Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Market Timing 22 augustus PDF

Category:

Poems

Publish on:

Views: 29 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Market Timing 22 augustus 2014 Technische & kwantitatieve analyse GLOBAAL TECHNISCH MARKTBEELD Onderliggende waarden steun koers weerstand trend K/V HK HV % 2W MSCI-World stijgend
Transcript
Market Timing 22 augustus 2014 Technische & kwantitatieve analyse GLOBAAL TECHNISCH MARKTBEELD Onderliggende waarden steun koers weerstand trend K/V HK HV % 2W MSCI-World stijgend K NY-SP stijgend NY-DJ-Industrial Avg stijgend K NASDAQ COMPOSITE INDEX stijgend CHINA CSI stijgend TOKYO-Nikkei stijgend Colofon Deze,,Bulls, Bears & Shares is in opdracht van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. gemaakt door Loef Technische Analyse B.V. en wordt exclusief beschikbaar gesteld aan de relaties van Theodoor Gilissen. DJ STOXX 600(P)-Euro bodem? K DOW JONES EUROSTOXX dalend AEX-index bodem? K DAX INDEX dalend Euro-Bund-Future stijgend Nederland 10 jaar dalend USD - Gov.Bnd 10 y dalend Theodoor Gilissen gaat bij haar beleggingsbeleid uit van fundamentele analyse. Aangezien deze publicatie uitgaat van technische analyse, kan het zijn dat de hier verkondigde meningen afwijken van die van Theodoor Gilissen. De publicatie betreft een exclusieve service voor die relaties van Theodoor Gilissen die de eigen beleggingsideeën mede willen baseren op technische analyse. Edward Loef is bestuurder van Loef Technische Analyse B.V. en is onafhankelijk Technisch Analist en cliëntenremissier voor diverse partijen. Edward Loef kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of short positie hebben in de in deze publicatie genoemde financiële markten of instrumenten. Voor informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met uw private banker of andere contactpersoon bij Theodoor Gilissen. Silver World Spot (USD) dalend V Gold World Spot (USD) dalend V London Brent Oil Apr dalend EURO/US DOLLAR 1 (CXR) dalend Samenvatting Bij het opstellen van de vorige publicatie op 8 augustus jl. blijkt de MSCI World Index de koerstop van de vorige bullmarkt (= 1682,35) succesvol te hebben getest op de uitspraak oude weerstand wordt nieuwe steun. De aandelenkoersen zijn sindsdien weer in herstel, hetgeen voor de bulls een zeer belangrijk wapenfeit is. De relatieve kracht van de Duitse DAX-index ten opzichte van het termijncontract op de 10-jaars Duitse staatslening geeft tegelijkertijd vanuit een historische context een subtiele waarschuwing af. Hoewel dit loos alarm kan zijn mag dit niet onbesproken blijven. Vandaar dat het bodemproces en koopsignalen in de DJ Stoxx 600 index nauwlettend gevolgd dienen te worden. Ook het koopsignaal in de Amerikaanse Dow Jones Industrials Average (na de stijging boven het 4-weeks gemiddelde) geeft aanleiding om de klassieke trendanalyse vanuit een breder perspectief opnieuw te beoordelen. Dit laatste geldt ook voor de verkoopsignalen in de edele metalen goud en zilver. Deze Bulls, Bears & Shares is een publicatie van Theodoor Gilissen Bankiers N.V., in opdracht van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. De Technische Analyse en Fundamentele Analyse zijn verschillende disciplines; (mede) daardoor kan de Technische opinie afwijken of niet consistent zijn met de researchadviezen van de researchafdeling van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Theodoor Gilissen betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Theodoor Gilissen Bankiers N.V. niet instaan. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit rapport zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het rapport dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het waardepapier dat in dit rapport aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het rapport overeenstemmen met zijn of haar doelrisicoprofiel. Indien u (mede) belegt met geleend geld, betekent dit dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Theodoor Gilissen Bankiers N.V., haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie in de aanbieding. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden buiten Theodoor Gilissen Bankiers N.V. verstrekt, tenzij dat voortvloeit uit de wet. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. wijst cliënt conform de wet op haar recht op inzage, correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering van gegevens en tot het doen van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing- en charitatieve doeleinden. Aandelen De correctie is nog niet significant, zo werd twee weken geleden betoogd. De correctie zette ook niet door. Wel werd in de afgelopen verslagperiode door zakenzender CNBC melding gemaakt van de uitbreiding van gekochte putopties SPDR S&P 500 (SPY) door de vermaarde speculant/superbelegger George Soros, vergezeld met de prikkelende vraag wat hij wel weet en de rest van de markt niet. Bron: In een interview met The New York Times herhaalde ook Nobelprijswinnaar Robert Shiller de zorgen die hij eerder in juni van dit jaar uitsprak over de CAPE Ratio. Bron: 2 MSCI USD World Index op basis van slotkoersen in 2014 Wat de zorgen van sommige experts ook zijn, de markt heeft altijd gelijk en voorlopig kunnen de bulls tevreden zijn met de succesvolle terugtest van de horizontale weerstandlijn die de top uit 2007 markeert. Op wereldschaal hebben degenen die in februari t/m april hebben verkocht, of zij die niet durfden te kopen na de opwaartse uitbraak in mei, klaarblijkelijk voldoende vertrouwen om de terugtest aan te grijpen om in de markt te stappen. De vooralsnog gebruikelijke en geslaagde pullback geeft nu aan dat 1682,35 de belangrijkste scheidslijn vormt tussen de bulls en de bears. De MSCI World Index mag nu conform theorie geen daling meer onder genoemd koersniveau vertonen. Dow Jones Industrials Average langetermijn trendlijnanalyse De recordstanden in de Dow Jones Industrials Average in het eerste kwartaal van 2000 en derde kwartaal in 2007 worden in de technische analyse met elkaar verbonden. Zo kunnen potentieel toekomstige momenten van terugkerend aanbod tijdig worden gesignaleerd. Gelet op het zware belang van Amerikaanse aandelen in de wereldaandelenindex is dit factor om rekening mee te houden. Op 31 december 2013 werd genoemde meerjarige weerstandlijn getest, waarna de Dow Jones Index in januari van dit jaar corrigeerde. De maand januari wordt in de statistieken als indicator gebruikt voor de mogelijke afloop in Op 7 augustus jl. bleek alle jaarwinst te zijn ingeleverd en blijken een tweetal trendlijnen neerwaarts te zijn doorbroken (zie volgende pagina). 3 Dow Jones Industrials Average ingezoomd vanaf augustus 2013 De recente herstelbeweging speelt zich in historisch perspectief van steun- en weerstandlijnen af in een schemergebied tussen all-time high (17151,56) en correctiebodem (16333,78). De uiteindelijke doorbraak zal mede afhangen van het stemmingsbeeld in Europa, waar de aandelenbeleggers trachten afstand te nemen van de Russische bemoeienissen en (militair) intimidatiegedrag inzake het conflict in de Oekraïne. Dit conflict is sinds eind vorig jaar langzaam maar zeker in een escalerende fase beland met recent internationale handelssancties tot gevolg. DAX/BUND-ratio op maandbasis vanaf 2005 De (roze) gedragslijn in de grafiek hierboven weerspiegelt de relatieve sterkte van de Duitse DAX-index ten opzichte van de Duitse bunds (lees: 10-jarige staatslening). De afgeleide moving average convergence divergence -indicator (MACD) weerspiegelt de voortschrijdende onderliggende voorkeur voor Duitse aandelen versus Duits staatspapier. De recente neerwaartse kruising volgt na de piek eind vorig jaar in de relatieve sterktelijn. De vraag die beleggers in de optiek van de technische analyse zouden moeten stellen is wat de betekenis is van de gebruikelijke waan van de dag en voortschrijdend (maar naijlend) inzicht van de MACD-indicator. De actuele marktconditie in Duitsland is van wezenlijk belang voor Europa. Beleggers lijken volgens de laatste berichtgeving op opvallend nonchalant op slecht nieuws te reageren. 4 Bron: FD Persoonlijk 21 november 2009 Bijna vier jaar geleden werden in de koersgrafiek van de Europese DJ Stoxx 600 index de drie fasen van de bullmarkt ingekaderd. De groene accumulatiefase was destijds een feit, maar de blauwe participatiefase en rode distributiefase zouden nog moeten volgen, aldus de technische analyse de beurs voorspelt het nieuws. (zie appendix pagina 12). DJ Stoxx 600 index In hoeverre de meterstanden van de relatieve sterkte index op maandbasis in de afgelopen week voorspellingswaarde hebben (zie verticale rode stippellijnen) met betrekking tot terugkerende problemen in de Europese aandelenmarkt is uiteraard pure speculatie. Feit is dat op 18 september 2010 in een nieuwe langetermijnvisie ten aanzien van de DJ Stoxx 600 index nog ca. 30% koerspotentieel in het verschiet zou liggen. De Europese beursgraadmeter steeg sindsdien met ca. 30% t/m mei van dit jaar en vertoont sindsdien wisselvallig koersgedrag. Bron: De Financiële Telegraaf 5 DJ Stoxx 600 index op weekbasis vanaf 2012 De herstelbeweging boven het (rode) 24-weeks gemiddelde wordt als koopsignaal geactiveerd. In 2012 en 2013 brak daarna weer het zomergevoel door. Trendfasen diverse beleggingsinstrumenten 1 W 1 W STIJGENDE TREND % TOPVORMING % ISHARES MSCI LATAM 4.02 ISHARES BRIC ISHARES PROP ASIA 2.50 ISHARES PROP US 2.42 ISHARES N-AMERICA 2.32 ISHARES PROP GLO 2.15 ISHARES WORLD 1.87 ISHARES JAPAN 1.51 ISHARES ASIA PACIF 1.13 LYXOR PAN AFRICA 0.66 SPDR Barclays EM Local Bond 0.60 ISHARES US T ISHARES EM MARKETS 0.35 ISHARES B E CORP 0.27 ISHARES B E AGG 0.26 ISHARES E GOV Think iboxx Gvt Bd UCITS ETF 0.22 ISHARES E COV BOND 0.20 Think iboxx Corp.Bd UCITS ETF 0.16 LYXOR EURO CORP BD 0.14 ISHARES US TIPS 0.14 ISHARES E INF-LINK 0.09 ISHARES E GOV ISHARES MARKIT IBOXX USD ISHARES E CORP BD ISHARES E GOV ISHARES PROP EURO ETFS PHYSICALGOLD ISHARES CHINA BODEMVORMING % DALENDE TREND % ISHARES EUROPE 2.13 Lyxor ETF iboxx Liqu 0.54 LYXOR ETF CRB De recente technische zorgen met betrekking tot Europa zijn volgens het kwantitatieve overzicht vooralsnog een regionale uitdaging. Elders in de wereld bewegen aandelen in stijgende trends (afgaande op de Exchange Traded Funds genoteerd in euro s, unhedged). Internationaal vastgoed en de aandelenkoersen in de emerging markets lijken een solide fundament te bieden aan de buy & hold -type beleggers. De beleggingscategorie grondstoffen bevindt zich in een dalende trend, maar hierop zijn wel uitzonderingen (zie trendfase overzicht grondstoffen). Trendfasen lokale beursindices 1 W 1 W STIJGENDE TREND % TOPVORMING % ARGENT.-Merval 7.83 Bovespa 5.76 S&P 500 INDEX 1.90 TURKIJE-National TORONTO-S&P/TSX Composite 1.73 INDIA-Sensex Sydney-All Ordinaries Index 1.64 PHILIPPIJNEN-PSEi 1.63 TOKYO/NIKKEI 225/DOW JONES INDEX 1.60 MEXICO-IPC 1.34 INDONESIE-JCI 0.98 SINGAPORE-Straits Times 0.89 Hang Seng Index 0.78 CHINA-Shanghai & Shenzhen MALEISIE-KLCI 0.71 THAILAND-SET 0.61 JOHANN.-JSE Ind TAIWAN-TWSE 0.25 ISRAEL-Tel Aviv ZUID KOREA-KOSPI BODEMVORMING % DALENDE TREND % RUSLAND-RTS 3.54 PSI POLEN-WIG Index 2.79 ATHENE-ASE General 3.30 MADRID-IBEX HONGARIJE-BUX 3.10 AEX-index 2.51 MILAAN-FTSE/MIB 2.42 Bel CAC NIEUW ZEELAND-NZSX DAX INDEX 1.91 SWISS MARKET INDEX 1.66 TSJECHIE-PX 0.63 FTSE 100 INDEX 1.38 Bij het opstellen van dit rapport zien we overwegend positieve ontwikkelingen in de lokale beursindices ondanks het feit dat niet alle graadmeters in stijgende trendfasen bewegen. Het zijn met name Europese lokale aandelenindices die nog in een dalende trend bewegen of net zijn begonnen met een bodemfase. 7 Hoofdsectoren Europa & V.S 1 W 1 W STIJGENDE TREND % TOPVORMING % DJ STOXX Technology 3.22 DJ STOXX Health Care 2.75 S&P 500 Info Tech 2.33 S&P 500 Industrials 2.31 S&P 500 Energy 2.22 S&P EWI Consumer Discretionary 1.98 S&P 500 Financials 1.98 DJ STOXX Utility 1.90 S&P 500 INDEX 1.90 DJ STOXX Food&Bev S&P 500 Materials 1.44 S&P 500 HealthCare 1.38 S&P EWI Consumer Staples 1.32 S&P 500 Telecom Serv 0.21 DJ STOXX Basic Resr BODEMVORMING % DALENDE TREND % S&P 500 Utilities 1.82 DJ STOXX Auto&Parts 2.84 DJ STOXX Insurance 1.56 DJ STOXX Fin.Serv DJ STOXX Media 1.49 DJ STOXX Constr&Mat 2.66 DJ STOXX Retail 2.31 DJ STOXX Industrial 2.25 DJ STOXX Telecom 2.24 DJ STOXX Oil & Gas 2.05 DJ STOXX 600(P)-Euro 1.95 DJ STOXX Bank Index 1.81 DJ STOXX Trav&Leisur 1.77 DJ STOXX Chemical 1.50 DJ STOXX Pers&House 0.95 Europese DJ Stoxx 600 Technology de sterkste sector afgelopen week De technologiewaarden staan afgelopen week bovengemiddeld in de belangstelling. De Europese DJ Stoxx 600 technologiesector flirt met weerstandniveaus. 8 Bundfuture op weekbasis vanaf 2008 Vastrentende waarden Een geelgekleurde weekcandle in de bund future wijst op een overdrijvingsfase in de rally van het termijncontract op de Duitse staatslening. Hierdoor nemen de risico s van een trendomslag toe en daarmee ook de risico s van een rentestijging. De opwaartse uitbraak dit jaar wordt vroeg of laat idealiter gevolgd door een pullback/terugtest, waarna de oorspronkelijke trend omhoog zich weer voortzet. ishares iboxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) op weekbasis De trendbreuk in de langetermijn steunlijn van HYG en het daaropvolgende herstel is niet uniek. In het verleden blijken de herstelbewegingen in 2011 en 2013 gevolgd door een nieuwe verkoopgolf. Het is een scenario waarop in de komende weken een wakend oog wenselijk is. 9 Grondstoffen / edele metalen 1 W 1 W STIJGENDE TREND % TOPVORMING % ETFS COPPER 3.61 ETFS Livestock DJ-AIGSM ETFS Industrial Metals DJ-AIGSM 3.12 ETFS PHYSIC SILVER ETFS Nickel 1.88 ETFSPHYSIPLATINUM ETFS Coffee ETFS PHYSPM BASKET ETFS PHYSICALGOLD BODEMVORMING % DALENDE TREND % ETFS Cotton 3.89 ETFS WHEAT 1.77 ETFS Sugar 1.23 ETFS Gasoline 0.77 ETFS Grains DJ-AIGSM 0.35 ETFS Corn 0.00 ETFS Energy DJ-AIGSM ETFS Soybeans ETFS NATURAL GAS ETFS Soybean Oil ETFS Heating Oil ETFS Industrial Metals vanaf 2011 op weekbasis Industriële metalen zijn gevraagd (zie grafiek). Binnen de beleggingscategorie grondstoffen is deze subsector een positieve uitzondering. Goudprijs vanaf Test meerjarige steunlijn in zone $ 1270 / Valuta EUR/USD vanaf 2000 De euro neemt steeds meer afstand van de dalende meerjarige weerstandlijn. De kans wordt hoog ingeschat dat de volgende stijgende steunlijn langs de dieptepunt en van 2002 en 2012 in de loop van dit jaar wordt opgezocht rond $ 1,28. 11 Appendix inzake de beurs voorspelt het nieuws Bron: FD Persoonlijk, zaterdag 21 november ALGEMEEN ADVIES Hanteer indien mogelijk - stop loss limieten om koersrisico s beter te beheersen! Verklarende woorden en begrippen uit de technische analyse Een uitleg van woorden en begrippen die gangbaar zijn in de technische analyse en in de Bulls, Bears & Shares worden gebruikt zijn op deze pagina op een niet limitatieve wijze ter verduidelijking samengevat. Technische Analyse (TA) bestudeert primair met behulp van grafieken de koershistorie van marktprijzen (lees: beurskoersen en hiervan afgeleide handelsvolumes) met het doel om de meest waarschijnlijke toekomstige richting te bepalen. De technische analyse kent twee hoofdstromingen. Enerzijds is er de klassieke visuele analyse van grafieken met het oogmerk om trends en koerspatronen te herkennen. Anderzijds is er de kwantitatieve analyse om met behulp van de beurskoers afgeleide formules ( indicatoren ) koop- en verkoopsignalen te genereren. De Bulls, Bears & Shares combineert de visuele analyse met de kwantitatieve analyse. De technische en kwantitatieve analyses worden vooral gebruikt als hulpmiddel voor de timing van beleggingsbeslissingen. TA = afkorting voor technische analyse KT = korte termijn trend op basis van de positie van beurskoers ten opzichte van het 20-daags koersgemiddelde LT = lange termijn trend op basis van de positie van het 20-daags koersgemiddelde ten opzichte van het 120-daags koersgemiddelde TREND = algemene richting waarheen een koersontwikkeling tendeert herkenbaar aan een proces van twee opeenvolgende toppen en/of bodems TRENDLIJN = lijn langs opeenvolgende toppen of bodems STEUN = indicatie voor een bodem in de koersgrafiek WEERSTAND = indicatie voor een top in de koersgrafiek BULLISH = positieve stemming ten aanzien van de koersontwikkeling BEARISH = negatieve stemming ten aanzien van de koersontwikkeling NEUTRAAL = aanduiding voor richtingloos en/of zijwaarts koersverloop TACTISCH = specifieke actie/benadering bedoeld om een strategie uit te voeren RS = relatieve sterkte ter bepaling van outperformance of underperformance OUTPERFORMANCE = betere prestatie ten opzichte van UNDERPERFORMANCE = slechtere prestatie ten opzichte van LONG = positionering in de markt anticiperend op een koersstijging SHORT = positionering in de markt anticiperend op een koersdaling NONE = geen positionering in verband met overgangfase tussen bulls en bears BUY = koopmoment op basis van een technische en/of kwantitatieve analyse SELL = verkoopmoment op basis van een technische en/of kwantitatieve analyse MA = moving average / voortschrijdend gemiddelde van een reeks van beursdata RSI = relatieve sterkte index (indicator voor het meten van het momentum) RSI waardering onder 30 illustreert een relatief sterke koersdaling RSI waardering boven 70 illustreert een relatief sterke koersstijging MOMENTUM = indicator voor het meten van de snelheid en de sterkte van een koersbeweging STO = afkorting voor stochastics, indicator voor korte termijn kansberekening STO waardering onder 20 illustreert een relatief sterke koersdaling STO waardering boven 80 illustreert een relatief sterke koersstijging DMI = afkorting voor directional movement indicator, geeft informatie over de kracht van vraag en aanbod in de onderliggende trend ADX = afkorting voor average directional movement indicator, geeft de kracht aan van een trendmatige beweging, maar zegt niets over de richting ervan ADX waardering onder 25 wijst potentieel op een zijwaarts gerichte trend ADX waardering boven 25 wijst potentieel op een trendmatige beweging TRADINGRANGE = richtingloze koersbeweging binnen bepaalde bandbreedte UITBRAAK = koersbeweging boven/onder vorige weerstand/steun TRAP = mislukte uitbraak 13 PULLBACK terugkeer van de beurskoers naar een recent uitbraakniveau GAP = koershiaat in de grafiek zichtbaar tussen twee handelsnoteringen in OVERBOUGHT = situatie waarin de beurskoers kwetsbaar is voor een correctie OVERSOLD = sitiuatie waarin de beurskoers rijp is voor een technisch herstel RISING WEDGE = driehoekspa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks