Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KURSY KWALIFIKACYJNE NA KOLEJNY STOPIEŃ WOJSKOWY PDF

Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 5 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚC SPECJALISTYCZNA KURSY KWALIFIKACYJNE NA KOLEJNY STOPIEŃ WOJSKOWY 2017 TERMIN REALIZACJI Lp. TURNUS NAZWA KURSU UCZESTNICY MIEJSCE REALIZACJI CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ KURSU
Transcript
CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚC SPECJALISTYCZNA KURSY KWALIFIKACYJNE NA KOLEJNY STOPIEŃ WOJSKOWY 2017 TERMIN REALIZACJI Lp. TURNUS NAZWA KURSU UCZESTNICY MIEJSCE REALIZACJI CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ KURSU KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PODOFICERÓW POSIADAJACYCH STOPIEŃ WOJSKOWY MŁODSZEGO CHORĄŻEGO (MŁODSZEGO CHORĄŻEGO MARYNARKI), PRZYGOTOWUJĄCE DO STANOWISK O STE. PODOFICER STARSZY 1 osobowym wojsk lądowych na stanowiska dowódcze w KO 20 (wojsk lądowych) I sztabowym i zabezpieczenia dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer starszy w korpusie osobowym wojsk lądowych na stanowiska sztabowe i zabezpieczające w KO 20 (wojsk lądowych) w grupie osobowej rozpoznania ogólnego na stanowiska dowódcze i sztabowe w KO 30 (rozpoznania i walki elektronicznej) w grupie osobowej 30A (rozpoznania ogólnego) CSWLąd II osobowym logistyki na stanowiska dowódcze w KO 38 (logistyki) CSLog 5 III w grupie osobowej rozpoznania I zakłóceń elektronicznych na stanowiska dowódcze i sztabowe w KO 30 (rozpoznania i walki elektronicznej) w grupie osobowej 30B (rozpoznania i zakłóceń elektronicznych) CSŁiI w korpusie osobowym inżynierii wojskowej na stanowiska w KO 34 (inżynierii wojskowej) CSWIiChem IV w grupach osobowych geograficznej i technicznej Podoficerowie przewidziani do objęcia stanowisk służbowych w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia szczególnym dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer starszy w korpusach osobowych medycznym, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w grupie osobowej kontrwywiadu wojskowego, duszpasterstwa, finansowym, wychowawczym i ogólnym na stanowiska w pionie funkcjonalnym szczególnym WCKMed - tylko KO 40 (medyczny) Pozostałe KO - tylko szkolenie ogólne (tylko dla KO 40) 9 V sztabowym osobowym logistyki na stanowiska sztabowe w KO 38 (logistyki) CSLog VI w korpusie osobowym logistyki na stanowiska zabezpieczające w KO 38 (logistyki) CSLog VIII w korpusie osobowym wojsk specjalnych na stanowiska w KO 26 (wojsk specjalnych) Wytypowana JW Wojsk Specjalnych 12 osobowym łączności i informatyki w grupach osobowych eksploatacji systemów łączności oraz eksploatacji systemów informatycznych na stanowiska dowódcze w KO 28 (łączności i informatyki) CSŁiI w korpusie osobowym łączności i informatyki na stanowiska zabezpieczające w KO 28 (łączności i informatyki) CSŁiI szczególnym stopnia etatowego podoficer starszy w korpusach osobowych medycznym, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w grupie osobowej kontrwywiadu wojskowego, duszpasterstwa, finansowym, wychowawczym i ogólnym. na stanowiska w pionie funkcjonalnym szcególnym SPWL X 15 w grupach osobowych geograficznej i technicznej Podoficerowie przewidziani do objęcia stanowisk służbowych w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia WAT x KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PODOFICERÓW MŁODSZYCH, POSIADAJACYCH STOPIEŃ WOJSKOWY PLUTONOWEGO (BOSMANMATA), PRZYGOTOWUJĄCE DO STANOWISK O STE. PODOFICER 1 I łączności i informatyki w grupach osobowych eksploatacji systemów łączności oraz eksploatacji systemów informatycznych 28 (łączności i informatyki)) CSŁiI korpusie osobowym obrony przed bronią masowego rażenia wyznaczenia na stanowiska w KO 36 (obrony przed bronią masowego rażenia) CSWIiChem II sztabowym i zabezpieczenia dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podoficera w korpusie osobowym wojsk lądowych wyznaczenia na stanowiska sztabowe i zabezpieczające w KO 20 (wojsk lądowych) 4 szczególnym stopnia etatowego podoficer w korpusach osobowych medycznym, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w grupie osobowej kontrwywiadu wojskowego, duszpasterstwa, finansowym, wychowawczym i ogólnym wyznaczenia na stanowiska szczególne WCKMed - tylko KO 40 (medyczny) Pozostałe KO - tylko szkolenie ogólne (tylko KO 40) 5 III wojsk lądowych 20 (wojsk lądowych) IV logistyki 38 (logistyki) CSLog korpusie osobowym wojsk specjalnych - szczególny wyznaczenia na stanowiska w KO 26 (wojsk specjalnych) SPWL X 8 korpusie osobowym łączności i informatyki wyznaczenia na stanowiska zabezpieczające w KO 28 (łączności i informatyki)) CSŁiI V grupie osobowej rozpoznania i zakłóceń elektronicznych. wyznaczenia na stanowiskadowódcze i sztabowe w KO 30 (rozpoznania i walki elektronicznej) w grupie osobowej 30B (rozpoznania i zakłóceń elektronicznych) CSŁiI korpusie osobowym łączności i informatyki na stanowiska zabezpieczające w KO 28 (łączności i informatyki) CSŁiI VI wojsk lądowych 20 (wojsk lądowych) 12 VII w korpusie osobowym logistyki wyznaczenia na stanowiska zabezpieczające w KO 38 (logistyki) CSLog sztabowym dla kandydatów na stanowiska grupie osobowej rozpoznania ogólnego 30 (rozpoznania i walki elektronicznej) w grupie osobowej 30A (rozpoznania ogólnego) CSWLąd VIII korpusie osobowym inżynierii wojskowej Podoficerowiemlodsi przewidziani do wyznaczenia na stanowiska w KO 34 (inżynierii wojskowej) CSWIiChem sztabowym logistyki wyznaczenia na stanowiska sztabowe w KO 38 (logistyki) CSLog grupach osobowych geograficznej i technicznej objęcia stanowisk w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia WAT x
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks