Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Luchthaven in ontwikkeling

Category:

Design

Publish on:

Views: 14 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PowerPoint presentatie Luchthaven Lelystad in ontwikkeling Jop Fackeldey Werkbezoek gemeenteraad 9 december 2016 Taken en rollen gemeente Lobby Publiekrechtelijke taken Economische versterking Lobby Taken
Transcript
PowerPoint presentatie Luchthaven Lelystad in ontwikkeling Jop Fackeldey Werkbezoek gemeenteraad 9 december 2016 Taken en rollen gemeente Lobby Publiekrechtelijke taken Economische versterking Lobby Taken en rollen gemeente Publiekrechtelijke taken - ruimtelijke procedures - (monitoring) vergunningverlening Doorwerking luchthavenbesluit naar bestemmingsplannen Binnen 1 jaar worden bestemmingsplannen in overeenstemming gebracht met het luchthavenbesluit (8.8, derde lid, Wet luchtvaart) Hoewel op grond van artikel 8.10 van de Wet luchtvaart tegen een bestemmingsplan dat zijn grondslag vind in het Luchthavenbesluit geen beroep kan worden ingesteld, zijn wel beroepen ingesteld tegen het bestemmingsplan Lelystad uitbreiding luchthaven. Centrale vraag in deze beroepen is, of de bestuursrechter bevoegd is kennis te nemen van deze beroepen gezien dit wetsartikel. De uitspraak van de Raad van State wordt eind dit jaar verwacht. Sinds 1 april 2015 geldt het luchthavenbesluit als een voorbereidingsbesluit (3.7 Wet ruimtelijke ordening). Toelichting bij bestemmingsplannen: definiëring van de beperkingengebieden/verwijzing naar luchthavenbesluit. Bij 1-op-1 doorvertaling luchthavenbesluit in bestemmingsplan geen ontwerpbestemmingsplan nodig en derhalve geen mogelijkheid voor zienswijzen en beroep. Ruimtelijke procedures Luchthaven: Bp Lelystad Luchthaven(onherroepelijk) Luchthavenbesluit Bp Uitbreiding luchthaven Beroep ingesteld door: tweetal omwonenden vogelbescherming Uitspraak verwacht januari 2017 Bestemmingsplannen luchthaven BP Lelystad Luchthavencontouren vastgesteld 6 december 2016 doorvertaling van: Geluidcontouren Geen nieuwe vogelaantrekkende bestemmingen Externe veiligheidscontouren Veiligheid vliegverkeer (hoogtebeperkingen, ILS) Verbod laserapparatuur Omgeving luchthaven Larserknoop (onherroepelijk) Larserknoop reparatie (onherroepelijk) Verbindingsweg (onherroepelijk) Exploitatieplan Larserknoop (onherroepelijk) integrale herziening eerste helft 2017 Buitengebied (onherroepelijk) Inpassingsplan provincie 3 e afslag en verbinding Luchthaven; vastgesteld eind oktober ligt tot 21 december ter inzage. Waarschijnlijk beroep Raad van State. Taken en rollen gemeente Ruimtelijke ordeningsprocedures Verklaring van geen bezwaar Hoofdregel: in beperkingengebieden gelden beperkingen ten aanzien van het gebruik of de bestemming van de grond (bijv.: geen objecten hoger dan een bepaalde afmeting). Uitzondering: als de Minister hiervoor een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven (art. 8.9 Wet luchtvaart). Initiatiefnemer dient bij gemeente (bouw)plan met verzoek om omgevingsvergunning in. Gemeente heeft verklaring van geen bezwaar nodig alvorens de vergunning verstrekt kan worden. ILT beoordeelt aanvraag en IG beslist namens Minister IenM. Tegen afwijzing kan bezwaar worden gemaakt. Verg. art Wet luchtvaart: ontheffing voor objecten zonder omgevingsvergunning (kranen). Taken en rollen gemeente (Monitoring) vergunningverlening - vergunningaanvragen primaire verantwoordelijkheid Lelystad Airport - Gemeente monitort (afspraak Alderstafel) - gemeente houdt overzicht - maandelijks vergunningenoverleg met Lelystad Airport - gemeente kan als overheid andere overheden benaderen indien nodig Monitoring vergunningverlening Monitoring vergunningverlening Monitoring vergunningverlening Monitoring vergunningverlening Belang luchthavenontwikkeling Luchthaven draagt bij aan: Versterking Mainportpositie Schiphol Ontwikkeling Metropoolregio Amsterdam Versterking vestigingsklimaat Verbetering werkgelegenheid Verbetering bereikbaarheid Verbetering imago Economische ontwikkelingen Economisch Perspectief Lelystad (rapport Tordoir) Ontwikkelingskansen vragen om strategische visie: - Kanteling: van hoofdstad van Flevoland naar kern binnen MRA - Versterking logistieke positie - Verbeterde verbindingen (Hanzelijn, A6-A9, ontsluiting Airport, Flevokust) Economische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Lelystad in de AMA Economische ontwikkelingen Doel: het versterken van de economische structuur in de brede regio rondom de luchthaven Lelystad. Implementatie eerder gepresenteerde aanbevelingen (Stratagem-rapport): 1.Het maken van een propositie MRO+ bij/op de luchthaven Lelystad. 2.Faciliteren van een technocampus Lelystad Airport tbv het vergroten en verbeteren van het aanbod op de lokale arbeidsmarkt. 3.Uitwerken maatregelen tbv bedrijfsvestiging van (innovatieve) MRO-bedrijven. 4.Verkennen van mogelijkheden van een partnership publiek-private partijen. Economische ontwikkelingen Acties: 1. Het ondersteunen van initiatieven voor versterking van het aanbod op de lokale arbeidsmarkt, met name gericht op technisch en luchtvaart personeel. 2. Het aantrekken van MRO bedrijven specifiek gericht op het onderhoud en opereren van zakelijke en privé vliegtuigen. 3. Het integreren en ontwikkelen van een toeristisch aanbod vanuit Flevoland als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. 4. Het versterken van het vestigingsklimaat via een samenwerkingsverband tussen regionale overheden en bedrijfsleven. Economische ontwikkelingen Werkgelegenheid: 3 ontwikkelingsscenario s onderzocht vliegtuigbewegingen per jaar/ 1 miljoen passagiers betekent 400 full time banen (fte) vliegtuigbewegingen per jaar/ 2,5 miljoen passagiers betekent fte vliegtuigbewegingen per jaar / 4,5 miljoen passagiers betekent fte (directe) werkgelegenheid Economische ontwikkelingen Werkgelegenheid: 3 ontwikkelingsscenario s onderzocht vliegtuigbewegingen per jaar/ 1 miljoen passagiers betekent 400 full time banen (fte) vliegtuigbewegingen per jaar/ 2,5 miljoen passagiers betekent fte vliegtuigbewegingen per jaar / 4,5 miljoen passagiers betekent fte (directe) werkgelegenheid Economische ontwikkelingen Acquisitie MRO - MRO acquisitie primair via NV Luchthaven Lelystad Airport/Schiphol, de AAA/SADC en OMALA - Gemeente Lelystad werkt nauw samen met deze partijen en zit vaak (eerst) aan tafel met leads en prospects - Met inzet van bedrijfsleven ( Runway 2 opportunities) en bestaande MRO-sector (QAPS, Specto Aerospace, Aviocom, Jet Air e.a.) - Presentaties op vastgoedbeurs Provada; EBACE (luchthavenbeurs in Zwitserland)
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks