Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme, Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine Gibberellik Asit (GA3) Uygulamalarının Etkileri

Category:

Environment

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri G. Zengin, Enstitüsü M. Kelen Dergisi / Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme, Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine Gibberellik Asit Journal
Transcript
Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri G. Zengin, Enstitüsü M. Kelen Dergisi / Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme, Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine Gibberellik Asit Journal (GA3) of ının Natural and Applied Etkileri Sciences Cilt 20, Sayı 2, , 2016 Volume 20, Issue 2, , 2016 DOI: /sdufbed Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme, Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine Gibberellik Asit (GA3) ının Etkileri Gamze ZENGİN *1, Mustafa KELEN 2 1 Şırnak Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 73000, Şırnak 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 32260, Isparta (Alınış / Received: , Kabul / Accepted: , Online Yayınlanma / Published Online: ) Anahtar Kelimeler Büyüme, Çiçeklenme, Erkencilik, Kalite, Gibberellik Asit, Lale Özet: Araştırma, ve lale çeşitlerinin sürme zamanı, sürme oranı, yaprak sayısı, çiçek açma zamanı, çiçek çapı, çiçek boyu, çiçeklenme süresi, çiçeklenme oranı, bitki boyu, çiçek sap uzunluğu, soğan sayısı, soğan ağırlığı üzerine farklı Gibberellik Asit (GA 3) dozlarının (100, 300, 500 ve 700 ppm) ve uygulama sürelerinin (30 ve 60 dakika) etkilerinin belirlenmesi amacıyla cam serada yürütülmüştür. Araştırmada yetiştirme ortamı olarak %50 kompost, %30 perlit, %20 bahçe toprağı kullanılmıştır. Araştırmada, lalenin büyüme, gelişme, erkencilik ve kalite özellikleri üzerine uygulamaların ve çeşitlerin etkileri önemli bulunmuştur. Lale yetiştiriciliğinde GA 3 hormon dozlarının çiçeklenme zamanı, çiçeklenme oranı, çiçek sap uzunluğu, bitki boyu, soğan sayısı ve soğan ağırlığı bakımından; hormon uygulama sürelerinin ise bitki boyu ve soğan ağırlığı bakımından önemli olduğu saptanmıştır. Tüm uygulamalardan %99 un üzerinde bir sürme oranı elde edilmiştir. çeşidinin çeşidine göre 9 ile 15 gün kadar erken sürdüğü belirlenmiştir. a göre ilk çiçeklenme dikimden itibaren 47 ile 65 gün içinde gerçekleşmiştir. çeşidinde ilk çiçeklenme 13 Ocakta 60 dakika 300 ppm GA 3 uygulamasından; çeşidine ilk çiçeklenme 31 Ocak ta 60 dakika 700 ppm GA 3 uygulamasından elde edilmiştir. Effects of Gibberellic Acid Aplications on Growth, Development, Quality and Early Harvest Time in Tulip Grown Keywords Growth, Flowering, Early Harvest Time, Quality, Gibberellic Acid, Tulip Abstract: The study was carried out to investigate the effects of different gibberellic acid levels (100, 300, 500, 700 ppm) and soaking times (30, 60 min.) on sprouting time, sprouting rate, the number of leaves, the time of flowering, flower diameter, flowering length, flowering time, flowering rate, plant length, floral stalk length, bulb number, bulb weight in tulip cv and Conquero in a glasshouse. %50 kompost, %30 perlite, %20 garden soil were used as growth media in the experiment. In the study, the effects of applications and varieties on growth, development, early harvest time and quality characters of tulip were significant. GA 3 aplications showed significant differences in terms of flowering time, flowering rate, floral stalk length, plant length, number of bulbs and bulb weight. The effects of soaking times were also significant with respect to plant length and bulb weight. Sprouting rate was above 99% in all applications. The sprouting time in variety was earlier 9 to 15 days than that in variety. The first flowering was observed days after planting in all treatments. The first flowering was observed in variety treated with 300 ppm GA 3 for 60 minutes on 13 January and in variety treated with 700 ppm for 60 minutes on 31 January. * İlgili yazar: 206 G. Zengin, M. Kelen / Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme, Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine Gibberellik Asit (GA3) ının Etkileri 1. Giriş Doğadaki bütün bitkiler, potansiyel anlamda süs bitkisi olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla süs bitkileri deyimi genel bir kavramdır ancak daha anlaşılabilir olmasını sağlayabilmek amacıyla 4 ana grupta incelenmektedir; kesme çiçekler, saksılı salon bitkileri, dış mekan süs bitkileri, doğal çiçek soğanları [1]. Süs bitkileri sektörü içinde ekonomik bakımdan önemi olan ve kısaca Doğal Çiçek Soğanları olarak ifade edilen soğanlı, rizomlu, yumrulu süs bitkileri; gövde, yaprak, çiçek gibi toprak üstü organları, gelişme mevsimini tamamladıktan sonra kuruyarak ölen ve yaz aylarında yaşamlarını toprak altında soğan, soğanımsı gövde (corm), yumru ve rizom şeklindeki depo organlar ile devam ettiren bitkiler olup, Geofit olarak adlandırılmaktadırlar. Soğanlı, yumrulu, cormlu ve rizomlu bitkilerin hepsi genel olarak Soğanlı Bitki olarak adlandırılır. Bu bitkilerin toprak altındaki organları aslında gıda maddesi depo etmek üzere değişerek özel bir durum almış gövdelerdir. Bu gövdeler her yıl merkezlerine yakın kısımlardan sürgün vererek çiçeklenirler. Türlere özgü olmakla birlikte az veya çok bir dinlenme periyoduna gereksinmeleri vardır. Doğal olarak yetişebilmeleri için vejetasyon ve dinlenme periyotlarının ritmik olarak birbirini izlemesi gerekir [2]. Lalelerde soğanların araziye dikimi sonrası yüksek çiçek kalitesi ve eş zamanlı hızlı çiçek gelişimi sağlamak ve yeterli çiçek sapı oluşturmak için soğuklatma süresi oldukça önemlidir. Dikimden çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı ve çiçek sapı uzunluğu soğanlara uygulanan soğuklatma süresi ile bağlantılıdır. Soğuklatma sıcaklığı ve süresi çeşitlere göre farklıdır. Soğanların yeterince soğuklatılmaması durumunda sürgün uzaması yavaşlar ve çiçeklenme gecikir. Soğanlar hiç bir soğuklatma olmaksızın dikilirlerse sürgün gelişimi azalır ve genelde çiçek oluşmaz [3]. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde farklı amaçlarla büyüme düzenleyici maddeler kullanılmaktadır. Günümüzde çimlenmeden hasada ve hasat sonrası muhafazaya kadar bitkinin büyüme oranını ve gelişmesini etkilemek amacıyla yaygın olarak kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerinin verim üzerine olan etkileri genelde dolaylı yoldan olmaktadır [4]. Bitkilere bu maddelerin dışsal uygulanmasında amaca uygun büyüme düzenleyici madde seçimi, uygun konsantrasyonun ve uygulama zamanının tayini arzulanan etki açısından oldukça önemlidir [5]. Gibberellinler, bitkilerde büyüme ve gelişme ile soğuklama isteğinin karşılanması, çimlenme, sürgün uzaması ve çiçeklenmenin teşvik edilmesi gibi birçok fizyolojik olayda etkin rol oynamaktadır [6]. Bitkilere dışarıdan gibberellin uygulamaları gövde uzaması, dinlenme ve çiçeklenme gibi birçok fizyolojik olayı etkileyebilmektedir [7]. Ülkemizde çiçek üretiminin önemli bir kısmı ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşmektedir. Oysaki yılbaşı, sevgililer günü, kadınlar günü gibi özel günlerde yoğun bir şekilde çiçek kullanılmakta ve bunun büyük bir kısmı yurtdışından ithal edilmektedir. Bu dönemlerde ülkemizde üretilebilecek kesme veya saksıda çiçek üretimi pazarda kendine yer bulacak ve hatırı sayılır miktarda ekonomik getirisi olacaktır. Bu amaçla kullanılabilecek en uygun süs bitkilerinden birisi de laledir. Lale bitkisi hem kesme çiçek, hem de iç ve dış mekân süs bitkisi olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ancak lale soğanlarının soğuklama isteği bulunmakta ve bu soğuklama isteği karşılanmadan sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişmesi mümkün olmamaktadır. Normal şartlarda lale soğanları ülkemizde kasım ayında dikilmekte ve Mart-Nisan aylarında çiçeklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, lale soğanlarının soğuklama isteğinin soğuk hava deposu ve gibberellik asit kullanımıyla karşılanması ve pazarın boş olduğu kış aylarında kesme veya saksıda canlı çiçek olarak yetiştiriciliğini sağlayarak yeni bir üretim modelinin oluşturulmasını sağlamaktır. 2. Materyal ve Metot Bu çalışma, 2013 ve 2014 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin 650 m 2 cam serasında ve ilgili ünitesinde yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel materyal olarak ve lale çeşitlerinin 3 cm ve daha büyük çap ölçüsündeki soğanlar kullanılmıştır. Bu çeşitlerin büyüme, gelişme, kalite ve erkencilik üzerine gibberellik asit (GA 3)'in etkisi incelenmiştir Materyal : Geççi bir çeşittir. Isparta koşullarında Nisan ayının 3. Haftasında çiçeklenir. Saksı ve açık alanlarda rahatlıkla yetiştirilebilir. Bitki boyu cm arasında gelişme gösterir. Kesme çiçek olarak kullanılabilir. : Erkenci bir çeşittir. Isparta koşullarında Nisan aynın ilk haftası çiçeklenir. Saksı ve açık alanlarda rahatlıkla yetiştirilebilir. Bitki boyu cm arasında gelişme gösterir. Kesme çiçek olarak kullanılabilir Metot Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her tekerrürde 20 adet bitki yer almıştır. 207 G. Zengin, M. Kelen / Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme, Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine Gibberellik Asit (GA3) ının Etkileri Araştırmanın yapıldığı ortamdaki çevre şartları Lale soğanlarının dikiminden sürgünler 8-10 cm oluncaya kadar sera sıcaklığının 5-10 C, daha sonra ise deneme süresi boyunca seranın C aralığında kalması doğalgaz sobaları ile sağlanmıştır. Sıcaklığın arttığı öğlen saatlerinde havalandırma yapılmıştır. Deneme süresince bitkilerin ışıktan homojen şekilde yararlanması sağlanmıştır Denemenin kurulması ve yürütülmesi Araştırmada, 4 hafta soğuk hava deposunda +5 C de bekletilen lale soğanları 4 farklı dozda GA 3 (100, 300, 500 ve 700 ppm) ve 2 farklı uygulama süresi (30 ve 60 dakika) ile bekletilerek orta boy saksılara (1.1 litre) 27 Kasım 2013 tarihinde dikilmiştir. Araştırmada yetiştirme ortamı olarak %50 kompost, %30 perlit, %20 bahçe toprağı kullanılmıştır. Kontrol uygulaması için lale soğanları aynı tarihte, aynı uygulama süresi ile saf su içinde bekletildikten sonra saksılara dikilmiştir. Araştırmada sürme oranı (%), sürme zamanı (gün), yaprak sayısı (adet), tomurcuk çapı (mm), tomurcuk boyu (mm), çiçek açma zamanı (gün), çiçek çapı (mm), çiçek boyu (mm), çiçeklenme süresi (gün), çiçeklenme oranı (%), çiçek sap uzunluğu (cm), bitki boyu (cm), soğan sayısı (adet) ve soğan ağırlığı (g) belirlenmiştir. 3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 3.1. Sürme oranı Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çeşit, hormon ve hormon uygulama süresinin lale soğanlarının sürme oranları üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur (Tablo 1). ve çeşidinden aynı sürme oranları % ve % 99.49'lik elde edilmiştir. Kontrol, 100 ppm, 300 ppm ve 500 ppm dozlarında sürme oranları aynı olup % 99.57, 700 ppm dozunda bu oran % olarak belirlenmiştir. 30 ve 60 dakikalık hormon uygulama zamanlarından ise sırasıyla % ve % 99.83'lik sürme oranları elde edilmiştir (Tablo 1). Soğuklama isteği belli oranda karşılanan sağlıklı soğanların sürdüğü gözlenmiştir. Sürme oranı bakımından elde edilen sonuçlar, [8]'in bulgularıyla benzerlik göstermiştir. Elde edilen bulgular, lale soğanlarında sürme oranının uygulamalardan daha çok soğanın sağlıklı olması, belli oranda soğuklama isteğinin karşılanması ve ortam sıcaklığı ile ilgili olduğunu göstermektedir Sürme zamanı Araştırmada sürme zamanı bakımından çeşit ve uygulamalara göre önemli farklılıkların olduğu saptanmıştır (Tablo 2). çeşidinde 30 dakikalık GA 3 uygulamasında sürme zamanı kontrol, 100, 300, 500 ve 700 ppm uygulamalarında sırasıyla 18. gün, 16. gün, 14. gün, 15. gün ve 13. gün olarak; 60 dakikalık GA 3 uygulamasında ise sırasıyla 18. gün, 16. gün, 13. gün, 14. gün ve 12. gün olarak tespit edilmiştir. çeşidinde 30 dakikalık GA 3 uygulamasında kontrol, 100, 300, 500 ve 700 ppm uygulamalarında sürme zamanının sırasıyla 27. gün, 24. gün, 24. gün, 23. gün ve 23. gün olduğu; 60 dakikalık GA 3 uygulamasında ise sırasıyla 26. gün, 25. gün, 25. gün, 24. gün ve 23. gün olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). çeşidinin çeşidine göre daha erken sürdüğü saptanmıştır. ler karşılaştırıldığında çeşidinin çeşidine göre 9 ile 15 gün kadar erken sürdüğü tespit edilmiştir. Hormon uygulamalarının ise çeşidinde kontrole göre 2 ile 6 gün, çeşidinde ise 2 ile 4 gün daha erken sürme sağladığı görülmüştür. Hormon uygulama süreleri bakımından ise oldukça farklı sonuçlar gözlenmiştir Yaprak sayısı Yaprak sayısı bakımından çeşitlerin etkisi istatistiksel olarak önemli iken, hormon dozları ve uygulama sürelerinin etkisi önemsiz bulunmuştur (Tablo 3). çeşidinde yaprak sayısı ortalama 2.83 adet iken, çeşidinde 4.19 adet olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar yaprak sayısının daha çok genetik yapıyla ilgili olduğunu göstermektedir. ler dikkate alınmaksızın kontrol, 100, 300, 500 ve 700 ppm GA 3 uygulamasındaki yaprak sayısı sırasıyla ortalama 3.50, 3.33, 3.33, 3.58 ve 3.83 adet olarak saptanmıştır. 30 ve 60 dakikalık uygulama sürelerinde ise yaprak sayısı sırasıyla 3.53 ve 3.49 adet olarak belirlenmiştir (Tablo 3). Tablo 1. a göre lale soğanlarının sürme oranları (%) 30 dak ÖD dak Ortalama dak dak Ortalama dakika dakika Ortalama ÖD arasındaki fark önemsizdir(p 0.05) 208 G. Zengin, M. Kelen / Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme, Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine Gibberellik Asit (GA3) ının Etkileri Tablo 2. a göre lale soğanlarının sürme zamanları (gün) Zaman Kontrol 100 ppm 300 ppm 500 ppm 700 ppm 30 dak. 18.gün 16.gün 14.gün 15.gün 13.gün 60 dak. 18.gün 16.gün 13.gün 14.gün 12.gün 30 dak. 27.gün 24.gün 24.gün 23.gün 23.gün 60 dak. 26.gün 25.gün 25.gün 24.gün 23.gün Tablo 3. a göre lale soğanlarının yaprak sayısı (adet) 30 dak dak Ortalama B* 30 dak dak Ortalama A 30 dakika dakika Ortalama Çiçek açma zamanı Çiçek açma zamanı bakımından araştırmadan elde edilen bulgulara göre çeşit ve uygulamalara göre önemli farklılıkların olduğu saptanmıştır. çeşidinde 30 dakikalık GA 3 uygulamasında kontrol, 100, 300, 500 ve 700 ppm uygulamalarında çiçek açma zamanları sırasıyla 54. gün, 54. gün, 53. gün, 52. gün, 51. gün olarak; 60 dakikalık GA 3 uygulamasında ise sırasıyla 51. gün, 50. gün, 47. gün, 49. gün ve 48. gün olarak belirlenmiştir. çeşidinde 30 dakikalık GA 3 uygulamasında kontrol, 100, 300, 500 ve 700 ppm uygulamalarında çiçek açma zamanı sırasıyla 72. gün, 69. gün, 68. gün, 66. gün ve 66. gün olarak; 60 dakikalık GA 3 uygulamasında ise sırasıyla 69. gün, 67. gün, 66. gün, 66. gün ve 65. gün olarak tespit edilmiştir (Tablo 4). çeşidinin Cafe noir çeşidine göre daha erken çiçek açtığı saptanmıştır. çeşidinde ilk çiçeklenme 60 dakika 300 ppm GA 3 uygulamasından; çeşidine ilk çiçeklenme ise 60 dakika 700 ppm GA 3 uygulamasından elde edilmiştir. çeşidinin çeşidine göre 9 15 gün kadar erken çiçek açtığı saptanmıştır. Araştırmada hormon dozlarının erken çiçeklenmeye yol açtığı görülmüştür. Hormon dozlarının çeşidinde kontrole göre 3 ile 4 gün, çeşidinde ise 3 ile 6 gün daha erken çiçeklenmeye neden olduğu belirlenmiştir. Çiçek açma zamanı bakımından elde edilen sonuçlar GA 3 uygulamasının lalelerde erken çiçeklenmeye neden olduğunu bildiren [8-24]'un bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Hormon uygulama sürelerinin de çiçeklenme zamanı bakımından etkili olduğu ve bu bakımdan 60 dakikanın daha olumlu etki gösterdiği saptanmıştır. 209 çeşidinde 60 dakikalık GA 3 uygulamasının 30 dakikalık uygulamasına göre 2-3 gün; çeşidinde ise 3-6 gün erkencilik sağladığı tespit edilmiştir. Kontrol uygulamasında da uygulama süresinin etkili olduğu ve 60 dakikalık suda bekletme uygulamasının 30 dakika suda bekletme uygulamasına göre 3 gün kadar erkencilik sağladığı görülmektedir Çiçek çapı Araştırmada elde edilen verilerin incelenmesinden de kolayca anlaşılacağı üzere çiçek çapları bakımından hormon dozları ve uygulama süresinin önemsiz; çeşidin önemli olduğu görülmektedir. ve çeşitlerinde çiçek çapları sırasıyla ortalama ve mm olarak belirlenmiştir. Kontrol, 100, 300, 500 ve 700 ppm GA 3 uygulamasındaki çiçek çapları sırasıyla ortalama 57.91, 61.44, 62.86, ve mm olarak saptanmıştır. 30 ve 60 dakikalık uygulama süresine göre çiçek çapları ise sırasıyla ortalama ve mm olarak tespit edilmiştir (Tablo 5). Araştırmada, çiçek çapı gelişiminin daha çok çeşit özelliği olduğu görülmektedir Çiçek boyu Çiçek boyu bakımından çeşidin önemli olduğu, hormon dozları ve uygulama süresinin ise önemsiz olduğu görülmektedir. ve çeşitlerinde çiçek boyları sırasıyla ve mm olarak belirlenmiştir. Kontrol, 100, 300, 500 ve 700 ppm GA 3 uygulamasındaki çiçek boyları sırasıyla ortalama 64.24, 65.59, 63.21, ve mm olarak saptanmıştır. 30 ve 60 dakikalık uygulama süresine göre çiçek boyları ise sırasıyla ortalama ve mm olarak tespit edilmiştir (Tablo 6). G. Zengin, M. Kelen / Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme, Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine Gibberellik Asit (GA3) ının Etkileri Tablo 4. a göre lale soğanlarının çiçek açma zamanı (gün) Zaman Kontrol 100 ppm 300 ppm 500 ppm 700 ppm 30 dak. 54.gün 54.gün 53.gün 52.gün 51.gün 60 dak. 51.gün 50.gün 47.gün 49.gün 48.gün 30 dak. 72.gün 69.gün 68.gün 66.gün 66.gün 60 dak. 69.gün 67.gün 66.gün 66.gün 65.gün Tablo 5. a göre lale soğanlarının çiçek çapı (mm) 30 dak dak Ortalama A* 30 dak dak Ortalama B 30 dakika dakika Ortalama Tablo 6. a göre lale soğanlarından elde edilen çiçek boyları (mm) 30 dak dak Ortalama A* 30 dak dak Ortalama B 30 dakika dakika Ortalama Çiçeklenme süresi Çiçeklenme süresinin 18 ile 22 gün arasında değiştiği gözlenmiştir. çeşidinde en uzun çiçeklenme süresi 21 gün ile 30 dakika 500 ppm uygulamasından, çeşidinde ise 60 dakika ile kontrol ve 300 ppm GA3 uygulamasından elde edilmiştir (Tablo 7). Geççi bir çeşit olan çeşidinde uygulama süresi olarak 60 dakikanın daha etkili olduğu belirlenmiştir Çiçeklenme oranı Çiçeklenme oranları bakımından çeşit, doz, çeşit x doz, çeşit x zaman ve çeşit x zaman x hormon interaksiyonunun önemli olduğu görülmektedir. ve çeşitlerinde çiçeklenme oranları sırasıyla %82.09 ve %85.49 olarak belirlenmiştir. Kontrol, 100, 300, 500, 700 ppm'de çiçeklenme oranları sırasıyla %53, %93.83, %94.25, %92.58 ve %87.91 olarak saptanmıştır (Tablo 8). Her iki çeşitte de en düşük çiçeklenme oranları kontrol uygulamasında belirlenmiştir. Hormon dozlarının çiçeklenme oranlarını önemli ölçüde artırdığı görülmektedir. Bu durumun GA 3 uygulamasının lale soğanlarında soğuklama ihtiyacının karşılanmasında etkili olması ve sonuçta çiçeklenme oranını artırmasıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan elde edilen bulgular, soğuklatması yeterince karşılanmayan lale soğanlarında çiçeklenme oranının azaldığını veya çiçek oluşmadığını bildiren [9]'ün bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Ancak 700 ppm GA 3 uygulamasında çiçeklenme oranının azaldığı belirlenmiştir. Muhtemelen bu durum 700 ppm uygulamasının yüksek dozu nedeniyle oluşmuştur Çiçek sap uzunluğu Çiçek sap uzunlukları bakımından çeşit ve hormon dozlarının önemli olduğu görülmektedir. Lale soğanlarının hormon dozlarında bekletme sürelerinin önemsiz olduğu gözlenmiştir. Çiçek sap uzunluğu çeşidinde iken, çeşidinde olduğu belirlenmiştir. ın hormon dozları kontrol, 100, 300, 500, 700 ppm; sırasıyla 210 G. Zengin, M. Kelen / Lale Yetiştiriciliğinde Büyüme, Gelişme, Kalite ve Erkencilik Üzerine Gibberellik Asit (GA3) ının Etkileri 13.41, 18.25, 20.08, 17.91, olarak belirlenmiştir (Tablo 9). En uygun hormon dozu çeşidinde 300 ppm olarak gözlenmiştir. Gibberellin uygulamasının lalelerde çiçek sapı uzunluğunu artırdığını bildiren [14, 25]'un bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Sonuçlar, yüksek çiçek kalitesi ve eş zamanlı hızlı çiçek gelişimi sağlamak ve yeterli çiçek sapı oluşturmak için göre soğuklatma süresinin ve bunu karşılamak için kullanılan GA 3 düzeyinin oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Dikimden çiçeklenmeye gün sayısı ve çiçek sapı uzunluğu soğanlara uygulanan soğuklatma süresi ile bağlantılıdır. GA 3 uygulaması lale soğanlarında soğuklama ihtiyacının karşılanmasında etkili olduğu için çiçek sapı uzamasında da etkili olmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar [9]'ün bulgularını doğrular niteliktedir Bitki boyu Bitki boyu bakımından çeşit, hormon dozlarının ve uygulama süresinin önemli olduğu görülmektedir. ve çeşitlerinde bitki boyları sırasıyla ve cm olarak belirlenmiştir. Kontrol, 100, 300, 500 ve 700 ppm GA 3 uygulamasındaki bitki boyları sırasıyla 40.16, 44.66, 44.41, 43.25, cm olarak saptanmıştır. 30 ve 60 dakikalık uygulama süresine göre bitki boyları ise sırasıyla ve cm olarak tespit edilmiştir (Tablo 10). GA 3 dozları ve uygulama süreleri çiçek sapı uzunluğunu ve toprak üstü gövde uzunluğunu olum
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks