Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Landinrichting Staphorst

Category:

Retail

Publish on:

Views: 4 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Landinrichting Staphorst Informatiebrochure wenszitting Uitvoeringscommissie Staphorst Mei Landinrichting Staphorst Informatiebrochure wenszitting Informatie over de wenszitting en het vervolgtraject
Transcript
Landinrichting Staphorst Informatiebrochure wenszitting Uitvoeringscommissie Staphorst Mei 2013 Landinrichting Staphorst Informatiebrochure wenszitting Informatie over de wenszitting en het vervolgtraject voor de landinrichting Staphorst Uitgave: Uitvoeringscommissie Staphorst P/a Dienst Landelijk Gebied (secretariaat landinrichting Staphorst) Postbus GB Zwolle 4 Informatiebrochure wenszitting Informatiebrochure wenszitting 5 Inhoud 1. Inleiding Leeswijzer 8 2. Algemene informatie Inrichtingsplan Staphorst Herverkavelingsprocedure Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten herverkaveling Staphorst Randvoorwaarden voor de toedeling Uitgangspunten voor ruil en toedeling Grondverwerving en bestemming Bodemgeschiktheidsklassenkaart (ruilklassenkaart) De wenszitting Voor wie is de wenszitting? Wat gebeurt er op de wenszitting Het plan van toedeling Opstellen plan van toedeling Over- en onderbedeling Peildatum Pacht Het ter inzage leggen van het ontwerp-ruilplan Behandeling zienswijzen en vaststelling ruilplan Overige onderwerpen Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) Uitvoering van werken en eigendom, beheer en onderhoud Meldingsplicht particuliere werkzaamheden 19 Nadere informatie 19 Bijlagen Bijlage 1: Begrippenlijst 21 Bijlage 2: Uitgangspunten herverkaveling voor de landinrichting Staphorst 22 Bijlage 3: Toelichting op de ruilklassenkaart 25 Los bijgevoegd: ruilklassenkaart 6 Informatiebrochure wenszitting Informatiebrochure wenszitting 7 Woord van de voorzitter Nu het inrichtingsplan voor de landinrichting Staphorst door Gedeputeerde Staten van Overijssel is vastgesteld, is het tijd om een start te maken met het verkavelingsproces. Voor het gebied is nu een belangrijk moment aangebroken. Vanaf maandag 17 juni tot en met vrijdag 5 juli 2013 zijn er gedurende drie aaneengesloten weken wenszittingen. Hierop kunnen alle rechthebbenden hun wensen voor een nieuwe toedeling van gronden kenbaar maken. Deze wensen zijn van belang om tot een goed plan van toedeling te komen. Voor de wenszitting ontvangt u binnenkort een persoonlijke uitnodiging. In deze brochure vindt u alle informatie over de wenszitting en het plan van toedeling. Ik raad u aan deze informatie goed te bestuderen. Het is in uw eigen belang dat u zich terdege voorbereid op de toekomstige toedeling. Hoe zorgvuldiger u uw wensen formuleert, des te beter de Uitvoeringscommissie deze kan gebruiken bij het maken van het plan van toedeling. Wellicht is het ook verstandig om deze brochure als naslagwerk te bewaren. Dan kunt u er later in het proces van de herverkaveling nog eens op terug grijpen. Ter voorbereiding van de wenszittingen nodig ik u, namens de Uitvoeringscommissie, uit voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten. In bijgaande brief is aangegeven op welke avond u bent uitgenodigd. De voorlichting vindt plaats in het gemeentehuis van Staphorst. Daar krijgt u een toelichting en kunt u algemene vragen stellen over de wenszitting en over het verdere verloop van het verkavelingsproces. De Uitvoeringscommissie doet het werk met steun van twee organisaties die veel kennis en ervaring hebben van herverkavelingsprojecten: Kadaster en Dienst Landelijk Gebied. Medewerkers van deze organisaties kunt u tegenkomen op de voorlichtingsbijeenkomsten en op de wenszittingen. Ook de leden van de Verkavelingscommissie zullen hierbij aanwezig zijn. Namens de Uitvoeringscommissie Staphorst wens ik u veel succes toe met de voorbereidingen en hoop u te ontmoeten op één van de voorlichtingsbijeenkomsten of tijdens de wenszittingen. J.D. Alssema, voorzitter Uitvoeringscommissie Staphorst 8 Informatiebrochure wenszitting 1. Inleiding Voor u ligt de brochure met informatie over de wenszitting en de stappen voor het maken van het plan van toedeling van de landinrichting Staphorst. Deze wenszitting start op maandag 17 juni en duurt drie weken, tot en met vrijdag 5 juli De voorlichting hierover wordt gehouden op verschillende avonden begin juni (zie de bijgaande brief voor de avond dat u bent uitgenodigd) vanaf uur in het gemeentehuis van Staphorst. Op 2 april 2013 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel het inrichtingsplan Staphorst vastgesteld. In het inrichtingsplan zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen, waaronder het doorlopen van een wettelijk herverkavelingsproces. De rechtspositie van de individuele eigenaren is in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) geregeld. Bij het opstellen van het plan van toedeling heeft de Uitvoeringscommissie te maken met een aantal regels en uitgangspunten waaraan zij zich moet houden. Deze staan, samen met het proces van de herverkaveling, beschreven in deze brochure. Deze brochure vormt een handig naslagwerk. De Uitvoeringscommissie raadt u daarom aan deze brochure te bewaren. 1.1 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt algemene informatie gegeven over de landinrichting Staphorst en wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe het proces van de herverkaveling er uit ziet. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten beschreven die de basis vormen voor het op te stellen plan van toedeling. Hoofdstuk 4 gaat uitgebreid in op de te houden wenszittingen. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe het opstellen van het plan van toedeling in zijn werk gaat. In hoofdstuk 6 komen overige relevante onderwerpen aan de orde, zoals de Lijst der Geldelijke Regelingen. Informatiebrochure wenszitting 9 2. Algemene informatie 2.1 Inrichtingsplan Staphorst Het gebied van de landinrichting Staphorst is ca ha groot, waarvan ca ha uit cultuurgrond bestaat. Het dorp Staphorst en de kernen IJhorst en Punthorst liggen in het plangebied, maar buiten de blokgrens. De lintbebouwing van Staphorst ligt wél binnen de blokgrens. Het gebied wordt doorsneden door de Rijksweg A28/A32, de spoorlijn Zwolle-Meppel en de Hoogeveensche Vaart. Aan de noord- en noordwestzijde wordt het plangebied grotendeels begrensd door de gemeentegrens van Staphorst en aan de zuidzijde grotendeels door de grens van de voormalige ruilverkaveling Rouveen. De noordgrens langs de Reest is tevens de provinciegrens. De kavels aan de zuidzijde van de Reest zijn geheel opgenomen in het blok. Als oostgrens is niet de gemeentegrens aangehouden, maar een aantal perceelsstroken op grondgebied van Hardenberg, omdat veel agrariërs uit Staphorst daar ook grond hebben liggen. Waterstaatkundig valt het landinrichtingsgebied binnen het beheergebied van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Enkele gebieden hebben een speciale status (gearceerd op onderstaand kaartje); dit zijn gebieden die in de gemeentelijke structuurvisie zijn aangeduid voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen buiten de landbouw. De structuurvisie is nog in de ontwerpfase. Hoewel dit nog geen vastgesteld beleid is, heeft de gemeente aangegeven dat deze gebieden toekomstige verwachtingswaarde kunnen krijgen. De speciale status van deze vier gebieden bestaat eruit dat er alleen percelen uit dat gebied kunnen worden geruild als de eigenaren tijdens de wenszittingen aangeven dat zij dat zelf willen. Uitgangspunt voor het op te stellen plan van toedeling vormt het op 2 april 2013 vastgestelde inrichtingsplan Staphorst. De uitvoering van het inrichtingsplan vindt plaats onder de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Vanaf 1 januari 2007 is deze wet van kracht voor de inrichting van het landelijk gebied. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied. Gedeputeerde Staten hebben op 2 april 2013 de Uitvoeringscommissie Staphorst benoemd, als opvolger van de bestuurscommissie Staphorst. De Uitvoeringscommissie heeft tot taak het inrichtingsplan uit te voeren krachtens delegatie van Gedeputeerde Staten. In het inrichtingsplan zijn de volgende uitvoeringsmaatregelen opgenomen waarvoor grond (oppervlakte) nodig is: - Verbeteren ruimtelijke structuur grondgebonden land bouw, ha. Voor een goede toedeling aan bedrijven langs de Streek, is het uitplaatsen van twee bedrijven gewenst. Vanuit het project zijn er echter geen middelen om dit te subsidiëren. Uitplaatsing zal daarom op eigen initiatief en kosten van een bedrijfseigenaar moeten plaatsvinden. - Vrijruilen percelen voor realisatie van ca. 4 ha waterberging bij Punthorst. Daarnaast worden stroken toegewezen (via korting geregeld in inrichtingsplan, Wilg, art. 56 lid 1a) van gemiddeld 2 meter breed langs ca. 17,5 kilometer waterlopen (ca. 4,2 ha) voor een robuustere inrichting van 10 Informatiebrochure wenszitting het watersysteem. Waterschap Groot Salland voert zelf de werkzaamheden uit en heeft hiervoor financiële middelen gereserveerd; - Aanpassen waterhuishouding (indien mogelijk), zodat GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) natuur gerealiseerd kan worden op laaggelegen natuurgronden in de Vledders en Leijer hooilanden en in het Reestdal. Dit kan alleen indien hiervoor voldoende natuurgrond op laaggelegen percelen kan worden vrijgemaakt. Waterschap Reest en Wieden voert zelf de werkzaamheden uit en heeft hiervoor financiële middelen gereserveerd; - Toewijzen (via korting geregeld in inrichtingsplan, Wilg, art. 56 lid 1a) van stroken van 3,5 meter breed langs de J.B. Kanlaan aan de gemeente Staphorst om ruimte te maken voor een vrijliggend fietspad van 4 kilometer lengte (1,4 ha). De gemeente voert zelf de werkzaamheden uit en heeft hiervoor financiële middelen gereserveerd. Vanaf 2014 wordt het huidige systeem van de Europese landbouwsteun (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, GLB) ingrijpend gewijzigd. In maart 2013 heeft het Europees parlement afgesproken welke uitgangspunten er voor het nieuwe GLB gaan gelden. Met die uitgangspunten zal er nu worden onderhandeld met de Europese lidstaten. Daarna zal er definitieve duidelijkheid zijn over het GLB. Belangrijkste aspect van het nieuwe GLB voor de herverkaveling Staphorst is het behoud van permanent grasland (en dus niet om kunnen zetten naar maïsland als grasland langer dan 5 jaar als zodanig is gebruikt in 2014). Dit betekent dat in het plan van toedeling rekening gehouden moet worden met een even grote toedeling per rechthebbende aan maïsland (of niet-permanent grasland) als de inbreng van maïsland. Ten behoeve van het verkavelingsproces wordt binnen de landinrichting Staphorst minimaal 60 ha grond verworven door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), in opdracht van de Uitvoeringscommissie. Deze grond wordt ingezet als landmeterhectares bij de herverkaveling. Landmeterhectares zijn gronden die bij het maken van het ruilplan gebruikt kunnen worden, zodat de toedeling afgestemd kan worden op de aanwezige topografische grenzen zoals sloten (over- en onderbedeling). Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten om een aantal extra percelen in het Reestdal en in de Vledders en Leijer hooilanden op te nemen in de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Over de begrenzing van de betreffende onderdelen van het Reestdal en de Vledders en Leijer hooilanden vindt in juli 2013 besluitvorming plaats door Provinciale Staten van Overijssel. Gedeputeerde Staten hebben, vooruitlopend op de besluitvorming door Provinciale Staten, de Uitvoeringscommissie opdracht gegeven om een planwijziging voor te bereiden. In deze planwijziging dient het vrijruilen van deze extra natuurpercelen als doel te worden opgenomen. Gedeputeerde Staten zal de planwijziging pas vaststellen als Provinciale Staten akkoord is met de voorgestelde herijking van de EHS. Indien dit consequenties heeft voor uw situatie en wensen, wordt in de wenszitting hierover met u gesproken. Er is dan een kaart aanwezig waarop de te begrenzen nieuwe natuur staat aangegeven Herverkavelingsprocedure Om het plan van toedeling (ruilplan) op te kunnen stellen moet er een wettelijk vastgelegde procedure worden gevolgd (zie figuur 1). Op de afzonderlijke procedurestappen wordt in de volgende hoofdstukken ingegaan; hiernaast geven we een overzicht van de totale procedure. Figuur 1: Schema herverkavelingsprocedure De procedure begint met het vaststellen van de uitgangspunten voor de herverkaveling en de bodemgeschiktheidsklassenkaart, ook wel ruilklassenkaart genoemd. Deze zijn door de Uitvoeringscommissie op 24 april 2013 vastgesteld. Daarop volgt de wenszitting, waar alle betrokkenen hun wensen ten aanzien van de uiteindelijke toedeling kenbaar kunnen maken aan de Uitvoeringscommissie. Na de wenszitting wordt vervolgens het ontwerp-ruilplan opgesteld, waarbij de Uitvoeringscommissie nauw samenwerkt met het Kadaster en Dienst Landelijk Gebied (DLG). Informatiebrochure wenszitting 11 Dit ontwerp-ruilplan bevat 2 onderdelen: de lijst van rechthebbenden en het plan van toedeling. Zodra het ruilplan in ontwerp gereed is, wordt het ter inzage gelegd. Tegen het ter inzage gelegde ontwerp-ruilplan kunnen zienswijzen worden ingediend. Na behandeling van de ingediende zienswijzen wordt het ruilplan door de Uitvoeringscommissie vastgesteld. Tegen dit besluit kan, door middel van een verzoekschrift, beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Tegen het vonnis van de rechtbank is cassatie mogelijk. Nadat het laatste vonnis, respectievelijk arrest, is gewezen door de rechtbank of Raad van State, is het ruilplan onherroepelijk geworden en kan de akte van toedeling worden opgemaakt door de notaris. Na het ruilplan volgt de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Hierbij worden de lasten voor de gezamenlijke eigenaren verdeeld naar de mate van het nut dat iedereen heeft gehad van de herverkaveling. Ook kunnen verrekeningen worden opgenomen van zaken met waarde tussen belanghebbenden. Ook over- en onderbedelingen worden verrekend in deze lijst. Over- en onderbedeling van meer dan 5% wordt omstreeks de datum van de aktepassering afgerekend. In het schema hiernaast is de globale planning van de verschillende processtappen opgenomen. Planning herverkavelingsprocedurs Staphorst 24 april 2013 Vaststellen uitgangspunten herverkaveling en bodemgeschiktheidklassenkaart (ruilklassenkaart) 3, 6 en 12 juni 2013 Voorlichtingsavonden 17 juni t/m 5 juli 2013 Wenszittingen juli januari 2014 Opstellen ontwerp-ruilplan april juni 2014 Terinzagelegging ontwerp-ruilplan juni februari 2015 Verwerken zienswijzen maart 2015 Vaststellen definitief ruilplan Verwerken beroepschriften (rechtapril oktober 2015 bank) Kavelovergang (tenzij onmogelijk 1 februari 2016 door cassatieverzoeken) oktober 2015 Verwerken cassatieverzoeken (Raad september 2016 van State) Uitzetten kavelgrenzen en aktepas2016 sering 2e helft 2016 Lijst der Gelelijke Regelingen 2e helft 2018 12 Informatiebrochure wenszitting 3. Uitgangspunten en randvoorwaarden Voordat met het ruilen van grond wordt begonnen, is het van belang dat de spelregels goed worden vastgelegd. Op basis van het op 2 april 2013 vastgestelde inrichtingsplan Staphorst en met in acht neming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving heeft de Uitvoeringscommissie uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld. In het inrichtingsplan Staphorst is aangegeven dat er gronden worden gekort voor het fietspad langs de J.B. Kanlaan en dat stroken langs een aantal waterlopen worden gekort ten behoeve van het verduurzamen van het watersysteem. Tevens is het eigendom van enkele waterlopen door korting overgegaan naar het waterschap. De herverkaveling vindt plaats onder de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Tevens zijn het Koninklijke Besluit inrichting landelijk gebied en de ministeriële Regeling inrichting landelijk gebied van toepassing. De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn vastgelegd in de volgende documenten: 1. Uitgangspunten herverkaveling Staphorst (zie ook bijlage 2); 2. Bodemgeschiktheidsklassenkaart (ruilklassenkaart) (zie ook bijlage 3 en bijgevoegde kaart); 3. Waardevolle elementenkaart. 3.1 Uitgangspunten herverkaveling Staphorst De uitgangspunten voor het plan van toedeling bevatten drie belangrijke onderdelen: 1. Randvoorwaarden voor de toedeling; 2. Uitgangspunten voor ruil en toedeling; 3. Grondverwerving en bestemming Randvoorwaarden voor de toedeling Bij het opstellen van het plan van toedeling moet rekening worden gehouden met de maatregelen die vermeld staan op de plankaarten van het inrichtingsplan. De maatregelen uit het vastgestelde inrichtingsplan zijn maatgevend voor het ruilplan. In dit geval betreffen de maatregelen alleen het toewijzen in het ruilplan van de gekorte stroken grond aan het waterschap Groot Salland en de gemeente Staphorst. Randvoorwaarden voor de toedeling worden verder gevormd door het Landschapsplan Staphorst, de archeologische waardenkaart en de waardevolle elementenkaart (zie voor deze documenten documenten_66707.html). De Uitvoeringscommissie streeft ernaar om zoveel mogelijk binnen het huidige landschap een nieuwe kavelindeling te maken. Dit kan door de nieuwe eigendomsgrenzen zoveel mogelijk langs bestaande landschapselementen zoals singels, bomenrijen, steilranden, etc. te leggen, zodat deze gespaard blijven. Enerzijds gebeurt dit vanwege landschappelijke en cultuurhistorische redenen, anderzijds om de kosten van het kavelinrichtingswerk zoveel mogelijk te beperken. In het Landschapsplan Staphorst is aangegeven hoe het landschap van Staphorst getypeerd kan worden en hoe de gemeente er mee om wil gaan om het te behouden en te versterken. Voor het maken van het ruilplan heeft met name het singellandschap rondom de Streek aandacht. De singelbeplantingen op elke kavelgrens in de eerste strook kavels achter de boerderijen blijven behouden, ook bij de herverkaveling. In de strook tussen de eerstvolgende (zand)weg en de weg daaropvolgend, kan er iets meer ruimte tussen de singels zijn, onder de voorwaarde dat de te handhaven singels dan wel worden versterkt. In de derde strook achter de bebouwing kan de ruimte tussen de singels wéér wat groter zijn, met dezelfde voorwaarde van versterking van de te handhaven singels. In het ruilplan zullen zoveel mogelijk eigendommen tussen te handhaven singels worden toegedeeld. Op de archeologische waardenkaart is te zien waar men archeologische waarden verwacht. Dit betekent dat er op die locaties niet of nauwelijks diepe grondbewerking (of afgraving) is toegestaan. Met het eventueel graven van sloten (in het kader van kavelaanvaardingswerken) dient hiermee rekening gehouden te worden. Binnen het herverkavelinggebied zijn de aanwezige landschapselementen op een waardevolle elementenkaart aangegeven. Deze kaart geeft naast de beplantingen ook informatie over het reliëf, zoals steilranden. De landschappelijke elementen hebben een waardering gekregen. Er zijn drie kwalificaties: zeer waardevolle landschapselementen, waardevolle landschapselementen en overige landschapselementen. De algemene spelregel is dat alle landschapselementen binnen het herverkavelinggebied in principe worden gehandhaafd. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken en kunnen deze elementen worden verwijderd. Hoe waardevoller het landschapselement, des te uitzonderlijker de situatie van kap (en herplant). Voor het compenseren van beplanting wordt afstemming gezocht met het Landschapsplan van de gemeente Staphorst. Specifiek voor herverkaveling in het karakteristieke houtsingellandschap rondom de Streek geldt dat structuurbepalende houtsingels zullen worden versterkt en tussenliggende beplanting verwijderd mag worden. Herplant van weggehaalde landschapselementen moet het casco versterken. Deze casco-benadering (conform de principes uit het Landschapsplan van de gemeente Staphorst en met als uitgangspunt de luchtfoto van 2011) zal door de Uitvoeringscommissie worden ingezet bij het opstellen van het ontwerp-ruilplan. Dit betekent dat voor het houtsingellandschap expliciet onderscheid is gemaakt tussen kwalitatief (zeer) waardevolle houtsingels die van belang zijn voor het casco en de overige houtsingels. In de cascobenadering wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen goed bewerkbare agrarische percelen (qua oppervlakte en vorm) en het behoud en versterken van het landschap. Bij het opstellen van het Ruilplan worden percelen zo toegedeeld dat een eigenaar aaneengesloten percelen tussen twee blijvende singels
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks