Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KULLANMA TALİMATI. . Etkin madde: Her bir ağızda dağılan tablet 10 mg aripiprazol içerir.

Category:

Mobile

Publish on:

Views: 45 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ARIFAY 10 mg Ağızda Dağdan Tablet Ağızdan aünır. KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ağızda dağılan tablet 10 mg aripiprazol içerir.. Yardımcı maddefter): Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz,
Transcript
ARIFAY 10 mg Ağızda Dağdan Tablet Ağızdan aünır. KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ağızda dağılan tablet 10 mg aripiprazol içerir.. Yardımcı maddefter): Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, krospovidon, hidroksipropil selüloz, kolloidal anhidrat silika, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearate, asesülfam potasyum, powdarome mango premium. Bu Uacı kuuanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TAÜMATINI dikkatüce okuyunuz, çünkü sizin için önemli bügüer içermektedir.. Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar ohımaya ihtiyaç duyabilirsiniz.. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza damsınız.. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, baskalanna vermeyiniz.. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz hıllanmayınız. Bu Kullanma Talimatında: l. ARIFAY nedir ve ne için kullanüır? 2. ARIFAY'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. ARIFAY nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. ARIFAY'm saklanması Başhklan yer almaktadır. l. ARIFAY nedir ve ne için kuuamhr? ARIFAY, antipsikotikler olarak adlandınlan bir ilaç grubuna dahildir. ARIFAY, yuvarlak, bir yüzünde '10' basılı, diğer yüzü çentikli, beyaz-beyazımsı kaplamasız 28 veya 84 ağızda dağılan tablet ile blister ambalajlarda kullamma sunuhnaktadır. ARIFAY, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, gönne veya hisseüne, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davramşlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aym zamanda mhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerim suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler. 1/7 ARIFAY, olağan dışı ve sürekli, taşkm ya da sinirli bir dönemin ohnası, aşın derecede enerjinin olmasi, her zamanküıden daha az uykuya ihtiyaç duyuhnası, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşın derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasmm engellenmesinde kullanılır. 2. AMFAY'ı kullanmadan önce düaat edilmesi gerekenler ARIFAY'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Aripiprazol veya ARIFAY'm içerdiklermden herhangi birme karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) var ise kullamnayımz. ARIFAY'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ: Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise ARIFAY tedavisinden önce doktonmuza söyleyiniz. Eğer,. Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,. Nöbet geçirdiyseniz,. Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,. Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basmcı hikayesi varsa,. Antipsikotik kullammı kan pıhti oluşumu ile ilişkilendirildiğmden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa, Kilo aldığmızı farkediyorsamz, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belütilerin olmasi durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz. Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yasli bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabamz geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçümediğinizi doktorunuza söylemelidir. Kendüüze zarar verme düşünceleri ya da hislermiz varsa derhal doktomnuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasmda intihar düşünceleri ve davramşlan bildmhniştir. Kaslarmızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katıhk durumu, terleme, mental dummda değişiklüt veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damsımz. ARIFAY'm yiyecek ve içecek üe kullanilmasi ARIFAY'ı yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. ARIFAY kullamrken alkol almayımz. HamüeUk ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damsınız. ARIFAY, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanıhnamahdır. 2/7 Hamileyseniz ya da hamile olma üıtimaliniz olduğunu düşünüyorsamz doktonmuza söylediğinizden mutlaka emin olunuz. Hamileliğin son üç aymda antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısmdan risk altmdadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza damşımz. Tedaviniz sırasında hamile oldugunuzufark ederseniz hemen doktorunuza damsınız. Emzirme ilacı hıllanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damsınız. Emzirmenin durdıuulup durduruhnayacağma ya da ARIFAY tedavisinin durdumlup durdumhnayacağma ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısmdan faydasi ve ARIFAY tedavisinin emziren anne açısmdan faydasi dikkate alınmalıdır. Araç ve makine kullanımı ARIFAY'm sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinalan kullamnaymız. AMFAY'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bügiler Içeriginde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı dayanıksızlığmız olduğu söylenmişse, ARIFAY'ı almadan önce doktorunuzla temaşa geçmız. ARIFAY her dozunda, l mmol'den (23 mg'dan) daha az sodyum ihtiva eder. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir. ARIFAY her dozunda, l mmol'den (39 mg'dan) daha az potasyum ihtiva eder. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Diğer Haçlar ile birlikte kullanımı: Eğer, Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: ARIFAY tansiyon düşürücü ilaçlann etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altmda tutulmasi için ilaç aldığmızı doktorunuza söyleyiniz. ARIFAY'm bazı ilaçlarla birlikte kullanımı ARIFAY dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellüde aşağıdaki ilaçlan belirtmeniz oldukça önemlidir:. Kalp atışmızı düzenleyen ilaçlar. Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler. Mantar ilaçlan. HIV enfeksiyonu tedavismde kullanılan bazı ilaçlar. Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsamz veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi yeriniz. 3/7 3. ARIFAY nasıl kuuamhr? Uygun kullanım ve doz/uygulama sddığl için talimatlar: ARIFAY'ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullaıumz. Eğer emin değilseniz doktonmuza veya eczacımza muhakkak damşmahsuuz. ARIFAY'm yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg'dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudumm belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir. ARIFAY, yaş arasındaki ergenlerde, düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artmlabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Ilacmızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz. Uygulama yolu ve metodu: Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile almız. ARIFAY tabletleri yemeklerden önce veya som-a alabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissetseniz büe, öncelikle doktorunuza damşmadan ARIFAY günlük dozunu değiştirmeymiz ya da kesmeymiz. Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullaum: ARIFAY'm 13 yaş altindaki çocuk ve ergenlerde, güvenliliği ve efkililiği belirlenmediğmden kullamhnası önerihnemektedir. ABILIFY kullanmadan önce doktor veya eczacmıza damşımz. Yaşhlarda kullamm: ARIFAY 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez. Ancak bu yaş gmbunda ARIFAY kullammma yönelik kısıtlı deneyim mevcuttur. Bu hasta gmbunun hassasiyetinden dolayı, klinik olarak uygun olduğu zaman daha düşük bir başlangıç dozu düşünülmelidir. Özel kullanım durumları Özel kullamm durumu yoktur. Eğer ARIFAY'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduguna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacımz ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ARIFAY kullandıysanız: ARIFAY'dan kullanmamz gerekenden fazlasını kullanmıssanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz. Doktorunuza ulaşamazsanız ilacmızm kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidiniz. 4/7 ARIFAY'ı kullanmayı unutursamz ARIFAY'ı kullanmayı unutursamz, hatırladığmız anda tabletüüzi almız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. ARIFAY üe tedavi sonlandığmda oluşabüecek etküer Tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler bilüunemektedir. 4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, ARIFAY'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdaküerden biri olursa ARIFAY'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza büdiriniz veya size en yakın hastanenm acil bölümüne başvurunuz:. Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşmtı, döküntü). Kalp krizi. intihar düşüncesi. intihar girişimi ve intihar. Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunmasi) (ketoasidoz durumunda; bulantı, kusma, kann ağnsı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes ahna, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür.) veya koma. Nöbet. Ateş, kas sertliği, hızlı nefes ahna, terleme, azahmş bilmç ve kan basmcmda ve kalp atımmda ani değişikliklerin bir arada görühnesi. Yüksek kan basıncı. Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtisuun bir kan damanm tıkaması (venlerdeki kan pıhtılan - özellikle ayaklarda şişme, ağn ve kımuzıhk semptomlanm içeren ayaklardaki pıhtılar - damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, göğüs ağnsma ve nefes ahnada zorluğa neden olabilir.). Gırtlak çevresindeki kaslann spazmı. Zatüree riski ile birliktelik gösterebilen, kazaen yiyeceklerin solukla içeri almması Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ARIFAY'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acü bölümüne başvurunuz:. Göğüs ağnsı. Olağan dışı kalp atımı. Yüksek kan şekeri. Şeker hastalığmm (diyabetin) oluşması ya da kötüleşmesi. Pankreas iltihabı. Karaciğer iltihabı 5/7 . El, bilek ya da bileklerin şişmesi. idrar yapmada zorluk. Uzamış ya da ağnlı ereksiyon (sertleşme). Vücut ısısumı kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma. Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması. Anonnal karaciğer test değerleri. Bazı kan hücre seviyelerinde değişiklikler. Konuşma bozukluğu. Deri döküntüsü ve ışığa duyarlılık Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdaküerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:. Kontrol edilemeyen tik ya da seğüme hareketleri. Baş ağnsı. Halsizlik, yorgunluk. Bulantı, kusma. Hazımsızlık. Kabızlık. Tükürük artışı. Sersemlik. Uyku zorluğu ya da uyku hali. Huzursuzluk. Titreme. Bulamk görme. Oturur ya da yatar pozisyondan kalkarken baş dömnesi hissetine ya da hızlı kalp atımı. Ruhsal çökkünlük hali. Kann ve mide rahatsızlığı. îshal. Olağandışı saç dökühnesi ve incehnesi. Aşın terleme. Sertlik ya da kramplar. Kas ağnsı. istem dışı idrar kaçırma. Kanda düşük sodyum seviyesi. Kilo artışı ya da azalmasi. Anoreksi. Sinirlilik, ajitasyon. Endişeli hissetine. Bayıüna. Yutma zorluğu Bunlar ARIFAY'm hafif yan etkilerdir. Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullammı esnasmda daha fazla ölümcül vaka 6/7 bildirihniştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakalan da bildirihmştir yaş arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkmlerdekine benzer yan etkiler görülmüştür. Uyku hali, konü-ol edilemeyen tik ve seğinne hareketleri ise çok yaygın (10 hastanm l 'inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da yatar pozisyondan sonra ayağa kalkmca hissedilen baş dömnesi yaygm oranda görülmüştür. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullaıuna talimatmda yer alan veya ahnayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacımz veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığmız yan etkileri sitesinde yer alan ilaç Yan Etki Bildirimi ikonunu faklayarak ya da O numaralı yan etki bildirim hattmı arayarak Türkiye Fannakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacm güvenliliği hakkmda daha fazla bilgi edinihnesine katkı sağlamış olacaksınız. 5. AMFAY'm saklanması ARIFAY'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyecegi yerlerde ve ambalajında saklayınız. ARIFAY'ı 25 C'nin altmdaki oda sıcaklığmda ve ambalajmda saklaymız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kuuammz. Blister ve kartondaki son kullanma tarihinden sonra ARIFAY'ı hıllanmaymız. Son Kullanma Tarihi belirtilen ayın son günüdür. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ARIFAY'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza damsınız. Eğer üründe ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz, ARIFAY'ı kullamnayımz. Ruhsat sahibi: Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Büyiikdere Cad. No: 193 Levent Şişli-Istanbul Tel: (0212) Faks:(0212) Üretim Teri: Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkanştiran 39780, Lüleburgaz Tel: (O 288) Faks: (O 288) Bu kullanma talimatı.tarihinde onaylanmıştır. 7/7 ARIFAY 10 mg Ağızda Dağdan Tablet Ağızdan ahnır. KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ağızda dağılan tablet 10 mg aripiprazol içerir.. Yardımcı maddefter): Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, krospovidon, hidroksipropil selüloz, kolloidal anhidrat silika, kroskamıelloz sodyum, magnezyum stearate, asesülfam potasyum, powdarome mango premium. Bu Hacı kuuanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALÎMATINI dikkatüce okuyunuz, çünkü sizm için önemli bilgiler içermektedir.. Bu hıllanma talimatım saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacımza damsınız.. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, baskalarına vermeyiniz.. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı hıllandığımzı söyleyiniz.. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dısmda yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talünatmda: l. ARIFAY nedir ve ne için kullanılır? 2. ARIFAY'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. ARIFAY nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. ARIFAY'm saklanması Başhkları yer almaktadır. l. ARIFAY nedir ve ne için kuuanriır? ARIFAY, antipsikotikler olarak adlandmlan bir ilaç grubuna dahildir. ARIFAY, yuvarlak, bir yüzünde '10' basılı, diğer yüzü çentikli, beyaz-beyazımsı kaplamasız 28 veya 84 ağızda dağılan tablet ile blister ambalajlarda kullamma sunulmaktadır. ARIFAY, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), ohnayan şeyleri duyma, gönne veya hissetine, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davramşlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastahğm tedavisi için kullamlır. Bu durumdaki hastalar aym zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerim suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler. 1/7 ARIFAY, olağan dışı ve sürekli, taşkm ya da sinirli bir dönemin olmasi, aşın derecede enerjinin olmasi, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlamna ile birlikte ve bazen aşın derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavismde ve bu durumun tekrarlamasmm engellenmesmde kullamhr. 2. AMFAY'ı kullanmadan önce dikkat edümesi gerekenler ARIFAY'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Aripiprazol veya ARIFAY'm içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) var ise kullanmaymız. ARIFAY'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ: Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise ARIFAY tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz. Eğer,. Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,. Nöbet geçirdiyseniz,. Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,. Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anonnal kan basmcı hikayesi varsa,. Antipsikotik kullanımı kan pıhü oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa, Kilo aldığımzı farkediyorsamz, yutomada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olmasi durumunda lütfen doktorunuza söyleymiz. Bunaması (hafiza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mmi-felç geçirip geçimıediğmizi doktorunuza söylemelidir. Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasmda intihar düşünceleri ve davranıştan bildirilmiştir. Kaslarmızda serdik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışımz. ARIFAY'm yiyecek ve içecek üe kullanilmasi ARIFAY'ı yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. ARIFAY kullamrken alkol ahnaymız. Hamüelik ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damsınız. ARIFAY, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. 2/7 Hamileyseniz ya da hamile ohna üıtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza söylediğinizden mutlaka emin olunuz. Hamileliğin son üç aymda antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anonnal kas hareketleri ve/veya ilaç kesihne belirtileri açısmdan risk altindadırlar. Bu belirtiler hakkmda detaylı bilgi için doktorunuza danışmız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzufark ederseniz hemen doktorunuza damsınız. Emzirme ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damsınız. Emzirmenin durdurulup durduruhnayacağma ya da ARIFAY tedavisinin durdurulup durdumlmayacağma ilişkin karar verilirken, emzinnenin çocuk açısmdan faydasi ve ARIFAY tedavisinin emziren anne açısmdan faydasi dikkate alınmalıdır. Araç ve makine kullanımı ARIFAY'm sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makmalan kullaımıaymız. AMFAY'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bügüer Içeriginde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı dayanıksızlığmız olduğu söylemnişse, ARIFAY'ı ahnadan önce doktorunuzla temaşa geçımz. ARIFAY her dozunda, l mmol'den (23 mg'dan) daha az sodyum ihtiva eder. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir. ARIFAY her dozunda, l mmol'den (39 mg'dan) daha az potasyum ihtiva eder. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı: Eğer, Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: ARIFAY tansiyon düşürücü ilaçlarm etkismi arürabilü-. Tansiyonunuzun konü-ol altmda tutuhnası içm ilaç aldığımzı doktorunuza söyleyiniz. ARIFAY'm bazı ilaçlarla birlikte kullammı ARIFAY dozunuzun değiştirihnesine neden olabilir. Doktonmuza özellikle aşağıdaki ilaçlan belirtmeniz oldukça önemlidir:. Kalp abşmızı düzenleyen ilaçlar. Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler. Mantar ilaçlan. HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar. Sara (epilepsi) tedavismde kullamlan antikonvülsan ilaçlar Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda hıllanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 3/7 3. ARIFAY nasd kuuanıür? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıküğı için talimatlar: ARIFAY'ı her zaman doktonmuzun söylediği şekilde doktonmuza veya eczacmıza muhakkak damşmahsımz. kullammz. Eğer emin değilseniz ARIFAY'm yetişkinler için olan no
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks