Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 04 marca 2016 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 7 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
kod ucznia. KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 04 marca 2016 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Witamy Cię na kolejnym etapie Konkursu przedmiotowego z historii
Transcript
kod ucznia. KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 04 marca 2016 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Witamy Cię na kolejnym etapie Konkursu przedmiotowego z historii i społeczeństwa. Pamiętaj o uważnym czytaniu poleceń. Na ich wykonanie przeznaczono 60 minut. Życzymy powodzenia! Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, a następnie wykonaj zadania nr 1, 2 i 3. Obszerne państwo w krajach Słowian, nad morzem, wśród gęstych lasów, przez które trudno się wojskom przedzierać. Imię króla jego (jest) Mieszko; zostało ono nazwane jego imieniem. ( ) Jego król posiada oddziały piesze, ponieważ konnica nie może się poruszać w ich krajach. Do niego należą daniny (pobierane) w jego państwie. Oddziałom swoim co miesiąc daje żołd, a w razie potrzeby daje im konie, siodła, uzdy i broń i wszystko, czego potrzebują. Źródło: Monumenta Poloniae Historica, przeł. T. Kowalski 1. Jak według podróżnika nazywano państwo, które opisuje? (0-1) A. Państwem Polan. B. Krajem Słowian. C. Państwem Mieszka. D. Państwem. 2. Relacja autora dotyczy panowania (0-1) A. Piasta. B. Ziemowita. C. Mieszka I. D. Mieszka Starego. 3. Oceń, czy poniższe zdania są zgodne z relacją podróżnika. Wpisz słowo tak lub nie. (0-4) Władcą państwa jest król Mieszko. Mieszko pobiera daniny od swoich poddanych. Władca zapewnia utrzymanie członkom swojej drużyny. W skład drużyny Mieszka wchodzą piechurzy i konnica. 1 4. Na podstawie uproszczonej osi czasu uzupełnij zdania. (0-3) A B C D E F G H A. Rok, w którym kroniki zachodnie po raz pierwszy zanotowały imię Polski i jej księcia Mieszka, znajduje się w dziesięcioleciu oznaczonym na osi czasu literą. B. Dziesięciolecie, w którym Mieszko I przyjmuje chrzest, zostało oznaczone na osi czasu literą.. C. Rok śmierci Mieszka I znajduje się w części osi czasu oznaczonej literą Jakie były przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I? Zakreśl literę P, jeśli zdanie jest przyczyną, lub S, jeśli jest skutkiem przyjęcia chrztu. (0-5) Chęć scalenia państwa w myśl zasady: jedno państwo, jeden władca, jeden Bóg. P S Rozwój kultury i pisma. P S Poparcie papiestwa dla państwa polskiego. P S Dążenie do sojuszu z innymi państwami chrześcijańskimi. P S Małżeństwo Mieszka z księżniczką czeską Dobrawą. P S 6. Z jakiego języka pochodzą, według Pawła Jasienicy, słowa: biskup, proboszcz, opat, mnich? (0-1) Wykorzystując informacje zawarte z książce Pawła Jasienicy Polska Piastów, uzupełnij tekst opisujący ilustrację. (0-5) 2 W roku 1013 ojciec ożenił swego syna imieniem. z Rychezą, córką palatyna reńskiego, Ezona, a siostrzenicą Ottona III. Małżeństwo nosiło charakter czysto polityczny i miało umocnić wpływy polskie wśród arystokracji niemieckiej. Nie były to daremne rachuby. Wkrótce po wstąpieniu na tron syn. otrzymał wspaniały dar od księżnej lotaryńskiej imieniem... Była to o liturgii kościoła katolickiego. Wspomniane dzieło zdobiło malowidło przedstawiające samą księżną w chwili wręczania daru polskiemu władcy. Jest to pierwsze znane dotąd dzieło sztuki malarskiej związane z Polską i pierwszy wizerunek naszego władcy. Obraz powstał w Niemczech w... stuleciu. 8. Podkreśl szereg, w którym uporządkowano chronologicznie pierwszych władców z dynastii Piastów. (0-1) A. Mieszko I, Bolesław Śmiały, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Chrobry. B. Mieszko I, Mieszko II, Bolesław Chrobry, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław C. Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław D. Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Mieszko I, Bolesław 9. Scharakteryzuj krótko postać przedstawioną na zdjęciu. Napisz, kim była i w jaki sposób przyczyniła się do rozwoju kultury polskiej. (0-2) 3 Tekst źródłowy do zadania nr 10 i 11. (0-2) My, Pierwsza Brygada Legiony to żołnierska nuta. Legiony to ofiarny stos. Legiony to żołnierska buta. Legiony to straceńców los! My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos rzuciliśmy Swój życia los, Na stos, na stos. 10. Cytowany marsz jest pieśnią I Brygady Legionów Polskich. U boku armii jakiego państwa walczyła ta formacja? A. Rosji B. Francji C. Austro-Węgier D. Wielkiej Brytanii 11. Kto jest twórcą I Brygady Legionów Polskich? A. Adam Mickiewicz B. Józef Piłsudski C. Roman Dmowski D. Lech Wałęsa 12. Zaznacz na mapie literą A państwo, które dokonało agresji na Polskę 17 IX 1939 roku, a literą B państwo, które zaatakowało Polskę 1 IX 1939 roku. (0-2) 13. Rozwiń skrót ZSRR. (0-1)... 4 14. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, wpisując do tabelki oznaczające je litery. (0-5) A. Wybuch powstania warszawskiego. B. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. C. Obrady Okrągłego Stołu. D. Powstanie NSZZ Solidarność. E. Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli Nazwij państwa sąsiadujące z III Rzeczpospolitą, wpisując w odpowiednie miejsce na mapie właściwą literę: A, B, C, D, E lub F. (0-6) A. Niemcy B. Litwa C. Czechy D. Białoruś E. Ukraina F. Słowacja 16. O kim mowa? (0-1) Stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. A. O Rzeczniku Praw Obywatelskich. B. O rzeczniku rządu. C. O Rzeczniku Praw Dziecka. D. O rzeczniku praw ucznia. 5
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks