Please download to get full document.

View again

of 80
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA WDRAŻANA PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

Category:

Engineering

Publish on:

Views: 6 | Pages: 80

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA WDRAŻANA PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY Brodnica Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA LGD Forma prawna i nazwa stowarzyszenia...
Transcript
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA WDRAŻANA PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY Brodnica Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA LGD Forma prawna i nazwa stowarzyszenia Obszar Potencjał LGD Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD Reprezentatywność LGD Poziom decyzyjny Rada Zasady funkcjonowania LGD Miasta Brodnicy II. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR III. DIAGNOZA Potencjał demograficzny obszaru LGD Charakterystyka gospodarki Rynek pracy i jego problemy Działalność sektora społecznego - organizacje społeczne Podstawowe problemy społeczne IV. ANALIZA SWOT V. CELE I WSKAŹNIKI VI. SPOSÓB WYBORU I OCENA OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWAINIA KRYTERIÓW WYBORU Forma wsparcia operacji w ramach LSR Cel tworzenia procedur Zakres procedur VII. PLAN DZIAŁANIA VIII. BUDŻET LSR Ogólna charakterystyka budżetu Powiązania budżetu z celami LSR IX. PLAN KOMUNIKACJI X. INNOWACYJNOŚĆ XI. ZINTEGROWANIE XII. MONITORING I EWALUACJA XIII. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYKAZ WYKORZYSTANEJ LITERATURY: ZAŁĄCZNIKI DO LSR Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR Załącznik nr 2 Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu Załącznik nr 3 Plan działania Załącznik nr 4 Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia Załącznik nr 5 Plan komunikacji WSTĘP Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. LSR jest efektem założeń nowego instrumentu terytorialnego o nazwie Rozwój lokalny kierowany przez społeczność wprowadzonego przez Komisję Europejską do realizacji w perspektywie finansowej na lata Stanowi podstawę do jego realizacji. Służyć ma włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego. Instytucją zarządzającą tym instrumentem jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A organizacją powołaną do jego realizacji na określonym terytorium jest lokalna grupa działania. Nadrzędnym celem powstania LSR było wypracowanie mechanizmów współpracy oraz wskazanie celów i rozwiązań, które posłużą zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animację społeczną. Mechanizmy te służyć będą zwiększeniu partycypacji społecznej i poprawie spójności społecznej. Lokalna Strategia Rozwoju powstała z wykorzystaniem zaangażowania społeczności lokalnej Brodnicy w oparciu o partnerstwo lokalne przedstawicieli różnych grup społecznych, reprezentujących odmienne często interesy, w celu wypracowania celów wspólnych dla całej społeczności objętej LSR. Jest to partnerstwo w skład którego weszli członkowie sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańcy Brodnicy, by razem budować kapitał społeczny i aktywizować lokalne społeczeństwo. Współdecydowanie wszystkich partnerów daje możliwość podejmowania działań odpowiadających na realne potrzeby lokalnej społeczności i identyfikowanie się z podejmowanymi decyzjami. Lokalna Strategia Rozwoju bazuje na maksymalnym uwzględnieniu potencjału poszczególnych podmiotów i partnerów. Zawiera cele i kierunki rozwoju na lata , które wypracowane zostały w oparciu o analizę SWOT oraz szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD Miasta Brodnicy. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Miasta Brodnicy na lata przygotowana została w ramach projektu pt. Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Młodzi dla Brodnicy na obszarze miasta Brodnicy. 3 I. CHARAKTERYSTYKA LGD 1.1 Forma prawna i nazwa stowarzyszenia Brodnica stanowi administracyjne, gospodarcze i kulturalne centrum powiatu brodnickiego, jak również historyczne regionu zwanego Ziemią Michałowską. Stanowi najbardziej rozwinięty ośrodek gospodarczy powiatu i zarazem północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Chcąc wykorzystać potencjał społeczeństwa miasta Brodnicy dnia 29 września 2015 r. odbyło się spotkanie założycielskie, na którym to przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańcy zdecydowali o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Powstałe Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy działa na podstawie następujących przepisów: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego; Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U poz. 378); Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.); Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. poz z późn. zm.); Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia są osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, lokalnych przedsiębiorców oraz ngo. Stowarzyszenie LGD Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze miasta Brodnicy z liczbą mieszkańców powyżej 20 tyś. 1.2 Obszar Miasto Brodnica położone jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, nad rzeką Drwęcą. Powierzchnia miasta wynosi ha. Obszar miasta zajmuje 0,12% powierzchni województwa. Miasto położone jest na terenie Pojezierza Brodnickiego i jest atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Leży na skrzyżowaniu najważniejszych tras komunikacyjnych Europy łączących 4 Niemcy ze wschodem i Skandynawię z południem. Miasto przecinają najważniejsze szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 15 o łącznej długości w obszarze miasta 6,117 km oraz drogi wojewódzkie nr 544 i 560. Wspomniane szlaki komunikacyjne zapewniają połączenie Brodnicy z innymi ośrodkami. Odgrywają również istotne znaczenie gospodarcze i turystyczne. Podobne znaczenie mają drogi powiatowe (nr 1805C, 1827C i 1814C). Na terenie miasta funkcjonuje także sieć dróg gminnych i zakładowych służąca miejscowym potrzebom. Przez miasto Brodnica przebiegają trasy kolejowe o lokalnym i regionalnym charakterze. Dużą część miasta stanowią tereny chronione przyrodniczo. Lasy, grunty leśne oraz wody zajmują łącznie 14,7% powierzchni Brodnicy. Brodnica jest szóstym co do wielkości miastem województwa po Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Inowrocławiu. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła Liczba mieszkańców ustalona została według stanu na dzień 31 grudzień 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce. Pod względem administracyjnym jest gminą miejską, przestrzennie otoczoną terenami gminy wiejskiej Brodnica. Miasto podzielone jest na 12 osiedli: L.p. Osiedle Liczba mieszkańców 1. Michałowo Stare Miasto Gdynia Grażyny Grunwald Karbowo Matejki Mieszka I Morskie Oko Nowa Kolonia Ustronie Wyspiańskiego Mapa obszaru z granicami 1.3 Potencjał LGD Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD Społeczność lokalna miasta Brodnicy boryka się z licznymi problemami społecznymi wynikającymi z szerzenia się zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zjawisko to spowodowane jest niewykorzystaniem w pełni potencjału organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. Aby przyczynić się do zniwelowania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego konieczne jest podjęcie działań oddolnych zmierzających do zaktywizowania lokalnej społeczności, wzbudzenia aktywności obywatelskiej i stworzenia kapitału społecznego. W tym celu na terenie miasta Brodnicy z inicjatywą powstania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy wystąpiło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Młodzi dla Brodnicy. Proces budowy międzysektorowego partnerstwa z udziałem przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców rozpoczął się dnia 15 września 2015 r. kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone zastosowaniu metody rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) oraz zainicjowaniu utworzenia Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia metody RLKS, która w latach może być realizowana na terenie miasta Brodnicy. Kolejne spotkanie odbyło się 22 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy. Efektem spotkania było wypracowanie statutu Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. Następnie w dniu 29 września 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. W zebraniu wzięło udział 60 członków założycieli. Podczas zebrania 6 założycielskiego zatwierdzony został statut LGD Miasta Brodnicy. Uczestnicy spotkania założycielskiego dokonali wyboru Zarządu LGD, Komisji Rewizyjnej oraz Rady. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 8 stycznia 2016 r. pod numerem W celu wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju powołany został Zespół roboczy do spraw opracowania LSR, w którego prace zaangażowali się przedstawiciele różnych grup społecznych. Na przykładzie ZHP Hufiec Brodnica, Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społecznego Młodzi dla Brodnicy oraz Gminy Miasta Brodnicy przedstawione zostało doświadczenie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w realizacji projektów o zakresie podobnym do realizacji LSR: ZHP Hufiec Brodnica ZHP Hufiec Brodnica działa na terenie miasta od 95 lat. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań. Za główne cele swojego działania ZHP uznaje: stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP poprzez Hufiec Brodnica realizuje zadania współfinansowane ze środków Gminy Miasta Brodnicy, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także z programów pomocowych UE. Hufiec Brodnica zajmuje się organizacją wypoczynku letniego poprzez organizację biwaków i obozów wędrownych. Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka. Głównym inicjatorem powstania ośrodka Caritas w Brodnicy był Biskup Toruński Andrzej Wojciech Suski, który 23 kwietnia 2002r. na mocy dekretu erygującego, powołał Brodnicki Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka. Od momentu powstania Centrum Caritas przyświeca jeden cel: działać zawsze w duchu miłości chrześcijańskiej, która obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne, czy religię; nie oczekuje też żadnej korzyści, czy wdzięczności (Sobór Watykański II, DM 12). W ostatnich trzech latach Brodnickie Centrum Caritas zrealizowało kilkadziesiąt projektów o tematyce podobnej do projektów realizowanych w ramach LSR: Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym poprzez rozbudowę Brodnickiego Centrum Caritas (projekt wieloletni); Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy, Bursy Szkolnej; Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt Otwarta FURTKA; Prowadzenie Noclegowni wraz z Ogrzewalnią dla osób bezdomnych; Działalność bieżąca Świetlic Środowiskowych Arka i Źródło; Realizacja zajęć świetlicowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno wychowawczym w Brodnicy; Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; Program profilaktyki przeciwdziałania patologiom społecznym pn. 7 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ; rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego Młodzi dla Brodnicy Stowarzyszenie Młodzi dla Brodnicy istnieje od roku Jego celem jest wspieranie rozwoju osobowościowego, społecznego i kulturalnego lokalnego społeczeństwa, w szczególności poprzez zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w lokalnych życiu społecznym i kulturalnym, propagowanie idei wolontariatu, podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój społeczności lokalnej, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym, stworzenie możliwości pełnego udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, upowszechnianie rekreacji oraz rozwój sportu i kultury fizycznej. Stowarzyszenie zrealizowało trzy edycje Powiatowego Przeglądu Utworów Literackich, którego celem była aktywizacja i integracja dzieci i seniorów. W 2014 r. Stowarzyszenie realizowało projekt pod nazwą A mury runą dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu było kształtowanie i rozwijanie postaw obywatelskich wśród młodzieży z Brodnicy umożliwiających im aktywny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kompetencji społecznych i aktywne uczestnictwo w lokalnych sprawach publicznych. Stowarzyszenie Młodzi dla Brodnicy od dwóch lat współpracuje z Młodzieżową Radą Konsultacyjną Miasta Brodnicy przy organizacji festiwalu Rap & Reggae Night. Na ten cel również pozyskuje środki zewnętrze dzięki, którym realizowane są warsztaty taneczne i graffiti dla młodzieży, a także koncerty muzyki hip-hop, które przyczyniają się do rozbudzanie aktywności i rozwijania zainteresowań młodzieży. Gmina Miasta Brodnicy Gmina Miasta Brodnicy posiada pełną zdolność organizacyjną do przygotowania i zrealizowania projektów, a także do zarządzania produktami projektu w całym okresie trwałości projektu. Posiada szerokie doświadczenie w realizowaniu inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W latach realizowała m.in. następujące projekty: 1, Wykształceni i z perspektywami, Inwestujemy w siebie, Kuźnia brodnickich talentów Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie miasta Brodnicy i Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Brodnicy-II Etap projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt o tematyce podobnej do projektów realizowanych w ramach LSR. 3. Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 4. Budowa Trasy Przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy ; Budowa ulic miejskich wraz z infrastrukturą techniczną w ulicach: Zacisze, Spokojna, Truskawkowa, Stepowa, Poziomkowa, Miła w Brodnicy, Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego ulicy Zamkowej, św. Jakuba, Kościelnej wraz z mostem, Renowacja wieży ratuszowej z fragmentem muru widocznym od Dużego Rynku, Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu 8 Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Brodnicy, Utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego Ustronie -część wschodnia, Rewitalizacja Brodnickiej Starówki wszystkie projekt realizowane były w ramach RPO WK-P na lata Reprezentatywność LGD Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy liczy obecne 60 członków. Członkiem Stowarzyszenia zgodnie z 9 Statutu Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Gminy Miasta Brodnicy oraz osoba prawna, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, działająca na terenie Gminy Miasta Brodnicy. Osoba fizyczna, aby zostać członkiem stowarzyszenia musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być pozbawiona praw publicznych, złożyć deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz złożyć deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która wyraziła chęć członkostwa w Stowarzyszeniu składając deklarację przystąpienia dołącza dokument potwierdzający prowadzenie działalności. Zaś osoba prawna powinna złożyć deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z uchwałą organu stanowiącego, deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz wskazać osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również inna organizacja pozarządowa, która złoży deklarację przystąpienia wraz z uchwałą organu stanowiącego oraz wskaże reprezentanta. Tabela: Udział % przedstawicieli poszczególnych sektorów w ogólnym składzie LGD Miasta Brodnicy L. p. Sektor Ilość członków wg danego sektora Udział procentowy poszczególnych sektorów w LGD 1. Mieszkańcy 36 60,00% 2. Społeczny 15 25,00% 3 Gospodarczy 6 10,00% 4. Publiczny 3 5,00% Łącznie ,00% Wykres: Udział % przedstawicieli poszczególnych sektorów w ogólnym składzie LGD Miasta Brodnicy Mieszkańcy Społeczny Gospodarczy Publiczny Źródło: Opracowanie własne Partnerstwo jakim jest LGD Miasta Brodnicy korzystając ze wsparcia z Europejskiego Funduszu 9 Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata podejmować będzie działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m. in. działania na rzecz poprawy kwalifikacji zawodowych, tworzenia miejsc pracy, szkolenia dla lokalnych liderów, animatorów czy rozwoju ekonomii społecznej. W wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata opracowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju określona została definicja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z definicją za osoby wykluczone społecznie uważa się: - osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; - osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; - osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382) - osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); - osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks