Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 7 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU MŁODZIKÓW 13 LAT Pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka Termin i miejsce zawodów Gorzów Wlkp r.
Transcript
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU MŁODZIKÓW 13 LAT Pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka Termin i miejsce zawodów Gorzów Wlkp r. Centrum Sportowo -Rehabilitacyjne Słowianka ul. Słowiańska 14 Organizator Polski Związek Pływacki Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Uczestnictwo W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom: - zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP - posiadają sztywną kartę zgłoszeń (licencję) - posiadają aktualne badania lekarskie, W zawodach mają prawo startu zawodnicy 13 letni Program zawodów (piątek) eliminacje 8.00 rozgrzewka finały rozgrzewka uroczyste otwarcie zawodów zawody (sobota) eliminacje 8.00 rozgrzewka finały rozgrzewka zawody (niedziela) eliminacje 8.00 rozgrzewka finały rozgrzewka zawody ok uroczyste zakończenie zawodów I dzień m st. dowolnym m st. dowolnym m st. motylkowym m st. motylkowym m st. grzbietowym m st. grzbietowym m st. zmiennym m st. zmiennym 9. 4x100 m st. dowolnym 10. 4x100 m st. dowolnym II dzień m st. dowolnym m st. dowolnym m st. zmiennym m st. zmiennym m st. motylkowym m st. motylkowym m st. klasycznym m st. klasycznym m st. dowolnym m st. dowolnym 21. 4x50 m st. dow. mix (chł./ dz./ chł./dz.) III dzień m st. dowolnym m st. dowolnym m st. grzbietowym m st. grzbietowym m st. klasycznym m st. klasycznym m st. dowolnym m st. dowolnym 30. 4x100 m st. zmiennym 31. 4x100 m st. zmiennym Przepisy techniczne - zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 metrowej, ilość torów 8 - zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów. Konkurencja 800 m stylem dowolnym oraz wyścigi sztafetowe rozgrywane są seriami na czas. Najsilniejsze serie konkurencji 800 m oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona organizator na podstawie rankingu sporządzonego z wyników uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających imprezę na pływalni o tej samej długości. - we wszystkich konkurencjach przeprowadzonych systemem eliminacji i finałów są rozgrywane finały A i finały B. - zawodnik ma prawo startu w 4 konkurencjach, lecz nie więcej niŝ 2 konkurencje indywidualne i sztafeta dziennie Zgłoszenie Wg zasad generalnych. Zgłoszenia do zawodów naleŝy przesłać w formie elektronicznej (plik lxf.) na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Zgłoszenia zawodników bez podanego nr licencji nie będą uwzględniane. Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie na odprawie technicznej i dotyczyć - wycofania zawodnika z konkurencji - wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu Nie zgłoszenie się na start powoduje nałoŝenie na klub kary porządkowej w wysokości 50 zł bez względu na przyczynę. Uregulowanie tej naleŝności do PZP warunkuje dopuszczenie klubu do następnych zawodów organizowanych przez PZP. Zakwaterowanie i wyŝywienie Organizator zapewnia noclegi i wyŝywienie od obiadu w dniu r. do kolacji w dniu r. Miejsca zakwaterowania i wyŝywienia (cena za dobę za osobę): - Hotel Mieszko ul.kosynierów Gdyńskich zł pokoje 1,2,3,4 osobowe (ograniczona liczba pokoi 1 osobowych) - Hotel Azyl ul.chopina zł pokoje 2 osobowe - Dom Studenta PWSZ DeSant ul.piłsudskiego - 90 zł pokoje 2,3 osobowe O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. Zamówienia na zakwaterowanie i wyŝywienie (na załączonym druku) naleŝy przesłać do dnia r. na adres : Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. ul. Słowiańska Gorzów Wlkp. faks: kontakt telefoniczny: lub W zamówieniu prosimy podać preferowane miejsce zakwaterowania, oraz obowiązkowo numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Zamówienia bez numeru telefonu kontaktowego nie zostaną uwzględnione. Ewentualne korekty zamówienia przyjmowane będą do dnia r. Po tym terminie opłaty pobierane będą zgodnie z zamówieniem. Wszystkie świadczenia płatne gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów (istnieje moŝliwość zapłaty przelewem po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym). Biuro zawodów w obiekcie CSR Słowianka ul. Słowiańska 14 w dniu r. czynne od godz Nagrody - w kaŝdej konkurencji przyznaje się medale za trzy pierwsze miejsca i dyplomy za miejsce w finale A Zasady finansowania - kluby uczestniczą w zawodach na koszt własny - koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy - opłata startowa wynosi 10,00 zł od kaŝdego zgłoszonego startu - opłata za listę startową wynosi 10,00 zł - opłata za komunikat wynosi 5,00 zł za kaŝdy blok zawodów Postanowienia końcowe Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP Konferencja techniczna odbędzie się w dniu r. o godz w sali konferencyjnej Hotelu Mieszko ul. Kosynierów Gdyńskich W dniu r. pływalnia dla zawodników zostanie udostępniona w godz Serdecznie zapraszamy do Gorzowa Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu Młodzików 13 - lat Gorzów Wlkp r.... nazwa klubu pieczęć klubowa. preferowane miejsce zakwaterowania.. telefon kontaktowy wyŝywienie (wpisać ilość posiłków) data śniadanie obiad kolacja Razem zakwaterowanie (wpisać ilość osób) Data 01/ / / Trenerzy Kobiety MęŜczyźni Razem pieczątka i podpis Głównego Księgowego pieczątka i podpis Prezesa/Dyrektora Klubu
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks