Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MARTIN HEIDEGGER ( )

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 8 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MARTIN HEIDEGGER ( ) Studia teologiczne, potem matematyczne na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. Asystent Husserla, objął po nim katedrę W 1933 roku wstąpił do NSDAP, przyjął urząd rektora.
Transcript
MARTIN HEIDEGGER ( ) Studia teologiczne, potem matematyczne na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. Asystent Husserla, objął po nim katedrę W 1933 roku wstąpił do NSDAP, przyjął urząd rektora. Po ustąpieniu był pod ścisłą kontrolą NSDAP. Po zakończeniu wojny odsunięty od nauczania. Jako dydaktyk powraca na uniwersytet dopiero w 1952 roku. Gł. dzieło: Bycie i czas (1927). Język Heideggera: bełkot semantyczno-syntaktyczny czy Ŝywy język filozofowania? Obwinia się go o brak precyzji pojęciowej i poetyzującą niejasność. Jego pisma zawierają nowe terminy, a stare pisane są w nowy sposób ze słynnymi myślnikami (np. wrzuceni-w-świat ). Prekursor hermeneutyki, czyli nowej interpretacji klasycznych tekstów Metoda hermeneutyczna polega na opisie tego, co dane i jak dane; jest nakierowana na odkrycie głębszego sensu bycia. Uczniem Heideggera był Hans-Georg Gadamer, twórca filozoficznej hermeneutyki. UwaŜał on, iŝ poznanie jest związane z kategorią dziejowości i ma charakter językowy: Wszystko to, co daje się zrozumieć, jest językiem i językiem jest to, co moŝna zrozumieć. Wpływ Heideggera na współczesną kulturę jest kolosalny: Jego kontynuatorem był Jean-Paul Sartre. Pod jego wpływem był H.G. Gadamer. RównieŜ postmoderniści (J. Derrida) odwołują się do niego często. Jego wpływ minimalizują natomiast H. Putnam czy Jeanne Hersch wskazując na incydent z nazizmem. Pomysły Heideggera wykorzystywane są przez psychologów i pedagogów, a takŝe teologów (R. Bultmana i K. Rahnera). Ontologia fundamentalna Dotychczasowa metafizyka: czym jest byt? Nie jest to pytanie podstawowe, bo zakłada ono istnienie bytu. Bardziej fundamentalne pytanie: Co to znaczy, Ŝe byt jest? Czym jest bycie bytu? Odpowiedź nie jest prosta! Zdefiniować bycia nie moŝemy, bo kaŝda definicja zaczynałaby się od bycie jest. Musimy poprzestać na jego zrozumieniu, które jest nam dane, gdy napotykamy jakiś byt. Jest on dany ze swoim byciem. Jest to pierwotne, przedpojęciowe wraŝenie bytu. Chodzi o dotarcie do tego, co najbardziej podstawowe w ludzkim myśleniu Analityka DASEIN Nie jesteśmy w stanie wprost wyrazić bycia bytu, trzeba to robić pośrednio: analizując konkretny byt, który zadaje pytanie o bycie: od człowieka (niem. Dasein jestestwo): My jesteśmy bytami, które naleŝy analizować. Ontologii fundamentalnej naleŝy poszukiwać w analityce Dasein. Heidegger spodziewał się, Ŝe w ten sposób ujawni, czym jest bycie bytu. Nie wychodzi poza te analizy, dlatego często zalicza się go do egzystencjalizmu. Człowiek nie jest odrębną od świata istotą Zdaniem Heideggera, Kartezjusz mylił się postrzegając rzeczywistość jako podzieloną na umysł i materię, podmiot i przedmiot, wiedzącego i wiedzę. Człowiek nie przygląda się światu od zewnątrz. Stanowi integralną część świata. Nasze istnienie jest nie do wyobraŝenia poza jakimś światem. Nie jesteśmy w stanie sobie czegoś uświadamiać, gdyby nie istniało coś w rodzaju pola świadomości, czyli świat, w którym coś się dzieje. Dlatego nasz byt ma naturalnie światowy charakter. Główną tajemnicą nie jest więc wiedza o bycie, lecz sam byt istnienie. Czym jest istnienie? Jak to się dzieje, Ŝe w ogóle coś jest? Dlaczego nie istnieje po prostu nicość? Sens bycia moŝe być dany tylko w horyzoncie czasowości Analizy Heideggera mają dwa etapy: interpretację jestestwa ze względu na czasowość oraz eksplikację czasu. Istnienie człowieka ma charakter czasowy. Nie moŝemy uświadamiać sobie czegokolwiek, nie uprzytomniwszy sobie najpierw, Ŝe w ogóle coś się dzieje, a do tego potrzebny jest wymiar czasu. Nasz specyficznie ludzki sposób bycia jest zagwarantowany jednością przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W ostatecznej analizie bycie jest czasem (skończonością). Istnienie jest uprzedmiotowionym czasem. Człowiek zaś czasem ucieleśnionym. Dasein jest byciem-w-świecie Jest wrzucony w świat, między inne byty. Rozumiejąc to staje się otwarty na bycie i na przyjęcie tego, co znajduje się w świecie (Nastrojenie). Istotą Dasein jest jego Egzystencja wyłącznie ludzki sposób bycia. Egzystencjały a kategorie Egzystencjały to cechy człowieka, kategorie cechy przedmiotów. Wspólną cechą egzystencjałów jest ich wewnętrzne odniesienie do czasu. Do egzystencjałów Heidegger zalicza: Troskę, Trwogę oraz bycie-ku-śmierci. Troska pełne zrozumienie swej przypadkowości w świecie Egzystencja ludzka charakteryzuje się wewnętrznym napięciem między tym, czym człowiek jest (faktycznością), a tym, czym moŝe być (egzystencjalnością). To napięcie Heidegger nazywa Troską. Dla Dasein moŝliwe są 2 typy egzystencji Egzystencja nieautentyczna: poddanie SIĘ anonimowym siłom ukrytym pod słówkiem SIĘ. Owo SIĘ zastępuje w róŝnych zwrotach JA : pracuje się, studiuje się Siły obrazowane przez SIĘ czynią z człowieka kukiełkę. Z tego stanu (ucieczki od prawdy o sobie samym) wyrywa człowieka Trwoga. Egzystencja autentyczna Dasein bycie-ku-śmierci Wrzucenie w świat rodzi w nas Trwogę ( określony strach przed czymś), która nie ma przedmiotu. Trwoga odsłania niepewność wszystkiego oprócz mojejśmierci. Wydobywa nicość, a tylko wobec nicości moŝemy wpaść na trop bycia. Tylko Dasein ujmuje swój kres, moŝe Ŝyć w perspektywie swej śmierci. To wskazuje na twórczy charakter egzystencji człowieka. śycie w świadomości własnej śmierci jest Ŝyciem AUTENTYCZNYM. Stawanie się sobą Nie zaczynamy Ŝycia jako odizolowane od innych jednostki, bo od początku nasze Ŝycie ma charakter społeczny. Głównym naszym problemem jest to, jak odnaleźć autentyczny sposób istnienia. Pragniemy nadać swemu Ŝyciu sens, ale nie mamy gwarancji, Ŝe on obiektywnie istnieje. Dlatego pozostaje nam albo stwierdzenie, Ŝe Ŝycie nie ma sensu, albo nadanie tego sensu naszej egzystencji.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks