Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

literatuurlijst

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Literatuurlijst Bastian, H. G. (2003). Muziek maakt slim. Katwijk: Panta Rhei. Biesmans, S. (2017). Begeleiden van onderzoekend & ontwerpend leren. Geraadpleegd op 25-03-18 van https://www.hbo- kennisbank.nl/record/sharekit_fontys/oai:surfsharekit.nl:cbaf767d-af15-472a-b82e- 6b6d23bafdb8 Boonstra, M., & Jepma, I.J. (2014). Lerenderwijs. Amsterdam: Reed Business Education. Bosch, A. van den, Duvekot-Bimmel, A., & Waas, L. van (2017). KIJK! 0-4 jaar.
Transcript
  1 Literatuurlijst Bastian, H. G. (2003). M uziek maakt slim.  Katwijk: Panta Rhei. Biesmans, S. (2017). Begeleiden van onderzoekend & ontwerpend leren. Geraadpleegd op 25-03-18 van https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_fontys/oai:surfsharekit.nl:cbaf767d-af15-472a-b82e-6b6d23bafdb8 Boonstra, M., & Jepma, I.J. (2014). Lerenderwijs.  Amsterdam: Reed Business Education. Bosch, A. van den, Duvekot-Bimmel, A., & Waas, L. van (2017). K IJK! 0-4 jaar. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven. Bosch, A. van den, Franse, O., Heijden, M. van der, Jorissen, A., Stufkens, N., & Windt, R. van der (2017). KIJK! Kies Kijk Doe voor 0-4 jarigen. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven. Brouwers, H. (2010). Kiezen voor het jonge kind.  Bussum: Coutinho. Buitenhuis, J., & Hoex, J. (2008). Het pedagogisch kookboek. Tilburg: Kinderstad Tilburg. CED-Groep, Unit Onderzoek & Ontwikkeling, Tjallema, M., Gielen, M., Nederkoorn. Y., Dielemans, K., & van Dijk, L. (z.d.). Uk & Puk Gebruikswijzer.  Tilburg: Zwijsen B.V.. De Dreu, C., & Sligte, D. (2016). Creativiteit krijf je niet voor niks.  Assen: Van Gorcum. De Vos - van der Hoeven, T. (2014, mei). Kinderen en muziek.  Geraadpleegd op 7 maart 2018, van http://www.opvoedadvies.nl/muziek.htm Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. (1998). De honderd talen van kinderen.  Utrecht: SWP. Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. (2010).  De honderd talen van kinderen. Utrecht: Uitgeverij SWP. Esch, W. van. (2011). Kansen benutten in een rijke leeromgeving.  Geraadpleegd op 25-03-2018 van http://www.uitdagentotgesprek.nl/Portals/0/bijlage/professionals/raak-kansen-benutten-in-een-rijke-leeromgeving.pdf Feldman, R. S. (2016). Ontwikkelingspsychologie.  Amsterdam: Pearson Education Benelux. Gordon, T. (2011). Luisteren naar kinderen. Utrecht: Kosmos Uitgevers. Grift van de, B. (2015). Peuteren en Kleuteren. De breintheorie over het leren van het jonge kind.  Amsterdam: SWP. Haan, D. d. (2013). Pedagogisch kader kindcentra.  Heijnen, R., & Schoonebeek G. (1997) Drama. Amsterdam: Meulenhoff Educatief B.V. Hendriksen J. (2011) Het verhaal van het kind.  Amersfoort:ThiemeMeulenhoff Horst, F. Van Der, Luccassen, N., Kok, R., Senste, M., Jooren, L., & Luijk, M. (2016). Opgroeien in het hedendaagse gezin . Tielt: Lannoo nv.  2 Huizenga, H., & Robbe, R. (2013). Basiskennis taalonderwijs. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. Interventie Uk & Puk [PDF-document]. (2014, 18 november). Geraadpleegd op 22 maart 2018, van htpps://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende- interventies/Uk-en-Puk.html Janssen-Vos, F., & Pompert, B. (2001). Startblokken van basisontwikkeling.  Assen: Koninklijke van Gorcum. Janssen  –  Vos, F. (2004). Spel en ontwikkeling.  Assen: Koninklijke Van Corcum B.V.. Kerpel, A. (2014). Leeromgevingen. Geraadpleegd op 03-03-2018 van https://wij-leren.nl/leeromgevingen.php KIDDO. (2013). Geraadpleegd van http://www.kiddo.net/de-pedagogische-visie-van-loris- malaguzzi/1025225 KIDDO. (2013, 9 3). De pedagogische visie van Loris Malaguzzi  . KIDDO (6). KIDDO (2009). Geraadpleegd van http://www.kiddo.net/natuur-in-de-opvang/102145 Kinderopvangtotaal. (2018, 7 maart). Hallo muziek. Kinderopvang magazine , 2018(3) Geraadpleegd van https://www.kinderopvangtotaal.nl/magazine-artikelen/de-positieve-invloed-van-muziek-op-het-kinderbrein-hallo-muziek/ Kohnstamm Instituut. (2015). Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Geraadpleegd op 23-03-2018 van https://connect.fontys.nl/instituten/fhke/Opleidingen/PMK/Propedeuse/LAEducatie/layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/instituten/fhke/Opleidingen/PMK/Propedeuse/LAEducati e/Documents/Visie%202017 2018/Achterstandenbeleid%20onderzocht%20mei%202015.pdf&action=default Kremer, H. (2016). Pedagogiek van Reggio Emilia. Geraadpleegd op 24-02-2018 van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/104368-pedagogiek-van-reggio- emilia.html#post Lamers, T. (2016). Groei, leren & ontwikkelen. Heeswijk-Dinther: Esstede. Langelaan, C. (2013, 3 13). C reativiteit  . Kinderopvang totaal. Leseman, P., Schaik, S. van, & Haan, M. de (2015). Positieve selectie-effecten.  Geraadpleegd op 23-03-2018 van https://connect.fontys.nl/instituten/fhke/Opleidingen/PMK/Propedeuse/LAEducatie/ _layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/instituten/fhke/Opleidingen/PMK/Prope deuse/LAEducatie/Documents/Visie%202017- 2018/Effect%20VVE%20Positieve%20selectie%20effecten%20Paul%20Leseman%20in %20BBMP.pdf&action=default Luitjes, M., & Zeeuw-Jans, I. D. (2017). Ontwikkeling in de groep: groepsdynamica bij kinderen en jongeren.  Bussum: Coutinho. Maria Montessori (1870  –  1952  –  Grondlegger montessorionderwijs. (2012, 31 augustus). Geraadpleegd op 5 februari 2018, van https://historiek.net/google-eert-pedagoog-maria-montessori/18019/ Meeuwig, M., Schepers, W., & Van der Werf, T. (2007). Sporen van Reggio. Amsterdam: Uitgeverij SWP Mens en samenleving. (2012). Geraadpleegd van  3 https://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/104368-pedagogiek-van-reggio-emilia.html Mieras, M. (2017,11 juli). Kinderen ontwikkelen zich in een groene omgeving. Geraadpleegd van ttps://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderen-ontwikkelen-zich-in-een-groene-omgeving/ Nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang. (2017). Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://www.boink.info/innovatie-kwaliteit-kinderopvang Noordzij, F. (2017). Wet IKK: Wat verandert er per 1 januari 2018? Opgehaald van https://www.kinderopvangtotaal.nl/wet-ikk-wat-verandert-er-per-1-januari-2018/ Op 6 februari 2018   Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Engelsen, M. den, Lek, A., Waveren Hogervorst, C. van (2011) Rekenen-wiskunde in de praktijk. Groningen:   Noordhoff Uitgevers B.V. Pedagogisch werkplan kdv/pa Het IJzeren Kind. (2018). Geraadpleegd op 7 april 2018, van htpps://www.kanteel.nl/media/268739/Pedagogisch-Werkplan-KDV-PA-Het-IJzeren- Kind-2018.pdf Pont, S. (2012). De sociaal-emotionele ontwikkeling. In S. Pont (Red.), Mensenkinderen!  Amsterdam: Bert Bakker. Pont, S. (2012). Mensenkinderen.  Amsterdam: Bert Bakker. Schaerlakens, S. (2008). De differentiatiefase. In A. Schaerlaekens (Red.), De taalontwikkeling van het kind  . Groningen: Wolters- Noordhoff. Schaerlakens, S. (2016). De differentiatiefase. In A. Schaerlakens (Red.), De taalontwikkeling van het kind  . Groningen/Houten: Noordhoff Schouten, J. (2016). Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd   (Herz. Ed.) Peize: Karakteradvies . Singer, E. (2011). Opvoeden op het kinderdagverblijf.  Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg. Singer, E., & Kleerekoper, L. (2009). Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar.  Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (ve). (2018, 4 maart). Geraadpleegd op 8 april 2018, van https://assests.kinderopvang.nl/p/393216/files/180304%20overzicht%20taaleis%IKK%20en%20taaleis%20vve.pdf Thelosen, R. (2018). Succes Finnen is geen toeval. Geraadpleegd op 28-03-2018 van https://www.ed.nl/extra/succes-finnen-is-geen-toeval~a50b3bb7/ Van Eijden, J. (2016). Meerwaarde van zingen naast voorlezen voor de taalontwikkeling van eentalige en tweetalige peuters.  Geraadpleegd van https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/335039   Veen, H. van der. (2014). Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen . Geraadpleegd op 23-03-2018 van https://wij- leren.nl/effecten-voor-vroegschoolse-educatie-opvang-latere-ontwikkeling- kinderen.php Veiligheids- en gezondheidsbeleid. (2017). Geraadpleegd op 7 april 2018, van https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/ikk-voor-ondernemers/veiligheid-en-gezondheid-nieuw/veiligheids--en-gezondheidsbeleid-nieuw Verhulst, F. C. (2017). De ontwikkeling van het kind. Assen: Van Gorcum.  4 VVE platform. (z.d.). Wet OKE  . Geraadpleegd op 20 maart 2018, van http://www.vveplatform.info/dossiers/wet-oke/wet-oke/ Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en Ministeriële regeling; de maatregelen per 1 januari 2018. (2017,  juli). Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://assets.kinderopvang.nl/p/393216//files/IKK%20maatregelen%invoeringsdatum%202018.pdf  Wildeboer, H. (2012). Leren(d) Observeren(d).  Geraadpleegd op 27-09-2017 van https://hbo-ennisbank.nl/record/sharekit_stenden/oai:surfsharekit.nl:ecd445e4-4fa7-42d9-bd85-47642c083a03 Wouw, L. van de, Roozen, I., Wilders, N., Hermus T., Knoef, G., Huiberts T., & Vuijst, J. de (2007) Expressie voor de basisschool. Amsterdam: Meulenhoff Educatief B.V.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks