLĠ (4044) Tahtalı-Dibek Dağları arasında Göksu Çayının kolu üzerinde yer alan 4000 nüfuslu küçük bir kasabadır. Günün FırsatıEkonomisi hayvancılık ve tarıma dayalıdır. En çok koyun ve kılkeçisi beslenir. Tarım ürünleri ilçe halkının ihtiyacını karģılayacak seviyede olup, baģlıca tarım ürünleri buğday, arpa, kiraz, baklagiller ve üzümdür. Ġlçe topraklarında demir yatakları vardır. Ormancılık geliģmiģtir. 59 Saimbeyli FEKE (4687) Tahtalı-Dibek Dağları arasında, Tufanbeyli ve Saimbeyli yi Kozan a bağlayan kara yolu üzerinde, Göksu Çayı vadisinin batı yakasında kurulmuģtur. FEKE nin ekonomisi hayvancılık ve ormancılığa dayalıdır. Tarım ürünlerinde verim düģük ve çeģit azdır. BaĢlıca tarım ürünleri buğday, soya ve üzüm olup, ayrıca az miktarda arpa, fasulye ve mısır yetiģtirilir. Toroslardaki yaylalarda küçükbaģ hayvan beslenir. Hayvancılığa bağlı olarak süt ürünleri, yapağı üretimi ile dokumacılık geliģmiģtir. Feke 60 8. ÇUKUROVA (YUKARI VE AġAĞI OVALAR) Misis Dağları ile Toroslar arasında uzanan ve orta bölümde Yakapınar (=Misis) Boğazı ile birbirinden ayrılan iki ova bulunmaktadır. Misis Boğazı kuzeyinde Ceyhan nehri ve kolları tarafından oluģturulan ovaya Ceyhan Ovası (Yukarıova) ; güneyde Ceyhan, Seyhan ve Tarsus (Berdan) ırmakları tarafından oluģturulan delta ovasına Çukurova adı verilmektedir. 61 CEYHAN OVASI (YUKARI OVA) Kuzeydeki Ceyhan ovası bir kazanı andırır ve güneydeki Çukurova ya göre 100 m. yüksektir. Ceyhan ovasını güneyden kuģatan Misis Dağları üzerindeki Kısık Boğazı ovayı Toprakkale üzerinden Ġskenderun körfezi kıyısına bağlamaktadır. Kara ve demiryolu bu boğaz içerisinden geçmektedir. Ceyhan ırmağı ilk aģamada bu boğazdan geçerek Ġskenderun Körfezi ne dökülmüģ ve bu esnada körfez kuzeyindeki kıyı ovasını-erzin,dörtyol ovasını- oluģturmuģtur. 62 Ceyhan Ovası nın kuzey kesimi iri çakıllarla örtülü olduğu halde güneyi hemen hemen düzdür. Ovanın oluģumuna sebep olan Ceyhan ırmağı kaynaklarını Elbistan düzlüğünü kuģatan dağlardan almaktadır (516 km.). Yukarı çığrındaki karların erimesiyle Nisan ayında seviyesi yükselen Ceyhan ırmağı aģağı kesiminde Toroslardan gelen karstik kaynaklı akarsularla beslenir Bu sebeple Ceyhan ırmağı yazın kurumaktan kurtulur. TaĢkın döneminde çekik dönemine nazaran 82 kat daha fazla su nakletmesi, onun düzensiz rejime sahip olduğunu gösterir. Ceyhan ovası neolitik devrinden bu yana önemli bir yerleģim alanı durumundadır. Ovanın en eski yerleģim merkezi Ceyhan ve Seyhan ovalarını birbirinden ayıran traverten eģiğin batı ucundaki eski adı Misis olan Yakapınarı (4.383) kasabasıdır. Ovayla aynı adı taģıyan nüfuslu Ceyhan, 19. asır ortalarında küçük bir köy yerleģmesi iken bu asrın sonlarında Rumeli ve Kafkaslar dan gelen göçlerle hızla büyüyerek 7000 nüfuslu bir kasaba oldu. Cumhuriyet döneminde geliģerek hızla büyüyen Ceyhan, bu yörenin ziraî pazarı fonksiyonunu üstlenmiģ, çırçır, dokuma ve yağ fabrikaları sayesinde Ģehir özelliği kazanmıģtır. 27 Haziran 1998 de meydana gelen 6,3 Ģiddetindeki 84 kiģi hayatını kaybetmiģtir ve 310 kiģi yaralanmıģtır. TAYSEB (Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi) Ceyhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sarımazı mevkiinde BotaĢ Ham Petrol Terminalinin doğusunda yer almaktadır. D-400 karayoluna 50 km, D-90 karayoluna 20 km, havaalanına 84 km, Ceyhan demiryolu istasyonuna 32 km, Adana merkezine 80 km uzaklıktadır. Güneydoğu Anadolu projesinin (GAP) dıģarıya açılımını sağlayacak özellikte bir projedir. 4.2 milyon m 2 alanda kurulmakta olan Serbest Bölgesi, dünyanın en büyük bölgesidir. ġu anda bölgenin 1. bölümü bitirilmiģ, idare ve iģletme inģaatları tamamlanmıģtır. Ağır sanayi ile tüm sektörlere hizmet verebilecek Ģekilde planlanmıģtır. Ġskenderun Körfezinin kuzey kıyısında Torosların kenar kıvrımlarından sayılan Misis Dağları, fazla yüksek olmayan tepelik bir sahadır. II. ve III. zamana ait tortul kültelerden oluģan ekaylı bir antiklinal olan bu dağların kuzeydoğu ucunda IV. Zamanda meydana gelmiģ volkanik unsurlara rastlanır. Andezit ve bazalt lavlarının yayıldığı bu alana halk leçelik adını vermektedir. Leçe, sığınılacak yer anlamına gelmektedir. ġimdiki Osmaniye iline bağlı bir ilçe merkezi olan TOPRAKKALE (8208) kasabasının kuzeyindeki volkanik araziye Tatarlı leçesi güneyindeki araziye de Büyük leçe adı verilmektedir. Bir zamanlar deniz ortasında bir ada durumunda olan Misis Dağları nın etrafı Ceyhan ırmağı ve kollarının taģıdığı alüvyonlarla doldurularak kıyı ovası güneye ilerlemiģ ve Misis Dağları karaya eklenmiģtir. 63 Tatarlı Leçesi 64 OSMANĠYE Ovanın güneydoğu kesimindeki girintide, nüfuslu OSMANĠYE Ģehri bulunur. Osmaniye, Çukurova nın kuzey kesimini oluģturan ve kimi coğrafyacılar tarafından Yukarı Ova olarak da adlandırılan CEYHAN OVASI nın Güneydoğu ucunda Amanos Dağlarına sokulan küçük düzlükte yer almaktadır. Osmaniye Ģehir alanı Amanoslardan ovaya inen derelerin (Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu, Sabun Çayı) özellikle de KARAÇAY ın oluģturduğu birikinti konisi üz
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks