Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİYELOSEPTYL 100 mg tablet

Category:

Literature

Publish on:

Views: 0 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİYELOSEPTYL 100 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her tablet; Etkin madde: 100 mg nitrofurantoin, Yardımcı maddeler: 182,85 mg laktoz monohidrat
Transcript
KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİYELOSEPTYL 100 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her tablet; Etkin madde: 100 mg nitrofurantoin, Yardımcı maddeler: 182,85 mg laktoz monohidrat ve 0,3 mg sodyum nişasta glikolat içerir. Yardımcı maddeler için 6.1. e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü çentikli ve bikonveks tablet. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.l Terapötik endikasyonlar Kendiliğinden ya da cerrahi işlem sonrası gelişen, akut veya tekrarlayan özellikte komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonu tedavisi ve profilaksisinde endikedir. PİYELOSEPTYL özellikle Escherichia coli, Enterococci, Staphylococci, Citrobacter, Klebsiella ve Enterobacter in duyarlı suşlarının neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Yetişkinler: Komplike olmayan, akut idrar yolu enfeksiyonu: 7 gün boyunca günde 4 kez 50 mg. Ciddi kronik nüksetme: 7 gün boyunca günde 4 kez 100 mg. Uzun dönem baskılama: Günde 1 kez mg. Profilaksi: İşlem süresince ve sonraki 3 gün boyunca günde 4 kez 50 mg. Uygulama şekli: PİYELOSEPTYL tabletler yemek arasında veya yemek saati dışında alınıyorsa bir bardak sıvı (su veya süt) ile oral yolla alınmalıdır. PİYELOSEPTYL in süt veya yemeklerle birlikte alınması gastrointestinal irritasyonu azaltır, ilacın absorbsiyonunu yavaşlatır, absorbe olan miktarı arttırır ve idrardaki terapötik konsantrasyonların süresini uzatır. 1/8 Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda kreatinin klerensi ml/dk'dan azsa PİYELOSEPTYL kullanılmamalıdır, toksik nitrofurantoin metabolitleri birikebilir. Kreatinin klerensi 40 ml/dk'nın altında ise nitrofurantoin etkisizdir. Kronik supresif tedavide etkili olabilen en düşük doz kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği: Pediyatrik popülasyon: Çocuklar ve 3 aylığın üzerindeki bebekler Akut idrar yolu enfeksiyonu: 7 gün boyunca 4 bölünmüş doz olarak günlük 3 mg/kg. Baskılama: Günde 1 kez 1 mg/kg. 25 kg ın altında vücut ağırlığına sahip çocuklarda PİYELOSEPTYL Oral Süspansiyon kullanılmasına dikkat edilmelidir. Geriyatrik popülasyon: Nitrofurantoinin kontrendike olduğu belirgin böbrek bozukluğunun olmaması kaydıyla dozlama normal bir yetişkin için geçerli olanla aynı olmalıdır. Yaşlı hastalarda uzun dönem tedaviyle ilişkili önlem ve risklere bakınız (Bölüm 4.8). 4.3 Kontrendikasyonlar PİYELOSEPTYL Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 60 ml/dk dan daha azsa veya serum kreatininde önemli yükselme varsa) Eritrositlerde enzim sisteminin immatür olduğu durumlarda hemolitik anemi riski vardır. Buna bağlı olarak doğuma yakın gebelikte, doğum sırasında ve 3 aylığın altındaki bebeklerde, Nitrofurantoine, diğer nitrofuranlara veya tablet bileşimindeki yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri PİYELOSEPTYL unilateral fonksiyon kaybı olan böbreğin parankimal enfeksiyonunun tedavisinde etkili değildir. Enfeksiyon nedeni olarak cerrahi olasılığı tekrarlayan ya da ciddi olgularda dışlanmalıdır. Daha önceden var olan koşullar yan etkileri maskeleyebileceğinden PİYELOSEPTYL pulmoner hastalığı, karaciğer disfonksiyonu, nörolojik bozuklukları ve alerjik diyatezi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. 2/8 Ağır veya geri dönüşümsüz olabilen periferik nöropati ve periferik nöropati duyarlılığı meydana gelebilir ve nöropati yaşamı tehdit edici olabilir. Bu nedenle nöral tutulumun (parestezi) ilk belirtileri görüldüğünde tedavi durdurulmalıdır. PİYELOSEPTYL anemisi, diabetes mellitusu, elektrolit dengesizliği, kuvvetten düşürücü koşulları ve B vitamini (özellikle folat) eksikliği olan hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Nitrofurantoin uygulanan hastalarda akut, subakut ve kronik pulmoner reaksiyonlar gözlenmiştir. Bu reaksiyonlar meydana geldiğinde PİYELOSEPTYL derhal kesilmelidir. Kronik pulmoner reaksiyonlar (pulmoner fibrozis ve difüze interstisyel pnömoni dahil) fark edilmeden gelişebilir ve çoğunlukla yaşlı hastalarda meydana gelir. Uzun dönem tedavi gören hastaların (özellikle yaşlı hastalar) pulmoner durumları yakından izlenmelidir. Hastalar hepatit belirtileri bakımından yakından izlenmelidir (özellikle uzun süreli kullanımda). PİYELOSEPTYL kullanımından sonra idrar sarı veya kahverengine boyanabilir. PİYELOSEPTYL kullanan hastalarda idrarda glukoz testi yanlış bir şekilde pozitif sonuç verebilir (idrarda indirgen maddeler test edilirse). Şüpheli glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği olanlarda hemolize ilişkin herhangi bir belirti görüldüğünde PİYELOSEPTYL kesilmelidir. İlacın süt veya yiyeceklerle birlikte alınması veya doz ayarlaması gastrointestinal reaksiyonları en aza indirilebilir. Uzun dönem tedavide hastaları hepatit, pulmoner semptom veya diğer toksisite bulguları bakımından yakından izleyiniz. Açıklanamayan pulmoner, hepatik, hematolojik veya nörolojik sendromlar meydana gelmedikçe PİYELOSEPTYL tedavisini sonlandırmayınız. Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri Yiyecekler veya mide boşalmasını geciktiren maddeler emilimi artırır. Magnezyum trisilikat emilimi azaltır. Probenesid ve sülfinpirazon renal atılımı azaltır. Karbonik anhidraz inhibitörleri ve idrarın alkalileşmesi antibakteriyel aktiviteyi azaltır. Kinolon türevi antiinfektifler antibakteriyal antagonizmaya neden olur. Bazı idrarda glukoz testleri ile etkileşim görülür. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: 3/8 Pediyatrik popülasyon: 4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: B Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Nitrofurantoin için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik/ embriyonal/ fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. Bölüm 5.3). Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar. Gebelik dönemi Nitrofurantoinle yapılan hayvan çalışmaları nitrofurantoinin teratojenik etkisinin olmadığını göstermektedir. Nitrofurantoinin 1952 den bu yana yaygın klinik kullanımı bulunmaktadır ve gebe kadınlardaki uygunluğu da yazılı kanıtlara dayanmaktadır. Ancak tüm diğer ilaçlarda olduğu gibi annede görülen yan etkiler gebeliğin seyrini olumsuz yönde etkileyebilir. İlaç sadece dikkatli bir değerlendirmeden sonra spesifik endikasyona uygun en düşük dozda kullanılmalıdır. Bebeğe ait immatür eritrositlerin olası bir hemodiyaliz riskinden dolayı nitrofurantoinin 3 aylığın altındaki bebeklerde, doğuma yakın gebelikte ve doğum sırasında kullanılması kontrendikedir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. Laktasyon dönemi Nitrofurantoin anne sütünde eser miktarda saptandığından eritrosit enzim eksikliği olduğu bilinen veya şüphelenilen bebek emzirilirken dikkat edilmelidir. Üreme yeteneği / Fertilite 4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler Nitrofurantoin baş dönmesi ve uyuklamaya neden olabilir. Bu etkilerin görülmesi durumunda hastaların araç veya makine kullanmaması gerekir. 4/8 4.8 İstenmeyen etkiler İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir: Çok yaygın ( 1/10); yaygın ( 1/100 ila 1/10); yaygın olmayan ( 1/1.000 ila 1/100); seyrek ( 1/ ila 1/1.000); çok seyrek ( 1/10.000); bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar Aşağıdaki solunumla ilgili reaksiyonlardan biri görüldüğünde ilaç kesilmelidir. Seyrek: Kronik pulmoner reaksiyonlar, bayılma, siyanoz. Bilinmiyor: Akut ve subakut pulmoner reaksiyonlar, EKG de değişiklik. Hepatobilier hastalıklar: Seyrek: Hepatik reaksiyonlar (kolestatik sarılık ve kronik aktif hepatit dahil). Hepatik reaksiyonlar ölümle sonuçlanabilir. İlk hepatotoksisite belirtisinde tedavi durdurulmalıdır. Sinir sistemi hastalıkları: Seyrek: Periferik nöropati (optik nevrit dahil) Bilinmiyor: Depresyon, öfori, konfüzyon, psikotik reaksiyonlar, nistagmus, vertigo, sersemlik hissi, asteni, baş ağrısı ve uyku sersemliği. Nörolojik tutuluma dair ilk belirtide tedavi kesilmelidir. Gastrointestinal hastalıklar Bilinmiyor: Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare ve anoreksi. Kan ve lenf sistemi hastalıkları Seyrek: Aplastik anemi. Bilinmiyor: Agranülositoz, lökopeni, granülositopeni, hemolitik anemi, trombositopeni, megaloblastik anemi, glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği anemisi ve eozinofili. Bağışıklık sistemi hastalıkları Seyrek: Eksfoliyatif dermatit, eritema multiforme (Stevens-Johnson sendromu dahil). Bilinmiyor: Anjiyonörotik ödem, makülopapüler, eritematöz veya ekzematöz döküntü, ürtiker ve kaşıntı olarak görülen alerjik deri reaksiyonları, pulmoner reaksiyonlara bağlı olarak lupus benzeri sendrom, anaflaksi, siyaladenit, pankreatit, ilaca bağlı ateş ve artralji. Diğer Bilinmiyor: Geçici saç dökülmesi, benign kafa içi hipertansiyonu, ürogenital yol ile sınırlı süperenfeksiyon. 4.9 Doz aşımı ve tedavisi Doz aşımı semptomları gastrik iritasyon, bulantı ve kusmadır. Nitrofurantoinin bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Ancak ilaç yakın vakitte alındıysa hemodiyaliz uygulanabilir. Kusturma veya gastrik lavaj ile standart tedavi yapılır. Tam kan sayımı, karaciğer ve 5/8 pulmoner fonksiyon testleri önerilmektedir. İlacın idrardan atılımını artırmak için vücuda sıvı yüklenmelidir. 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1 Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Üriner kanalda etkili antiinfektifler ATC kodu: J01XE01 Nitrofurantoin üriner patojenlerin çoğuna karşı etkili, geniş spektrumlu bir antibakteriyel maddedir. İlacın bakterisit aktivitesine duyarlı organizmalar şunlardır: Escherichia coli Enterococcus faecalis Klebsiella türleri Enterobacter türleri Staphylococcus türleri (ör: S. aureus, S. saprophyticus, S. epidermidis) Citrobacter türleri Klinik olarak en yaygın görülen üriner patojenler nitrofurantoine karşı duyarlıdır. Proteus ve Serratia nın birçok suşu, Pseudomonas suşlarının ise tamamı ilaca dirençlidir. 5.2 Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim: Nitrofurantoin oral yolla uygulandığında üst gastrointestinal sistemden kolayca emilir. Terapötik dozlardaki kan konsantrasyonları genellikle düşüktür. Besinlerle beraber alınması emilimi artırır. Dağılım: Biyotransformasyon: Eliminasyon: Hızla idrarla atılır. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 30 dakikadır. Genellikle nitrofurantoinin alınmasından 2-4 saat sonra maksimum idrar atılımı gerçekleşmektedir. İlacın idrardan geri kazanımı yaklaşık % oranındadır. Doğrusallık/ doğrusal olmayan durum: 6/8 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri Hayvan çalışmalarında nitrofurantoinin karsinojenik etkisi gözlenmiştir. Ancak insanlardan elde edilen veri ve nitrofurantoinin 50 yılı aşkın yaygın kullanımı böyle bir etkisinin olduğunu desteklememektedir. 6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER 6.1 Yardımcı maddelerin listesi Laktoz monohidrat Povidon K30 Krospovidon Sodyum nişasta glikolat Susuz kolloidal silika Magnezyum stearat (E572) 6.2 Geçimsizlikler Geçerli değildir. 6.3 Raf ömrü 24 ay. 6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler 25 C nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. 6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği 30 tablet içeren alüminyum folyo opak beyaz PVC/PE/PVDC blister ve karton kutu ambalaj 6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik lerine uygun olarak imha edilmelidir. 7. RUHSAT SAHİBİ Ad :Biofarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. Adres :Akpınar Mah. Fatih Cad. No:17 Samandıra-Sancaktepe/İstanbul Telefon :(0216) hat Faks :(0216) /8 8. RUHSAT NUMARASI 199/77 9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: Ruhsat yenileme tarihi: 10. KÜB ÜN YENİLENME TARİHİ 8/8
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks