Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 14 februari PDF

Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 10 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 14 februari 2017 Ingekomen van en activiteit: Afgevaardigde: Thuiszorg De Zellingen Musical Er was eens
Transcript
Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 14 februari 2017 Ingekomen van en activiteit: Afgevaardigde: Thuiszorg De Zellingen Musical Er was eens een sprookje!! Datum: vrijdag 24 maart 2017 Tijd: uur of uur Locatie: Crimpenersteijn KING Congres Digitale Agenda 2020 Datum: woensdag 5 april 2017 Tijd: uur uur Locatie: De Fabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Thema: De ondernemende samenleving Datum: vrijdag 7 april 2017 Tijd: uur Locatie: voormalig Betonfabriek Arkel - Stationsweg 24, Arkel Provincie Zuid-Holland Themabijeenkomst faunabeheer Datum: woensdag 12 april 2017 Tijd: uur Locatie: Statenzaal, Provinciehuis Zuid-Holland 1 Fiįa^Zwiļnenbu^ Van: petra ponsen Verzonden: maandag 6 februari :04 Aan: collegesecretariaat Onderwerp: MUSICAL!ü! Categorieën: Uitnodigingen Beste medewerkers van de gemeente Krimpen a/d IJssel; Wij zijn musicalgroep 'ZORGELOOS en werken allemaal bij zorgbeheer de Zellingen. leder jaar, nu al voor het 8e jaar, voeren wij een musical op in alle zorgcentra van de Zellingen en een aantal daarbuiten. De uitvoeringen zijn : Donderdag 9 maart in de Meander: vanaf Nieuwerkerk a/d IJssel Vrijdag 10 maart in Bermensteijn: vanaf Schollevaar, Capelle a/d IJssel Donderdag 16 maart in Schiehoven: vanaf Rotterdam Vrijdag 17 maart in de Vijverhof: vanaf Capelle Donderdag 23 maart in Rijckehove: vanaf Capelle Vrijdag 24 maart in Crimpenersteijn: vanaf en vanaf Krimpen a/d IJssel De musical heet: ER WAS EENS EEN SPROOKJE!! I Wij regelen zelf alles, geluid, licht, kostuums, schmink, decors, sponsoring, enz. De musical wordt door 2 mensen uit de groep zelfgeschreven. Als je ziet hoeveel tijd, liefde en energie we er allemaal in steken, is dat best uniek, mag ik wel zeggen!!! En als we dan zien, hoe de mensen ervan genieten, nou daar doen we het voor!!!! Omdat wij de Ie keer in het Isalatheater een uitvoering hebben gehad, was dat voor ons een soort van droom om dat nog een keer te mogen doen. Hoogst waarschijnlijk gaat dit volgend jaar, dan ook gebeuren, echt heel leuk! 11 Ik stuur jullie deze mail, omdat ik weet, dat er mensen (de burgemeester en een wethouder bv.) vanuit de gemeente het leuk vinden, daarbij aanwezig te zijn. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Petra Ponsen, CVA-VP, thuiszorg de Zellingen ï De gemeente Turfbrug wenst u een gelukkig nieuwjaar! pagina 1 van 2 collegesecretariaat - Uitnodiging Congres Digitale Agenda 2020,5 april Van: Larissa Zegveld en Ingrid Hoogstate Aan: Datum: :59 Onderwerp: Uitnodiging Congres Digitale Agenda 2020, 5 april 15 Beste heer Oosterwijk, We staan midden in de informatiesamenleving. Iedereen beschikt over steeds meer informatie, in allerlei vormen. Van gemeenten wordt dienstverlening verwacht die niet alleen aansluit op de bestaande informatiesamenleving, maar óók op toekomstige ontwikkelingen. Dat vraagt van gemeenten flexibiliteit en innovatievermogen èn een beweging van samen organiseren en samen doen. Daarbij worden ze ondersteund door VNG en KING. Dat is hèt thema van het congres Digitale Agenda Samen Organiseren van VNG/KING op 5 april 2017! Waarom komen? Dit heeft het Congres Digitale Agenda 2020 u te bieden: «Een inspirerend programma met interactieve sessies, netwerkcafe's, informatiemarkten en discussieplatforms;» Een sterk plenair gedeelte met onder andere Franc Weerwind (burgemeester Almere en voorzitter commissie D&I van de VNG); * Aandacht voor verschillende beleidsdomeinen, actuele thema's en zes doelstellingen: 'Verder brengen van innovatie en onderzoek', 'Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur', 'Samen organiseren en goed opdrachtgeverschap', 'Meer datagedreven werken', 'Verbeteren dienstverlening aan inwoners of ondernemers' en fíle:zz7c:zusersztkion7appdatazlocalztempzxpgrpwise dokadijpo - KadIJ De gemeente Turfbrug wenst u een gelukkig nieuwjaar! pagina 2 van 2 'Informatiebeveiliging en privacy'; * Meer inzicht in waar uw gemeente staat en wat er mogelijk is om de informatiesamenleving met beide handen aan te pakken;» Een warm welkom in de gemeente Turfbrug - een gemeente die haar uitdagingen, oplossingen en lessen met u zal delen. Praktische informatie Datum: 5 april 2017 Locatie: De Fabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht Kosten: Deelname is kosteloos Doelgroep: Omdat het inspelen op de ontwikkelingen in de informatiesamenleving een integrale aanpak van de gemeentelijke organisatie vraagt, is het programma afgestemd op de gehele gemeentelijke organisatie. Aanmelden en programma Aanmelden kan met het aanmeldformulier. Het programma en alle sessie vindt u op de congrespagina. Hier kunt u uw persoonlijke programma samenstellen en uitprinten. We zien u graag op 5 april! Met vriendelijke groet, Larissa Zegveld, directeur KING Ingrid Hoogstrate, programmamanager Digitale Agenda 2020 Geen s van KING meer ontvangen fileĩ/z/cr/users/tkion/appdata/t^ KADIJPo KadīJ., Fija Zwijnenburg - Brussee Van: gemeente Verzonden: maandag 6 februari :40 Aan: collegesecretariaat Onderwerp: Categorieën: FW: Vooraankondiging VZHG Jaarvergadering en congres Uitnodigingen B&W; Uitnodigingen Van: VNG Congressen Verzonden: maandag 6 februari :58 Aan: gemeente Onderwerp: Vooraankondiging VZHG Jaarvergadering en congres (VZHG buitengewoon.. Gemeente Giessenlanden t... Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten ' 'ín VOORAANKONDIGING VZHG Jaarvergadering en congres Thema: De ondernemende samenleving Datum: vrijdag 7 april 2017 van uur Locatie: voormalige Betonfabriek Arkel - Stationsweg 24, Arkel Geachte bestuurder, Op vrijdag 7 april 2017 vindt de VZHG Jaarvergadering en het congres plaats. Gastgemeente is dit jaar de gemeente Giessenlanden. Wij ontvangen u graag op een bijzondere locatie: het terrein van een voormalige Betonfabriek. Aan de hand van het thema 'de ondernemende samenleving' laten wij u zien hoe initiatieven vanuit de samenleving en het bedrijfsleven worden vormgegeven. Daarnaast zal Ap Dijksterhuis, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, u een inkijkje geven in de potentie die een gemeente in handen heeft als deze beter weet aan te sluiten op de kracht en ideeën in de samenleving. 1 Sr I li HIJ IS onder meer hoofd van de afdeling sociale psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraai, spreker en schnjver. Hij probeert met inzienten uit de wetenschappelijke psychologie de wereld te verbeteren door gedrag te veranderen en door menselijk geluk te bevorderen Als onderzoeker richt hij rich op de rei van onbewuste intuïtieve processen die een ioi speten bij het nemen van besřissirigen en bij creativiteit. De laatste JŮI en ncht zijn onderzoek zich meer en meer op riet begrijpen en verhogen van geluk' Tijdens het tweede deel van het programma gaan de gemeente Giessenlanden en diverse inwoners en partners met u in gesprek over onder andere het project 'Betondak-idee', de aanleg van glasvezel in de hele gemeente inclusief 'onrendabele gebieden', een samenwerking met onder andere ondernemers en verenigingen waarbij we mensen met een bijstandsuitkering ondersteunen bij het zoeken naar een nieuw perspectief en een activiteitenzone waarin sportverenigingen, inwoners en gemeente samenwerken om tot een breed gedragen plan te komen. Programma uur Inloop deelnemers 09:30-9:35 uur Opening door Werner ten Kate, burgemeester Giessenlanden 09:35-9:45 uur Algemene Leden Vergadering o.l.v. Mirjam Salet, voorzitter VZHG 09:45-9:55 uur Toespraak Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland 09:55-10:10 uur De ondernemende samenleving door Elisabeth van Leeuwen, wethouder gemeente Giessenlanden 10:10-10:55 uur Ap Dijksterhuis, Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen 10:55-11:15 uur Pauze 11:15-12:30 uur Rondleiding Betondak-locatie en diverse deelsessies over initiatieven uit de samenleving 12:30-12:35 uur Presentatie gastgemeente :35-14:00 uur Lunch Voorinschrijven Wij willen u de gelegenheid geven zich alvast voor in te schrijven voor de Jaarvergadering. U wordt direct op de hoogte gebracht als de deelsessies bekend zijn en u krijgt dan als eerste de mogelijkheid om een keuze te maken. Voorinschrijven Aan deelname aan de Jaarvergadering zijn geen kosten verbonden. Wij zien er naar uit er samen met u een inspirerende ochtend van te maken. Graag tot ziens op 7 april! Namens de VZHG, Mirjam Salet, voorzitter Namens de gastgemeente, 2 Fija Zwijnenburg - Brussee Van: Verzonden: Onderwerp: Categorieën: Guptar, S woensdag 8 februari :24 UITNODIGING: Themabijeenkomst faunabeheer Uitnodigingen B&W ZUID H O L L A N D Ĉ3 Ì İ Themabijeenkomst faunabeheer Woensdag 12 april 2017 van tot uur met aansluitend netwerklunch Locatie: Statenzaal, Provinciehuis Zuid-Holland Geachte heer, mevrouw, In 2016 hebben we geconstateerd dat faunabeheer veel verschillende emoties oproept. Beelden van het doden van in het wild levende dieren leiden bij sommigen tot hevige commotie. De nieuwe Wet natuurbescherming biedt vanaf 1 januari 2017 de provincie meer ruimte om te sturen binnen het faunabeheer. Populatiebeheer en schadebestrijding zijn complexe processen waarin de samenwerking van vele actoren vereist is. Ik wil u daarom graag uitnodigen voor een bijeenkomst over de uitvoering van het faunabeheer anno 2017 en verder. We willen met de bijeenkomst het inzicht verbeteren in het beheer van in het wild levende dierpopulaties. U ervaart meer over preventieve maatregelen, gedragscodes en werkwijzen rondom populatiebeheer en schadebestrijding. Tevens vertellen we over de afwegingen die aan de uitvoering vooraf gaan. Hierbij gaan we onder meer in op efficiënte en diervriendelijke methodes, en geven we inzicht in de rol die emotie speelt in de communicatie over faunabeheer. De heert.p.j. (Tjerk) Bruinsma, waarnemend burgemeester van Leerdam, is de dagvoorzitter en zal u door het programma leiden. Beoogde deelnemers aan deze bijeenkomst zijn de Statenleden van de provincie Zuid-Holland, burgemeesters en wethouders van de Zuid-Hollandse gemeenten, dijkgraven en (hoog)heemraden van de Zuid- Hollandse Waterschappen, Tweede Kamerleden, en directeuren van de uitvoerende belangenorganisaties rondom faunabeheer (zoals terreinbeherende organisaties, natuurverenigingen en organisaties in de Wildbeheereenheden en de Faunabeheereenheid Zuid-Holland). Voor inhoudelijke vragen of vragen over het programma kunt u contact opnemen met Tirza Molegraaf: Programma 1 09.00 uur: Ontvangst uur: Welkomstwoord door gedeputeerde Han Weber uur: Presentatie Moodfilm faunabeheer Keynote door communicatiedeskundige Klaas Dijkstra uur Sprekers over de volgende casussen met aansluitend paneldiscussies (leden: Klaas Dijkstra, Hugh Jansman (WUR-Alterra, ntb), Femmie Smit (Dierenbescherming), Arie Verhorst (LTO Noord, ntb), en de spreker over de casus) 1. Meeuwen in de stad (Frits van der Sluis, gemeente Leiden) 2. Vossen en weidevogels (Jeroen Koorevaar, E.C.0 Logisch) 3. De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Leo van Breukelen, Watemet) 4. Ganzen en gewasschade (Anton de Wit, LTO, melkveehouder te Reeuwijk, ntb) uur: Conclusies, aanbevelingen en afronding uur: Netwerklunch Aanmelden U kunt zich aanmelden tot en met 7 april 2017, vía het volgende mailadres: Het aantal plaatsen is beperkt, u kunt ambtelijke ondersteuning meenemen indien gewenst. Graag venwelkom ik u, mede namens de Dierenbescherming, Bij12 Unit Faunafonds, Faunabeheereenheid Zuid-Holland, Jagersvereniging en de LTO, op woensdagochtend 12 april Met vriendelijke groeten, Han Weber Gedeputeerde provincie Zuid-Holland Portefeuille Energie, Natuur en Recreatie, Landbouw en IRP Goeree-Overìlakkee Provincie Zuid-Holland Bezoekadres: Zuid-hollandlaan 1, Den Haag *4
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks