Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KONUŞMALARlNDA KUR' AN' LA İSTİŞHAD EDENLER

Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 23 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
EKEV AKADEMİ DERCİSİ c. 1 sy. 2 (Mayıs 1998) _,,.., ~.l... :ı KONUŞMALARlNDA KUR' AN' LA İSTİŞHAD EDENLER Yrd. Doç. Dr. Ali AKPINAR (*) Peygamberimiz(S.A.V) bir hadislerinde bize, Kur'2m'ı tanıtırken
Transcript
EKEV AKADEMİ DERCİSİ c. 1 sy. 2 (Mayıs 1998) _,,.., ~.l... :ı KONUŞMALARlNDA KUR' AN' LA İSTİŞHAD EDENLER Yrd. Doç. Dr. Ali AKPINAR (*) Peygamberimiz(S.A.V) bir hadislerinde bize, Kur'2m'ı tanıtırken şöyle buyurur: .. Kur'ôn ile konuşan doğru söylemiş olur, onunla amel eden sevap kazanır. onunla hüküm veren adalet/i davranmış olur, ona çağıran dosdoğru yolu göstermiş o/ur. l Hadisdeki Kur'ôn ile konuşan.. ifadesi, Kur'an'ın haber verdiğini söyleyen. O'nun haberlerini kabullenip doğrulayan ve O'nun ölçüleri doğrultusunda söz söyleyen diye anlaşılmıştır2. Başta Hz. Peygamber(S.A.V) kendisi ve tarih boyunca müslümanlar Kur'an ile herhhal olmuşlar. onu çokça okumuşlar ve sonuçta Kur'an onların hayatlarını kuşatmış: artık onlar Kur'an ayetleriyle konuşur olmuşlar ve ona göre yaşamışlardır. Allah Kelamı onların yaşayış ve konuşmalarının alt yapısını oluşturmuştur. Kur'an'ın konu zenginliği. eşsiz güzellikteki uslübü Kur'an ayetleri ile konuşma sanatını kolaylaştırmış ve yaygınlaştırmıştır. Ilim adamlarımız, konuşma ve yazı alanında Kur'an ayetlerini kullanmayı caiz görmüşlerdir. Takdim, tehir, hareke ve i'rab gibi ufak bazı değişiklikler yaparak ayet parçalarını, şiirde kullanmakta da bir sakınca görmemişlerdir. lik dönem ilim adamları. Kur'an ayetlerini, yahut hadisleri Allah Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor , Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor demeksizin şiirde yahut nesirde kullanma işine tazmin (ekleme 1 katma), sonrakiler ise iktibas (alıntılama) adını vermişlerdir. Malikilerden Ebu Bekir Bakıliani ise, Kur'an ayetlerini şiirde kullanmayı hoş görmeyen, nesirde kullanmakta ise bir sakınca görmeyen ilim adamlanndandır3. ~) Cumhuriyet Üniv. llahiyat Fakültesi T efsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1) Tirmizi, Fedailü'I-Kur'an 14; Dariıni, Fedailü'I-Kur'an ı. 2) Bkz. el-mübarekfüri, Tuhjetü'I-Ahuezi. Kahire, 1991, Vlll, ) Bkz. Bedrüddin Muhammed b. Abdiilah ez-zerkeşi. ei-bürhôn jf-uiümi'i-kur'ôn. Beyrut I ; Celalüddin es-suyüti, el-ltkôn fi-uiümi'i-kur'ôn, Mısır, 1978, I, 147: Ali el-carim Mustafa Emin, e/-belôğatü'l-vôdıha, Mısır, ty, s Türk edebiyatında ise tazmin , başka bir şairin bir ırusraını yahut bir beytini, sahibini belirterek söz arasında söylemektir. Bkz. Tahirü'I Mevlevi, Edebiyat Lüğatı, Istanbul, 1973, s Ayet yahut hadisden alınan bir parça ile sözlin siislenınesi ve mananın desteklenmesine ise iktibas denmistir. Alıntı kısmen olursa nakıs iktibas , ayet yahut hadisin tamarnının alınması ile olursa tam iktiba~ diye adlandırılır. Bkz. Tahirü'I Mevlevi, a.g.e., s : . J Yrd. Doç. Dr. Ali AKPINAR -----EKEV AKADEMİ DERCİSİ Hitabet ve vaazlarda iktibas makbul, şiirde mubah, faili Allah olan ifadelerde fiili başkalarına nisbet ederek yahut ayet parçalarını şiirde boş şeylere alet etmek ve şehevl şeyleri anlatmak için kullanmak merdfid sayılmıştır4. Burada dikkat edilmesi gereken, iktibası yapan kişinin alıntıladığı ifadenin Allah kelamı olduğunun bilincinde olması, ayetin manasını çarpıtmadan ve vezne uyduracağım diye herhangi bir zorlamaya girmeden kullanmasıdır. Bunlara riayet etmek kaydıyla şiirde ve nesirde iktibas, sözi.i destekleyip daha etkili hale getirdiği, edip için hazır ve çok veciz ifadelerle yapıldığı için tavsiye edilmiştir. Çünkü pek çok ilim adamı bunu yapmıştır. Öte yandan Kur'an ifadelerini dünyevl işleri anlatmak için kullanmak hoş görülmemiştir. Sözgelimi. beklemediği bir zamanda karşılaştığı arkadaşına hitaben Ey MCtsô, taledire göre geldinf 5 ayeti ile cevap vermek gibi. Aynı şekilde Kur'anda geçen meselleri değiştirerek kullanmak da hoş karşılanmamıştır. Hiç şüphesiz, yuva/ann en çürüğü örümceğin evidir 6 ifadesini Bu. örümcek evinden daha zayıftır şeklinde değiştirerek kullanmak gibi7. A- Hz.Peygamberin Kur'anla Konuşuşuna Örnekler Kur'anı, özümseyerek ve aniayarak herkesten daha çok okuyan bir insan olan Hz. Peygamber(S.A. V) konuşmalarının çoğunu Kur'an ayetlerinden seçtiği pasajlarla süslemiştir. Onun günlük hayatta okuduğu dualarını incelediğimizde dualarının pek çoğunun altyapısını Kur'an ayetlerinin oluşturduğunu görürüz. Yanısıra O (S.A.V). diğer yazışma ve konuşmalarında da Kur'an ayetlerini zaman zaman kullanmıştır. Sünnetteki bu uygulamaya bir kaç örnek verecek olursak: a- Şüphesiz ben, han if olarale göleleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. b De ki: Şüphesiz benim namazım, leurbanuıı, lıayatım ve ölümüm hepsi alemierin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana yalnızca bu em rolundu ve ben müslümanların ilkiyim. ' 10 ayetlerini o, namaza başlarken okuduğu bir duasında, Kur'an'dan iki ayet okuduğunu belirtmeden, sadece ikinci ayetinbaşındaki de ki (kul) kelimesini hazfederek aynen kullanmıştırlo. 4) Merdud olan iktibasa örnek: Işçilerinin durumunu şikayet ederken bir işverenin Şüphesiz onların dönüşü bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. (Gaşiye 88/25-26) ayetini kullanması. Halbuki ayet, inkarcılarakarşı Yüce Allah'ın bir tehdididir. Bkz. es-suyfıti, a.g.e., I sı Tatıa 20/40. 6) Ankebut 29/41. 7) Bkz. ez-zerkeşl a.g.e., I ) Eııam 6/79. 9) Enam 6/ ) Müsliın, Müsafirun 201, 202; Ebü Davüd, Edahi 4; Tirmizi, Deavat 32; Nesai, lftitah 1 7; lbn Mace. Ed alı i ı; Darimi. Edahi ı. KUR'AN'LA İSTİŞHAD EDENLER b-,;onlardan kimi de şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik uer, ahirette de güzellik uer. ll ayetini çok okuduğu bir duasında Allahümme ilavesi ile aynen tekrarlar12: c- 0, sabahı aydınl~tandır. O. geceyi dinlenme zaman, güneş ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. lşte bu aziz olan ve pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. 13 ayetinden esinlenerek O. sövle dua e tnıistir: Lı- ~ı_, ıy-jjı ır- ı}:ıiı Li4--...,vı., ~ı_, ~~ı~~_, c~ :tı JJü r#ı _,wr Ey sabahı aydınlatan, geceyi dinlenme zamanı. güneş ue ayı da hesap ölçüsü kılan AllaMm! Borcumu ödemeyi bana müyesser kıl ue beni zengin kıl. 14 d- .. Bunu bizim hizmetimize vereni tesbi/ı ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. 15 ayetini. sadece başındaki Sübhanellezi ifadesini Eihamdülillahillezi ifadesi ile değiştirerek 'binek duası' ola- ~ rak aynen okumuşturl6_ e- Hirak/'e yazdığı Islama davet mektubunda o. bir Kur'an ayetinden esinlenerek selamla mektubuna başlamış ve yine bir ayet iktibası ile davetini sürdürerek şöyle demiştir: Selam hidayete uyanlaraf17 Ey Kitap ehli!. Gelin, sizinle bizim aramızda/ci ortak söze.. 18 Hz.Peygamber(S.A.V)in bu kullanımlarında çoğu zaman ayeti aynen alıntıladığını. bazen de ufak ilave ve sıga değişiklikleriyle iktibas yaptığını görmekteyiz. B-Sahabenin Kur'anla Konuşuşuna Örnekler f Kur'an çağında yaşamakla ve Kur'an'ın okunması, anlaşılması ve gereği üzere yaşanınası konulanndaki titizlik ve gayeretleri sebebiyle sahabe. Hz. Peygamber(S.A.V)'den sonra en fazla Kur'anla birliktelikleri olan kimselerdir. Onların biyoğrafilerine baktığımızda biz, onların da konuşmalarında Kur'an ayetlerinden ya ll) Bal ara 2/ ) Buhari. Deavar 55; MUslim, Zikir 23; Ebu Davud, Vitir 26; Menasik 51; Tiımizi, deavat 71; lbn Mace. Menasik 32; Ahmed b. Hanbel, lll, , 208,209, 247, 277, ) Enam 6/96. 14) Buhari. Ta bir 1: Muvatta' Kur'an 27. Dikkat edilirse. bu duasında Hz.Peygamber, ayetin başına ve l sonuna ilaveler yapmış ve ayetteki bazı kelimelerin kalıplarını degiştirmiştir. 15) Zuhruf 43/ ) Bkz. Muhyiddin en-nevevi, ei-ezkar, lstanbt~ s. 152; Ahmed b. Şuayb en-nesai. Amelii'I Yevm ue'i-leyle. Beyrut,l985, s ) Taha 20/48. Hz. Peygamber, bu iktibasında ayetin son bölümünü vav harfi ile belirlilik takısı nı hazfetıniştir. Ayetteki sözkonusu ifade ve's-selam.. diye başlamaktadır. 18) Alu lınran 3/64. Hz. Peygamber. ayetin başındaki de anlamındaki kt~ ifadesini hazfecierek bu iktibası yapmıştır. Bkz. Buhari, Bedü'l-Vahiy 6; Cihad 102: MUslim, Cihad 74; Ebu Davud, Edeb 119: Ahmed b. Hrınbel, I, 263; VI, ~----.- 36 1 Yrd. Doç. Dr. Ali AKPINAR EKEVAKADENITDERGBİ rarlandıklannı, ayetlerden esinlenerek yahut ayetlerden yaptıkları iktibaslarla konuştuklarını. şiir inşad ettiklerini görürüz. Bir kaç örnek verecek olursak: Ölüm döşeğinde Hz. Ebu Bekir şunları söyler: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Rasülullahın halifesi Ebu Bekir'in son anlarındaki vasıyyetidir. O an, küfredenlerin imana geldiği, günahkarların günahlardan el etek çektiği dünya hayatının bitip ahiret hayatının başlamak üzere olduğu andır. Şüphesiz ben size halife olarak Ömer'i atadım. Eğer O, benim tanıdığım gibi iyilik ve adaletle muamele ederse ne ala. Ama değişir ve zulmederse, ben ğaybi bilemem. Onu atamakla ben. hayırdan başka bir şey dilemedim. Herkes için ancak kazandığı vardır. Zulmedenler nasıl bir dönüşe döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. 1 9 Hz.Ali, beyat ederken şöyle demiştir: Ben, 'Allah'ın gerekli olanemrini yerine getirmesi için'20 beyat ediyorum. 2ı C- Diğer Örnekler a- Şiir Örnekleri: İktibas, nesirden daha çok şiirde kullanılmıştır. İslam şairleri. hem tezlerini sağlam delilere dayandırmak için, hem de ayetlerin veciz ifadeleriyle eserlerini süslemek için çarpıcı iktibaslar yaparak maharetlerini ortaya koymuşlardır. Bunu yaparken ise, ayetin, tezleri ile ilgili bölümlerini almakla yetinmişler ve şiirde vezni tututurabilmek için ayetin bazı kelimelerini hazfetmekten, yahut kelimelerde ve kelimelerin bulundukları yerlerde bazı ufak değişiklikler yapmaktan çekinmemişlerdir. Bu söylediklerimizi. vereceğimiz şu örneklerde açık bir biçimde görebiliriz: o_,.uıt.! J$ ~ ~t, o_p.-_,11 ~ ~ ~ o~..,--. ~r ı;h ~..::..P?f ~JJ4 ~~ tr ~.utr ts tır - '.r.' IJ ı) ı:x~ ~r..lj r~r J~ Ödünç aldığın şeye karşılık bana bir belge ver ve onu görenleri şahit tut. Çünkü azameti karşısında yüzlerin kendisine boyun eğdiği Yüce Yaratıcı,22 'belirlenmiş bir süre birbirinize borçlandığınızda onu yazınız23, buyuruyor24. 19) Şu ara 26/227. Hz. Ebu Bekir, konuşmasının bu son bölümünde, ayet olduğuna işaret etmeksizin bu ayeti aynen tekrarlaınıştır. 20) Bu ifade Enfal 8/42. ayetinden bir parçadır. Hz. Ali, kendi sözleriyle uyumlu olsun diye iktihas ettiği ifadenin başında bulunan 've lakin' kelimesini hazfetrniştir. 21) ez-zerke~i. a.g.e., I ) Scıir bu ifadesini YUzler hay ve kayyum olan Allah'a boyun eğrnişrir (faha 20/111) ayetinden ınanen iktihas etmiştir. 23) Bakara 2/282. Şair, ayetin başındaki ey iman edenler ifadesini hazfederek ve ayet olduğuna işaret ederek ayetin ilk bölümunu aynen iktihas etmiştir. 24) Şiir. Ömer en-nesefi'ye aittir. Bkz. Muhammed Zihni, el-kavlü'l-ceyyid, Istanbul, 1304, s Şiirin Imam Safi'ye ait olduğu da söylenmiştir. Bkz. ez-zerkeşi, a.g.e., KUR'AN'LA İSTİŞHAD EDENLER ;.;:Jf ıj ı.?..ı.:.c r ıj ı,?j.&. ı;o 4.u~f ~.ujf J~ ~~ Ey haddi aşıp zulmeden ve günah kazandıktan sonra hatasını aniayıp günaha son veren ve günahlarını itiraf eden kişi! Allah'ın; 'Eğer onlar vazgeçerlerse, geçmişde işledikleri bağıslanır'25 müjdesiyle sevin. 26 ~ lo.r., ~~.:ı lj.wr_,.ı..w:a,; ı;o.jji J... Allah'ın fazhndaıı iste ve takva sahibi ol. Çünkü takva. kazandıklarının en iyisidir. Kim Allah'tan sakınırsa O. ona lutfeder ve ummadığı bir yerden onu rızıklandınr. 27 Zalimlerin ordu ve yandaşlarının çokluğu seni aldatmasın. 'Şu kadar varki, biz onların cezalannı, korkudan gözlerin dışanya fırlayacağı bir güne erteliyoruz'. 28 Türk İslam şairleri de. türkçe yazdıklan şiirlerinde iktibas sanatını kullanmışlardır. Bu. onların İslam kaynaklanna vukufiyetlerinin de bir belgesidir. Onların ayet iktibaslanna bir kaç örnek verecek olursak: Bl bekadır bu menzil. ey ahbab! 'Fettekullahe ya üli'l-elbab'. 29 Zalimlere bir gün dedirtir Mevla: Tallahi, lekad aserakallahü aleyna'.30 25} Enfal 8/38. 26) Bu beyit Şali alimlerinden Ebü Mansür Abdülkadir el-bağdad!ye aittir. Bkz.es-Suyüti, a.g.e.. 1, 148. Beyitte sözkonusu ayetin son bölümü hiç değişiklik yapılmadan aynen iktibas edilmiştir. 27} Seyit Ahmed b. Muhammed b. Yezid'indir. Şair beytinin ikinci mısraında Kim Allah'dan sakınırsa, O, onun için çıkış yolları kılar ve hiç ummadığı yerden onu rızıklandırır (Talak 65/3} ayetini ki.içük değişikliklerle iktihas etmiştir. Bkz. es-suyüti, a.g.e., 1, 148 (Beyhaki, Şuabü'l-lman'dan.} 28} Bkz. Ali el-carim- Mustafa Emin, a.g.e., s Abdlilmümin el-lsfehani, bu beytinde Ancak, Allah aniann cezalarını, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor . (lbralıim 14/42} ayetini. faili değiştirerek iktibas etmiştir. 29} Dostum, saniudur bu dünya. O halde ey akıl sahipleri Allah'dan sakınsanıza! Tahirü'l-Mevlevi, a.g.e., s. 61.Şair Ahmed Paşa, beytinin ikinci mısrasını bir ayetten iktibas ederek 'tam iktibas' yapmıştır. (Maide 5/100, Talak 65/10} 30} (Yusuf'un kardeşleri} dediler ki: 'Ailalı'a andolsun gerçekten Allah seni bize üstün kılmış' Yusuf 12/91. Şair ayeti aynen kullanmıştır. 38 1 Yrd. Doç. Dr. Ali AKPINAR -----EKEV AKADEMİ DERCİSİ İsmimi takrire acizken Kiramen Katibin, T esiiye etmez dlh pür zembimi 'La T eknetcı'. 31 iste bu. sırr-ı Kur'andır. Küllü men aleyha fan'32dır. İki kapılı bir handır. Konan göçer kalan olmaz. 33 b- Nesir Örnekleri: Şiirde olduğu gibi nesirde de iktibas sanatına müracaat edilmiş. hatta Kur'an ayetlerine mana ve metin bakımından vakıf olanlar günlük konuşmalarını ayetlerden seçtikleri pasajlada süslemişler ve bu konudaki maharetlerini ortaya koymuşlardır. Biz burada bunlardan çarpıcı bulduğumuz iki örneği sunmak istiyoruz. Bunlardan birisi 'Kur' an T ercümanı' diye anılan İbn Abbas'ın baş talebesi ve zamanının tefsir, hadis ve fıkıh otoritesi olan büyük tabi Said b. Cübeyr (ö:95). diğeri ise. kaynaklarda ismi açıkça geçmeyen bir Kur'an uzmanı kadın. 1- Kur'anla Konuşan Şehid: Büyük ilim otoritesi Said b. Cübeyr. Hicrl 95 senesinde, mevcut idareye başkaldırdığı gerekçesiyle derdest edilip Vasıt şehrinde, şehrin valisi ve zamanın ünlü zalimi Yusuf es-selcajf' nin oğlu Haccac' ın huzuruna getirilir. Haccac ile aralarında tarihi bir komışma geçer. Uzun uzun kaynaklarımızda yer alan bu konuşmada Said' in bü~jük ölçüde Kur'an ayetleriyle Haccac' a cevap verdiğini görmekteyiz. Şöyleki: Haccac. Said'i denemek için bir takım süs eşyaları getirip bunlar hakkında ne düsündüğünü sorar. Said şöyle cevap verir: Eğer bunları kıyamet azabına karşı bir fidye olarak biriktirdiysen ne ala! Yoksa o korkunç kıyamet sarsıntısında 'her gebe kadının çocuğunu düşüreceği günde'34 bunlar birer korku sebebi olacaktır. Helalinden istifade etme ve zekat verme gayesi dışında toplanan dünyalıkta hiçbir hayır yoktur! Sonra aralarında şu konuşmalar geçer: :31) 'Yazıcı melekler ismimi bile takrir etmek istemezken. Allalı'ın 'ümidinizi yitinneyin' sözü günalıkar gönliiınü teselli etmez. Şair. beytinin sonuda Ey günah işleınekte haddi aşan ı,ullarım! Allah'ın ralınıetinden iimidinizi kesmeyin (Uı teknatü). (Zümer 39/53) ayetinden bir kelime alarak 'nakıs iktibas yapmıştır. Bkz. Talıirii'l-Mevlevi, a.g.e., s ) 'Yeryüzündeki her canlı son bulacaktır . (Rahman 55/26). Şiirde ayet. bütünüyle ve aynen kullamlarak iktihas yapılmıştır. :33) Seyyid Seyfullah. Divan. Şeyh Yahya Efendi Matbaası, s :itj) Hac 22/2. KURAN'LA İSTİŞHAD EDENLER -Sana yazıklar olsun ey Said! - Asıl cennetten uzaklaştırılıp cehenneme yaklaştırılan kimseye yazıklar olsun! 35 Daha sonra Haccac, ölüm sergisinin getirilerek huzurunda boynunun vurulmasını ~mreder. Said. kıbleye dönüp şu ayeti okur: Şüphesiz ben yüzümü. gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben O'na ortak koşanlardan da değilim. 36 Haccac. Onu hristiyanların kıblesine çevirin diye bağırınca, Said. şu cevabı verir: Nereye dönerseniz, Allah'ın yüzü oradadır. 37 Yüzüstü yere yatırın onu . diye gürleyince Said. şu ayeti okur: Sizi ondan (topraktan) yarattıi . yine oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. 38 Bunun üzerine küplere bine Haccac, şöyle demekten kendini alamaz: Vurun bunun boynunu! Kur'an ayetleri ile cevap verınede ne kadar da mahirmiş bu böyle?! 39 2-Kur'anla Konuşan Kadın: Abdullah b. Mübarek (ö: 129) anlatır: Hac yolculuğu için çıkmıştım. Bir müddet yol aldıktan sonra yolda bir karartı gördüm. Yanına yaklaştım. Bir de baktım ki, sırtında yünden bir elbise. başında yünden bir örtü olan ihtiyar bir kadın. Selam verdim kendisine. Selamımı şöyle aldı: Merhametli Rabbin katından bir selam vardır. 40 Allah acısın sana. burada ne yapıyorsun? dedim, şöyle cevap verdi: Allalı'ın yolunu şaşırttığına yol gösterecek yoktur. 41 Anladım ki. kadın yolunu şaşırmış. dedim ki Nereye gitmek istiyorsun? Şu ayeti okudu: ) 35) Cehennemden uzaklaştırılıp cennete konan kimse gerçekten kurttduşa ermiştir... (Alu Im ran 3/185) Yukardaki cevap da Said, bu ayetteki iki kelimenin sadece yerini değiştirerek cevap vermiştir. 36) Enam 6/79. 37) Bakara 2/ ) Taha 20/55. 39) Ebü-Ca'fer et-taberi. Tôrihu't-Taberi, Beyrut. 1964,Vl, ; lbn Abdi Rabbih, J{itôbü'/-lkdi'I Ferid, Kahire. 1953, V, 55: Ebu Nuaym el-lsbehani, Hılyetü'I-Evliyô. Mısır, ts., IV, : lbıı Hallikan. Vefeyôtü'I-A'yôn, Kahire, 1948, I ; lbnii'l-esir, e/-j{anıi/ fi't-tarih. Beynıt. 1965, VI : lbnli'l-lınad el-hanlıeli, Şezarôtii'z-Zeheb, Kahire, 1351, I ) Yasin 36/58. 41) Ziimer 39/36. l 40 1 Yrd. Doç. Dr. Ali AKPINAR -----EKEV AKADEMİ DERCİSİ Bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah ne yücedir! 42 Anladım ki. haccını yerine getirmiş ziyaret için Kudüs'e gitmek istiyor. Ne zamandır buradasın? diye sorunca şöyle dedi: Tam üç gecedir. 43 Ne yer ne içersin? dedim. Şu cevabı verdi: ' Beni O yedirir, O içirir. 44 Peki, neyle abdest alıyorsun? dedim, şöyle dedi: Su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin. 45 Yanımda ekmek var, ister misin? deyince şöyle dedi: Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. 46 Oruçlu olduğunu anlayınca. Ramazan da değil,bu ne orucu? diye sorunca şöyle cevap verdi: Her kim gönüllü olarak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir. 47 Ama yolculukta iftar etme ruhsatımız var? deyince dedi ki: Eğer bilirseniz, (yolculukta) oruç tutmanız sizin için çok daha hayırlıdır. 48 Niye benim gibi kul sözüyle konuşmuyorsun? dedim, şöyle cevap verdi: İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında yazmaya hazır gözetleyici bir melek bulunmasın. 49 Kimin nesi olduğunu sorunca da, bana şöyle çıkıştı: Bilmediğin şeyin ardına düşme! Doğrusu kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. so Bu sorumun yerinde bir soru oln::ıadığını aniayıp özür diledim, bu sefer şöyle dedi: Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlar.''sl Eğer istersen seni devemle kafileye yetiştireyim? deyince şöyle dedi: Hayır namına ne yaparsanız, Allah onu bilir. 52 42) lsra 17/1. 43) Meryem 19/10. 44) Şuara 26/79. 45) Maide 5/6. 46) Bakara 2/ ) Bakara 2/ ) Bakara 2/ ) Kaf 50/18. 50) lsra 17/36. 51) Yusuf 12/92. Muhatap tek kişi olduğu halde kadın, ayetleri hiç değiştirmeden aynen okuyarak cevap veriyor. 52) Bakara 2/197. KUR'AN'LA İSTİŞHAD EDENLER ) ' Binınesi için, devemi çöktürdüğümde ise, bana şöyle dedi: M üm in er/ce/c/ere, gözlerini harama dilememeleri ni, söyle. 53 Bunun üzerine gözi,imü yere indirdim ve deveye binmesini söyledim. Binmeye çalışırken deve ürktü, kadının elbisesi yırtıldı. Kadın şöyle dedi: Başı}'Jıza gelen herhangi bir musibet, Icendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. 54 Acele etme dur. onu bağlayayım deyince şöyle karşılık verdi: Böylece bu görüşü biz Süleyman'a an/atmıştı/c. 55 Deveyi bağlayıp tekrar binmesini istedim,binince şöyle dua etti: Bunu bizim emrimize vereni tesbih ederiz. Yoksa biz, bunlara güç yetiremezdilc. şüphesiz biz, Rabbimize döneceğiz. 56 0f'venin yularından tutup bağıra çağıra süratle yürümeye başlayınca bana şöyle seslendi: Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de lcıs! 57 Bunun üzerine şiir mınidanarak ağır ağır yürümeye başladım. Bu sefer şöyle dedi: Kur'ôn'dan lcolayınıza geleni okuyun uz. 58 Ben de ona Gerçekten size pek çok hayır verilmiş 59 Bunu aneale alcı/ sahipleri anlar. 60 diye iltifat ettim. Biraz yürüdükten sonra kocasının olup olmadığını sordum, şöyle cevap verdi: Ey iman edenler! Açılc/anırsa hoşunuza gitmeyece/c şeyleri sormayın. 61 Bunun üzerine bir şey söylemeden yola devam ettik. Kafileye yetişince, kafilede kimin var? . diye sordum. Şöyle cevap
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks