Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI UROMITEXAN 400 mg/4 mi IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul

Category:

Spiritual

Publish on:

Views: 0 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI UROMITEXAN 400 mg/4 mi IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her mi 100 mg mesna içerir. Her ampui 4 mi (400
Transcript
KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI UROMITEXAN 400 mg/4 mi IV enjeksiyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her mi 100 mg mesna içerir. Her ampui 4 mi (400 mg) mesna içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum edetat ve sodyum hidroksit (topiam sodyum: 1 mmol (23 mg) / 10 mi). Yardımcı maddeler için bölüm 6.l e bakırnz. 3. FARMASÖTİK FORM İntravenöz enjeksiyon için çözelti. Beyaz kırma çizgili renksiz ampuller içerisinde berrak ve renksiz çözelti. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyoniar UROMITEXAN, oksazafosforinlerin (ifosfamid, siklofosfamid, trofosfomid) idrar yollarına toksisitesini önlemede endikedir. UROMITEXAN, her dozdaki ifosfamid tedavisinde verilmelidir. Siklofosfamid ve trofosfomid ile olan tedavilerde 10 mg/kg ın üzerindeki yüksek dozlarda veya özel risk taşıyan hastalarda öneriiir (Başlıca risk faktörleri: daha önceden pelvis bölgesine radyoterapi uygulanmış olması; önceki ifosfamid, sikiofosfamid veya trofosfomid tedavisi sırasında sistit gelişmiş olması; idrar yollarında bir rahatsızlık olması). 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi: Oksazafosforinlerin idrar yollarına toksisitesini önleyebilmek için, yeterli miktarda UROMITEXAN verilmesi önemlidir. İdrar çıkışı saatte 100 ml olacak şekilde devam ettirilmeli (bu durum oksazafosforinlerle tedavi için de gereklidir) ve tedavi boyunca hastanın idrarı, hematüri ve proteinüri açısından izlenmelidir. Oksazafosforinlerle tedavinin sürdürüldüğü süreye ek olarak, idrarda oksazafosforin metabolitleri düzeyi toksik olmayan düzeylere düşene kadar UROMITEXAN tedavisine devam edilmelidir. Bu toksik olmayan düzeylere genelde oksazafosforin uygulamasından 8-12 saat sonra inilirse de, bu süre uygulanan oksazafosforin dozuna göre değişebilir. UROMITEXAN erişkinlerde, doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, intravenöz olarak oksazafosforinin uygulama anında ve sonra 4 üncü ve 8 inci saatlerde uygulanan oksazafosforin dozunun % 20 sine kadar dozlarda uygulanır. 1 Oksazafosforinlerin enjeksiyonu ile birlikte UROMITEXAN uygulamasına örnek: Zaman (örn. saat) 0. saat (Saat 8. ) 4. saat (Saat 12. ) 8. saat (Saat 16. ) Oksazafosforin dozu 40 mg/kg BA - UROMITEXAN dozu BA: Beden ağırlığı (8 mg/kgba) - 8 mg/kg BA 8 mg/kg BA Çok yüksek dozda oksazafosforin ile yapılan tedavilerde (örneğin kemik iliği nakli öncesinde), toplam UROMITEXAN dozu oksazafosforin dozunun % ı olacak kadar yükseltilebilic. Toplam oksazafosforin dozunun %20 kadar UROMITEXAN, oksazafosforinin uygulama anında (0 anında) verildikten sonra hesaplanmış dozun geri kalanının 24 saat boyunca devamlı olarak intravenöz infüzyonla uygulanması önerilmektedir. Alternatif olarak aralıklı bolus enjeksiyonla uygulama da mümkündür: Yetişkinler için 0, 4 ve 8 inci saatlerde 3 x % 40 veya 0, 3, 6 ve 9. saatlerde 4 x % 40 lık dozlar önerilir. Bolus enjeksiyonlar yerine, 15 dakikalık kısa infüzyonlar da mümkündür. İfosfamidin devamlı infüzyonlarında, infüzyonun başlangıcında (0 anında) uygulanan UROMITEXAN ın %20 bolus enjeksiyonunu takiben ifosfamid dozunun %l00 üne kadar infüzyonla UROMITEXAN vermeye devam etmenin ve ifosfamid uygulaması sona erdikten 6-12 saat sonrasına kadar da üroprotektör etkiyi sürdürmenin yararlı olduğu görülmüştür. 24 saatlik bir ifosfamid infüzyonu ile birlikte UROMITEXAN uygulamasına örnek: Uygulama zamanı (saat) İfosfamid dozu 5 g/m2 VYA l25 mg/kg BA UROMITEXAN bolus dozu 1 g/m VYA 25 mg/kgba UROMITEXAN infüzyonu 5g/m2 VYA a kadar 2.5g/m2 VYA a kadar VYA: Vücut yüzey alanı BA: Beden ağırlığı Uygulama şekli: l25 mg/kg BA Yukarıda belirtildiği şekilde bolus enjeksiyon veya devamlı infüzyonla uygulanır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek [Karaciğer yetmezliği: Ek bilgi bulunmamaktadır. Genel olarak yaşlı popülasyonda oksazafosforin doz seçimi, karaciğer ve böbrek işlevlerinin erişkinlere göre daha fazla bozulması nedeniyle dikkatli yapılmasına rağmen UROMITEXAN dozunun, oksazafosforin dozuna oranı değiştirilmemelidir. Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda etkin ve güvenilir kullanımı gösterilmemiştir. Çocuklarda kullanılacaksa, bu popülasyonda daha sık idrara çıkış nedeniyle dozlar arası süreyi kısaltmak ve/veya her bir dozun miktarını arttırmak gerekebilir. Çocuklarla klasik dozlar kullanılarak elde edilmiş klinik deneyim, daha kısa aralıklarda UROMITEXAN vermenin bireysel vakalarda yararlı olduğunu göstermiştir (örneğin her üç saatte bir, toplam UROMITEXAN dozu = oksazafosforin dozunun %60 ı). Çok yüksek dozda oksazafosforin ile yapılan tedavilerde (örneğin kemik iliği nakli öncesinde), bolus enjeksiyonlar daima daha kısa aralarla uygulanmalıdır (örneğin 0, 1, 3, 6, 9 ve 12 inci saatlerde % 20). Bolus enjeksiyonlar yerine, 15 dakikalık kısa infüzyonlar da mümkündür. Geriyatrik popülasyon: Mesna ile gerçekleştirilen klinik çalışmalarda, geriyatrik hastaların erişkinlerdekinden farklı yanıt verip vermediğini belirleyebilecek yeterli sayıda 65 yaş ve üzeri hasta yer almamıştır. Genel olarak bu popülasyonda oksazafosforin doz seçimi karaciğer, böbrek ya da kalp işlevlerinin erişkinlere göre daha fazla bozulması ve birlikte daha yüksek oranda başka bir hastalık olması ya da başka ilaç kullanımı olması nedeniyle dikkatli yapılmalıdır. Ancak UROMITEXAN dozunun, oksazafosforin dozuna oranı değiştirilmemelidir. Yüksek riskli hasta popülasyonu: Oksazafosforinlerle daha önce yapılan tedaviler, pelvis bölgesine radyoterapi ya da UROMITEXAN standart dozu ile koruma yapılmamasına bağlı üriner epitelde hasar oluşmuş hastalar, örneğin üriner yollarında hastalık hikayesi olanlar yüksek riskli popülasyon olarak kabul edilmelidir. Bu popülasyonda 4 saatten kısa aralıklarla oksazafosforin dozunun %40 ı kadar olan dozlar verilmeli ya da doz sayısı arttırılmalıdır. 4.3 Kontrendikasyonlar İlacın etkin maddesi mesnaya, yardımcı maddelerine ya da diğer tiyol bileşiklerine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelik ve laktasyonda kullanım için bkz. bölüm Özel kullanım uyarıları ve önlemleri UROMITEXAN tedavisi sonrası aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebileceği bildirilmiştir. Anaflaktoid reaksiyonların gelişme olasılığı nedeniyle uygulama acil girişim ilaçlarının bulunduğu merkezlerde yapılmalıdır. Siklofosfamide ek olarak UROMITEXAN ile tedavi gören otoimmün bozuklukları olan hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları daha sık olarak bildirilmiştir. Bu grup hastalarda şiddetli akut aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (anaflaktoid reaksiyonlar) bağlı değişen şiddet ve yaygınlıkta deri ve mukoza reaksiyonları (döküntü kaşıntı, kızarıklık, veziküller, Lyell sendromu, Stevens-Johnson sendromu), yerel doku şişlikleri (ürtiker tipi ödem), konjonktivit, nadiren dolaşımla ilgili reaksiyonlarla birlikte hipotansiyon ve solunum hızının artması (takipne) yanında kalp hızının 100 den fazla olması (taşikardi) ile hipertansiyon, ST segmentinde yükselmeler, miyalji ve belirli karaciğer enzim testlerinde (örn. transaminazlarda) geçici yükselmeler bildirilmiştir. Bu nedenle otoimmün bozuklukları olan hastalarda UROMITEXAN ile koruma ancak dikkatli bir risk-fayda değerlendirmesi yapıldıktan sonra ve tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Ayrıca bulantı, kusma, ateş ve yorgunluk da bildirilmiştir. UROMITEXAN yalnızca oksazafosforinlerle gelişen hemorajik sistitin riskini azaltmak için geliştirilmiştir. Oksazafosforinlerle tedaviye bağlı diğer advers reaksiyonlar ya da toksisiteyi önlemez ya da azaltmaz. 3 UROMITEXAN her hastada hemorajik sistit gelişimini önlemez. Bu nedenle oksazafosforinlerle tedavi gören hastalarda, hematüri olup olmadığım kontrol için, her oksazafosforin tedavi gününün sabahında idrar tahlili yapılmalıdır. Eğer hastalar oksazafosforinlerle tedavi altındayken önerilen doza uygun UROMITEXAN verilmesine rağmen hematüri gelişirse, hematürinin şiddetine göre oksazafosforin tedavisi kesilmeli ya da doz azaltılmasına gidilmelidir. Bu tıbbi ürün her 10 misinde 1 mmol (23 mg) dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri Oksazafosforinlerin sistemik etkileri UROMITEXAN tarafından etkilenmez. Klinik çalışmalarda aşırı dozda alınan UROMITEXAN ın oksazafosforinlerin akut toksisitesini, subakut toksisitesini, lökotoksik etkisini ve immünupresif etkisini azaltmadığı gösterilmiştir. İfosfamid ve siklofosfamid kullanımı ile yapılan hayvan çalışmalarında UROMITEXAN ın, farklı tümörlerde antineoplastik etkinlikle bir etkileşimi olmadığı gösterilmiştir. UROMITEXAN aynı zamanda diğer sitostatiklerin (doksorubisin, BCNU, metotreksat, vinkristin vb) antineoplastik etkinliğini etkilememekte, digital glikozitler gibi diğer ilaçların terapötik etkinliğini de değiştirmemektedir. UROMITEXAN ile tedavi sırasında keton cisimcikleri için yapılan bazı testlerde (örn. Rothera testi, N-Multistick testi) yanlış olarak pozitif test sonucu ve idrarda eritrosit teşhisi için yapılan bazı testlerde yanlış olarak pozitif veya negatif test sonucu alınabilir. Ancak bu testlerde oluşan renk eflatundan çok mor renkli gözükür, daha az stabildir ve glasiyal asetik asit eklenince hemen kaybolur. İdrarda eritrosit teşhisi için, idrarın mikroskopik olarak incelenmesi önerilir. UROMITEXAN ın yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Pediyatrik popülasyon: Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır. 4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye: Gebelik Kategorisi: B UROMITEXAN, oksazafosforinler ile sitostatik tedavi sırasında detoksifiyan olarak kullanıldığından gebelik ve laktasyon sırasında kullanımı, bu tip sitostatik tedavi için genel kriterlere tabidir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / doğum kontrolü (kontrasepsiyon) Bilinen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Gebelik dönemi Mesna için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /embriyonal / fetal gelişim /doğum ya da doğum soması gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. kısım 5.3). 4 Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, insanlardaki yanıtı tam olarak öngöremeyeceğinden, bu ilaç gebelikte ancak çok kesin olarak gerekliyse kullanılmalıdır. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. Laktasyon dönemi Mesnanın insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz bilgi mevcuttur. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da UROMITEXAN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve UROMITEXAN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Üreme yeteneği / Fertilite Bilinen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler Önerildiği şekilde kullanıldığında bile UROMITEXAN ın araç ve kullanımı dikkat gerektiren makineleri kullanma yeteneğini etkileyebilen bulantı, kusma ve dolaşımla ilgili olumsuz reaksiyonlara yol açtığı bilinmektedir. Ek olarak UROMITEXAN oksazafosforinlerle birlikte kullanıldığından, oksazafosforinlerin araç ve makine kullanım yeteneği üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır. Hastalar bu tür etkinlikleri güven içinde yapabileceklerinden emin olmadıkça araç kullanımı dikkat gerektiren makineleri kullanmamaları yönünde uyarılmalıdır. ve 4.8 İstenmeyen etkiler Mesna uygulanmasını takiben yaygın olarak anafilaktoid ve diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir, örneğin bazı vakalarda trombosit sayısında bir düşme görülmüştür. Otoimmün hastalığı olan hastalarda risk, tümöral hastalığı olanlardakinden (otoimmün hastalığın eşlik etmediği) 3.5 kat daha fazladır. Ateş, titreme, yüzde döküntü, öksürük, farenjit, tükenmişlik, yorgunluk, baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı, bulantı ve kusma, gaz, ishal, kabızlık, kolik (hipogastrik ağrı), iştahsızlık ve grip benzeri semptomlar gibi spesifik olmayan genel semptomlar yanında deride içi sıvı dolu lezyonlara ve enanteme doğru ilerleyebilen ürtiker, kaşıntı, ekzantem ile Lyell sendromu, Stevens-Johnson sendromu, yerel doku şişmesi ve konjonktivit gibi deri ve mukoza reaksiyonları gelişebilir. Bir çok değişik karaciğer işlev testinde (örneğin transaminazlar gibi) geçici yükselmeler yanında kan basıncında düşme ve taşikardi (nabız hızı 100/dakika), taşipne, kan basıncında yükselme, ST yükselmesi ve miyaiji gözlenmiştir. Yaygın olmayan bir şekilde yerel ödem ve enjeksiyon uygulanan bölgede venöz iritasyon görülmüştür. İntravenöz yoldan uygulanan mesnanın yanında oral yoldan yüksek dozda verilen mesnanın da araştırıldığı bir tolerans testinde 60 mg/kg ya da daha yüksek dozlar bir defada verildiğinde bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, bacak ve eklem ağrısı, kan basıncında düşme ve taşikardi, deri reaksiyonları, tükenmişlik, güç eksikliği, depresyon, iritabilite ve ekzantem görülmüştür. Tedavi sırasında yukarıda bahsedilen istenmeyen etkileri, oksazafosforinlerin (Holoxan, Endoxan, Ixoten) veya birlikte kullanılan diğer ilaçların yan etkilerinden ayırmak mümkün olmamaktadır. Görülen advers ilaç reaksiyonlarının sıklık sınıflandırması şu şekildedir: Çok yaygın (1/l0); yaygın (l/l00 ila 1/10); yaygın olmayan (1/1.000 ila 1/100); seyrek (1/ ila 1 / 1.000), çok seyrek, ( 1 / ); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). 5 Enfeksiyon ve enfestasyonlar Farenjit Bağışıklık sistemi hastalıkları Yaygın: Metabolizma ve beslenme hastalıkları Psikiyatrik hastalıklar Sinir sistemi hastalıkları Göz hastalıkları Kardiyak hastalıklar Vasküler hastalıklar Aşırı duyarlılık reaksiyonları, hipererjik reaksiyonlar Anaflaktoid reaksiyonlar, alerj ik reaksiyonlar Anoreksi. İritabilite, depresyon Baş ağrısı Konj onktivit Taşikardi. Hipotansiyon, hipertansiyon, yüzde ve boyunda kızarma, dolaşımla ilgili reaksiyonlar Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Taşipne, öksürük Bulantı, kusma Diyare Deri ve derialtı doku hastalıkları Yaygın: Yaygın olmayan: Gaz, kabızlık, kolik, hipogastrik ağrı Kaşıntı, ekzantem, müköz membran reaksiyonları Ürtiker Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları Yaygın olmayan: Yerel doku şişmesi Sırt ağrısı Artralji, miyaiji, bacak ağrısı, eklem ağrısı Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Yaygın: Ateş Yaygın olmayan: Yerel ödem, enjeksiyon yerinde venöz iritasyon, titreme 6 Tükenmişlik, enerji yokluğu, mukoza reaksiyonları, halsizlik, yorgunluk Araştırmalar Yaralanma ve zehirlenmeler Grip benzeri belirtiler Bir çok değişik karaciğer işlev testlerinde yükselme Trombosit sayısının azalması, kalp hızının 100/dakikaTdan daha fazla olması, ST yükselmeleri Toksik reaksiyonlar Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması. ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr: e- posta: tufam(titck.gov.tr: tel: : faks: ). 4.9 Boz aşımı ve tedavisi Mesna için spesifik bir antidot bilinmemektedir. Anafilaktoid reaksiyonlar nedeniyle uygun acil ilaçlar hazırda bulundurulmalıdır. Doz aşımı, sağlıklı gönüllülerde mg/kg dozlarında yapılan bir tolerabilite çalışmasında gözlenenlere benzer reaksiyonlara yol açabilir. Bu reaksiyonlar arasında bulantı, kusma, kolik, diyare, başağrısı, halsizlik, bacak ve eklem ağrıları, kişinin kendini tükenmiş ve zayıf hissetmesine yol açacak şekilde enerji kaybı, depresyon, iritabilite, döküntü, hipotansiyon ve taşikardi bulunmaktadır. 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1 Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik Grubu: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifiyan ilaçlar ATC kodu: VO3AF UROMITEXAN detoksifiyan bir ilaçtır ve oksazafosforinlerin ürotoksik yan etkilerinden güvenilir bir koruma sağlar. Etkin madde olan mesna, sentetik bir sülfidril bileşiği olan sodyum-2-merkapto-etan sulfonat tır (C2H5NaO3S2). Molekül ağırlığı dir. Gerçekleştirilen yoğun ve geniş farmakolojik ve toksikolojik araştırmalar, mesnanın herhangi bir intrensek farmakodinamiği olmadığını ve toksisitesinin düşük olduğunu göstermiştir. Sistemik olarak uygulanan mesnanın farmakolojik ve toksikolojik açıdan inert olması ve eferent idrar yolları ve mesane üzerindeki mükemmel detoksifiyan etkileri, farmakokinetik özellikleriyle ilişkilidir. Mesna, fizyolojik sistein-sistin sistemine benzer olarak hızla majör metaboliti olan mesna disülfit e (dimesna) okside olur. Mesna disülfit intravasküler bölümde kalır ve böbrekler tacafindan hızla elimine edilir. 7 Böbreklerde, mesna disülfit serbest tiyol bileşiğine indirgenir ve kimyasal olarak ürotoksik oksazafosforfn metabolitleriyle (akrolein ve 4-hidroksi-ifosfamid ya da 4-hidroksisiklofosfamid) reaksiyona girerek bu maddeleri detoksifiye eder. Detoksifikasyon prosesinde ilk basamak mesnanın 4-hidroksi metabolitine bağlanarak ürotoksik olmayan 4-sülfo-etil-tiyo metabolitini oluşturmasıdır. Mesna aynı zamanda akroleinin çift bağlarını ve diğer ürotoksik metabolitleri de bağlar. Mesnanın multipl insan ksenograflarında ya da kemirgen tümör modellerinde ifosfomidle kombine olarak kullanıldığı (tek ya da multipi kürler halinde 20 kata kadar oranlarda) intravenöz ya da intraperitoneal olarak yapılan kısıtlı çalışmalarda, antitümör etkinlikte etkileşim gösterilememiştir, 5.2 Farmakokinetik özellikler Emilim: Uygulanabilir değil; UROMITEXAN Ampul intravenöz yoldan kullanılır. Dağılım: Mesna, dokulara dağılmaz; uygulama sonrası, oto-oksidasyonla kolayca ve hızla majör metaboliti olan mesna-disülfit e (dimesna) dönüşür. Dimesna intravasküler bölümde kalır ve hızla böbreklere taşınır. Böbrek tübüllerinin epitelinde serbest tiyol bileşiklerine indirgenerek idrarda toksik oksazafosforin metabolitleriyle kimyasal olarak reaksiyona girer. Mesna, %69 ila %75 oranında proteinlere bağlanır. Biyotransformasyon: 800 mg lık bir dozun intravenöz yoldan uygulanmasını takiben mesna ve dimesnanın yarı ömürleri sırasıyla 0.36 ve 1.17 saat olarak bildirilmiştir. Mesnanın yarı ömrü, intravenöz uygulamayı oral uygulamanın izlediği durumlarda 1.2 ila 8.3 saat arasına uzar. Kombine intravenöz ve oral uygulama, intravenöz yoldan uygulamaya göre sistemik maruziyeti arttırır (%150) ve idrarla 24 saatlik dönemde daha sabit bir mesna atılımına neden olur. Kombine intravenöz ve oral uygulamada, uygulanan mesna dozunun, yalnızca intravenöz yolla verildiğindekine göre ihmal edilebilir düzeydeki yaklaşık %S i, saatte atılır. Idrarla atılan mesnanın oranı uygulanan dozdan bağımsızdır. Oral yoldan uygulanan mesnanın, intravenöz yoldan uygulamaya göre üriner biyoyararlanımı %45 ila 79 arasındadır. Yiyecekle birlikte alınması oral mesnanın üriner biyoyararlanımını değiştirmez. Eliminasyon: Uygulanan dozun idrarla yaklaşık %32 si mesna ve %33 ü dimesna olarak atılır. Plazmada sağlanan mesna düzeyinin büyük bölümü 4 saatte elimine edilmektedir. Mesnanın plazma klerensi 1.23 L/saat/kg dır. Kombine intravenöz ve oral uygulama sonrası mesnanın yaklaşık %18 ila 26 sı idrarda serbest mesna olarak bulunur. 2-4 g/m2 dozlarında uygulanan ifosfamidin terminal eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 4-8 saattir. Bu nedenle ürotoksik oksazafosforin metabolitlerinin atılımı sırasında mesanede yeterli mesna düzeylerinin bulunmasını sağlamak için, mesnanın tekrarlayan dozlarda uygulanmasına gerek vardır. 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verilen 8 Mesna, böbrekler yoluyla hızla atılan ve dokulara dağılmayan ve farmakolojik olarak büyük ölçüde inert ve nontoksik bir tiyol bileşiğidir. Mesnanın detoksifiye edici etkinliği yalnızca idrar yollarıyla ilgilidir ve oksazafosforinlerin antitümöral aktivitesi ya da yan etkileri üzerinde herhangi bir etki göstermez. Yapılan hayvan çalışmalarında, mesnanın mutaje
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks