Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

leerlingenzorg op De Ontdekking

Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 3 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 leerlingenzorg op De Ontdekking Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Inleiding pag Beleid van de overheid pag Visie op zorg - visie op onderwijs pag. 7 - visie op zorg pag.
Transcript
1 leerlingenzorg op De Ontdekking 2 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Inleiding pag Beleid van de overheid pag Visie op zorg - visie op onderwijs pag. 7 - visie op zorg pag. 7 - extra zorg pag Sterke en minder sterke punten van de school pag Zorg op De Ontdekking - schoolspecifieke curricula en protocollen pag rollen en verantwoordelijkheden binnen de zorg pag leerlingenarchief pag zorgbesprekingen pag zorgweken pag observeren, registreren, toetsen en verslag pag zorgprocedure in stappen pag. 27 Bijlage: meerjarenplanning leerlingenzorg 3 1. Inleiding Bij de opening van het kindcentrum De Ontdekking staat het plein vol met kinderen, vrijwilligers, pedagogisch medewerkers, partners, leerkrachten en wijkbewoners. Klaar om samen een nieuwe ontdekking aan te gaan. Symbolisch wordt de enorme wereldbol het kindcentrum binnen gerold. Er wordt geklapt, gejuicht, gedanst en gezongen, wat een betrokkenheid, wat een kippenvel. We komen in een prachtige, rijke omgeving die uitdaagt tot onderzoeken en ontdekken! Kinderen leren vanuit betrokkenheid en welbevinden. Emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben vormen de basis voor al het leren ongeacht de leeftijd van het kind. Het kind ontwikkelt zelf natuurlijk, maar daar is wel voor nodig dat het kind verkeert in goed gezelschap en mee kan doen aan activiteiten die uitdagen tot ontwikkeling. Uitdagen wil zeggen dat we op de ontwikkeling vooruit moeten lopen; het kind voorhouden wat het gaat leren als het met de onderwijsactiviteiten mee gaat doen. Daarom volgen we het kind niet, maar dagen we het juist uit om te leren wat het zelf nog net niet kan, maar wel met onze hulp. We willen gaan zitten in de zone van naaste ontwikkeling en dàt is nou precies de kern van de ontwikkelingsgerichte visie. Ontwikkelingsgericht wil zeggen dat de leerkrachten het programma zo aanbieden en begeleiden dat de leerling kan insteken vanuit de eigen mogelijkheden om te leren en zich verder te ontwikkelen. Afstemming dus op de leerling door de leerkrachtrol van meet af aan te betrekken. Hierdoor werken we preventief: geen onderwijs voor de gemiddelde leerling, maar gedifferentieerd, afgestemd op de verschillen tussen leerlingen. Dat wij niet kiezen voor gemiddeld onderwijs (en daarna voor hulpverlening) heeft sterk te maken met de grote verschillen tussen de leerlingen op onze multiculturele school. Dit stuk beschrijft de zorg op De Ontdekking de schooljaren Het stuk is geschreven voor een aantal jaren. De doelen en de planning zullen we telkens evalueren en indien nodig bijstellen. Hoofdstuk 2 geeft informatie over het beleid van de overheid en wat dat betekent voor De Ontdekking. In hoofdstuk 3 wordt onze visie op zorg beschreven. Vervolgens worden de sterke en minder sterke punten van de school benoemd (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 beschrijft de dagelijkse zorg en de gang van zaken op De Ontdekking. De verbeterpunten (Hoofdstuk 6) geven de ontwikkeling van de zorg voor de komende jaren aan. In de bijlagen nemen we onder andere de evaluaties en planningen per schooljaar op. 4 2. Beleid van de overheid We gaan hier in op het beleid van de overheid met betrekking tot zorg en wat dat betekent voor De Ontdekking. Weer samen naar school Met de operatie Weer Samen Naar School (WSNS) probeert het ministerie te bereiken dat er minder kinderen verwezen worden naar speciale scholen voor basisonderwijs. De overheid heeft daartoe alle scholen verplicht samenwerkingsverbanden aan te gaan. Eén of enkele scholen voor speciaal basisonderwijs werken daarin samen met een groter aantal scholen voor regulier basisonderwijs. In Oosterhout kennen we 2 clusters voor samenwerking. Oosterhout-Zuid Oosterhout-Noord De Ontdekking is lid van cluster Zuid. Deze clusters vergaderen 6 keer per jaar olv een zorgclusterdirecteur. Problemen rondom zorg en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Passend onderwijs voor iedere leerling In 2012 heeft Stichting Delta-Onderwijs de zorgplicht om al zijn leerlingen een passend onderwijstraject aan te bieden, waarbij de kansen op de beste ontwikkeling van het kind centraal staan. Om hierop voorbereid te zijn zal er de komende beleid uitgezet worden. In april 2008 is hiervoor een richtinggevende beleidsnotitie passend onderwijs binnen Delta onderwijs vastgesteld. Het gehele traject is een ingrijpende operatie. Stichting Delta-onderwijs streeft ernaar om voor zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 2½ tot 12 jaar een passend onderwijszorgaanbod te ontwikkelen in de gemeente Oosterhout. In de komende jaren zal Delta Onderwijs het beleid t.a.v. de zorgplicht verder ontwikkelen. Zie hiervoor zorgplan Delta Onderwijs Oosterhout. Scholen zijn autonoom in hun aannamebeleid van leerlingen met een zorgbudget, zolang er wordt voldaan aan de speciale hulp- en ondersteuningsvragen van de leerling. Het beleid hierover is terug te vinden in dit schoolspecifiek zorgplan. Kan er niet worden voldaan aan de hulpvragen van het kind en/of is de school handelingsverlegen dan zal in overleg met de ouders binnen Stichting Delta-Onderwijs gezocht worden naar een (basis)school die wel in staat is om een passend zorgaanbod te bieden. Er zijn leerlingen met specifieke hulpvragen die beter geholpen kunnen worden op een speciale basisschool. Om deze leerlingen te kunnen blijven plaatsen, zijn de scholen van Stichting Delta- Onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk voor het instant houden van SBO de Wissel. Dit geldt ook voor de NAZ-voorziening, waar niet-aanspreekbare zij-instromers een deel van de week passend onderwijs krijgen. NAZ- vormt in het schooljaar een uitwerkpunt Om leerlingen met of zonder zorgbudget passend onderwijs aan te kunnen bieden is het noodzakelijk om de expertise op de (speciale) basisscholen uit te breiden. Op verschillende niveaus kan hieraan gewerkt worden, namelijk: - Personeelsniveau: professionalisering van de leerkracht, professionalisering van de Interne Begeleider, professionalisering van de directie. - Schoolniveau: (Speciale)basisscholen die zich verder willen specialiseren op een bepaald zorggebied, of samenwerking willen aangaan met een andere school binnen het bestuur om 5 meer zorg te kunnen verlenen, kunnen hier zelf beleid op ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat de scholen van Delta-Onderwijs op de hoogte zijn van elkaars expertise en dat de verwachtingen naar elkaar kenbaar gemaakt worden. Dit vraagt om een transparante beleidsvoering van de scholen. Binnen het onderwijsconcept op De Ontdekking liggen hier veel mogelijkheden en kansen.. - Stichtingsniveau: Onderwijs Ondersteunings Centrum (OOC), ontwikkelen van zorgadviesteams (ZAT s) ontstaan, inzetten expertise van (speciale) basisscholen en de praktijkschool, de Naz-voorziening, het handhaven van de IB-netwerken, initiëren van het professionaliseren van het personeel en de scholen, uitbreiding van onderwijsvoorzieningen. - Samenwerking met externe instanties: onderwijs en jeugdzorg, voortgezet onderwijs, opleidingsinstituten,consultatiebureau,ggd,ggz,mee. JGZ zal hier een centrale rol in kunnen vervullen - Samenwerking met schoolbesturen in de regio. De Leerling Gebonden Financiering (LGF) In schooljaar is de wet op de leerlinggebonden financiering in werking getreden. Ouders kunnen hun kind bij een commissie van indicatiestelling (CVI) van een regionaal expertisecentrum (REC) aanmelden die vervolgens vaststelt of er sprake is van een handicap waaraan het recht op leerlinggebonden financiering kan worden ontleend. Is dat inderdaad het geval, dan kunnen de ouders het kind aanmelden bij een school voor speciaal basisonderwijs of bij een reguliere basisschool. De reguliere basisschool ontvangt financiële steun voor remedial teaching en ambulante begeleiding. Voor het kind in kwestie wordt een handelingsplan geschreven. Aan de toelatingsprocedure van kinderen met een handicap wordt extra zorg besteed. Zowel de school als de ouders moeten er van overtuigd zijn dat de school de nodige deskundigheid in huis heeft om het kind op een verantwoorde wijze op te vangen. Wanneer de school en de ouders besluiten tot toelating dan wel aanmelding, zal er op basis van een plan van aanpak opgesteld door de school, in samenspraak met de ouders gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar, en indien nodig frequenter. In de zorgplanperiode gaat de systematiek en bekostiging van rugzakleerlingen veranderen. Welke consequenties dit heeft voor onze huidige rugzakleerlingen is niet te voorspellen maar we volgen deze ontwikkelingen en passen ons beleid hier indien nodig op aan. Het Persoons Gebonden Budget (PGB) Ouders van een kind met een functiebeperking kunnen een Persoons Gebonden Budget aanvragen (zie Het PGB is een geldbedrag waarmee de ouders zelf zorg en begeleiding kunnen inkopen. Als school willen wij graag meedenken met ouders m.b.t. de invulling van de PGB, zodat de ontwikkeling van het kind bevorderd wordt. De volgende opties zijn mogelijk: - De inzet vindt volledig buiten de school plaats. - De inzet vindt buiten de school plaats, maar de inzet wordt afgestemd met de school. - De inzet vindt binnen de school plaats en wordt afgestemd met de school. Wegens financiële- en juridische aspecten is het vooralsnog niet mogelijk het PGB af te staan aan de school. 6 Ambulant begeleider Op De Ontdekking kunnen we te maken hebben met ambulante begeleiders vanuit REC: cluster 1 (onderwijsinstellingen voor visueel gehandicapte leerlingen), cluster 2 (scholen voor auditief en communicatief gehandicapte leerlingen), cluster 3 (scholen voor verstandelijk gehandicapte leerlingen, lichamelijk gehandicapte leerlingen en meervoudig gehandicapte leerlingen) en cluster 4 (scholen voor leerlingen met ernstige ontwikkelingspsychopathologie). De invulling van de hulp aan beperkte kinderen wordt in overleg met school, ouders en de ambulante begeleider ingezet. De ambulante begeleider kan, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de leerling, nadere tips geven en kan de leerkracht bij de uitvoering coachen. De ambulante begeleider voert observaties uit in de groep, maar werkt doorgaans niet met het kind. In overleg met betrokkenen wordt een handelingsplan dat samen met de groepsleerkracht wordt uitgevoerd. De IB volgt het proces en stuurt zo nodig bij. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek, wordt een begeleidingsplan gemaakt. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats. Daarbij zijn alle betrokkenen aanwezig n.l.: De ouders /verzorgers, ambulante begeleider, IB en leerkracht. Tijdens dit overleg worden ervaringen uitgewisseld, het handelingsplan bijgesteld en nieuwe afspraken gemaakt. 7 3. Visie op zorg In dit hoofdstuk staat onze visie op zorg beschreven. Visie op onderwijs De Ontdekking is een ontwikkelingsgerichte school. De ontwikkelingsgerichte onderwijsvisie geeft sturing aan de onderwijsprogramma s om de tussendoelen/ kerndoelen van het basisonderwijs te bereiken. Het kind moet wel zelf (willen en kunnen) actief zijn om te leren en zich te ontwikkelen. De onderwijsaanpak zorgt ervoor dat we het onderwijsprogramma zo aanbieden dat ieder kind betrokken raakt en gemotiveerd is om te leren. Op de Ontdekking staat de ontwikkeling van ieder kind voorop. Heel bewust wordt gewerkt aan de ontwikkelingsdoelen. Voor de kinderen in de onderbouw zijn dit de doelen van het programma Basisontwikkeling, waarin ook de tussendoelen voor geletterdheid en gecijferdheid zijn opgenomen. Voor de leerlingen in de bovenbouw zijn de doelen van basisontwikkeling verder uitgebreid met de doelencirkel van Van Oers, aangevuld met de tussendoelen voor de verschillende domeinen. Visie op zorg - Het werken vanuit de ontwikkelingsgerichte visie op onderwijs, leren en ontwikkeling (OGO) betekent voor de zorg dat het onderwijs op de school gericht is op brede zorg voor alle kinderen. Binnen de drie bekende oriëntaties op zorg: hulpverlening, alarmering en afstemming, is gekozen voor afstemming. Dat wil zeggen dat verschillen tussen kinderen niet als probleem maar als rijkdom worden gezien. Omgaan met deze verschillen is dus vanzelfsprekend in ons onderwijsaanbod, instructie en begeleiding. - Voor de kinderen richten we ons op: veiligheid, vertrouwen, competentie, autonomie en sociaal leren door als leerkrachten te zorgen voor responsieve en sensitieve instructies en interacties. - Onderwijs is leren leren, waarbij kennis middel is en de leerkracht de mediator. Werken aan ownership (eigenaarschap) voor zowel leerkrachten als leerlingen is hierbij essentieel. - De leerkrachten zetten in op de potenties van het kind (potentiële ontwikkeling). We gaan uit van pedagogisch optimisme en vertrouwen dus op ieders ontwikkelingskracht. We beperken ons dus niet tot het actuele niveau van het kind. Hoge verwachtingen hebben van de mogelijkheden van kinderen is belangrijk. Vanzelfsprekend helpt en ondersteunt iedere leerkracht het leren en de ontwikkeling van ieder kind binnen het onderwijs aan de groep. - De rol van de leerkracht is essentieel bij het bieden van de zorg in de groep. Deze dient bij uitstek de vaardigheden en competenties te bezitten of zich eigen te maken- om leerlingen goed te begeleiden. Juist de leerkracht draagt binnen de groep de verantwoordelijkheid voor de zorg en heeft dus te maken met verschillende niveaus van zorg. De leerkracht coördineert deze zorg samen met de zorgfunctionarissen (intern begeleider, ambulante begeleiding, collegiale consultatiegever, orthopedagoog, psycholoog, etc.). Door zo handelingsgericht/ plannend te handelen, organiseert de leerkracht voor al de leerlingen een optimaal ontwikkelingsproces gedurende de hele basisschoolperiode. Dit door een adequaat klassenmanagement met het ontwikkelingsgericht organisatiemodel (klassikale activiteiten, gevolgd door groepsactiviteiten en weer klassikale activiteiten). 8 - We werken volgens een vastgestelde zorgprocedure. - Ouders zijn partners in de zorg. Zij worden in alle stappen van de zorg meegenomen. We blijven hier steeds mee in gesprek en houden hen op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind. Extra zorg Ons onderwijs is gericht op afstemming. In de praktijk betekent dit dat we in alle groepen werken vanuit een schoolgericht werkplan de reisgids en met een themavoorbereiding en groepsplannen per periode van 6-8 weken. Het groepsplan maken we op basis van verzamelde leerlinggegevens. De leerlingen die extra aandacht nodig hebben worden dan gesignaleerd. Specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen worden benoemd. We clusteren vervolgens kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Na deze periode evalueren we het groepsplan en stellen het met de nieuw verzamelde leerlinggegevens bij voor de volgende periode. Als de ontwikkeling van een kind zich beneden het niveau bevindt dat we mogen verwachten op grond van handelingsgerichte observaties, toetsen en gestelde doelen spreken we van een afstemmingsprobleem. Op het moment dat een leerkracht een afstemmingsprobleem met een leerling ervaart, gaan we in de zorgprocedure over naar stap 2: traject met extra interne ondersteuning. Bij het onderzoeken van een afstemmingsprobleem maken we een directe koppeling tussen de problematiek van de leerling en het handelen van de leerkracht en mogelijke andere hulpverleners. De functie van diagnostiek ligt op het breder analyseren van zowel de leerlingproblematiek als de context waarin leren plaatsvindt. Zo wordt de invloed van de omgeving, op school en thuis meegenomen. In de analyse van deze gebieden wordt gekeken naar belemmerende factoren (minnen), maar vooral naar de mogelijkheden (plussen) van het kind en de omgeving. Omdat in de mogelijkheden kansen liggen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en de problemen draaglijker te maken voor de leerkracht, het kind en de omgeving. Voor leerkrachten betekent dit dat zij de veranderingsstappen niet alleen gaan zetten, maar collega s, intern begeleider, interne specialisten en collegiale consultatiegever vragen om mee te denken. Zo worden besluiten voor praktische handelingsstappen samen en verantwoord genomen en wordt het gevoel gedeeld op de goede weg te zitten. In het gezamenlijke overleg ontstaan ook meer ideeën over mogelijkheden en kansen. Regelmatig komen zij even bij elkaar, evalueren en stellen bij, tot een situatie is ontstaan waarin de onderwijsdoelen voor de leerling kunnen worden gerealiseerd. Op het moment dat afstemming niet meer te realiseren is binnen het onderwijs in de groep of indien sprake is van handelingsverlegenheid van de school wordt een BAO-BAO verwijzing of een verwijzing naar het SBO of SO overwogen en geadviseerd. 9 4. Sterke en minder sterke punten van de school Dit hoofdstuk beschrijft onze sterke en minder sterke punten. Zover als mogelijk zijn verbeterpunten meteen opgenomen in hoofdstuk 5. Naar aanleiding van jaarlijkse evaluaties van ons onderwijs (vanuit deelplannen, opbrengsten, observaties, klassenbezoeken en gesprekken), tevredenheidsonderzoek Beekveld en Terpstra dd. Dec. 2010, trendanalyse van Citoscores (LVS-Entree-Eind), kwaliteitskaarten Ontwikkelings Gericht Onderwijs,analyse rekenonderwijs door externe rekenexpert, evaluatie scholing en begeleiding implementatie zorgprocedure en inspectierapportage van d.d kunnen we de volgende analyse maken van de sterke en zwakke punten van onze school. Sterktes Uitbuiten Verdiepen -ontwikkelingsgerichte visie -betrokken enthousiast team -veilige schoolomgeving -uitdagende leeromgeving -hoge verwachtingen -opbrengsten tussentijds evalueren -planmatig werken aan verbeter activiteiten -sterk reflectief (PDCA) op leerling-, bouw- en schoolniveau -beleidsteam (zorg) - klassenbezoeken -protocol verlengen -protocol taal/lezen (dyslexie) -specialisten (lezen, OGO en cultuur) -(Reken)-enthousiast team -onderbouw: ontwikkelingsgerichte visie is in de rekenactiviteit duidelijk terug te vinden -taal-leesbeleid, leescultuur - technisch lezen -doorgaande lijn 0 tot 13 jaar - interne kwaliteitskaarten -Ontwikkeling sociale vaardigheden volgen (PDCA) -cyclisch werken vanuit streefdoelen - logboekplanning - Gedragsprotocol met duidelijke afspraken en regels (borgen) -specialist hoogbegaafdheid -eenduidige reken strategieën -direct instructiemodel -service rondje en diagnostisch gesprek -automatiseringsoefeningen -kennis van de leerlijnen -tafeldidactiek -kennis van het ijsbergmodel -rekencoördinator - zorgstructuur -leerlingvolgsysteem -zorggesprekken -HGPD gesprekken -responsieve interactie -OVEA - ouders van zorgkinderen actief betrekken en als gelijkwaardige partners zien -zorgweken -zorgformulier -overdrachtsformulier -analyseren van toetsen -afstemmingsgericht toetsen -Orthotheek (en internet) - observatie, registratie en begeleiding vanuit HOREB (digitaal -zorgweetjes in nieuwsbrief (Ontdek(t) - regelmatig oudergesprekken voor actieve zorgleerlingen (in elke zorgweek) -zorgdossiers en zorgmappen - verdiepen werken met zorgformulier -groepsplannen (vanuit kernactiviteiten en voor binnencirkel, brede en specifieke doelen) (doelen 10 -clusteren van leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte -structureel werken met niveaus -instructie en verweking afstemmen op de leerlingen -kwaliteit groepsplan en beschrijven van onderwijsbehoefte -groepsobservaties -SOVA-training koppelen aan thema activiteiten) -bevindingen analyse opnemen in groepsplan - uitwerking handelingsplannen -groepsobservaties in jaarplanning opnemen -beleid hoogbegaafdheid - ontwikkelingen passend onderwijs -individuelen leerlijnen en ontwikkelings perspectief beschrijven Zwaktes Verbeteren Vermijden - SMART doelen -werkplan afbuigende leerweg - kennis van ontwikkelingsperspectieven -resultaten rekenonderwijs (verhoudingen, breuken, procenten en meetkunde, tijd en geld) -rekenmethode (nieuwe) -te veel registratie -gebruik maken van de sociale kaart -borgen afspraken en registreren sociaal emotionele ontwikkeling -kennis van leer-en ontwikkelingslijnen - te veel verbeteringen tegelijk aanpakken -rekenmethode met veel doelen in een les 11 5. Zorg op De Ontdek
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks