Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

LANDBOUW.ECONOMISCH INSTITUUT ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE LANDBOUWPRODUCTEN VAN HET GEMENGDE BEDRIJF OP DE ZANDGRONDEN

Category:

Social Media

Publish on:

Views: 18 | Pages: 50

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
LANDUW.ECNMISCH INSTITUUT DEN HAAG (Schev.) - VAN STLKWEG 29 - TELEFN NDERZEK NAAR DE KSTPRIJZEN VAN DE VRNAAMSTE LANDUWPRDUCTEN VAN HET GEMENGDE EDRIJF P DE ZANDGRNDEN VR HET JAAR 1951/1952.
Transcript
LANDUW.ECNMISCH INSTITUUT DEN HAAG (Schev.) - VAN STLKWEG 29 - TELEFN NDERZEK NAAR DE KSTPRIJZEN VAN DE VRNAAMSTE LANDUWPRDUCTEN VAN HET GEMENGDE EDRIJF P DE ZANDGRNDEN VR HET JAAR 1951/1952. Rapprt N. 159 Publicatie tegestaan, miti met duidelijk«brnvermelding. RapprtN159 NDERZEKNAAR DE KSTPRIJZEN VAN DE VRNAAMSTELANDUWPRDUCTEN VAN HETGEÏIEÏÏGDE EDRIJPPDE ZANDGRNDEN VRHETJAAR1951/52 Deinditrapprtverzameldegegevenszijn getetstaan het rdeel vaneencmmissievan Advies. DeCmmissie van Advies wasalsvlgtsamengesteld: Ir H.T.Tjallema (Vrzitter),Directeur van deakker-en Teidebuw, 'sgxavenbagej Ir A.H.Crijris, Rijkslandbuweneu.lQn't, Eindhven; Ir A.H. van Enckevrt, Landhlder, Sevenum (L)} DrIr H.J. Frankena,InspecteurTeide-enVederbuw, tfageningenj.j. Lansink, Landbuwer, Haaksbergen (0)j IrTh.C.J.M. Rijssenbeek,Directeurvan hetveeteeltrrezen, 's Gravenhage} J.77. van Tiggelen, Landbuwer, Rucphen (N). Ir H.Vredeling, AlgemeneNederlandseLandarbeidersbnd, Utrecht. DeCmmissievan Adviesverklaardezichmetdeinhudvan het rapprtte kunnen verenigen. Deverantwrdelijkheidvr de inhudberustuiteraard bij hetlandbuv-ecnmisch Instituut. INHUD Pag. 1. Del 2 2. Kathde 2 3. Resultaten 3 ijlageit verzichtvan debedrijfsresultatenverhetbekjaar 1 ei 1950 ~1i'ei vanenkelegrepen gemengde bedrijvenpdezandgrnden. 10 Eijlage II* De kstprijs van melk. 17 ijlage UilDe kstprijzen van devrnaamsteakkerbuwprducten: rgge, haveren vederaardappelen. 29 ijlageiv: De kstprijsvan varkensvlees. 35 ijlagevt De kstprijs vaneieren. 37 ijlagevittelichtingpdeberekeningvan dewaarschijnlijke rentabiliteitvrenkeletypen gemengdebedrijvenp dezandgrndenver hetjaar1951/ 's Gravenhage, September1951» Samengestelddrt IrC.'!. Hupkes IrJ.F. van Riemsdijk Se Directeur, 1 5 -'' - - ' (Dr.J. Erring) EL Hatberekenen van degenrmaliseerde kstprijzenc.f-lx erderij vr de vrnaamste landbuwprducten ende waarschijnlijkerentabiliteitvç-;..? enkele typen gemengde zandbedrijven vr bet jaar 1951/ METHDE innen bet gemengde zandbedrijf wrden meerdere prducten vrtgebracht. Indit rapprt zijnde kstprijzen van de vrnaamste prductenvan bet gemengde bedrijfpdezandgrnden berekend,nl'. melk, rgge, haver, vederaardappelen, varkensvlees eneieren«het uitgangspuntvr de berekening /van de kstprijs van melk vrmden de gegevensvan de bdrijfsbekhuding ver het jaar 1950/51 van enkels representatieve grepengemengde bedrijven. Uitgaande van de nacalculatie ver het jaar 1950/51 werd de waarschijnlijke kstprijs van melkvr het jaar 1951/52 berekend. en en ander is uitverig tegelicht in bijlage II. Vr de berekening van de kstprijzenvan de vrnaamste akkerbuwprducten - rgge, haver en vederaardappelen - ia de synthetischemethde van kstprijsberekeninggevlgd. Vr de vaststelling vande gemiddeld ndzakelijke heveelheid prductiemiddelen werd waar dit mgelijk wasgebruik gemaakt van debekhudgegvens«. Een uit\«-erigetelichting p dezecalculaties wrdt gegeven in bijlageiii«vr deberekening van de kstprijzen van varkensvleesen eieren is eveneens de synthetische methdevan kstprijsberekening gevlgd. De technische gegevens vr deze berekeningen zijnntleend aan de rapprten 16en 156 van het L.3.I«Pe kstprijsberekening van varkensvlees is vervat in bijlage I?5 die vr eieren inbijlagev. Als sluitstuk cp de kstprijsberekeningen perprduct werd tensltte een rentabiliteitsberekeningpgesteld vreen gemiddeld geme:-.gà bedrijf, vertegenwrdigend debedrijven in de grtteklasse van7-15 ha,cpde zandgrnden. Deseberekening betreffende de waarschijnlijke rentabiliteit vrhei- jaav 1951/52, maakt het mgelijk de verschillende kstprijzen te berdelen in hun verband binnen het gehele bedrijf. De rentabiliteitsbrfckening wrdt tegelicht in bijlage VI» - 3-3.RESULTATEN 1. ij deberdeling vande berekendekstprijzen dient men steeds in het g te huden, dat ereennderlinge samenhang bij de vrtbrenging vande verschillende prducten bestaat. Deze nderlinge samenhang maakthet ndzakelijk bij het uitveren van kstprijsberekeningen eenaantalkstenverdelingen tete passen, welke eenarbitrairkarakter dragen. Inditrapprt zijn deze kstenverdelingen znauwkeurig mgelijk uitgeverd,waardr de abslute hgte vande kstprijs z ged mgelijk is benaderd. Dit neemt echter niet weg, dat de inditrapprt berekende kstprijzen steedsals een z ged mgelijke benadering meten wrden gezien. De kstprijsberekening vanmelkis hfdzakelijkgebaseerd p gegevens vandebedrijfsbekhudingen, terwijl vr deverige prducteneensynthetische methde is gevlgd. Deze tegenstelling heeft dusbetrekking p de gevlgderekentechniekf de delstelling van beidemethdenis dezelfde, t.v. deberekening vande kstprijzenp vakkundig geleide bedrijvenndergemiddelde mstandigheden. Aan derentabiliteitsberckening,welkehet sluitstuk vrmt p de kstprijsberekening per prduct, kleeft niet hetbezwaar van arbitrairekstenverdelingen!in dezeberekeningen vallen de psten, welk betrekking hebbenphet interneverkeer' 1 nl. tegen elkander weg. 2. ij de kstprijs-en rentabiliteitsberekeningenzijn de arbeidsksten berekend drdemetbehulp van arbeidsnrmenbepaalde arbeidsbeheftete waarderen tegen het in dec.a..'s vastgestelde arbeidsln. De gehanteerde nrmen vrdebendigde heveelheid arbeid perdiersrt enper ha gewas zijnscherp gesteld. Een daarte ingesteld nderzek wes uit, dat de arbeidsksten in de praktijk gemiddeld 15$ bvende aan dehand vande arbeidsnrmen berekende ksten liggen. 3» In de berekeringnvrhet jaar 1951/52 werd deaan jngveeen varkens vervederde ndermelk gewaardeerd tegenf. 5 50 per 100 kg. Dit is de vederwaarde van de ndermelk in vergelijking methet huidige prijsniveau vandierlijk eiwit. Wanneer een prijs van f.,50 per 100 kg was aangehuden, zuden de ksten en de kstprijzenmetde vlgendebedragen verlaagd wrden. 5 - Mslkî Kstenper ha Kstprijs per3 5 kg vet Friesland,de Wuden f.6,- f.0,11 verijsel 5,- 0,11.Nrdbrabant7-10 ha 2,- 0,05.Nrdbrabant10-15 ha 2,- 0,05 Varkensvlees«1.acnvarkens (90 kg) a.bij aanvullingmetaardappelenf.0,05p r kggeslachtgewicht b.bijaanvullingmet granenf.0,03perkggeslacht gewicht 2. Zwaard er e varkens (10 leg) a.bij aanvullingmetaardappelenf.0,01 per kggeslahtgewicht b.b.lj aanvullingmet granen nihil.deresultaten vande kstprijsberekeningenperprducten de uitgeverderentabfliteitsberekeningenzijnsamengevatin de vlgendestaten. Staat Ageefteenverzichtvande vrhetjaar1951/52 berekende kstprijzenvan melk. Staat geefteenverzichtvande vrhetjaar1951/52 berekende kstprijzenvanakkerbuwprducten. Staat C gaeft een verzichtvan de berekende-kstprijzen van varkensvlees, waarbijnderscheidis gemaakttussen varkens meteeneindgevdchtvanrespectievelijk 90 kgen10 kg. Staat D geeft ean verzicht vande kstprijsberekening van eieren. Staat E geeftenverzichtvan dst^aarschijnlijke rentabiliteit vanenkeletypen gemengde bedrijvenp dezandgrnden vr htjaar 1951/52. - 5 - Staat A Vrcalculatie 1951/52 KSTPRIJSEREKENING MELK VR GEMENGDEZANDEDRIJVEN verzicht van de gedetailleerde ksten enpbrengsten per ha grasland en vedergewassen ende waarschijnlijke kstprijzenper 100 kgmelk en per 3,5 kg raelkvet vr het jaarnvember Nvember Friesland de Wuden verijsel 0»Nrdbrab ha JTrdbrab, ha 1.Arbeidsksten 2»Veeveder 3,Meststffen :,Pacht 5 # Katen werktuigen 6.Rente levende inventaris 7.Ziektebestrijding en dek«gelden 8,verige ksten 9,Heffingen p de afgelev. melk 527,- 337,- 162,- 83,- 71,- 6,- 25,- 1,- 7,- 5.,- 312,- 153,- 61,- 68,- 61,- 26,- 7,- 6,- 97,- 325,- 165,- 51,- 51,- 61,- 25,- 63,- 6,- 51,- 297,- 156,- 58,- 53,- 58,- 20,- 55,- 6,- rut-ksten per ha 1317,- 123,- 12,- 115,- Aftrekpsten«10.mzet en aanwas rundvee 11,Paardeksten vr neven-' bedrijven 12*Stalmest vr marktbare gewassen 13.iverse pbrengsten 307,- 7,-!! t 18,- 331,- 28,- 1,- 15,- 297,- 77,- 2,- 30,-. 278,- 71,- 25,- 28,- Ttaal aftrek 332,- 388,- 28,- 02,- Nett-ksten per ha 985,-! 86,- 816,- 752,- '1.Melkprductie per ha 15.Aantal melkkeien per ha 16,Melkprductie per ke 17.Gemiddeld vetgehalte l8,melkvetprductie per ha 78 kg 1, kg 3,97/= 189,8kg 235 kg 1, kg 3,65f 15,5kg I8 kg 1, kg 3,59^ 150,1kg 395 kg 1,0 38 kg 3,67$ 15,kg 19.Kstprijs per 100 kg meli 20,Kstprijs per 3,5 kg I melkvet : f.20,60 18,20 f,20,00 19,20 f,19,50 19,00 f.19, ,20 ( L.E.I, 25 - 6 - Staat Vrcalculatie1951/52 KSTPRIJSEREKENING VAN AKKIRUWPRUCTEF verzicht van de-ksten npbrengstenper haen de kstprijzen per100 kgvan devrnaamsteakkerbuwprductenp het gemengdezandbedrijf Rgge Haver Vederaardappel en 1.Arbeidsksten 2.Paardeksten 227,- 88,- 232,- 88,- 618,- 108,- 3 Werktuigksten.Ksten lndrsenenlnspreien 5.Zaaizaaden ptged 6.emesting: a.stikstf b.fsfrzuur c.kali d,diverse kunstmeststffen 57,- 9,- 56,- 7,- 3, 18,- '6,- 57,- 9,-,- 7,- 38,- 25,- 6,- 57,- 60,- 270,- 78,- 51,- 2,- 6,- 7.Pacht - e.stalmest 8.R«nt«mlpendkapitaal 9.Dekstr 10.Diverse ksten - 85,- 39,- 25,- 20,- 85,- 58,- 25»- - 20,- 85,- 58,- 25,- 13,- 20,- rut-ksten per ha Af*pbrengstbijprductenper ha 751,- 125,- 77,- 100,- 191,- - Nett-kstenper ha 626,- 67,- 191,- pbrengsthfdprductin kgper ha 2700 kg.2800 kg kg 1^ Kstprijs per100 kg f.23,20 f.2,10 f. 5,50 1 0 pbrengst veldgems 5 Staat C Vrcalculatie 1951/52 KSa-r-miJSESEKENir 7A1T VAKEH3VLE33 1^ verzicht van d ksten van varkensvlees bij het masten van varkens tt ryg t « 90 en I0 leg en bij aar.vu3.lin3 van het p ttrljsintf verstrekte veder resp, rast aardappelen en granen«(c-óbasserd p eigen cpfck van bigben) - Exndgüivic ht 90 kg Aanvulling mat Aardappelen Granen Eindgevri cht 10 kg Aam-uil ing met Aardappel en Granen 1.Kstprijs big 2. Vederktn 3.Stalling en inventaris ' 2}»Sxri;3el 5.Uitvalrisic + vccarteksten Ô.RbV.tû 7»AflevQ3f5rgsksten en cmmissieln 8.Arbeidsksten 28,90 93, 2 1,60 3,85,30 1,1,25 9,95 28,90 91,96 1,55 3,75,10 1,35,25 9,60 28,90 158,70 2,0 7,35 6,0 3,10 6,55 1,90 28,90 159,70 2,30 6,80 6,10 2,98 6,55 1,20 rutt/'k-jaten pei- tnastvarkc-n 9«Af: baarde geprduceerde meat 17,88,85 15,6,75 228,- 8,50 227,53 8,30 Hett-krften per raestvarken 10.Kcud geslacht gewicht in kg '11.Kstprijs per kg kud ge al acht gewicht 13,- 68,5 kg f.2,09 11,- 68,5 kg f,2,06 220,- 111,3kg f.1,98 219,- 111,3kg f.1,97 1) DeCrail e aie van Advies achttehetttènselijk dat een nieuw nderzek wrdt ingesteld naar devederverbruiksnjmien vr varkens} een dealder cmmissi was vanmening dat metname het vederverbruik bijaanranding vanaardappels inde berekening ttte ngunstige resultatenleidt t..v. demeelrantscenen. 2), Keten' gebaseerd p en pachtbedri jf. 5 - 8 - Staat D Vrcalculatie 1951/52. KSTPRIJSEREKENING VAN CHSUMPTIE-EIEREN verzichtvande kstenen depbrengstenper100 hennenen dekstprijspercnsumptie-eivrhet jaar1951/52 Ras: Witte Leghrn ' * ' Kstenper100 hennenin gld 1.Arbeidsksten 2.Vederksten 3.Aankpééndagskuikens (incl. heffing).ksten huisvesting, uitlpen materiaal 5.Rente pluimvee 6.verige ksten rut-kstenper100 hennen 7.Verkp uitgevallen hennen Nett-kstenper100 hennen 399,- 175,- 86,- 110,- 28,- 5,- 213,- 1,- 2269,- 8.Eiprductie per100 hennen Kstprijs percnsumptie-ei 13,0 et 5 9 - Staat E Vrcalculatie1951/52 RENTAILITEITS0VE3ZICHTGEMENGDEZANEDRIJVEN Grtteklasse 7-15 ha Gemiddeldebedrijfsgrtte 10 ha Friesland de Wuden verijsel.nrdbrabant Grndgebruikin ha a,l3arktbaregcv :-.esen b Vederbieten c,grasland Ttaal cultuurgrnd 0,90 ha 0,15» 8,95 10,- M 2,60ha 0,30 7,10» 10,-»,60ha 0,35 5,05 10,- «d.nagewassen 0,5 1,20 2,-» Veestapel per gemiddeld bedrijf a. Melkkeien b.zeugen c. Af geleverde mestvarkens d t Leghennen 11, ,5 1, Resultatenper ha cultuurgrnd a t 0pbrengstenperha cult. gr. b.ksten » HU c,nett-verscht p.ha cult.gr. d r Arbeidsksten e,arbeidsinkmen ; ' Resultaten per gemiddeld bedrijf en per vlwaardige arbeidskracht a,arbeidsinkmenpergem,bedr r van 10 ha beaantalvlwaardige arbkr. per 10 ha. 1.Vlgensde gebruikte arbeidsnrmen 2,Vlgensde bekh 0 cijfers ver 1950/51 c»inkmen per vlw.arb.kracht 1.ij een bezetting vlgen3 de arbeidsnrmen 2.ijde werkelijke gemiddelde arbeidsbezetting 1,53 1,79 f.5590,- f»3650,- 3120,- 1,58 1,96 f.5910,- f.370,- 302,- 1,50 1,66 f.6020,- f.010,- 3630,- Ter vergelijking: Inkmen per vlwaardige arb.kr.in lndienst (Vlgens dec.a..'s 1951/52, incl.scialelasten) f.3560,- f.3520,- f.3360,- Verkpprijzen vandevrnaamste prducten a.kelkper 100 kgmet3,5$ vet b,varkensvleesper kggesi.gew. c.eierenper 100stuks d,rggeper 100 kg e,haverper 100 kg 17,50» 2,1 -13,- 29,25 27,25 17,50 2,1 M 13,- 29,25 27,25 17,50 2,1 13,- 29,25 27,25 Invled van een prijswijz.phet inkmenper gem. bedrijf van: a.melkf, 1,-per 100 kgmet 3»5$ vet b^varkensvleesf.0,10 per kg geslacht gewicht c.eieren f.1,-per 100stuks f. 8,- 103,-» - ~» f. 328,- 17,- 193,- f. 20,-» 187,- 175,- L * E, I, ijlage I VERZICHT VAN DE EDRIJFSRESULTATEN VER HET EKJAAR 1 MEI MEI 1951 VAN ENKELE GREPEN GEMEMJDE EDRIJVEN P DE ZANDGRNDEN Inleiding Vande gemengde zandbedrijven, welke verhetbekjaar 1950/51 bij het bedrijfsecnmisch nderzek waren ingeschakeld, zijn in verleg met de Rijkslandbuwcnsulenten in de verschillende gebieden grepen vanbedrijven gevrmd, welke kunnen wrden geachthet betrkkengebied en debetrkkengrtteklasse behrlijk te vertegenwrdigen t.a.v. bedrijfstype en-mstandigheden.deze grepen vanbedrijven hebben het materiaalgeleverd vrdeberekening van de kstprijs vanmelk p degemengde zandbedrijven vr het jaar I950/5L Innderstaande tabelwrdt eenverzicht gegeven van deligging, het aantal bedrijvenper grep,de grtteklasse,degemiddelde bedrijfsgrtte enhet percentage buwland in prcenten van de ppervlakte cultuurgrnd vande bij het nderzekbetrkken bedrijven Aantal Grtte- Gmidd, Percent, bedrijven klasse bedr.gr. buwland Priesland, de Wuden ha 9,9 ha 12$ verijsel 9,5 28$ st Nrdbrabant 8, 51$ st Nrdbrabant » 11,6» 8$ De bedrijfsresultaten,bekjaar 1950/51 a. Rentabiliteit pergemiddeld bedrijf In tabel 1 wrdt, vr hetbekjaar 1950/51» aandehand van de indelingnaar het grndgebruik,deprcentuele samenstelling van hetbuwplan en de gemiddeld aanwezige veestapel,een indruk gegeven vande aardderbedrijver., welke inhet jaar 1950/51 zijn nderzcht. In tabel 2 vlgt, kvrhet jaar 1950/51» engedetailleerd verzicht van de ksten en de pbrengsten per gemiddeld bedrijf, uitgedrukt per ha cultuurgrnd. Ten einde eenz juist mgelijk beeld te geven vande bedrijfsresultaten, zijn hiervr verschillende kengetallen berekend, 1, Het nett verscht per ha cultuurgrnd, als verschil tussen pbrengsten en ksten. Vr deberekening vàn dit kengetal, dat dewinstgevendheid aangeeft,isnder de ksten een bedrag pgenmenvr de in het bedrijf aangewende arbeid vanber en gezinsleden.deze arbeid is gewaardeerd tegendegeldende lnen vcr betaaldearbeidskrachten, vermeerderd methetgebruikelijkepercentage sciale lasten. 2 Het arbeidsinkmen per ha cultuurgrnd en per gemiddeld bedrijf. Iet' arbeidsinkmen mvathet~nett verscht, vermeerderd met de inrekening gebrachte arbeidsksten.ditkengetal geeft dus aanhet inkmen van alle arbeidskrachten, die in het bedrijf hebben gewerkt. 5 ' Het arbeidsinkmen per vlwaardige manlijke arbeidskracht. Ditkengetal maakt het mgelijk een vergelijking te trekken tussen het inkmen per vlwaardige manlijke arbeidskracht respectievelijkverkregen dr het uitefenen van een landbuwbedrijf pde zandgrnden enerzijdsen dr het verrichten van landarbeid in 1 n dienstanc.3rsi jds«vrde berekening van dit kengetal zijn alle arbeidskrachten, diein het bedrijfhebben gewerkt, herleid tt vlwassenmanlijke arbeidskrachten«deze herleiding geschieddeaan de hand van de in-dec.a..'s vastgesteldeverhuding van de arbeidslnenvr de verschillende arbeidskrachten. Men zu het aantal vlwaardige arbeidskrachtenper gemiddeld bedrijf dus k kunnennemen het gemiddeld aantal lnjaren van vlwassen mannelijke arbeidskrachten. Inde tabellen 3en zijndezelfdegegevens pgenmen ver het vrafgaande bekjaar 1 Mei199-1 Mei1950«Nacalculatie 1950/51 VERZICHT VAN HET GRNDGERUIK, DE SAMENSTELLING VAN HET UWPLAN EN DE PER GEMIDDELDEDRIJF AANWEZIGE VEESTAPEL VAN ENKELE GREPEN GEMENGDE EDRIJVEN PDE. ZANDGRNDEN ekjaar 1 Mei Mei1951 Tabel 1 Gebieden Priesland De Wuden verijsel.nrdbrabant 7-10 ha.nrdbrabant ha Aantal bedrijven I,Grndgebruik in ha a,marktcare gewassent 1.Rgge 2»Haver 3. Aardappel en»verige gewassen Subttaal marktbare gewassen 21 0,30 0,20 0,0 ~Ö ,00 0,70 0,70-2,0 26 1,50 1,20 0,70 0,60, ,90 1,60 0,80 0,90 5,20 b.vedergewassen! 5.Vederbieten 6.Grasland 0,15 8,85 0,30 6,80 0,30,10 0,0 6,00 Subttaal vedergewassen 9,00 7,10,0 6,0 Ttaal ppervlakte cultuurgrnd 9,90 9,50 8,0 11,60 'c.nagewassen 0,5 1,20 1,80 2,20 II.Samej3sJ^JJ.n^bwpJ._anJ.n ^ a. Granen b. Aardappelen c,ieten d.verige gewassen 8% 38% 1% 63% 26% 11% - 67% 16% 7% 10% 68% 1% 8% 10% Ttaal buwland e^nagewassen 100% 3% 100% % 100% 2% 100% 39% III.Veestapel per gemiddeld bedri jf a.aantal stuks rundvee$ 1.Melkkeien 2. Pinken 3. Kalveren b a Aantal fkzeugen c.aantal afgeleverde mestvarken3 d,aantal leghennen 11,1 3,6 3,8 1, ,5 3,3 3,5 2, ,5 2,3 2,2 2,3 20 I5 7,2 3,1 2,9 2, Nacalculatie1950/51 Tabel 2.VERZICHT VANDE KSTENENDE PRENGSTENVR HIT GESELE EDRIJF, UITGEDRUKT PEE HACULTUURGRND, VANENKELE GREPEN GEMENGDE EDRIJVENPDE ZANDGRNDEN ekjaar 1 Mei Mei1951 Gebieden Aantal b edri j ven Gemiddeld aantal ha cultuurgr. I»pbrengsten per ha cultuurgrnd a.pbrengst melk b.azet en aanwas rundvee c.mzet en aanwas varkens d.pbrengst eieren en pluimvee e,verkp marktbare gewassen f.diverse pbrengsten Ttaal per ha II,Ksten per ha cultuurgrnd g» Arb ei dsk s ten h.aangekcht veeveder i«kunstmeststffen j,pacht k.werktuigksten 1,verige ksten Ttaal per ha III«edrijfsresultaten per ha cultuurgrnd 1 . Nett verscht per ha 2«Arbeidsksten per ha 3.Arbeidsinkmen per ha IV.Arbeidsinkmen per gemidd. bedrijf en per vlwaardige êrbeidskraht 1. Arbeidsinkm en per gemidd. bedrijf 2»Aantal vlwaardige arbt krachten per 10 ha cult. grnd (vlgens de bekhudc^'fera ver 1950/51 ) 3.Arbeidsinkmen per vlw. arbeidskracht Prieaïand De Wuden 21 9,9 ha 1,79 878,- 26,- 252,- 39»- 39,- 22,- 176,- 593,- 399,- 139, ,- 159,- 1,- 32,- 593,- f.6190,- f.390,- verij sel 21 9,5 ha 1,96 565,- 226,- 30,- 297,- 58,- 16,- 1592,- 63,- 55,- 138,- 72,- 71,- 16,- 1633,- y.1,- 63,- 502,- f 5720,- f.3070,- 0«Nrdbrabant 7-10 ha 26 8, ha 11,- 153,- 511»- 310,- 13,- 32,~ 1551*- 526,- 08,- 129,- 63, 62,- 168,- 1356,- 195»- r l&jeji \ 721,-. 1,69 f.6060,- f.270,- 1.Nrdbrabant ha 27 11,6 ha 1,63 11,- 150,- 368,- 187,- 115,- 7,- 1278,- 508,- 267,- 120,- 66,- 55,- 1,- 1160,- 118, ,- f.7260,- f.380,- Ter vergelijking» Inkmen per vlwaardige arb. kracht in lndienst (Vlgens de ..A.0. 1 s vr 1950/51} in l» Sciale lasten) f.3305,- f.3275,- f.3115,- f.3115,- 5 Nacalculatie 199/50 VERZICHT VAN HETGRNDGERUIK,DESAMENSTELLINGVAN HETUWPLAN ENDE PERGEMIDDELD EDRIJFAANWEZIGE VEESTAPEL VANENKELE GREPEN GEMENGDEEDRIJVENPDE ZANDGRNDEN ekjaar 1 Mei199-1 Mei1950 Tatel 3 Gebieden Friesland De Wuden st verzij sel 1.Nrdbrabant 7-10 ha.nrdbrabant ha Aantal'. bedrijven I.Grndgebruik in ha a.marktbare gewassen 1.Rgge 2.Haver 3.Aardappelen.verige gewassen Subttaal marktbare gewassen b.vedergewassen 5.Vederbieten 6.Grasland Subttaal vedergewassen Ttaal ppervlakte uituurgr. CtNagewassen II.Samenstelling buwplan in $ a.granen b.aardappelen c. ieten d.verige gewassen Ttaal buwland e.nagewassen III,Veestapel per gemiddeld bedri jf a*aantal stuks rundvee* 1.Melkkeien 2.Pinken 3.Kalveren b.aantal fkzeugen, c.aantal afgeleverde mestvarkens d.aantal leghennen 0,30 } -. 0,30 0,30-0,90 0,15» 7,75 ' 7,90 ' 8,80 ' 0,30» 57$ 29$ 1$ ÏÖÖ$ 29$ 8,6 2,9 3, 1, ,25 ha J 0,75 0,05 2,75 - : 0,25 r 6,60» 6,85 9,60 1,30 ' 65$ 25$ 8$ 2% 100$ 3$ 7,8 2,7 3,5 2, ,50 ha 1,30 0,55 0,65,00 0,35 ,35 ',70» 8,70 1,65 69$ 13$ 8$ 10$ 100$ 38$ 5,9 2,2 2, 2, ,10 h«1,60 0,70» 1,00 ' 5,0 * 0,0» 5,90» 6,30 ' 11,70 ' 2,10 ' 72$ 12$ 7$ 9$ 100$ 36$ 6,9 2,8 3, 2, -1- Nacalculatie 199/50 Tabel VERZICHT VAND KSTEN ENDPRENGSTENVR HET GEHELE EDRIJP UITGEDRUKT PEE HACULTUURGRND, VAN ENKELE GREPEN GEMENGDE EDRIJVENP DE ZANDGRNDEN ekjaar 1 Mei199-1 Mei1950 Gebieden Aantal»r: bedrijven Gemiddeld aantal ha cultuurgr. I.pbrengsten per ba ult.^r. a»pbrengst melk b.mzet en aanwas rundvee 0.mzet en aanwas varkens de pbrengst eieren en pluimvee e*verkp marktbare gewassen f»diverse pbrengsten Ttaal per ha
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks