Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW GRAND PRIX - PUCHAR POLSKI W PŁYWANIU

Category:

Presentations

Publish on:

Views: 8 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OFICJALNY PARTNER PZP SPONSOR TECHNICZNY OFICJALNY PARTNER PZP KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW GRAND PRIX - PUCHAR POLSKI W PŁYWANIU Pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego Termin
Transcript
OFICJALNY PARTNER PZP SPONSOR TECHNICZNY OFICJALNY PARTNER PZP KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW GRAND PRIX - PUCHAR POLSKI W PŁYWANIU Pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego Termin i miejsce zawodów Gorzów Wlkp r. Centrum Sportowo -Rehabilitacyjne Słowianka ul. Słowiańska 14 Organizator Polski Związek Pływacki Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Uczestnictwo wg zasad generalnych w zawodach prawo startu mają zawodnicy 14-letni i starsi posiadający licencję oraz aktualne badania lekarskie Program zawodów (sobota) rozgrzewka 9.00 zawody rozgrzewka uroczyste otwarcie zawodów zawody (niedziela) rozgrzewka 9.00 zawody ok uroczyste zakończenie I blok dowolnym dowolnym klasycznym klasycznym motylkowym motylkowym grzbietowym grzbietowym zmiennym zmiennym dowolnym dowolnym II blok dowolnym dowolnym klasycznym klasycznym motylkowym motylkowym grzbietowym grzbietowym dowolnym III blok zmiennym zmiennym dowolnym dowolnym klasycznym klasycznym motylkowym motylkowym grzbietowym grzbietowym dowolnym Przepisy techniczne - zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 50 metrowej, ilość torów 8 - wyścigi odbywają się seriami na czas, od najsilniejszej serii - pomiar czasu automatyczny Zgłoszenie Wg zasad generalnych. Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej (plik lxf.) na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Zgłoszenia bez podanego nr licencji zawodników nie będą uwzględniane. Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne oraz wyniki zawodów będą publikowane na stronach internetowych: Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie na odprawie technicznej i dotyczyć: wycofania zawodnika z konkurencji, wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu. Nie zgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub kary porządkowej w wysokości 50 zł bez względu na przyczynę. Punktacja i nagrody zgodnie z regulaminem edycji Punktacja - zgodnie z pkt. 5.2 regulaminu PZP. Nagrody - zgodnie z pkt. 7 regulaminu PZP. Nagrodzonych zostanie 8 zawodniczek i 8 zawodników, którzy w trzech najlepszych startach zgromadzą największą ilość punktów wg tabeli FINA; nagrody przyznaje PZP. Nagrody przyznawane są zgodnie z zał. nr 1. regulaminu edycji 2014/2015 Każdy zawodnik może być nagradzany jednokrotnie. Nagrodzeni zostaną również trenerzy najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika. Przyznaje się nagrody za trzy najlepsze wyniki wg tabel FINA dla zawodnika i zawodniczki w kategoriach: młodzieżowiec, junior lat, junior młodszy 16 lat, 15 lat, 14 lat. Zakwaterowanie i wyżywienie Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie od obiadu w dn r. do obiadu w dn r. Miejsca zakwaterowania i wyżywienia w cenie za dobę z wyżywieniem za osobę: - Hotel Mieszko ul.kosynierów Gdyńskich 160 zł (pok. 1,2,3 osobowe) -Hotel Gorzów ul.walczaka 145 zł (pok 1,2,3,4 osobowe) - Hotel Azyl ul.chopina 120 zł (pok.2 osobowe) - Dom Studenta De Sant ul.piłsudskiego 90 zł (pok. 2-3 osobowe) - standard studencki Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w hotelach o miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie (na załączonym druku) należy przesłać do dn na adres : Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. ul. Słowiańska Gorzów Wlkp. faks: kontakt telefoniczny: w zamówieniu prosimy podać preferowane miejsce zakwaterowania, oraz obowiązkowo numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za zamówienie. zamówienia bez numeru telefonu kontaktowego nie zostaną uwzględnione. zakwaterowanie w hotelu tylko ze skierowaniem wystawionym przez CSR Słowianka. ewentualne korekty zamówienia przyjmowane będą do dnia r. po tym terminie opłaty pobierane będą zgodnie z zamówieniem. w dniu wyjazdu r. pokoje hotelowe należy opuścić do godz hotel zapewni miejsce do przechowania bagażu do godzin późniejszych. Wszystkie świadczenia płatne gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów. Istnieje możliwość płatności przelewem po akceptacji ze strony CSR Słowianka. Wpłata musi być zaksięgowana na rachunku CSR Słowianka najpóźniej r. Biuro zawodów w CSR Słowianka ul. Słowiańska 14 w dniu r. czynne od godz Zasady finansowania - kluby uczestniczą w zawodach na koszt własny, - koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, - opłata startowa wynosi 10,00 zł od każdego zgłoszonego startu, - opłata za listę startową wynosi 10,00 zł, - opłata za komplet komunikatów wynosi 30,00 zł Postanowienia końcowe podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. konferencja techniczna odbędzie się w dniu r. o godz w sali konferencyjnej Hotelu Mieszko ul.kosynierów Gdyńskich w dniu r. pływalnia dla zawodników zostanie udostępniona w godz kierownicy ekip pobierają paski dla swoich zawodników w kasie pływalni za pokwitowaniem i zobowiązaniem zwrotu w pobranej ilości paski należy zwrócić po zakończeniu udziału w zawodach (opłata za zgubiony pasek 50 zł/szt.) za rzeczy wartościowe pozostawione na pływalni bez nadzoru, organizator nie ponosi odpowiedzialności w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje delegat PZP organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach fotograficznych z zawodów w celach promocyjnych Polskiego Związku Pływackiego oraz podmiotów współpracujących. Zarząd CSR Słowianka Serdecznie zaprasza do Gorzowa
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks