Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 3 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU WSTĘP Trwajace od lat osiemdziesiatych prace zwiazane z zabudową terenu Starego Miasta w oparciu o historyczna siatkę uliczną i przedwojenną
Transcript
KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU WSTĘP Trwajace od lat osiemdziesiatych prace zwiazane z zabudową terenu Starego Miasta w oparciu o historyczna siatkę uliczną i przedwojenną parcelację przywracają miastu jego tożsamość. Niezależnie od opinii na temat architektonicznej wartości nowej zabudowy Elbląg ma szanse na wzniesienie nowej śródmiejskiej dzielnicy, nowoczesnej a zarazem pełnej historycznych odniesień, zwróconejku rzece dzięki której miasto przeżywało lataswegonajwiększego rozkwitu. Wydaje się zatem, że kolejnym krokiem w kierunku przywrócenia Elblągowi serca miejskiego życia jest zabudowa Wyspy Spichrzów, będącej naturalnym dopełnieniem tożsamości Starego Miasta. Aby Wyspa Spichrzów stała ł się miejscem ij zasługujacymł na miano częściś Śródmieścia i i musi zaistnieć it i ć wiele czynników. w większości spoza sfery projektowania urbanistycznego i przestrzennego planowania. aczkolwiek wybór odpowiedniej koncepcji zagospodarowania będzie miała kluczowe znaczenie w długoletnim planie zabudowy wyspy. STAN OBECNY Wyspa Spichrzów stanowi zachodnią część historycznego śródmieścia Elbląga, oddzieloną od Starego Miasta kanałem rzeki Elbląg. Wyspę otacza od zachodu fosa będąca pozostałością systemu dawnych fortyfikacji miejskich. II Wojna Światowa przyniosła jej niemal całkowitą zagładę substancji budowlanej. Przetrwało kilka obiektów oraz historyczna siatka ulic. Obecnie znajdują się tutaj: szkoła podstawowa, kościół parafii polskokatolickiej, dwie zabytkowe wille, kilka budynków mieszkalnych oraz obiekty magazynowe i place składowe. Spory obszar zajmują tereny niezabudowane i nieużytkowane. Ze Starym Miastemłączą ą Wyspę ypędwa mosty zwodzone Górny idolny, natomiast z terenami położonymi od południa, zachodu i północy mosty drogowe i kładka piesza. KONCEPCJA Przedstawiona koncepcja choć w warstwie rysunkowej dotyczy jedynie terenu objętego zakresem opracowania konkursu w szerszym ujęciu pozwala na stworzenie nowej dzielnicy stymulującej zrównoważony rozwój lokalnej społeczności i gospodarki. Przestrzeni, która nadałaby miastu nowego, unikalnego i niepowtarzalnego charakteru oraz sprawiła, że przebywanie w niej stałoby się celem samym w sobie a miastu pozwoliłaby powrócić nad rzekę, która przez wieki była swoistym miejskimsalonemstanowiącymo ą elbląskieją tożsamości. Założenia: Odtworzenie historycznej siatkiulic Zachowanie istniejących obiektów o wartościach historycznych i kulturowych Wyburzenia obiektówzdegradowanych, o niskiej wartości estetycznej Odtworzeniewybranych obiektóww pasienabrzeża Wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na nabrzeżurzekiatakżewgłębi Wyspy stanowiącej nowe oblicze miasta. Stworzenie przestrzeni miejskiej stymulującej zrównoważony rozwój lokalnej społeczności i gospodarki. Stworzenie atrakcyjnej oferty programowej w zakresie: warunków zamieszkania, szeroko rozumianych usług oraz edukacji, tworzenia miejsc pracy oraz ośrodków kultury, rozrywki, rekreacji i wypoczynku. KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU Kompozycja urbanistyczna Wcałości podporządkowana została odtworzeniu narysu historycznej siatki ulicznej. Siatka uliczna, będąca jednym z najbardziej trwałych świadków kultury materialnej każdego miasta, pozwoliła na wydzielenie kwartałów zabudowy, systemu przestrzeni publicznych i powiązania Wyspy z terenami położonymi za fosą. Głównymi elementami kompozycji pozostały zatem biegnąca z południa na północ równolegle do nabrzeża ulica Warszawska oraz prostopadłe do niej ulice: Młynarska, Tartaczna, Kupiecka, Gdańska iorla.pozawspomnianymiulicamizanajważniejsze przestrzenie publiczne o wybitnie miejskim charakterze uznano ciąg nabrzeża rzeki Elbląg i związane z nim prostopadłe uliczki: Szwedzką, Giełdową, RbkiKl Rybaki, Kluczową, Bocianią i i Prowiantową. Południową część wyspy przeznaczono na otwarte tereny zielone. Odtworzenia obiektów historycznych Koncepcja zakłada odtworzenie kilku obiektów historycznych położonych w pasie nabrzeża. Poza wskazanymi przez Organizatora konkursu do odtworzenia budynków dawnego Urzędu Celnego i klubu Nautilius, uznaliśmy za celowe wzniesienie na nowo spektakularnych form spichlerzy Cesarz i Jednorożec położonych w sąsiedztwie odtworzonego niedawno budynku Giełdy oraz spichlerza Prowiantowego przy budynku wspomnianego wcześniej Urzędu Celnego. Wybrane formy dawnych budynków, choć nie będą stanowiły wartości historycznej samej w sobie, stanowić będą swoisty pomost znaczeniowy pomiedzy tereaźniejszościa a przeszłością co dla Elbląga i jego obecnych mieszkańców ma znaczenie niebagatelne, buduje bowiem poczucie związku z miejscem i jego historiąą nadającodpowiednie znaczenie czasom współczesnym. Nowa zabudowa Aby uniknąć pułapki powierzchownego naśladownictwa form historycznych, poza wspomnianymi wyżej świadomymi punktowymi odtworzeniami, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie architektury współczesnej. Forma nowych budynków projektowanych w miejscu dawnych spichlerzy nawiązuje zewnętrznymi gabarytami i formą do form historycznych ale używa języka współczesnejarchitektury, Forma zabudowy mieszkaniowo usługowej projektowanej wewnątrz kwartałówwgłebi wyspy podporządkowana p ą została wcałości idei ZIELONEGO ŚRÓDMIEŚCIA stworzenia przede wszystkim dla mieszkańcó atrakcyjnej przestrzeni miejskiej przy jednoczesnym zapewnieniu urozmaiconej i oferty mieszkań iusług, ZIELONE ŚRÓDMIEŚCIE nowe oblicze miasta Przewodnią ideą projektu jest wykreowanie atrakcyjnego dopełnienia dzielnicy śródmiejskiej Elbląga. Otwarcie na rzekę, rozległe tereny parkowo rekreacyjne na południowym krańcu wyspy i wzdłuż fosy, przestrzenie publiczne, intensywna zabudowa mieszkaniowo usługowa, bogata oferta usług komercyjnych, turystycznych i kulturalnych zachęcać mają mieszkańców iturystówdoprzebywania na zewnątrz. KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU Program użytkowy Koncepcja zakłada utworzenie pasa strefy usług położonych wzdłuż nabrzeża rzekiwmiejscu dawnych spichlerzy. Za wiodącą uznano funkcje związane z obsługą ruchu turystycznego np. hotele i apartamenty, kawiarnie i restauracje. Ze względu na prestiżowe położenie i doskonałe skomunikowanie ze Starym Miastem położonym na przciwnym brzegu, zaproponowano tu również usytuowanie obiektu nazwanego na potrzeby niniejszego opracowania Wielofunkcyjnym Centrum Kulturalnym. Położony nad brzegiem rzeki,a także naprzecięciu osi widokowych ulic Świętego Ducha i Warszawskiej, obiekt mógłby stać się symbolem Wyspy a także istotnym generatorem ruchu pieszego. Wdł Wzdłużż ulicy Warszawskiej, głównej atrerii komunikacyjnej j Wyspy, zaprojektowano intensywną zabudowę mieszkaniowo usługową. Zakłada się różnorodność powierzchni mieszkalnej a także postuluje o wprowadzenie kwartału zabudowy komunalnej i socjalnej, pozwalając tymsamymna zróżnicowanie społeczne mieszkańców nowej dzielnicy. Partery przeznaczone zostały na lokale o funkcji usługowej a także na wbudowane hale garażowe. Ze względu na warunki gruntowe w koncepcji nie przewiduje sie garażypodziemnych. Kwartały zabudowy mieszkaniowej przecięte zostały równoległą do ulicy warszawskiej, zadrzewioną aleją separując intensywna zabudowę mieszkaniowo usługową od niskiej zabudowy mieszkalnej usytuowanej w głębi Wyspy, bliżej terenów zielonych i fosy. W opisywanej ideowej koncepcji proponuje się realizację nowego budynku szkoły podstawowejw miejscu obecnej sali gimnastycznej i boiska. Zdajemy sobie sprawę ze skomplikowania takiego przedsięwzięcia ale ozwoliłoby to na pełne przywrócenie ruchu w ciągu ulicy Szańcowej a także poprawiło warunki nauczania. Stary budynek szkoły wrazzsąsiednim użytkowanym obecnie przez MPO mógłby otrzymać innąą funkcję np. Inkubatora branży kreatywnych. y Na południowej stronie wyspy zaprojektowano rozległe, otwarte tereny rekracyjne połączone ścieżką pieszą i rowerową biegnącą wzdłyż fosy. Obsługa komunikacyjna W przedstawionej koncepcji główną osią komunikacyjną wyspy pozostaje ulica Warszawska projektowana jako jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu z chodnikami po dwóch stronach. Po jej jstronie zachodniej przewidziano równoległe zatokipostojowe wymiennie zeszpalerami drzew oraz ścieżkę rowerową. Ulica Warszawska jest również główną ijedyną osią komunikacji publicznej. Do ruchu dopuszczone są wszystkie ulice prostopadłe jakoulicedojazdowedousług i mieszkań. Zkł Zakłada się dominację ruchu pieszego na całymł terenie wyspyzwyłączeniemł ulicy Warszawskiej i fragmentu Orlej. Gęsta sieć ciągów pieszych pozwala na swobodne przemieszczanie się po terenie a projektowana kładka piesza przez fosę wciągu ulicy Tartacznej pozwala przyłączyć do nowego Śródmieścia terenypołożoneza fosą. KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks