Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MasterSeal M 808 OPIS ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 5 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OPIS MasterSeal M 808 jest dwuskładnikową, elastyczną membraną poliuretanową składającą się w 100% z substancji stałych, o wysokiej odporności chemicznej i na ścieranie. Dopuszczona do bezpośredniego kontaktu
Transcript
OPIS MasterSeal M 808 jest dwuskładnikową, elastyczną membraną poliuretanową składającą się w 100% z substancji stałych, o wysokiej odporności chemicznej i na ścieranie. Dopuszczona do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną i środkami. ZAKRES ZASTOSOWAŃ Membrana MasterSeal M 808 jest wykorzystywana do hydroizolacji, w przypadkach gdzie wymagany jest kontakt z wodą pitną lub duży stopień odporności chemicznej. Zastosowania te obejmują: Wieże ciśnień, cysterny lub wszelkie inne konstrukcje do gromadzenia wody. Powłoki wewnętrzne w zbiornikach na wodę pitną. Cysterny zawierające środki spożywcze itp. Oczyszczalnie ścieków (komunalne i przemysłowe), zarówno w strefie dopływowej, jak i odpływowej. Rurociągi kanalizacyjne. Rury stalowe i betonowe. Ponadto membrana Masterseal M 808 może być stosowana: Na podłożach poziomych i pionowych. We wnętrzach i na zewnątrz. Na podłożach betonowych, z zaprawy cementowej lub stalowych. W celu zabezpieczenia betonu zbrojonego przed korozją wynikającą z nasycenia dwutlenkiem węgla lub chlorkami oraz przed agresją chemiczną w wannach wychwytowych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. W przypadku zastosowania innego niż tu wymienione należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Master Builders Solutions. CHARAKTERYSTYKA I KORZYŚCI Może być stosowana na powierzchniach pionowych i poziomych. Łatwa do nakładania za pomocą wałka lub natrysku bezpowietrznego. Wodoszczelna. Odporna na stojącą wodę. Elastyczna, giętka i posiadająca zdolność do mostkowania rys. BASF Construction Chemicals España, S.L. Carretera del Mig, L'Hospitalet del Llobregat, Hiszpania /CPD/B15/0044 UNE EN Produkt służący do ochrony powierzchniowej w zakresie zasad i metod 2.2 oraz 8.2 określonych w normie EN Absorpcja kapilarna 0,1Kg/m2 h0.5 Przepuszczalność pary wodnej Przepuszczalność CO 2 Zdolność do mostkowania rys Wytrzymałość adhezyjna w próbie wytrzymałości na odrywanie od podłoża Przyczepność po badaniu kompatybilności termicznej: Cykle zamrażaniarozmrażania z zanurzeniem w soli odladzającej i cyklicznym efektem burzy (szok termiczny) Odporność na ścieranie (test Tabera) Odporność na silną agresję chemiczną: zmniejszenie twardości 50% Zachowanie po starzeniu przyspieszonym Reakcja na ogień Substancje niebezpieczne Klasa II Sd 50 m +23 C: Klasa A4-10 C: Klasa A3-20 C: Klasa A2 2 N/mm2 1,5 MPa Utrata masy 3000 mg Grupa 4: Klasa II Grupa 9: Klasa II Grupa 10: Klasa II Grupa 11: Klasa II Grupa 12: Klasa II Bez zmian Klasa F Spełnia wymogi pkt 5.3 normy EN (*) należy sprawdzić przepisy lokalne w zakresie kontaktu z wodą pitną i środkami spożywczymi Zabezpiecza beton przed korozją wynikającą z nasycenia dwutlenkiem węgla i korozją zbrojenia: Po utwardzeniu jest nieprzepuszczalna dla wody i dwutlenku węgla. Duża odporność chemiczna. Odporność chemiczna na kwasy biogeniczne w oczyszczalniach ścieków do wartości ph = 1. Doskonałe właściwości mechaniczne i elastyczne (wytrzymałość na wydłużenie, rozciąganie i rozdzieranie, ścieranie). Doskonała przyczepność na różnych podłożach (beton, stal). Doskonała odporność na zamarzanie/odmarzanie Odporna na promieniowanie UV. Termoutwardzalna nie rozmięka w podwyższonej temperaturze. Skład w 100% z substancji stałych, niestwarzająca zagrożenia dla środowiska i pracowników spowodowanego oparami rozpuszczalnika. SPOSÓB NAKŁADANIA (a) Przygotowanie powierzchni Wszystkie podłoża (nowe i stare) muszą być w dobrym stanie konstrukcyjnym, suche, wolne od mleczka cementowego i luźnych cząstek, oczyszczone z oleju, smaru, śladów gumy, plam farby i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Przygotować powierzchnię za pomocą śrutowania, strumienia wody pod ciśnieniem lub innej odpowiedniej metody mechanicznej. Po przygotowaniu beton i inne podłoża cementowe muszą wykazywać wytrzymałość na odrywanie od podłoża wynoszącą co najmniej 1,5 N/mm2. Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej +5 C i maksymalnie +35 C. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3 K powyżej punktu rosy w trakcie nakładania i przez co najmniej 2 godziny później (przy 15 C). Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 4% (sprawdzić np. za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności). (b) Powłoka gruntująca Powłoka gruntująca poprawia przyczepność i zapobiega powstawaniu porów lub pęcherzyków w utwardzonej powłoce. Zalecanym gruntem do powłoki MasterSeal M 808 na podłożach suchych są MasterTop P 617, MasterTop P 617 RC, MasterTop P 621 lub MasterSeal P 608*. Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 4% (sprawdzić np. za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności). Przed nałożeniem powłoki MasterSeal M 808 odczekać 24 godziny. Na podłożach wilgotnych lub w przypadku możliwości wystąpienia ciśnienia osmotycznego zalecane jest stosowanie MasterSeal P 385* jako powłoki gruntującej. Nakładać MasterSeal M 808 w czasie od 48 do 72 godzin po nałożeniu. * sprawdzić w karcie odpowiedniego produktu. (c) Mieszanie Mieszanka MasterSeal M 808 jest dostarczana w opakowaniach roboczych ze składnikami w dokładnych proporcjach. Przelać całą zawartość składnika II do pojemnika ze składnikiem I. NIE MIESZAĆ RĘCZNIE. Mieszać wiertłem mechanicznym i łopatką z bardzo małą prędkością (maks. 400 obr./min) przez co najmniej 3 minuty. W celu zagwarantowania całkowitego wymieszania należy kilkakrotnie zeskrobać materiał z boków i dna pojemnika. Łopatki mieszadła powinny być przez cały czas zanurzone w materiale powłokowym, aby uniknąć wprowadzania do niego pęcherzyków powietrza. Ściśle zabrania się tworzenia mieszanek częściowych. (d) Nakładanie Produkt MasterSeal M 808 może być nakładany za pomocą pędzla, wałka lub bezpowietrznego pistoletu natryskowego. Zaleca się nałożenie przynajmniej dwóch warstw. Żelazo / stal: Należy poddać piaskowaniu do uzyskania stopnia SA 2½ przed nałożeniem powłoki gruntującej. WYKOŃCZENIE I CZYSZCZENIE Narzędzia mogą być czyszczone rozpuszczalnikiem, gdy są jeszcze mokre. Po utwardzeniu możliwe jest tylko mechaniczne usuwanie materiału. WYDAJNOŚĆ KRYCIA Zużycie Masterseal M 808 wynosi około 0,4-0,8 kg/m 2 w zależności od stanu i porowatości podłoża oraz pożądanej grubości warstwy (od 0,3 do 0,6 mm). Na chropowatych, szorstkich podłożach w celu uzyskania optymalnych parametrów użytkowych ważne jest, aby nałożyć powłokę o całkowitej grubości co najmniej 0,5 mm. W środowisku agresywnym chemicznie (np. oczyszczalnie ścieków) wymagane jest nałożenie powłoki o grubości co najmniej 1 mm. W związku z tym należy liczyć się ze zużyciem 1,3 kg/m 2 na dwie lub trzy warstwy. Powyższe wartości zużycia mają charakter teoretyczny i mogą być różne w zależności od wchłanialności i chropowatości podłoża. Zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie reprezentatywnych prób na miejscu w celu dokonania oceny dokładnego zużycia. CZAS UTRZYMANIA WŁAŚCIWOŚCI MIE- SZANKI 20 minut w temperaturze otoczenia i podłoża wynoszącej 20ºC. OPAKOWANIE Środek MasterSeal M 808 jest dostępny w opakowaniach 10 kg i 5 kg. KOLORY Szary i jasnoszary, zbliżony do betonu PRZECHOWYWANIE Przechowywać w oryginalnych pojemnikach w suchym miejscu w temperaturze od 15 do 25 C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. OKRES PRZECHOWYWANIA Termin przechowywania w takich warunkach wynosi do 3 miesięcy. W każdym przypadku należy sprawdzić etykietę z terminem przydatności. WAŻNE WSKAZÓWKI Nie nakładać w temperaturach poniżej +5ºC ani powyżej 35 C. Nie wolno dodawać rozpuszczalników, piasku lub innych produktów, które mogłyby wpłynąć na właściwości produktu. Przy wystawieniu składnika II na działanie temperatur poniżej +5 C może nastąpić jego krystalizacja. W takim przypadku należy umieścić wyrób w ciepłym pomieszczeniu aż do uzyskania normalnego wyglądu. ZATWIERDZENIA Zatwierdzona do kontaktu z wodą pitną i stałymi środkami spożywczymi zgodnie z dekretem królewskim 866/2008 (transpozycja dyrektywy 2002/72/WE do prawa hiszpańskiego). Zatwierdzona do kontaktu z wodą pitną zgodnie z dekretem królewskim 140/2003 (transpozycja dyrektywy 98/83/WE do prawa hiszpańskiego). Badania zgodnie z normą EN Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Wpływ spowodowany migracją. Zbadana zgodnie z normą EN ISO 4628/2004 (500 h) próba przyspieszonej korozji w komorze z mgłą solankową. Posiada oznakowanie CE zgodnie z normą EN 1504 część 2. Inspektorat ds. Wody Pitnej (DWI) Zjednoczonego Królestwa zatwierdził wyrób do zastosowań w kontakcie z wodą pitną OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM I TRANSPORT Podczas używania tego produktu należy stosować zwykłe środki zapobiegawcze dotyczące obchodzenia się z produktami chemicznymi, tj. nie należy na przykład jeść, palić i pić w trakcie pracy oraz należy umyć ręce idąc na przerwę lub po zakończeniu pracy. Dokładne informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z tym produktem i jego transportu znajdują się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS). Utylizację produktu i pojemnika należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na właścicielu wyrobu. Dane dotyczące wyrobu Parametr Norma Jednostka Dane Gęstość wymieszanego materiału EN ISO g/cm 3 ok. 1,2 Lepkość: Kubek ISO nr 8 s 32 Temperatura nakładania (podłoże i materiał) - C od +5 do +35 Maksymalna wilgotność podkładu (w trakcie nakładania): Maksymalna wilgotność względna (w trakcie nakładania): Czas zachowania właściwości roboczych (opakowanie 10 kg) Odstęp czasowy między nakładaniem kolejnych powłok: - % 4 % 70 w temperaturze +20 C min ok. 20 w temperaturze +20 C h 6-24 Wyschnięcie dotykowe: w temperaturze +20 C h ok. 6 Narażenie na ciśnienie wody po upływie: w temperaturze +20 C dni 3 W pełni utwardzona po upływie: w temperaturze +20 C dni 7 Temperatura eksploatacji (na sucho) - C - 20 do +80 Temperatura eksploatacji (na mokro) - C - 20 do +50 Przyczepność do betonu: EN 1542 N/mm 2 2,9 Przyczepność do stali: EN N/mm 2 10 Wytrzymałość adhezyjna po cyklach zamrażania-odmrażania EN N/mm 2 2,6 Przenikalność CO2 EN SD 74 m (wymagana 50 m) Kapilarna absorpcja wody: Karsten ml 0 Zachowanie po starzeniu przyspieszonym EN Bez zmian Statyczne mostkowanie rys: EN A4 (+23 C) A3 (-10 C) A2 (-20 C) Wytrzymałość na rozciąganie: EN ISO 527-1/-2 N/mm 2 9 Odporność na ścieranie EN ISO mg Utrata masy 350 (wymagana 3000 mg) Odporność na uderzenia: EN ISO 6272/2 Nm 20 Twardość, skala Shore'a D: EN ISO 868/07-70 Odspojenie katodowe: ASTM G95 mm 3,8 Próba wytrzymałości na zginanie na trzpieniu: ASTM D522 (180 ) - Zaliczony Dielektryczne napięcie przebicia: ASTM D149 V/mil 251,1 Próba w mgle solnej (500 h i 500 mikrometrów): EN ISO Zaliczony Odporność na silną agresję chemiczną EN % Zmniejszenie twardości Klasa II (wymagane 50%) Grupa 4 6% Grupa 9 10% Grupa 10 12% Grupa 11 9% Grupa 12 4% Uwaga: Czas utwardzania jest mierzony w temperaturze 21 C ± 2 C i przy wilgotności względnej 60% ± 10%. Wyższa temperatura i/lub większa wilgotność względna mogą skrócić ten czas, i odwrotnie. Podane dane techniczne są wynikami statystycznymi i nie są gwarantowanymi wartościami minimalnymi. Wartości tolerancji zostały opisane w odpowiednich właściwościach użytkowych. Wartości zmierzone przy wydajności nakładania 0,4 kg/m 2 (równoważny z 0,3 mm), chyba że podano inaczej. Odporność chemiczna wg UNE EN ISO (500 godzin, 21 C) Środek Odporność Środek Odporność Olej silnikowy + Kwas siarkowy 40% + Olej napędowy + (*) Kwas siarkowy 50% ± Kwas octowy 5% + Chlorek sodu 25% + Kwas cytrynowy 5% + Chlorek sodu 30% + (*) Kwas mlekowy 5% + (*) Chlorek sodu 50% + (*) Kwas solny 5% + (*) Wodorotlenek sodu 25% + Kwas azotowy 5% + (*) Wodorotlenek sodu 50% + Kwas fosforowy 25% ± Podchloryn sodu (handlowy) + (*) + odporna - nieodporna ± odporna w krótkim czasie (48 godzin) + (*) odporna z wystąpieniem zmian (połysk, barwa itd.) Dystrybutor: BASF Polska Sp. z o.o. Dział Master Builders Solutions ul. Kazimierza Wielkiego Myślenice tel fax Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków instalacji i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy żądany wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części Zakres zastosowań, można uzyskać kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z BASF w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. BASF Construction Chemicals c/o PCI Augsburg GmbH Piccardstrasse 11 D Augsburg Tel. +49 (0) Faks +49 (0) Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie stanowią właściwości wyrobów obowiązujących na mocy umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy wynikają z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla ochrony udzielanej na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób. Karta danych technicznych MasterSeal M 808 wydanie 1, luty = zarejestrowany znak towarowy grupy BASF w wielu krajach
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks