Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Konu; Meslek Hastalıklarına Giriş

Category:

Magazines

Publish on:

Views: 0 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 Meslek Hastalıklarına Giriş Konu; Meslek Hastalıklarına Giriş Amaç; Çalışma ortamından kaynaklanan nedenlerle meydana gelen özel bir hastalık grubu olan meslek hastalıkları konularında sebep-sonuç ilişkilerini
Transcript
1 Meslek Hastalıklarına Giriş Konu; Meslek Hastalıklarına Giriş Amaç; Çalışma ortamından kaynaklanan nedenlerle meydana gelen özel bir hastalık grubu olan meslek hastalıkları konularında sebep-sonuç ilişkilerini bilmek ve kavramak. Öğrenim hedefleri Meslek hastalığı tanımı, Meslek hastalıkları sınıflandırılması, Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı süreci, Meslek hastalıklarından korunma, Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları istatistikleri, İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak. Alt başlıkları Meslek hastalığı tanımı Meslek hastalıkları sınıflandırması Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı süreci Meslek hastalıklarından korunma Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları istatistikleri İlgili mevzuat Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları istatistikleri İlgili mevzuat Meslek Hastalıkları Tespiti İşlemleri Genelgesi ( ) 2 GİRİŞ Çalışanlarda zaman içinde; Ciltte kaşıntılar ve egzama, Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık, Burun ve koku almada rahatsızlıklar, Solunum yolları tahrişleri, Öksürük, Hırıltılı solunum, Nefes darlığı Bronşit, AC ödemi ve pnömoni, Mide bulantısı, İştahsızlık, Kusma, Adale krampları. Gibi rahatsızlıklar görülebilir. Çoğu zaman sıradan hastalık belirtisi gibi görülen bu durumlar aslında ciddi bir meslek hastalığının habercisi olabilir. İşyeri sağlık personelinin rahatsızlık bildiren her çalışanın yakınmalarını yaptığı işle bağlantılı olarak değerlendirmesi beklenir. Meslek hastalıklarında sınıflama, tanı süreçleri ve tedavi ile sonrasında yapılması gerekenler Yasal düzenlemelerle sınırlandırılmıştır Sayılı Yasa 14. Madde ve Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (R.G ) ile meslek hastalıklarının tanımı yapılmış ve sonrasında neler yapılacağı belirtilmiştir. Meslek Hastalığı nedir? Meslek hastalıkları günlük yaşamımızda karşılaştığımız hastalıklardan bazı farklı özellikler taşımaktadır. Öncelikle hastalığın tanımını bilmek gerekir. Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre; (1) Tekrarlanan bir sebeple veya (2) İşin yürütüm şartları yüzünden uğradığı (3) Geçici veya (4) Sürekli (5)Hastalık, (6) Sakatlık veya (7) Ruhi arıza halleri meslek hastalığıdır. Tanım içinde dikkat çeken 7 ayrıntı vardır. Şimdi bunları görelim. Tekrarlanan sebep; Çalışanın sürekli olarak aynı işi yapıyor olmasıdır. 3 İşin yürütüm şartları; Çalışma ortamı koşullarıdır. Bunlar gürültü, sıcak, titreşim vb fiziksel, kimyasal maddelere ait toz, buhar, vb ile biyolojik ortam koşullarıdır. Diğer derslerde ortam koşulları ayrıntılı olarak verilmiştir. Geçici; Bazı meslek hastalıkları geçicidir ve tedavi sonrası tamamen iyileşir. Sürekli; Bazı meslek hastalıklarının etkileri kalıcıdır ve iyileşmez. Hastalık; Bazı meslek hastalıkları yalnızca organ ve dokularda etkili olur. Sakatlık; Bazı meslek hastalıkları sakatlık (fiziksel özür) yaratır. Ruhsal bozukluk; Bazı meslek hastalıkları ruhsal borukluklar yaratır. Ülke mevzuatımızda ruhsal bozukluklar ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere her hastalık meslek hastalığı sayılmamaktadır. Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için; Yapılan işle ilgili olmalıdır, Çalışılan ortamla ilgisi olmalıdır. Meslek hastalıklarında temel özellikler; Meslek hastalıkları esas olarak çalışan kişilerde görülür. Hastalıkların doğasını iyi bilirsek onlardan korkmamıza da neden kalmayacaktır. Çünkü bu durumda ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini ve neden yapmamız gerektiğini biliyoruz demektir. Meslek hastalıklarına ait temel özellikler aşağıda verilmiştir. Tedavi gerekmeden iyileşebilenler var Tedavi ile iyileşebilenler var Aynı seviyede kalabilenler var Ölüme kadar ilerleyebilenler var Daima işle ilgilidir Meslek hastalıkları nerede ve ne zaman tespit edilebilir? Meslek Hastalıkları; Periyodik sağlık muayeneleri ile İşyeri Hekimliğince tespit edilebilir. Çalışanlara yapılması gereken periyodik sağlık muayenelerinin en temel amacı kişide meslek hastalığı olup olmadığını anlamaktır. Sağlık muayenelerinin de amaca uygun yapılabilmesi için öncelikle işyerindeki 4 sağlık risklerinin ortaya konması ve gerek alınacak önlemler ve gerekse de yapılacak sağlık muayenelerinin neler olacağına baştan karar vermek gerekir. Yükümlülük süresi nedir? Bu konu yeterince bilinmemektedir. Çoğu zaman işverenin yeni bir yükümlülüğü olduğu sanılmaktadır. Çalışanlara meslek hastalığına yakalandığında Devlet tarafından bedava tedavi edilmektedirler. Bu tedavi hakkından yararlanabilmek için de; İşten ayrıldıktan itibaren yasa ile belirlenmiş olan belli bir süre içerisinde kişinin Resmi Sağlık Kurumlarına başvurması gerekir. Her meslek hastalığının işle ilgi kesildikten sonra haklardan yararlanmak üzere yapılması gereken başvurular için belirli süreler belirlenmiştir. Bu süreye Yükümlülük Süresi denilmektedir. Şekil -1; Yükümlülük süresi 506 sayılı SSK Yasasına göre; Yalnızca SSK na bağlı sigortalı işçiler için Meslek Hastalığı ve İş Kazası uygulaması vardı. Şimdi 5510 sayılı yasa ile bu hak bütün çalışanlara verilmiştir. Meslek Hastalıkları listesini kim / kimler hazırlar? Bu listeleri; Genel Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu yapar. Konusunun uzmanı öğretim üyeleri ve Bürokratlardan oluşan bir kuruldur. Her hastalık Meslek Hastalığı sayılmaz! Ancak; Listede yer almasa bile, Yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, Hastalığın iş ile ilişkisi olduğu kanıtlanırsa o Genel Sigorta Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu Kararı ile Meslek Hastalığı sayılır. 5 MESLEK HASTALIKLARI SINIFLAMASI Şekil 2; ILO Meslek hastalıkları öneri listesi 2010 yılında ILO 194 sayılı tavsiye kararını revize etmiş ve listeye 2,4 maddesinde görülen Zihinsel ve davranışsal bozukluklar bölümünü de eklemiştir. Şekil 3; Ülkemizdeki Meslek hastalıkları listesi 6 Her iki liste kıyaslandığında; zihinsel ve davranışsal bozukluklar bizim listemizde mevcut değil. Kimyasal maddeler kısmında; Osmiyum ve ozon bizim listemizde yer almamaktadır. Ancak ileride göreceğimiz üzere bu durum bir sorun yaratmamaktadır. Şekil -4; Meslek hastalıkları listelerimizin özelliği Şekil 4 de görüldüğü gibi meslek hastalıkları listelerimiz 3 sütunluk tablolar halinde yapılmıştır. Sol taraftaki sütunda hastalığın adı ve belirtileri, ortadaki sütunda o hastalık için belirlenmiş olan yükümlülük süresi ve sağ sütunda ise o hastalığın öncelikle görülebileceği işler listelenmiştir. A grubu meslek hastalıkları Bu gruba giren meslek hastalıkları 25 ana başlık altında toplanmıştır. A - I, a Arsenik ve bileşikleri A - I, b Arsenikli hidrojen A - 2 Berilyum (glüsinyum) ve bileşikleri A - 3, a Karbonmonoksit A - 3, b Fosgen A - 3, c Hidrosiyonik asit, siyanidler ve siyan bileşikleri A - 4 Kadmium ve bileşikleri A - 5 Krom ve bileşikleri A - 6 Cıva ve bileşikleri A - 7 Manganez ve bileşikleri A - 8, a Nitrik asit A - 8, b Nitroz gazları A - 8, c Amonyak A - 9 Nikel ve bileşikleri A - 10, a Fosfor ve anorganik fosfor bileşikleri A - 10, b Organik fosfor bileşikleri A - 11, a Kurşun ve kurşun tuzları A - 12, a Karbon sülfür 7 A - 12, b Kükürtlü hidrojen A - 12, c Sülfürik asit A - 12, d Kükürt dioksit A - 13 Talyum ve bileşikleri A - 14 Vanadyum ve bileşikleri A - 15, a Klor A - 15, b Brom A - 15, c İyot A - 15, d Fluor A - 16 Alifatik veya alisiklik hidrokarbonlar A - 17 Alifatik ve alisiklik halojenli hidrokarbonlar A - 17, 1. Doymuş alifatik halojenli hidrokarbonlar A - 17, II. Doymamış alifatik halojenli hidrokarbonlar A - 17,III. Halojenli alfatik ve alisiklik ensektisitler A - 17, IV. Metan ve etanın klor ve fluorlu türevleri A - 17, V. Sentetik maddelerin halojenli monomerleri (vinil klorur ve kloropren gibi) A - 18, a Alkoller A - 18, b Glikoller A - 18, c Eter ve türevleri A - 18, d Ketonlar A - 18, e Organik esterler A - 19, a Organik asitler A - 19, b Aldehitler A - 20, a Alifatik Hidrokarbonların Nitro Türevleri A - 20, b Nitrik asit esterleri A - 21, a Benzol (benzen) ve Homologları A - 21, b Naftalin ve homologları A - 22 Aromatik hidrokarbonların halojen türevleri A - 23, a Fenol, tiofenol A - 23, a I Fenol homologları ve halojen türevleri A - 23, a II Naftol, homologları ve halojen türevleri A - 23, b Alkil, aril A - 23, c Hidrokinonun oksidasyon ürünleri A - 24 Aromatik amin ve hidrazinler A - 25 Aromatik hidrokarbonların ve fenellerin nitro türevleri B Grubu (Mesleki Deri Hastalıkları) B - 1 Deri Kanserleri ve Prekanseröz Deri Hastalıkları B - 2 Kanserleşmeyen cilt hastalıkları 8 C Grubu Pnömokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları C - 1, a Slikoz ve silikotuberküloz C - 1, b Asbestoz C - 1, c silikatoz C - 1, d Sideroz C - 2 Alüminyum ve bileşikleri ile C - 3 Sert metallerin tozları ile C - 4 Thomas cürufu ile olan C - 5 Mesleki bronşiyal astma C - 6 Bissinoz Pnömokonyoz deyimi başlangıçta işyerlerinde genellikle mineral tozlarının solunması sonrasında ortaya çıkan nonneoplastik akciğer lezyonları için kullanılmıştır. Ancak günümüzde bu deyim organik ve inorganik partiküller, kimyasal madde buharları ve dumanları da içine alacak şekilde genişletilmiştir. Ülke mevzuatında ise halen toz solunmasına bağlı akciğer hastalıkları olarak ele alınmaktadır. Bu konuda gerekli yasal değişiklikler henüz yapılmamıştır. Kimyasal maddelerin yukarıda sıralanan (A, B ve C grubu) hastalıkları yapabilmesi bazı koşullara bağlıdır. Kişilerin hastalanabilmeleri için belli bir etkileşim süresi ve miktarı gerekmektedir. Bu etkileşim süresi ve miktarları her kimyasal madde için farklıdır. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği eklerinde ve kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS) limit değerler ve miktarlar belirtilmektedir. Bu değerleri aşmamak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak koşulu ile bütün kimyasal maddeler işyerlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Kişisel özelliklerin de ayrıca dikkate alınması gerekir. D Grubu Mesleki Bulaşıcı hastalıklar D 1. Helminthiasis D 2. Tropik hastalıklar D 3. Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklar D 4. Meslek gereği enfeksiyon hastalıklarına özellikle maruz kişilerdeki enfeksiyon hastalıkları. E Grubu Fizik etkenlerle oluşan Meslek hastalıkları E- 1 İyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar 1 - Elektromanyetik ışınlar [röntgen ve γ (gama) ışınları] 2 - Korpüsküler ışınlar [alfa, beta (α, β) ışınları, nötron ve protonlar], Lazer ışınları 9 E - 2 Enfraruj ışınları ile katarakt E - 3 Gürültü sonucu işitme kaybı E - 4 Hava basıncındaki ani değişmelerle olan hastalıklar. E - 5 Titreşim sonucu kemik - eklem zararları ve anjönöratik bozukluklar E - 6, a Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların hastalıkları E - 6, b Aşırı yükleme sonucu veter, veter kılıfı ve periost hastalıkları A. Tendosinovit B. Periostit E - 6, c Maden ocağı ve benzeri işyerlerindeki meniskus zararları E - 6, d Fazla zorlama sonucu vertebra prosessuslarının yırtılması E -6, e Sürekli lokal baskı sonucu sinir felçleri (genellikle yüzeysel seyreden motor sinirlerde) E - 6, f Kas krampları E - 7 Maden işçileri nistagmusu Listenin devamında; E - 6 grubundaki bütün arızalarda kesin karar için etraflı bir iş analizi ve arıza ile saptanan çalışma şekli arasında tam bir uygunluk gereklidir. Denilmektedir. A Grubunda yer alan kimyasal maddeler vücuda 3 temel yol ile girebilir. Cilt Solunum Sindirim Kanalı Sindirim kanalından (ağızdan alım) normal şartlarda olası değildir. Bu konu derste tartışılacaktır. Kimyasal maddeler vücuda girdikten sonra akut ve kronik etkiler yaratırlar. Bu etkileri yaratırken; Lokal tahriş Sistemik etki Hedef organda etki Göstererek basit cilt kızarıklığından kansere kadar değişen çeşitli hastalıklara neden olurlar. Konunun ayrıntıları kimyasal risk etkenleri derinde işlenecektir B Grubu meslek Hastalıkları konusu mesleki cilt hastalıkları dersinde işlenecektir. C Grubu meslek hastalıkları mesleki solunum sistemi hastalıkları dersinde işlenecektir. 10 Meslek Hastalıklarının görülme sıklığı nedir? Çalışan nüfusun % sinde meslek hastalığı görülebilir. Oysa ülkemizde yeterinde tespit yapılamamaktadır. MESLEK HASTALIKLARINDA TANI SÜREÇLERİ Şekil 5: Meslek Hastalıklarının tanı süreçleri Meslek Hastalığı Tanısı konulmasında 1. yol İşyeri Hekimi Periyodik sağlık muayenesi sonucunda meslek hastalığından kuşkulanır ve işyeri yönetimine iç yazışmayla durumu bildirir. İşyeri yönetimi hekimin yazısına dayanarak Resmi bir yazı yazar ve sigortalıyı bu yazıyla birlikte Meslek Hastalıkları Hastanesine gönderir. Meslek Hastalıkları Hastanesinde yapılan inceleme sonucunda; Meslek Hastalığı Tansı kesinleşir veya Meslek Hastalığı yoktur kararı verilir. Durum işyerine Resmi bir yazı ile bildirilir. Meslek hastalığı değildir denmişse; sorun yoktur. Meslek hastalığı tanısı konmuş ve rapor verilmişse; İşveren 48 saat içinde meslek hastalığı bildirimi yapmak zorundadır. 11 Meslek Hastalığı Tanısı konulmasında 2. yol Sigortalı; bir şekilde hastaneye sevk edilmiş (veya kendisi gitmiş) olabilir. Burada muayene eden hekim meslek hastalığından kuşkulanır ve sigortalıyı Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk eder. Meslek Hastalıkları Hastanesinde yapılan inceleme sonucunda; Meslek Hastalığı Tansı konur veya Meslek Hastalığı yoktur kararı verilir. Durum işyerine Resmi bir yazı ile bildirilir. Meslek hastalığı değildir denmişse; sorun yoktur. Meslek hastalığı tanısı konmuş ve rapor verilmişse; İşveren 48 saat içinde meslek hastalığı bildirimi yapmak zorundadır. Meslek Hastalığı Tanısı konulmasında 3. yol Sigortalı kendi gayreti ile doğrudan doğruya Meslek Hastalıkları Hastanesine gider. Meslek Hastalıkları Hastanesinde yapılan inceleme sonucunda; Meslek Hastalığı Tansı konur veya Meslek Hastalığı yoktur kararı verilir. Durum işyerine Resmi bir yazı ile bildirilir. Meslek hastalığı değildir denmişse; sorun yoktur. Meslek hastalığı tanısı konmuş ve rapor verilmişse; İşveren 48 saat içinde meslek hastalığı bildirimi yapmak zorundadır. Hangi Hastaneler Meslek Hastalığı tanısı koyabilir? Meslek Hastalıkları Hastaneleri Devlet Üniversiteleri tıp Fakülteleri Eğitim ve Araştırma Hastaneleri MESLEK HASTALIKLARINDA TANI İLKELERİ Meslek hastalıkları konusunda öncelikle yapılması gereken, hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konmasıdır. Ancak meslek hastalıkları bakımından yalnızca klinik tanı konması yeterli değildir. Söz konusu hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanması için klinik tanının yanı sıra, bu hastalığın belirli bir işte çalışıyor olmaktan dolayı meydana geldiğinin, yani hastalığın meslekle ilişkisinin de ortaya konması gerekir. 12 Bunun için ise hastanın meslek öyküsünün öğrenilmesi gereklidir. Günümüzden 300 yıl önce Ramazzini tarafından işaret edilen çalışma öyküsü alınmasının meslek hastalıkları konusunda büyük önemi vardır. Ayrıntılı meslek öyküsü, hastanın halen ya da son olarak yaptığı işin yanı sıra varsa önceki işlerinin de öğrenilmesi anlamına gelir. Hatta ayrıntılı çalışma öyküsü alınırken, hastanın işyerinde çalıştığı bölüm, yaptığı iş, kullandığı ve çalışma sırasında karşılaştığı maddeler, hatta varsa iş dışı uğraşıları, alışkanlıkları veya hobileri nedeniyle olabilecek etkilenmeleri de öğrenilmelidir. Meslek hastalıklarında tanı yaklaşımı şu başlıklarda incelenebilir: 1. Klinik değerlendirmeler: Bütün hastalıkların tanısında klinik açıdan yapılacak değerlendirmelerin büyük yeri vardır. Bu değerlendirmelerde öykü ve fizik muayene bulguları önem taşır. Öyküde hastalığın belirtileri ile ilgili bilgilerin yanı sıra, hastanın ayrıntılı çalışma öyküsü de öğrenilmelidir. Ayrıntılı çalışma öyküsünde şu bilgilerin öğrenilmesi önerilmektedir: (a) Bütün işlerin tanımlanması: Kimi zaman hastalık, kişinin son olarak çalışmakta olduğu işi ile değil, daha önce çalıştığı başka bir iş ile ilişkili olabilir. Hatta hastalık başladıktan sonra kişinin işi değiştirilmiş olabilir. Bu yüzden ayrıntılı çalışma öyküsü için, kişinin son olarak yaptığı işin öğrenilmesi yeterli değildir, daha önce çalışmış olduğu işler de tarih sırası ile öğrenilmelidir. İngiltere de pnömokonyoz nedeniyle ölmüş olan hastaların mesleklerinin incelendiği bir çalışmada, ölüm kayıtlarından öğrenilen meslekler bekçi, ambar görevlisi, hizmetli vb. işler olarak bulunmuştur. Sonradan yapılan incelemede, pnömokonyoz gelişmesinden sonra hastaların işlerinin değiştirilmiş olduğu ve yakınları tarafından ölüm kayıtlarına son çalıştığı iş bilgisinin verilmiş olduğu saptanmıştır (Tablo 1). Hastanın eski ve yeni bütün çalıştığı işlerin öğrenilmesi kanser gibi uzun bir latent dönemden sonra ortaya çıkan hastalıklar için de çok önemlidir. Bu hastalıklar bazen kişinin emekli olmasından sonraki dönemde ortaya çıkmış olabilir, bu durumda da yapılan işlerin hepsi ve bu işlerdeki maruziyet bilgileri ayrıntılı olarak öğrenilmelidir. Tablo 1. İngiltere de Yıllarında Pnömokonyoz Nedeniyle Ölenlerin Son Mesleklerinin Dağılımı Meslek (son çalıştığı iş) Sayı 13 Ambar görevlisi 28 Sabit makine operatörü 23 Sekreter 11 Güvenilk görevlisi 9 Diğer (satış elemanı, vb.) 10 Çalışılan bütün işlerle ilgili olarak sırası ile bilgi almak için şu şekilde bir form kullanılması uygun olur (Tablo 2). Tablo 2. Çalışılan İşlerle İlgili Bilgi Formu İşyeri adı Yaptığı iş İşe başlama İşin bitimi Kullandığı maddeler Düşünceler Otomobil fab. Boyacı Ekim 1980 Aralık 1990 Boya, tiner Havalandırma yeterli değil, maske kullanıyor Dökümhane Boyacı Şubat 1991 Nisan 1998 Boya, tiner Havalandırma iyi, maske kullanıyor Dökümhane Tornacı Eylül 1998 Halen çalışıyor Yağ Koruyucu eldiven kullanıyor Çalışılan işler konusunda bilgi alınırken yalnızca işyerinin öğrenilmesi yeterli değildir, işyerinde yapılan işin de öğrenilmesi gereklidir. Örneğin bir otomobil fabrikasında veya mobilya imalathanesinde birbirinden oldukça farklı çeşitli işler olabilir. Dolayısı ile böyle bir işyerinde çalışan kişiler de farklı işler yapabilirler. Bu yüzden işyerinin adı ile birlikte yapılan işin ne olduğu da öğrenilmelidir. Öte yandan, kişinin mesleğinin öğrenilmesi de tek başına yeterli olmaz. Zira örneğin bir elektrik teknisyeni otomobil fabrikasında, tekstil fabrikasında veya akümülatör fabrikasında çalışıyor olabilir ve çalıştığı işyerine göre de farklı riskleri ve etkilenmeleri olabilir. Benzeri şekilde bir sekreter pestisid imali yapılan bir işyerinde çalışıyor olabilir ve çalıştığı işyeri sorulmadan yalnızca mesleği öğrenilirse, pestisid maruziyeti hakkında bilgi alınamaz. İşyeri maruziyetleri: Çalışılan işyerinde hastanın esas olarak yaptığı işin ne olduğu ve bu işi yaparken hangi maddelerle teması olduğu öğrenilmelidir. Bu inceleme yapılırken hasta kullandığı veya temas ettiği bütün maddeleri hatırlamakta zorluk çekebilir. Bu durumda hastalıkla ilişkili olabilecek başlıca etkenler de (örneğin kurşun, toz, kanserojen 14 maddeler, radyasyon vs.) sorulmalıdır. Kimi zaman işçiler kullandıkları maddenin ne olduğunu açıkça bilemezler, ancak kod numarası olarak hatırlayabilirler. Bu durumda üretici firma ile ilişki kurulmak suretiyle bu kod numaralı maddenin içinde hangi etken maddelerin bulunduğu öğrenilebilir. Söz konusu maddelerle ilgili olarak işyerinde ortam ölçümleri yapılmış ise bu ölçümlerin sonuçları da kaydedilmelidir. Ayrıca işin yürütümü sırasında koruyucu önlemlerin olup olmadığı, kişisel koruyucu malzemenin varlığı ve kullanım durumu da sorulmalıdır. Belirtilerin zaman ilişkisi: Hastalığın belirtilerinin çalışma temposu ile ilişkisi de tanı bakımından yönlendirici olabilir. Hastalığın belirtileri işyerine geldikten sonra artıyor ve işyerinden çıkınca azalıyorsa, bu bilgi, hastalık belirtilerinin işyerindeki bir faktöre bağlı olduğu konusundaki görüşü destekler. Örneğin Pazartesi sabahları işe başladıktan birkaç saat sonra göğüste sıkışma hissi şeklindeki nefes darlığı öyküsü bisinozis için oldukça tipiktir. Alerjik rahatsızlıklarda ve irritan maddelere bağlı olan belirtilerde zaman ilişkisi oldukça tipiktir. Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı: Bir işyerinde bir işçide meslek hastalığı belirtilerinin ortaya çıkmış olması durumunda, o işyerinde çalışan diğer işçiler arasında benzeri belirtileri olan başka işçilerin de varlığı çok olağandır. Bu nedenle hastadan öykü alınırken, işyerindeki çalışma arkadaşları arasında benzeri yakınmaları olan başka kişilerin bulunup bulunmadığı öğrenilmelidir. Erkekle
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks