Please download to get full document.

View again

of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Léčba hypertenze jednoduše a účinně

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 103 | Pages: 58

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Léčba hypertenze jednoduše a účinně Definice arteriální hypertenze - Nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému - AH + hyperlipidémie +DM + nikotinová závislost předčasná ateroskleróza & ischemická
Transcript
Léčba hypertenze jednoduše a účinně Definice arteriální hypertenze - Nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému - AH + hyperlipidémie +DM + nikotinová závislost předčasná ateroskleróza & ischemická choroba srdeční - Definice : opakované zvýšení krevního tlaku ( systolického-diastolického) 140/90 mm Hg a vyšší u pacientů starších 18 let v průběhu nejméně dvou ze tří měření během dvou různých kontrol - Ve většině případů jde o stálou, trvalou hypertenzi, může být i hypertenze paroxysmální Léčebné cíle u pacientů s hypertenzí 2013 ESH/ESC Guidelines pro management léčby arteriální hypertenze SBP 140 mm Hg pacienti s nízkým a středním kardiovaskulárním rizikem pacienti s diabetes mellitus prodělaná cévní mozková příhoda nebo ischemická ataka ischemická choroba srdeční chronické onemocnění ledvin SBP mezi 150 až 140 mm Hg starší pacienti 80 let starší pacienti 80 years v dobrém celkovém stavu DBP 90 mm Hg ve všech případech, vyjma diabetu ( mm Hg) SBP= systolic blood pressure, DBP = diastolic blood pressure Statistika nuda je, má však cenné údaje. Několik statistických údajů z ČR Proč léčíme hypertenzi Prevalence v ČR 35% nad 60 roků 50% Pokles STK o 10-15mmHg a DTK o 5mmHg sníží riziko CMP o 45% sníží riziko IM o 20% sníží riziko KV příhod o 33% Cíl léčby hypertenze Celá populace Cukrovka Nefropatie s proteinurií 1g TK pod 140/90 mmhg TK pod 140/80-85 mmhg STK pod 130 mmhg Cílové hodnoty TK při AMTK Ø 24 hodinový TK Ø TK v době bdění Ø TK v době spánku 130/80 mmhg 135/85 mmhg 120/70 mmhg Systolický dipping 10 % AMTK = ambulantní monitorování krevního tlaku, dipping = pokles tlaku ve spánku Cíl léčby cukrovky Primární prevence Sekundární prevence HBA1c 45 mmol/mol HBA1c 60 mmol/mol HbA1c = glykosylovaný hemoglobin, norma = mmol/mol, prediabetes = mmol/mol, diabetes = nad 48 mmol/mol) podle SZÚ) Cíl léčby hyperlipidémie Střední riziko (1-4 % SCORE) Vysoké riziko (5-9 % SCORE) Velmi vysoké riziko ( 10 % SCORE) LDL 3,0 mmol/l LDL 2,5 mmol/l ApoB 1,0 mmol/l LDL 1,8 mmol/l ApoB 0,8 mmol/l Cholesterol se v těle váže na proteiny apolipoproteiny a tvoří s nimi lipoproteiny. LDL = vzniká v játrech (velikost okolo 20 nm), obsahuje apolipoprotein B odpovědný za ukládání cholesterolu. Současná situace v ČR % hypertoniků je léčeno 45 % léčených dosahuje cílových hodnot TK 55 % léčených nedosahuje cílových hodnot TK Současná situace v ČR V čem je problém, že 55 % léčených nemocných nedosahuje cílových hodnot TK? 70 % Nejčastější příčiny nedostatečné léčby Pravá rezistence % Suboptimální léčba Snížená compliance Intolerance léků Sekundární hypertenze Ostatní Nejčastější příčiny sekundární hypertenze Primární hyperaldosteronismus - aldosteron produkující adenom (nezávislý na ose RAAS) Feochromocytom - nádor z chromafinních buněk sympatického NS, nadprodukce katecholaminů arteriální hypertenze Cushingův syndrom hyperkortizolismus arteriální hypertenze Renovaskulární hypertenze více jak 20% vyšetřovaných pacientů má stenózu renální tepny Neurogenní hypertenze vzniká vaskulární kompresí prodloužené míchy, kde jsou uložena centra pro regulaci krevního tlaku. Příčiny špatné kontroly hypertenze a vysokého KV rizika Nedostatečné využití kombinací Nedostatečné využití fixních kombinací Lékař Složité léčebné schéma Špatná compliance Pacient Guidelines ESH/ESC 2013 Výrazně zvýšený TK ( 160/100 mmhg) nebo vysoké KV riziko Zahájení kombinací 2 léků TK 140/90 mmhg Původní kombinace v plné dávce Přidání třetího léku TK 140/90 mmhg Změna na jinou kombinaci 2 léků Kombinace 3 léků v plné dávce J Hypertension 2013; 31: Jak by měla vypadat ideální fixní kombinace? Kombinace dvou nebo tří léků s dlouhodobým účinkem Dávkování všech složek 1x denně Přídatný antihypertenzní účinek, ovlivňující další patogenetické mechanizmy (AS, ledviny, metabolismus, vyšší TF, tkáňový efekt) Nejvíce preferovaná kombinace léků ACE-I nebo sartan Dihydropyridonový blokátor Ca kanálů Diuretikum Nezbytná nefarmakologická léčba arteriální hypertenze 1. Snížení 2. Omezený 3. Snížení 4. Zvýšená 5. Zákaz konzumace alkoholu kouření fyzická aktivita hmotnosti přísun soli přísun draslíku 6. Zvýšený a zase ta statistika.. Kombinační léčba hypertenze K dosažení cílového TK pod 140/90 mmhg je potřebná kombinace u % hypertoniků Pokud je pacient léčen adekvátní trojkombinací léků v optimálních dávkách a užívá předepsanou medikaci dosáhne cílového TK pod 140/90 mmhg až v 90 % Kazuistiky s interaktivními otázkami Interaktivní otázky Ke každé kazuistice budou 2 otázky Otázka je položena v nadpisu diapozitivu Možné odpovědi jsou celkem 3, označené číslicemi 1-3 Správná odpověď je pouze jedna Správnou odpověď ukáži na dalším diapozitivu 1. Pacient Z-M Muž. Věk 54 roků, 180 cm, 96 kg, BMI: 29,6 RA: otec IM v 60 letech OA: Kouření: 10 cig, chronická žilní nedostatečnost III st. Hypertenze: od roku 1998, léčen kombinací BB (Lokren 20mg ½-0-0) + ACEI (Ramipril 5mg 1-0-0) + Centrální lék (Moxonidin 0,4 mg 1-0-1). TK PHK sed: 158/98 TF 62 reg, karotidy bez šelestu, KP komp., pulsace DK+ Laboratorně: zvýšené hodnoty lipidů CH 6,6 LDL 4,4 Tg 2,3, Glykémie, K, KM a renální funkce v normě. EKG: bez známek hypertrofie LK, nález normální Moč+sed: bez patologie. AMTK: denní hypertenze s ranním a pozdně odpoledním zvýšením TK. Průměr 143/93 mmhg Rizikové faktory Věk Pohlaví 54 roků Muž STK Celkový cholesterol Kouření 158 mmhg 6,6 mmol/l Ano 1. Pacient Z-M Dg: I10 Hypertenze s velmi vysokým rizikem dle ESH 2013 E782 Hyperlipoproteinémie smíšená Nadváha Chronická žilní insuficience III. st. Kouření (riziko SCORE 15 %, velmi vysoké) Otázka 1. Jaké jsou cílové hodnoty TK, LDL a AMTK u tohoto pacienta /90 mmhg, 3,0 mmol/l a 130/85 mmhg /90 mmhg, 2,5 mmol/l a 130/90 mmhg /90 mmhg, 1,8 mmol/l a 130/80 mmhg Odpověď 1. Jaké jsou cílové hodnoty TK, LDL a AMTK u tohoto pacienta /90 mmhg, 3,0 mmol/l a 130/85 mmhg /90 mmhg, 2,5 mmol/l a 130/90 mmhg /90 mmhg, 1,8 mmol/l a 130/80 mmhg Otázka 2. Jaký je správný přístup k úpravě léčby hypertenze u tohoto pacienta 1. Přidat do uvedené kombinace malou dávku diuretika 2. Změnit medikaci na fixní trojkombinaci ACEI, D, a CaB 3. Změnit na fixní kombinaci sartan a D a ponechat BB a moxonidin Odpověď 2. Jaký je správný přístup k úpravě léčby hypertenze u tohoto pacienta 1. Přidat do uvedené kombinace malou dávku diuretika 2. Změnit medikaci na fixní trojkombinaci ACEI, D, a CaB 3. Změnit na fixní kombinaci sartan a D a ponechat BB a moxonidin 1. Pacient Z-M Cíl: TK pod 140/90 mmhg, LDL 1,8 AMTK pod 130/80 mmhg Léčba: Nefarmakologická: redukce hmotnosti, omezení soli a tuků v dietě, vytrvalostní fyzická zátěž, vynechat kouření. Farmakologická: (ze 3 léků na 1 TBL) ACE-I + D + Ca blokátor - Triplixam 10/2,5/5mg (Triplixam = perindopril arginin + indapamid + amlodipin) 1. Pacient Z-M ACE-I + D + Ca blokátor - Triplixam 10/2,5/5mg Proč tato léčba? ACE-I Antihypertenzívní a kardioprotektivní účinek Vasoprotektivní a renoprotektivní efekt Příznivý účinek na metabolismu cukrů Zlepšují prognózu u vysoce rizikových pac. s ICHS, CMP, aterosklerózou a diabetem Ca blokátory Univerzální antihypertenzívum Navozující systémovou vasodilataci Nemá negativní účinky na metabolismu lipidů Diuretikum S dlouhodobým účinkem, působí v distálním tubulu ledvin, indapamid též nejsilnější vasodilatační účinek (Triplixam = perindopril arginin + indapamid + amlodipin) 1. Pacient Z-M Kontrola za 3 měsíce: Výchozí hodnoty : 158/98 mmhg, TF 62 reg, hmotnost 96 kg, kuřák TK PHK sed: 136/86 mmhg TF 70 reg, Hmotnost: 94 kg Kouří dále. AMTK: úprava křivky ráno a odpoledne, průměrný TK 128/78 mmhg (pův.- 143/93) Lipidy: LDL 3,6 (pův. 4,4) Dg: I10 Hypertenze s vysokým rizikem dle ESH 2013 E782 Hypercholesterolémie smíšená Nadváha, chronická žilní insuficience III st. (riziko SCORE 9 %, vysoké riziko) 1. Pacient Z-M Cíl: LDL 2,5 mmol/l Léčba: Nefarmakologická: redukce hmotnosti, omezení soli a tuků v dietě, vytrvalostní fyzická zátěž, vynechat kouření dále platí.. Farmakologická: Triplixam 10/2,5/5mg 1-0-0, Atorvastatin 20mg 2. Pacientka R-P Žena. Věk 62 roků, 178 cm 95 kg BMI 30,6 RA: negativní OA: 10 let DM II na PAD, 10 let HLP v terapii statinem Abusus: nekuřačka Hypertenze: 10/1998, při preventivním vyš. Klinika: obezita, jinak nález bez zvl. patologie TK sed PHK 154/88 mmhg TF 84 reg Pas: 108 cm Laboratoř: G 8,2 mmol/l HbA1c: 55 mmol/mol LDL 3,4 U, krea, JT norm. EKG: inkompletní BPRTw, jinak v normě AMTK: denní hypertenze, průměrný TK 24h: 142/78 mmhg, TF 80. Mikroalbuminurie: pozitivní 45mg/24h Léčba: Concor 5mg 1-0-0, Agen 5mg 1-0-0, Lozap 50mg 1-0-1, Moduretic ½-0-0, Ebrantyl 60mg 1-0-1, Metformin 1000mg 1-0-1, Sortis 10mg Rizikové faktory Věk Pohlaví 62 roků Žena STK Celkový cholesterol Kouření 154 mmhg 5,9 mmol/l Ne Cukrovka s pozitivní mikroalbuminurií (2-3x násobí riziko) 2. Pacientka R-P Dg: I10 Hypertenze s velmi vysokým rizikem dle ESH 2013, více systolická E112 DM II typu na PAD s ledvinovými komplikacemi (mikroalbuminurie) E782 Smíšená hyperlipoproteinémie Obezita, metabolický syndrom Riziko SCORE 5 % (3 5x, DM II a mikroalbuminurie, velmi vysoké) Otázka 1. Jaké jsou cílové hodnoty TK, LDL a HBA1c u této pacientky 1. TK 140/80-85 LDL 1,8 a HBA1c TK 140/90 LDL 2,5 a HBA1c TK 130/80 LDL 2,5 a HBA1c 60 Odpověď 1. Jaké jsou cílové hodnoty TK, LDL a HBA1c u této pacientky 1. TK 140/80-85 LDL 1,8 a HBA1c TK 140/90 LDL 2,5 a HBA1c TK 130/80 LDL 2,5 a HBA1c 60 Otázka 2. Jaký je lék první, druhé a třetí volby na hypertenzi u této pacientky 1. ACE-I/sartan + Ca/B + indapamid 2. CaB + ACEI/sartan + indapamid 3. ACEI/sartan + indapamid + BB Odpověď 2. Jaký je lék první, druhé a třetí volby na hypertenzi u této pacientky 1. ACE-I/sartan + CaB + indapamid 2. CaB + ACEI/sartan + indapamid 3. ACEI/sartan + indapamid + BB 2. Pacientka R-P ACE-I + D + Ca blokátor - Triplixam 10/2,5/5mg Proč tato léčba? Inhibitory ACE a blokátory AT1-receptorů mohou u diabetiků s arteriální hypertenzí : oddálit terminální selhání ledvin zpomalit progresi mikroalbuminurie/ proteinurie za nejlepší kombinaci dvou antihypertenziv se považuje inhibitor ACE (a pravděpodobně též blokátor AT1-receptorů) s blokátorem kalciových kanálů Léčba diuretiky navodí volumovou depleci a sníží koncentraci natria, což vede k aktivaci systému RAA. ACEi působí synergicky a lze tak dosáhnout výrazného snížení hypertenze, Ca blokátory navodí systémovou vasodilataci, nemají negativní účinky na metabolismu lipidů Beta blokátory se ponechá pro snížení tepové frekvence Triplixam = perindopril arginin, indapamid, amlodipin, Eucreas = metformin + vidagliptin 2. Pacientka R-P Cíl: redukce hmotnosti BMI pod 25, TK pod 140/80-85 mmhg, LDL pod 1,8 mmol/l, HBA1c pod 45 mmol/mol. Léčba: Nefarmakologická: redukce hmotnosti, vytrvalostní fyzická zátěž, omezení soli, cukru a tuků v dietě Farmakologická: (redukce z 9,5 na 5 léků) Triplixam 10/2,5/10mg 1-0-0, Concor 5mg 1-0-0, Eucreas 50/1000mg 1-0-1, Sortis 40mg Triplixam = perindopril arginin, indapamid, amlodipin, Eucreas = metformin + vidagliptin 2. Pacientka R-P Kontrola za 3 měsíce: Výchozí hodnoty: TK 154/88, TF 84 reg, Hmotnost 95 kg, LDL 3,4 gly 8,2, HbA1c 55% TK PHK sed: 136/76 mmhg TF 80 reg Hmotnost: 95 kg Pas 100 cm Lipidy: LDL 1,9 Glykémie: 5,8 mmol/l HBA1c 48 % Léčba: ponechána stejně Triplixam 10/2,5/10mg 1-0-0, Concor 5mg 1-0-0, Eucreas 50/1000mg 1-0-1, Sortis 40mg DM II typu Vysoké!! 3. Pacient J-K Muž. Věk 44 roků, 172 cm 72 kg, BMI: 24,3 RA: otec IM v 45 letech OA: Nekouří, hypertenzní nefropatie 5 roků, proteinurie 1,1 g/24h Hypertenze: od roku 1990, léčen kombinací ACEI/CaB (Prestance 5/5mg 1-0-0) + D (Moduretic 50/5 mg 1/2-0-0) + BB (Concor 10mg 1-0-0). TK PHK sed: 138/86 TF 64 reg, karotidy bez šelestu, KP komp., pulsace DK+ Laboratorně: lipidy CH 4,8 LDL 2,9 Tg 1,6 Glykémie, K, v normě. Krea: 110 umol/l GFR 54ml/min/m2 Moč+sed: proteinurie, jinak bez patologie. EKG: bez známek hypertrofie LK, nález normální AMTK: normotenze, bez nočního poklesu TK. Průměr 24h 128/77, den 129/78, noc 127/76 mmhg Rizikové faktory Věk Pohlaví 44 roků Muž STK Celkový cholesterol Kouření 138 mmhg 4,8 mmol/l Ne Nefropatie s proteinurií nad 1g velmi vysoké riziko, sekundární prevence Pozitivní RA + nefropatie s proteinurií - velmi vysoké riziko!! 3. Pacient J-K Dg: I10 Hypertenze s velmi vysokým rizikem dle ESH 2013, non-dipping N189 Nefropatie (hypertenzní?), CKD 3A, GF 54 ml/min (riziko SCORE 1-2 %, nefropatie s proteinurií velmi vysoké!!!, noční TK) Otázka 1. Jaké jsou cílové hodnoty STK, LDL a nočního AMTK mmhg, 3,0 mmol/l a 130/80 mmhg mmhg, 1,8 mmol/l a 120/70 mmhg mmhg, 2,5 mmol/l a 125/75 mmhg Odpověď 1. Jaké jsou cílové hodnoty STK, LDL a nočního AMTK mmhg, 3,0 mmol/l a 130/80 mmhg mmhg, 1,8 mmol/l a 120/70 mmhg mmhg, 2,5 mmol/l a 125/75 mmhg Otázka 2. Jaký je správný přístup k úpravě léčby hypertenze u tohoto pacienta 1. Přidat do uvedené kombinace alfa 1 blokátor 2. Fixní trojkombinace ACEI, D, a CaB + BB, další dávka CaB večer 3. Vyměnit Moduretic za kličkové diuretikum + verospiron Odpověď 2. Jaký je správný přístup k úpravě léčby hypertenze u tohoto pacienta 1. Přidat do uvedené kombinace alfa 1 blokátor 2. Fixní trojkombinace ACEI, D, a CaB + BB, další dávka CaB večer 3. Vyměnit Moduretic za kličkové diuretikum + verospiron 3. Pacient J-K Cíl: STK pod 130 mmhg, LDL 1,8 AMTK noc pod 120/70 mmhg Léčba: Nefarmakologická: omezení soli a tuků v dietě, vytrvalostní fyzická zátěž. Farmakologická: (nutná večerní dávka antihypertenziva, z 2,5 na 4 TBL) Triplixam 10/2,5/5mg 1-0-0, Concor 10mg 1-0-0, Zorem 5mg 0-0-1, Sortis 20mg (Triplixam = perindopril arginin + indapamid + amlodipin) 3. Pacient J-K Kontrola za 3 měsíce: TK PHK sed: 126/84 mmhg TF 60 reg AMTK: zlepšení křivky v noci, 24h TK 122/76, den 124/78, noc 118/71 mmhg Lipidy: LDL 1,7 Kreatinin: 106 umol/l, GFR 58 ml/min/m2 Dg: I10 Hypertenze s velmi vysokým rizikem dle ESH 2013, zlepšený dipping N189 Nefropatie s retencí N látek, proteinurie, CKD 3A, GF 58 ml/min Závěry Dosažení cílových hodnot TK je současnou prioritou antihypertenzní léčby Nejčastější příčiny nedostatečné kontroly TK jsou neadekvátní léčba a špatná adherence U většiny pacientů (70-80 %) je k dosažení normalizace TK nezbytná kombinační léčba. Fixní kombinace snižují počet užívaných tablet a zlepšují přístup k léčbě (doporučení EBM)
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks