Please download to get full document.

View again

of 55
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Laboratórna a prístrojová diagnostika, prístrojové vybavenie ambulancie.

Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 6 | Pages: 55

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Laboratórna a prístrojová diagnostika, prístrojové vybavenie ambulancie. MUDr.Michaela Macháčová Topoľčany, VPL Výuka praktického lekárstva 2014/2015 LFUK Bratislava V súčasnom zdravotnom systéme zastáva
Transcript
Laboratórna a prístrojová diagnostika, prístrojové vybavenie ambulancie. MUDr.Michaela Macháčová Topoľčany, VPL Výuka praktického lekárstva 2014/2015 LFUK Bratislava V súčasnom zdravotnom systéme zastáva všeobecný lekár jeden z jeho hlavných pilierov ako koordinátor starostlivosti o pacienta, pracuje ako samostatný diagnostik a terapeut. Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti na ambulancii VPL vo veľkej miere záleží na vybavení jeho ordinácie. POCT analyzátor Smart 700 Single Method Automated Reading Technology plnoautomatický POCT analyzátor na vyšetrenie CRP, PT(INR), FOB,hsCRP využíva RFID kartu, na ktorej je preddefinovaná kalibračná krivka, šarža diagnostickej súpravy a jej exspirácia komunikuje v slovenskom jazyku ovláda sa pomocou farebného dotykového displeja je bez potreby údržby výsledky je možné vytlačiť, resp. preniesť do PC 3 POCT analyzátor Cube Single Method Automated Reading Technology prenosný plnoautomatický POCT analyzátor na vyšetrenie CRP, PT(INR),hsCRP,HbA1C, Cys C 4 CRP Patrí medzi PAF, ktoré vznikajú v pečeni po stimulácii zápalovými cytokínmi Najcitlivejší reaktant, jeho hodnoty pri vírusovej inkecii stúpajú radovo desiatky mg/l, pri bakteriálnej infekcii až stovky mg/l Merateľné hodnoty CRP zaznamenávame už o 6-8 hodín, maximum dosahuje CRP o hodín, k poklesu dochádza o 4-5 dní. !!! S významnou zmenou hladiny CRP sa stretávame u pacienta skôr, ako dôjde k zvýšeniu hodnoty sedimentácie erytrocytov a počet leukocytov. Stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní medzi nutnosťou okamžitej ATB liečby a prípadným sledovaním vývoja choroby. Vo väčšine prípadov je veľmi ťažké rozlíšiť na základe klinického vyšetrenia,či ide o vírusovú alebo bakteriálnu infekciu. Hodnoty CRP Norma do 6 mg/l 6-35 mg/l vírusová infekcia mg/l neurčité rozmedzie nad 50 mg/l bakteriálna infekcia Indikácie stanovenia hladiny CRP Vírusová vs bakteriálna infekcia HDC Tracheobronchitida vs bronchopneumonia Bronchitida/pneumonia vs CHOCHP, kard.insuf. Akútna cystitída vs akútna pyelonefritída Ulcerózna kolitída vs M.Crohn Febrility neznámej etiológie RA vs SLE Monitorovanie dynamiky ochorenia a efektivity ATB terapie Využitie v praxi Vyššie hodnoty mg/l pri vírusových infekciách: chrípka, infekčná mononukleoza,cmv infekcia, atypické bakteriálne infekcie: mykoplasm. alebo chlamydiová infekcia Všeobecný postup merania na analyzátore Smart Kazuistika 1 M.B. 64- ročná pacientka OA: AB- perzist. stredne ťažká, art. Hypertenzia, porucha gluk. Tolerancie LA: Atrovent, Miflonid, Agen, Lomac, Micardis, ANP AA:Diolan, Codein Subj: od včera náhle zimnica, TT do 38 st.c, trošku kašeľ, pobolievanie hrdla,zachrípnutá Obj. oroafynx nastrieknutý, dýchanie čisté, CRP 100 mg/l, moč chem. v norme Zahájená ATB- laryngotracheitis acc, 14 Po dvoch dňoch, pre zhoršenie stavu- pacientka vyšetrená Subj: pretrvávajú teploty, suchý kašeľ Obj. celková schvátenosť, mierne tachypnoe,tt 39 st.c, známky dehydratácie, oroafyrnx nastrieknutý, LU nehmatám, dýchanie počuteľné v celom rozsahu, bez vedl. dých. fenoménov,dk bez edémov, hypotenzia 80/60 CRP nad 240 mg/l, kultivácie nos, hrdlo- negat cestou RZP- ad int. odd. Dg: Susp. atypická pneumonia,-verifikovaná na RTG vyš. pľúc, sérologicky potvrdená chlamydia pneumonie 15 Kazuistika 2 B.V. 20 ročná pacientka Anamneza: Subj: 3 dni TT do 39 stupňov, s triaškou, 1x zvracala, pobolievanie v lumbálnej oblasti Obj: TT 38 st.c. Orofarynx nastrieknutý,tonsily v oblúku,bez lymfadenopatie lokálnej, dýchanie čisté, AS prav, reaktívne tachykardia pri TT, TK 120/80, DK bez edemov, pozit. tapotment bilat, viac vpravo Moč chem.semikvantitatívne: SHM 1030, Leu 500/ul Ery 300/ul prot.1g/l Ket 15 mmol/l CRP viac ako 240 mg/l Z: akútna pyelonefritídai - odoslaná k urológovi 16 Kazuistika 3 E.F. 50-ročná pacientky Anamnéza: sledovaná neurologom pre spasticku paraparezu Subj: 2- deň hnačka-vodnatá, nemá sa dobre, TT do 38 st.c, Obj: palpačne brucho voľné, priehamtné, mierne ciltivé v celom rozsahu, bez perit. dráždenia, ostatný nález v norme CRP 187 mg/l Dg. Gastroenteritis acc.-susp. salmonellosis, kultivačne potvrdená Zahajujeme symptomatickú liečbu, aj ATB liečbu, pre dehydratáciu na ambulancii podaná infúzna liečba 17 Prínos CRP vyšetrenia Urýchľuje diagnostický a terapeutický proces Umožňuje kontrolovať stav pacienta počas/po ukončení ATB liečby Presvedčiť nedôverčivého pacienta Racionalizuje preskripciu ATB Podľa výnosu MZ SR : vznikla VPL, ktorí nemajú v časovom limite 15 minút CRP vyšetrenie v spoločnom laboratóriu, povinnosť zakúpiť prístroj na CRP vyšetrenie. Do !!!UNION poisťovňa prepláca 4,41 euro POCT- INR Stabilizácia warfarinizovaného pacienta môže byť obtiažna a časovo náročná, zvlášť pokiaľ je nutné každé stanovenie INR odosielať vzorky krvi do laboratória- nehovoriac o odbere krvi zo žily, ktorý musí pacient podstúpiť. Indikácie antikoagulačnej terapie Fibrilácia predsiení ( prevencia CMP) Venózny tromboembolizmus Pred zahájením antikoagulačnej terapie ( praktik môže indikovať liečbu Warfarínom) vždy je nutné stanoviť CHA2DS2VASc, HAS-BLED skóre Koho antikoagulovať C srdcové zlyhávanie/dysfunkcia ľavej komory EF 40% 1 H hypertenzia 1 A vek 75 rokov 2 D diabetes mellitus 1 S TIA/CMP v anamnéze 2 V vaskulárne ochorenie ( IM, perif.arter.och,aortálny skler.plát) 1 A vek rokov 1 Sc ženské pohlavie 1 Tabuľka indikácia antikoagulačnej/antiagregačnej terapie podľa rizika vzniku CMP pri FP Skóre = 0 Minimálne riziko CMP Doporučená antitrombotická terapia ASA alebo žiadna Preferencia: žiadna antitrombotická liečbna Tabuľka indikácia antikoagulačnej/antiagregačnej terapie podľa rizika vzniku CMP pri FP Skóre = 1 Stredné riziko CMP Doporučená antitrombotická terapia ASA alebo WARFARIN, popr. Nové koagulanciá(noak), dabigatran 2x150 mg (2 x 100 mg/deň), rivaroxaban 1x20 mg/deň Apixaban 2x5 mg/deň Preferencia: WARFARIN, popr. NOAK Tabuľka indikácia antikoagulačnej/antiagregačnej terapie podľa rizika vzniku CMP pri FP Skóre 1 Vysoké riziko CMP Doporučená antitrombotická terapia: Warfarin alebo NOAK H hypertenzia 1 A abnormálne hep. a ren. parametre 1+1 S CMP 1 B krvácanie 1 L nestabilné hodnoty INR 1 E vek 65 rokov 1 D lieky (NSAID,ASA) alebo alkohol 1+1 Výhody Flexibilita a pohodlné meranie v ambulancii Výsledok do 4 minút Zníženie časovej záťaže-obmedzenie transportu ( menej vzoriek odosielaných do laboratória) Výhody Meranie môžeme realizovať kedykoľvek v priebehu dňa Odstránenie nutnosti druhej návštevy alebo telefónnych hovorov kvôli výsledkom Okamžitá úprava liečby Zníženie celkových komplikácií Častejším meraním vedie k skráteniu dĺžky pobytu v nemocnici a teda k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť Lepšia kvalita života pacientov- bezbolestný odber z prsta Spokojnosť pacienta- compliance Prísna kontrola výsledkov PT/INR je u pacientov s perorálnou antikoagulačnou liečbou nutná. Udržiavanie terapeutického rozmedzia závisí na pravidelnom monitorovaní a je základom úspešnosti liečby. Cieľové hodnoty Dostačujúca intenzita koagulácie, pri INR 2,0-2,5 / riziko krvácanie je malé 2,5-3,5 u pacientov s umelou/mechanickou chlopňou Horná hranica nikdy nepresahuje 3,5 Vyšetrenie PT (INR) na analyzátore Smart 700 fotometrická detekcia vzniku krvného koagula (700 nm) v stanovenom čase merací rozsah: 1-6 INR objem vzorky: 20 µl kapilárnej krvi Postup: 1. Odoberte krv 2. Vyprázdnite obsah 3. Vrchnáčik kyvety 4. Kyvetu s vrchnáči - z prsta do kapiláry kapiláry do kyvety zašraubujte do kyvety kom vložte do analyzátora 33 POCT- FOB Prítomnosť krvi v stolici môže byť včasným ukazovateľom pri poruche GIT Zápalavé ochorenia čreva- Colitis ulcerosa, Crohnova choroba, divertikulitida Adenomy, pokročilé adenomy CRC, Ca hrubého čreva 34 Skríning kolorektálneho karcinómu patrí spolu so skríningom rakoviny prsníkov a krčka maternice, medzi tri skríningove programy- doporučené Radou Európskej unie. Vykonávaný aj SR. Celosvetovo patrí Slovensko medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva (asi 15% mužov a 12 % žien), čo predstavuje asi 2800 nových prípadov ročne. TOKS je zo zákona plne hradené z povinného zdravotného poistenia v rámci preventívnej prehliadky raz za 2 roky, u pacientov od 40r. života ( VšZP,Dôvera). Union od 50 r. života PRÍNOS PRE LEKÁRA Najpresnejšia metóda stanovenia okultného krvácania Výsledky nie sú ovplyvnené diétou ani krvacaním vo vyšších oblastiach GIT Kvantitatívne výsledky korelujúce s mierou krvácania prekanceróz(adenómy) a nádorov hrubého čreva Výrazne vyšší záchyt pozitívnych pacientov 36 PRÍNOS PRE PACIENTA Neinvazívne, nezaťažujúce, bezbolestné vyšetrenie bez akejkoľvek prípravy Nevyžaduje špeciálnu diétu pred odberom Minimalizuje počet nepríjemných endoskopických vyšetrení pri falošne pozitívnych výsledkoch 37 Vyšetrenie FOB na analyzátore Smart 700 fotometrické stanovenie hemoglobínu v stolici pri 700 nm merací rozsah: ng/ml objem vzorky: 40 µl suspenzie stolice Postup: 1. Napipetujte 40 µl suspenzie 2. Vrchnáčik kyvety 3. Kyvetu s vrchnáčikom stolice do kyvety zašraubujte do kyvety vložte do analyzátora 38 Moč chemicky Močový analyzátor HandUReader - prístroj na odčítanie 11- parametrových diagnostických prúžkov - prenosný, ľahký, vybavený dotykovým displejom, pracuje aj na batérie - výsledok v konvenčných jednotkách, SI jednotkách, na ++ - archivácia výsledku výtlačou na termocitlivý papier - eliminácia vplyvu možných subjektívnych chýb pri odčítavaní prúžkov vizuálne 40 Moč chemicky Vyhodnotenie 11-parametrových dg prúžkov na analyzátore HandUReader 41 ABPM- 24-hod.meranie TK Neinvazívne 24-hodinové meranie krvného tlaku. - Arteriálnej hypertenzie - Monitorovanie antihypertenzívnej liečby - V rámci diff. dg: - Syndróm bieleho plášťa - Fenomén bieleho plášťa (maskovaná hypertenzia) - Sledovanie diurnálneho rytmu TK EKG Patrí k štandardnej výbave ordinácie VPL 12- zvodové EKG, s počítačovou analýzou Možnosť prepojenia s PC Využitie EKG na ambulancii VPL -Diagnostika akútnych stavov -V rámci preventívnej prehliadky vykonávanej á 2 roky, EKG u každého pacienta vo veku 40 rokov -Predoperačné vyšetrenie, pri ktorom je nutné EKG vyšetrenie -De novo diagnostikovaná AH Využitie EKG na ambulancii VPL preventívne prehliadky vo vzťahu k práci: vstupné, periodické, výstupné Meranie ABI Diagnostika ICHDK, posúdenie rozsahu choroby Stratifikuje pacienta s ICHDK ( čím nižší index tým horšia prognóza ), zvyšuje KV morbiditu Skríningové vyšetrenie KOMU MERAŤ ABI 60 rokov- v rámci skríningu aterosklerózy rokov s pridruženým KVO, s RF KVO Pacienti s DM 50 rokov SCORE ( stratifikácia kardiovaskulárneho rizika) 5% Nehojace sa kožné defekty, klaudikačné bolesti DKK 1,00-1,29 normálny nález 0,91-0,99 hraničný nález ( doporučuje sa meranie po záťaži) 0,41-0,90 sredne významná ischémia 0,00-0,4 ťažká ischémia 1,3 nekompresibilná tepna -mediokalcinóze- DM, CHRI - Bezdotykový teplomer - Glukometer - Otoskop - Spirometer hscrp - Skríning pacientov s rizikom vzniku KVO- akútny infarkt myokardu, NCMP,PAO - Spolu s hladinou lipidov ( celkový cholesterol, HDL, LDL, TAG), - Stanovením glykémie nalačno - RF- fajčenie, obezita,dm, AH - Nízke riziko: 1,0 mg/l - Stredné riziko: 1,0-3,0 mg/l - Vysoké riziko: 3,0 mg/l Intima-media thickness (IMT) stanovuje sa prostredníctvom USG vyšetrenia ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks