Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Kinderen in Denemarken Versie september PDF

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 19 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
cx** Expression is faulty ** Kinderen in Denemarken Versie september 2012 Inleiding In dit stuk wordt enige achtergrondinformatie gegeven over de kinderopvang en buitenschoolse opvang in Denemarken. Cijfers,
Transcript
cx** Expression is faulty ** Kinderen in Denemarken Versie september 2012 Inleiding In dit stuk wordt enige achtergrondinformatie gegeven over de kinderopvang en buitenschoolse opvang in Denemarken. Cijfers, wet- en regelgeving en beleidsinformatie zijn zeer geschikt materiaal voor een eerste indruk. Zij geven onder meer goed weer welk belang de Deense samenleving hecht aan de opvoeding van haar kinderen. Wat dit type informatie echter niet goed kan uitdrukken is hoe deze opvoeding is ingebed in de sociale en culturele waarden van het land, en evenmin hoe dit is gebaseerd op pedagogische literatuur en onderzoek. Deze maken een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van de kinderopvang en buitenschoolse opvang in Denemarken. In aansluiting op deze tekst kan de lezer zich voor lief nemend dat veel bronnen in het Deens zijn gesteld - breder oriënteren, vergelijkingen maken met andere (Scandinavische) landen, literatuur zoeken, met deskundigen spreken of wellicht het meest overtuigend de voorzieningen in Denemarken met eigen ogen komen zien. Dit levert meer inzicht, en vaak ook inspiratie en nieuwe ideeën op. 1 Zwangerschapsverlof In Denemarken hebben ouders in totaal recht op meer dan 52 weken verlof voor en na de geboorte van een kind. Dit is als volgt opgebouwd. De moeder heeft recht op 4 weken voorafgaand aan, en 14 weken volgend op de geboorte. De vader heeft recht op 2 weken volgend op de geboorte. Daarnaast hebben ieder van de ouders recht op 32 weken ouder verlof, die zij onderling en volgens bepaalde regels kunnen verdelen. Er wordt in deze verlofperiode een uitkering aangeboden of er is een financiële regeling getroffen met de werkgever. Vanwege deze verlofregels komt een kind meestal pas vanaf negen maanden tot één jaar in de kinderopvang terecht. In Denemarken zijn er meer vrouwen actief op de arbeidsmarkt dan in Nederland, en voltijd werken (37 uur per week) is de gangbare praktijk. De meeste gezinnen brengen hun kind(eren) daarom elke dag naar de kinderopvang. Hoe veel uren de kind in de kinderopvang is hangt van de werksituatie van de ouders af. De meeste kinderen verblijven vanaf rond 9 uur s ochtends tot uur s middags in de kinderopvang. Vrijwel ieder Deens kind bezoekt een voorziening. Dit wordt gezien als een goede ontwikkelingskans voor het kind en een gelegenheid om met andere kinderen om te gaan. De pedagogische kwaliteit van de kinderopvang wordt dan ook op vele manieren geborgd. Dit gebeurt onder meer door de ouderraad van de instelling, door doelstellingen vanuit de betalende en lagere overheden, door belangenbehartiging vanuit de koepelorganisaties, door onderwijs en onderzoek en door wettelijke voorwaarden. Kinderopvang tot 6 jaar Er bestaan zes verschillende soorten kinderopvang: 1. Vuggestue kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 3 jaar 2. Dagpleje gastouderopvang voor kinderen van 6 mnd tot 3 jaar 3. Børnehave kinderdagverblijf voor kinderen van 2½ of 3 tot 6 jaar 4. Aldersintegreret of integreret institution kindercentra voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een incidentele uitloop tot 10 jaar. 5. Fritidshjem buitenschoolse opvang buiten de school, voor kinderen vanaf 6 jaar. 6. SFO (skolefritidsordning) buitenschoolse opvang in de school, voor kinderen vanaf 6 jaar. De eerste vier typen zijn kinderdagverblijven. De meeste daarvan zijn van 06:30 uur tot 17:30 uur geopend. De kinderen komen er veelal dagelijks. Tussen de 2 verschillende gemeentes en de instellingen zijn kleine verschillen in de openingstijden mogelijk. Het opleidingsniveau van de medewerkers is hoog: hoofdzakelijk pædagoger met een afgeronde bachelor opleiding. Er zijn ook assistenten met een kortere (basis-)opleiding, of medewerkers zonder opleiding - veelal jonge mensen die een jaar willen werken voordat ze aan een vervolgopleiding beginnen. De leidinggevenden hebben tenminste een bachelor in de pedagogiek, veelal aangevuld met een managementopleiding. Onderstaand overzicht toont het aandeel in procenten van de kindgebonden medewerkers met een bachelorgraad. Managements- en administratieve functies zijn niet meegeteld: Personeel die met kinderen werken Vugge-stuer Børne-haver Aldersintegrerede institutioner Fritids-hjem SFO totaal Bron: Danmarks Statistik, Statistikbanken (res12, pas3 en pas 33). Van 2003 tot 2004 is een bruik in getallen. Interessant is vervolgens hoeveel kinderen onder de verantwoordelijkheid van een pedagogisch medewerker vallen (de medewerker:kind ratio ). De getallen in de volgende tabel zijn een landelijke gemiddeld in de linker colon (van kinderen per alle medewerkers, met of zonder opleiding) en de aanbevelingen van het vakbond BUPL voor kinderen per opgeleid pedagoog in de rechter colon. Getallen van oktober 2010: Gemiddeld, landelijk BUPL's aanbevelingen Vuggestuer* 3,2 2,5 Børnehaver* 6,3 5 SFO og fritidshjem* 13,4 8 Bron: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger. 3 Het aanbod aan kinderdagverblijven is op grond van de maatschappelijke behoefte en overheidsaansturing in de jaren van 1993 tot en met 2010 flink gegroeid. Onderstaande overzicht toont het percentage kinderen dat in een bepaald jaar ingeschreven was in dagverblijf of buitenschoolse opvang. Kinderen ingeschreven bij gastouders en in kdv en bso (%) 0-2-jarige 3-5-jarige 6-9-jarige jarige ,8 79,4 57, ,0 90,1 76,3 8, ,1 94,0 80,9 12, ,3 94,3 78,9 9, ,9 95,2 80,2 10, ,2 96,0 81,8 10, ,6 96,1 81,3 10, ,0 96,6 82,6 11, ,6 96,7 83,8 11, ,5 97, ,3 Bron: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger. (Vanwege gebreek in data tussen 2003 en 2004 zijn de ontwikkelingen vanaf 2004 niet helemaal vergelijkbaar met die van de voorafgaande jaren.) Vanaf hun 5 de of 6 de gaan de kinderen naar school. Eerst gaan zij naar een børnehaveklasse, een kindergartenklas of de 0-de klas die een schakelklas is tussen het kinderdagverblijf en de school. Deze klas maakt organisatorisch deel uit van de basisschool maar wordt geleid door een pædagog en niet door een leerkracht. Buitenschoolse opvang Kinderen van 5 of 6 tot 10 jaar die de school bezoeken kunnen gebruik maken van de skolefritidsordning (SFO) : een buitenschoolse opvang binnen de school. Een andere mogelijkheid is het fritidshjem, een veelal zelfstandig centrum voor buitenschoolse opvang. Deze voorziening bestaat momenteel nog slechts in enkele gemeenten. Buitenschoolse opvang vindt merendeels dus in de school zelf plaats. Ook hier werken veelal gediplomeerde pædagoger, zoals in bovenstaande tabel is weergegeven. Op vele scholen werken leerkrachten en 4 pedagogen samen. Dit betekent overleg en afstemming, maar ook dat de pedagoog een aantal uren per week een les bijwoont in de school en de leraar een activiteit in de bso. Vanaf 10 jaar en tot 18 jaar kunnen de kinderen/jongeren terecht in een fritidsklub = een naschoolse opvang en activiteitencentrum in de wijk. Onderstaande tabel geeft een overzicht over de groei van het aantal kinderen die waren ingeschreven in een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in de periode van 1990 tot Om deze getallen in context te plaatsen: in 2010 leefden er in totaal 1,2 miljoen kinderen onder de 18 jaar in Denemarken. Dit op een totale bevolking van ongeveer 5,5 miljoen. Dag- Pleje Vuggestuer Børnehaver Alders- Integr. Fritidshjem SFOer Totaal Wet- en regelgeving Zoals gezegd hecht de Deense samenleving groot belang aan de opvoeding van haar kinderen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de positionering van deze voorzieningen onder het ministerie. Tot oktober 2011 vielen alle kinderdagverblijven (vuggestuer, dagplejer, børnehaver, integrerede institutioner) en twee vormen van buitenschoolse opvang (fritidshjem en fritidsklub) onder hetzelfde ministerie, het Socialministerium (het Ministerie voor Sociale Zaken) De SFO s vielen onder Undervisningsministeriet (het Ministerie voor Onderwijs), omdat deze voorzieningen in de scholen zijn geïntegreerd, waar de andere voorzieningen daar los van staan. Vanaf september 2011, waar een wisseling van de regering plaats vond, vallen alle scholen, buitenschoolse opvang en kinderopvang onder hetzelfde ministerie: Ministeriet for Børn og Undervisning, (het Ministerie voor Kinderen en Onderwijs). Minister is de sociaaldemocraat, mw. Christine Antorini. De kinderdagverblijven, de fritidshjem en fritidsklub vallen onder de Wet op de Kinderdagverblijven, Dagtilbudsloven, van 23 november Een korte bloemlezing uit deze wet: 1. Het doel van deze wet is 1) het welzijn, ontwikkeling en leren van kinderen en jongeren te bevorderen door dag-, vrijetijds- en clubopvang en andere sociaalpedagogische vrijetijdsbestedingen; 5 2) het gezin flexibiliteit en keuzemogelijkheden te geven tussen verschillende soorten aanbod en subsidies, zodat het gezin de afstemming tussen het gezinsleven en het werk kan optimaliseren; 3) het voorkomen van een negatieve sociale erfenis en uitsluiting van individuen door het algemene aanbod voor alle kinderen en jongeren te combineren met een preventief en ondersteuningsaanbod voor kinderen en jongeren met specifieke behoeften, zoals kinderen en jongeren met geestelijke en lichamelijke deficiënties; 4) samenhang en continuïteit tussen de voorzieningen te bevorderen en te bevorderen dat de overgang tussen de voorzieningen samenhangend en voor de leeftijd van de kinderen passend en uitdagend is. Deze wet schrijft ook een pasningsgaranti (een oppas-garantie ) voor. Dit verplicht elke gemeente om een plaats in een kinderdagverblijf aan te bieden aan elk kind vanaf de leeftijd van 26 weken tot aan het begin van de basisschool. De verantwoordelijkheid voor de kinderopvang ligt dus bij de gemeenten en het merendeel van de kinderdagverblijven is dan ook in beheer van de gemeente. De privé-kinderdagverblijven sluiten een overeenkomst met de gemeente. De precieze situatie in elk van de 98 gemeenten van Denemarken hangt af van de lokale demografie, economie en beleid. De overheidssubsidie voor de kinderopvang is rond 75% van de bruto kosten. De rest wordt betaald door de ouders. Er zijn ook mogelijkheden voor volledig gesubsidieerde plaatsen voor ouders met een laag inkomen. Onderstaande overzicht geeft de maandelijkse ouderbijdrage aan, als voorbeeld van het gemeente Kopenhagen in Voor de 0 5 jarigen is de hoogte van de bijdrage berekend over 12 maanden en voor de 6 9 jarigen over 11 maanden (omdat de school in de zomervakantie dicht is), in beide gevallen bij 5 dagen per week aanwezigheid. Ouderbijdrage per In Dkr. in maand 0-2 jaar dagpleje vuggestue aldersintegreret jaar børnehave aldersintegreret jaar fritidshjem SFO jaar SFO Pedagogische leerplannen Volgens de wet op de kinderdagverblijven, de Dagtilbudsloven, zijn alle kinderdagverblijven verplicht elk jaar een pedagogisch leerplan op te zetten. Deze maken deel uit van het documenteren van het leren en de ontwikkeling van de 0 6 jarige kinderen. Het ourderbestuur worden betrokken bij het opstellen, evaluatie en follow-up van het leerplan, maar het is de directeur van de instelling, die verantwoordelijk is. De leerplannen worden tweejaarlijks geëvalueerd en de evaluaties worden aan het gemeentebestuur voorgelegd. Elk dagverblijf bepaalt zelf hoe zij het werk willen organiseren en aanpakken, maar het leerplan moet de volgende zes hoofdthema s omvatten: De veelzijdige persoonlijke ontwikkeling van het kind Sociale competenties Taalontwikkeling Lichaam en beweging Natuur en natuurfenomenen Culturele uitdrukkingsvormen en waarden Scholen In Denemarken bestaan er twee soorten scholen: Folkeskole (de openbare school) en Friskole (vrije scholen, die privé opgericht zijn met een bepaalde pedagogische, religieuze of politieke achtergrond. De vrije scholen hebben een overeenkomst gesloten met de gemeente en krijgen subsidie.) Er zijn ca. 87% Folkeskoler en 13% Friskoler in Denemarken. De basisschool in Denemarken is een eenheidsschool van ongeveer 6 tot ongeveer 16 jaar. Deze school loopt van de 0 de klas de børnehaveklasse tot en met de 9 de klas. Deze klassen vormen tevens de gehele leerplichtige periode. Daarna kan een kind de 10 de klas volgen en dan doorstromen, ofwel direct doorstromen naar het gymnasium (vgl. de bovenbouw van het Nederlandse het vwo), ofwel naar een andere vorm van voortgezet onderwijs (in Denemarken hoger technisch voorbereidend onderwijs of hoger handelsvoorbereidend onderwijs genoemd). De SFO s, de buitenschoolse opvang binnen de school, vallen onder de Wet op de Openbare Scholen, de Folkeskoleloven. Het wettelijk doel is: (1) The Folkeskole must, in cooperation with the parents, provide the pupils with knowledge and skills that prepare them for further education and make it delightful to learn more, familiarize them with Danish culture and history, give them understanding for other countries and cultures, 7 contribute to their understanding for mans interaction with nature and facilitate each pupils versatile development. (2)The Folkeskole must develop working methods and create a framework for experiences, absorption and enterprise for the pupils to develop awareness and imagination and acquire confidence in their own potentials/possibilities as well as background for becoming able to make decisions and take action. (3) The Folkeskole must prepare the pupils for participation, joint responsibility, rights and duties in a society based on freedom and democracy. School must be characterized by intellectual liberty, equality and democracy. September 2012 Drs. Kirsten Nøhr 8
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks