Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Medeniyet Târih i Medine nin Kapılar ı IV

Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 16 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MUQADDEMÂT (Ulûm el-hikme Okul u) (Ders Notlar ı) Medenî Düşünce Tarihi (MDT) Medeniyet Târih i Medine nin Kapılar ı IV 5. Bölüm: Mekan da Son/Zaman da Buudlar Tarih in Sonu mu/satırarası Notlar la Okuma
Transcript
MUQADDEMÂT (Ulûm el-hikme Okul u) (Ders Notlar ı) Medenî Düşünce Tarihi (MDT) Medeniyet Târih i Medine nin Kapılar ı IV 5. Bölüm: Mekan da Son/Zaman da Buudlar Tarih in Sonu mu/satırarası Notlar la Okuma Küresel Roma Mülaqat ı, Küresel Medine Mülaqat ı (Mekân ın 4. Buud u) (Ders Notlar ı) Ulûm el-hikme Okul u İnternet : 1. Muqaddime: Dilbilim ve Dil Felsefe si 2. Muqaddime: Qur ân İlimler i 3. Muqaddime: Riwâyet İlimler i I 4. Muqaddime: Riwâyet İlimler i II 5. Muqaddime: Müslüman Düşünce Târih i 6. Muqaddime: Genel Düşünce Târih i 7. Muqaddime: Bilim Târih i ve Bilim Felsefe si İÇİNDEKİLER Giriş 5. B ö l ü m : M e k a n d a S o n / Z a m a n d a B u u d l a r Tarih in Sonu mu/satırarası Notlar la Okuma I- Küresel Roma Mülâqât ı Küresel Sistem, İslâm ı Resmî Din olarak benimsedi Küresel Roma nın Oluşum u Peygamberler, Qawimler e Değil, Medeniyetler e Gönderilmiştir Avrupa Kimliği nin Müslümanlar/Öteki Üzerinden İcâd ı ve İnşâ sı Müslüman Doğu Roma nın Doğuş u İlk Küresel Tecrübe yi Müslümanlar Üretti Medine, Medeniyet, Kent, Uygarlık... Bizans, İslâm, Rönesans Humanizm: İnsan, Tanrı nın Yerini Alıyor Humanizm in İki Mitoloji Kaynağı: Tewrat ve Yunan Paganizm i Epistemolojik ve Siyâsî Şiddet in Kaynağı: Wahşi İnsan Saplantı sı Humanizm in 2.Mitloji si: Zeus a Karşı Promete nin Zafer i Allâh la İrtibâtı nı Kopararak İnsan Kendi Kendini Yok Eder Çarpılmış ve Çarpıtılmış Fransız Devrimi ni Halq Değil, Sermaye nin Sözcü sü Burjuva Aydın ı Yaptı Yabancı Vaqıflar, Beyin Kadromuz u El e Geçirecekler Küresel Sistem, İslâm ı Resmî Din Hâline Getirerek Hadım Etmek İstiyor Müslüman Aydınlar la Halq ın İrtibatı nı Koparma Operasyon u Küreselleşme, Birden Fazla Uygarlığa Hayat Haqq ı Tanımıyor Qur ân Medenîyet i II-Küresel Medine Mülâqât ı Târih Felsefeler i Hikmet in Parçalanmış Görünümler idir Şeytân Tanrı dan Sonra Kendisinin de Yokluğuna İmân Ettirdi Sivilizasyon Romalılaştırmadır Konstantiniyye nin Düşüş ü Roma nın Yeniden Batı da Doğuşu dur Roma Hıristiyanlığı Qabul Ederek İsâ yı Öldürdü Seküler Din in Parola sı Küreselleşme, İşâret i Ampul dür İslâm ın Geleceği ndeki Özlem i Küresel Medine dir İslâm Batı nın Hep Ötekisi dir Haqq Bâtıl la Savaşmaz Dindâr Olarak Kalabilmek Bile Büyük Başarı Mekke ve Medine ye Tekraren Barış Yurd u Kılmalıyız Çok Kültürlü Toplum un Hamîsi Yalnızca Medeniyet in Ewlâdlar ı Olabilir Ampul ün Aydınlığı nda Kararmış Gözler Para nın Din i, İmân ı Olduğunu Göreceklerdir 2 Giriş 2010 Müslüman Düşünce Târihi Dersler i Bünyesi ne eklediğimiz Kent Seminerleri ni sonraki Yıllar da 6 Aylık Kamp Gezilerimiz Öncesi nde verdiğimiz Özel Seminerler le sürdürmüştük de başladığımız Yeni Dönem Ulûm el- Hikme Dersler i Konsepti içinde Kent Dersleri ni Müstaqil Seminerler olarak ayrıştırarak yeniliyoruz. Bu Çalışma İlk Dönem MDT Bünyesi nde verilmiş olan Kent Dersleri nin Özetlenmiş Sunumları nı topluyor I. Bölümü nde. Mekke Anlatımı na Arafat üzerine olan bir hazırlığımız İlâwe edildi. Farqlı Zamanlar da çalışılmış Qayseri için 2 Kurgusal Mekan Tanıtım ı da I. Bölüm e (Külliyeler) eklendi. {1. Bölüm: Medine nin Kapılar ı (Kapılar Qıbleler)} Medeniyet Târih i - Medine nin Kapılar ı I II. Bölüm Notları Kamp Seminerleri nin İlk i olan Kozaklı da verdiğimiz Mantıq ut-tayr Konuşması nın 3 Ayrı Versiyonu nu içeriyor. Bu birden fazla Sunum diğer bazı Çalışmalar da da görülecektir. Seminer için haızrladığımız Yazılı Metin e Şifâhî Sunum da birebir uyulmadığı için 2. bir Tekst, bu Konuşmalar ın Ses-Kayıt Çözümler i ile ortaya çıkmış oldu.. Şifâhî Sunum un, Sunum u Esnâsı nda tutulan Notlar ı olduğunda bir 3. Metin daha oluşmuş bulunuyor. Birini Tercih le yetinilebilirdi tabi.. Tamamlayıcı Bölümler in Varlığı, Yazılı ve Şifâhî Anlatımlar ın kendine Has Avantajlar ı nedeniyle ikisine de yer vermiş bulunuyoruz. {2. Bölüm: Mantıq ut-tayr (Kuşlar ın Dil i)} Medeniyet Târih i - Medine nin Kapılar ı II III. Bölüm Notları: Kayseri, Gezi Önce si Teorik Kent Dersleri nde konuşulmuştu. Ayrıca Her Kamp Program ı Öncesi nde Hareket Noktamız la İrtibatı nı arama Uğraşımız, Qayseri Notları nın daha bir zenginleşmesini sağladı. Bu Konuşmalar ı da III. Bölüm e taşıdık. Hunad ve Gülük Külliyeler i üzerine Faqrlı bir Kompozisyon ile bir de Misâfir Yazımız yer alıyor burada. {3. Bölüm: Maqarr-ı Ulemâ/Qayserî} Medeniyet Târih i - Medine nin Kapılar ı II IV. Bölüm Türkiye Sathı nda yapılmış Geziler de verilen Kent Seminerleri nden oluşuyor. İznik, Gezi Öncesi Teorik Kent Dersleri nde konuşulmuştu. 3.Bölüm deki İznik Metinleri ni İlk Bölüm e taşıdık bu Nedenle.. {4. Bölüm: Kapılar da Seyr etmek} Medeniyet Târih i - Medine nin Kapılar ı III V. Bölüm de 3 Yazı yer alıyor. İlki 23 Sene önce 1992 de Fukuyama nın Meşhur Yazısı nın Çevirisi için Edisyon un isteği üzerine aldığımız bir Kritik den oluşuyor. Diğer 2 Röportaj ın İlki 2003 diğeri 2011 Seneler ine ait. İlkini Küresel Roma, 2.sini Küresel Medine Mülakât ı olarak farqedenlerin farqedebileceği bir Münsabet le bu Derleme içinde korumuş oluyoruz. {5. Bölüm: Mekan da Son/Zaman da Buudlar (Tarih in Sonu mu/satırarası Notlar la Okuma, Küresel Roma Mülaqat ı, Küresel Medine Mülaqat ı} Medeniyet Târih i - Medine nin Kapılar ı IV 3 V. BÖLÜM Mekan da Son/Zaman da Buudlar 4 TARİH İN SONU MU Tarihin Sonu 1991 FUKUYAMA'YI OKURKEN Satır arası Notlar la Francis Fukuyama nın bu Başlık altındaki Küstah Meydan Okuyuş u sonraki Yıllar da çokça tartışıldı. Maqale yi Satırlararası Notlar la okuyan bir Maqalemi aşağıya alıntılıyorum: Batı Kültürü nün/uygarlığı nın/ Düşüncesi/nin, İttifakı nın Zafer i... Ekonomik ve Siyâsal Liberalizm Zaferi ni İlân etti. Aynı Yargı ya katılır Arkadaşları : A. Bloum: Görkemli Zafer , Batı İttifakı nın Sarsılmaz ve Yadsınamaz Mucize si , Tüm İyi ve Mantıqlı Kişiler i Şemsiyesi altında toplamayı başaran düşünce nin Zafer i , Aydınlanma Dönem i İlkeler i kazandı. Pierre Hassner (d.1933): Maqale baştan çıkarıcı bir Çekicilik te. Cesur Fikirler. Proveke edici Tezler. Felsefe nin ve Siyâset Bilim in Karmaşık Labirentleri nde atılan Cirit. Kamçılayıcı Maqale. Fukuyama daha Maqalesi nin Girişi nde sizi kendi Retoriği ne çeker. Barış Artık bir Düş değil. Soğuk Savaş sona erdi. Kendisiyle bu Yargı yı paylaşan pek çok Yazar ı Yüzeysel olmakla suçlar: Onlar, Etraflı bir Kavramsal Çerçeve den Yoksun durlar. Okuru nu İnandırıcı ve Derinlikli bir Maqale ile karşı karşıya olduğuna inandırmak ister. Kendisinin Kalkış Noktalar ı ne Gorboçov'un Başarılar ı ne de yeni bir Âyetu llâh'ın Târih e çıkmamış olması değildir. 79 Devrimi nin başlattığı Sürec e karşı Gözler i Kapalı dır Yazarımız ın. Çünkü İiberal Demokrasi nin bir kez Değerler Alanı nda kazandığına inanmaktadır ve Değerler bazında Bütün Ciddi Muhâlifleri ni Dewre dışına itmiştir. Sosyalizm in, Liberal Rasyonalizm in Çılgın bir Uzantı sı olduğu Yorumu nda A. Bloum'la 1 aynı Kanı dadır. Uzayan Soğuk Savaş Yılları nda, pek çok Ekonomist in beklediği 2 Sistem arası Sentez Fukuyama'ya göre doğmadı. Tüketim Kültür ü engellenemez şekilde yaygınlaşıyor. Muzafferler in Firmalar ı üretiyor, onların Markalar ı tüketiliyor tüm Dünyâ da. Markalar adeta bir Bayrak. Yiyim, Giyim Zewki nden 1 Chicago Üniversitesi'ndeki The Committee on Social Thoght'ta Profesör. 5 Müziğe dek homojenleşen Tüketim Alışkanlıkları Fukuyama'ya göre Liberalizm e Alternatif olma İddiası ndaki Sistemler in Değerler bazında kaybettiğinin Kanıtlar ı. Aydınlanma Dönemi nden beri Batı nın geliştirdiği Ortak İcma şu: Bir Yığın İlkel Bilinç Evreleri nden geçtik. Kabileci, Köleci, Teokratik Toplumlar ve şimdi Son Evre: Demokratik Eşitlikçi Toplumlar. İnsanlık, İdeolojik Evrimi nin Son Noktası nda. Bu da Batılı Liberal Demokrasi. Târih in Sonu na Tânıklık etmenin Heyecanı nı yaşayan Yazar ın Etekleri nden çeker P. Hassner 2 : Tek Ayağı üzerinde Görkemli bir Şekilde duran Fukuyama, Oyun u oynamaya yanaşmıyor. Aslında Târih e de Târih in Sonu na da inanmıyor. Fukuyama, Maddi Dünyâ daki Ufak Tefek Kıpırdanmalar ın kendi Kuramı na Halel getirmeyeceği Kanısı nda. Zafer, Bilinç Alanı nda gerçekleşti çünkü. Kehâneti ni Haqlı kılacak Güçlü Nedenler e dayandığını sanıyor. Kendisine inanmamız için bizi Târihsel Değişim in Değerleri ne ilişkin Bazı Kuramsal Sorunlar ı gözden geçirmeye çağırıyor. Madde ya da Düşünce, Özne hangisi? Marks (ö.1881), F. Hegel'den (ö.1831) aldığı Târihsellik Kavramı ndan kalkışla, Târihsel Gelişim in Yönü nü Maddî Güçler in belirleyeceğine inandı. Bir gün Yüm Çelişkiler ortadan kalktığında Kominal Ütopya ya ulaşacaktık. Fukuyama, Hegel'in Marks Yorumu ndan A.Kojeye'in Yorumu na çeker Dikkatlerimiz i. Hegel bu Çarpık Yorum dan kurtarılmalıdır der. Savaş Sonrası ortaya çıkan Varoluşuculuk tan, R. Aron'a (ö.1983) dek Düşünce Târihinin Hegel'e çıkan Soyağacı nı hatırlatır Okuru na. Târih, İdealar ın Kavgası dır Hegel'de. 1806'da Fransa'nın Prusya Başarısı nı (1806), Fransız Devriminin İlkeleri nin Başarı sı olarak yorumladı. Zafer, Hürriyet ve Eşitlik İlkeleri ne dayanan İdeası nın Başarı sı. Kojeve'e göre Hegel Sonrası 150 Yıl ın Olaylar ı da bunu kanıtladı. Mutlak Geist Fukuyama'ya göre Liberalizm ve Demoktrasi dir. Kölelik kalkmasa da, Kadın ve Zenci Ayrımcılığı sürgit Dewâm etse de onun Slogan ı Zaferler le süslü dür. Çünkü Fransız Devrim i İlkeler de kazanmıştır. Fukuyama da II. Dünya Harbi'nin Gâlipleri ni Üstad ı gibi selamlar: Avrupa ve Kuzey Amerika bu Liberal Uygarlığın İlkeleri ne Öncülük ediyorlar. Liberal dir çünkü Homojen Evrensel Dewlet Biçimi ni bir Huquq Sistem i Aracılığı ile tanıyıp koruyor! Demokrat tır, çünkü sadece Yöneticiler in Rıza sı ile varoluyor! Enformatik Cehâlet in Küllî İrâdesi ni masseden bir Masal. FİS'in 3 Generaller ce dağıtıldığı bir Dünyâ da Generalsiz ve Siyâsetsiz bir Dönem in başladığını söylemek ne kadar Abes.. Bizde Aydın Artıklar ı bu İdeler uğruna Çağdaşlığı, Demokrasi ye yeğlediler. 2 Pierre Hassner: Paris'teki Fondation Nationale Politiques'te Sciences'te araştırma direktörü. 3 (1962lerden Farqsız) (d.not.2016) 6 Ulum el-hikme Okulu Medenî Düşünce Tarihi Amerikan Yaşam Biçimi nde Tüm Çelişkiler çözülmüştür. Yazarımızın Ömr ü, nice Örtülü Çelişkiler in Reel Çatışmalar a dönüştüğü Los Angeles'taki Mayıs 92 leri görmeye yetecektir. Târih in Çelişkileri yok artık. O halde Diyalektik bitti. Efendi ile Köle, Ezilen ile Kapitalist Sınıf arasında Çelişki yok. Tüm İnsânî Gereksinimler karşılandı O'na göre. O halde Kojeve kendini ART Bürokratlığı na Adama da Faqlı dır. Felsefe anlamsızlaşmıştır. Târih Sonrası nda Filozoflar a yer yoktur. Hegel'e göre Kendi Bilinci nde olan Özne, Görünür de var olan 2 Dünyâ Ayırımı nı aşabilir. Bilinçlilik Durum u bir Sonuç değil, Neden dir. Düşünceler in Bağımsız Gücü nü yadsıyan Marx'a göre ise Üst Yapı olarak adlandırdığı Düşünsel Kurumlar Ağı nı yalnızca Maddi Üretim Biçimler i belirler. İnsan yalnız Ekmek le yaşamaz der Jesus4. Siyâsal Öncelikler Bilinç Alanı nda belirlenir. Türeyen ve türedilen ayrımının yeri yoktur lem yelid ve lem yuled Âyeti ni5 Okuyanlar ın Bilinci nde ve Yaşamları nda. Fukuyama Haqlı dır: Modern Düşünce deki Materyalist Önyargı sâdece Sol Kesim i değil, onlara Şiddetle Karşı Çıkanlar ın da en Önemli Karekteristiği dir. Onlarda da İdeoloji ve Kültür ün önemi yok. İnsan temelde rasyonel ve azami kâr üretmeye çabalayan birey. M. Weber (ö.1920), Kapitalist Rûh ile Protestan Ahlâq ı 6arasında sıkı bir Korelasyon a inanır. Ekonomik Davranışlar ın Kökeni nde İnfaq ya da İstif (Bağy de diyebilirsiniz) Ahlâq ı yatar. Değişiklik, bir Düşünce nin diğerine karşı kazandığı Zafer ise; Çağdaş Liberal Değerler e inanmayan Yeni bir Düşünce nin filizlenmeyeceği nasıl öngörülebilir? Fransız ve Amerikan Devrimleri nin İdealler i Fukuyama'nın Tartışılamaz gördüğü Tabular. İdeolojik evrim ancak buraya kadar gelişebilirdi demek istiyor. Liberal Ekonomi nin girdiği yere Liberal Siyâset te girecektir. T. Özal'ın (ö.1993) anlatmak istediği Şey de bu. En Son Çelişkiler de çözüldüğüne göre Haqlı olarak Alternatif Siyasal-Ekonomik Modeller in ortaya konulamayacağı İddia edilir. Kimi Muhalif Söylemler i ciddiye almaz. Onlar olsa olsa birer Üşütük Kurtarıcı lığa soyunurlar. CIA Raporları nın, Devrim Öncesi nde Humeyni'ye (ö.1989) biçtiği Kılıf da buydu. Ya da sistemin yegane altermatifi olarak kendilerini varsayan TUDEH komunistlerinin. Arnavutluk ya da Burkino-Faso'daki İnsanlığın Kafası nı ne tür Gârip Düşünceler in Meşgul ettiği ile ilgilenmez. Belki Kıta Avrupası nda şekillenebilecek Entellektüel Söylemler e de Gözleri ni kapamıştır. (Bu ister R. 4 Matta 4, Tolstoy/İnsan ne ile yaşar, /el-İhlâs 3, 6 Max Weber'in Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus Adlı Çalışması yazıldı de, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik Dergisi nin XX. ve XXI. Ciltleri nde 2 Bölüm olarak; 1920'de de, Toplu Eserleri nin ilk Cildi ni oluşturan Gesammelte Aufeaetze zur Religionssoziologie'nin (Din Sosyoloji si Üzerine Çalışmalar) içinde yeniden yayınlandı. (Son Türkçe Çeviri Z. Gürata ya ait. 1999) 7 Garaudy (ö.2012) gibi 20.yy. Biyografisti ; isterse F. Capra (d.1939) gibi Çöküş ün Kökenleri ni irdeleyenler arasında olsun, farq etmez. O, Monolog bir Senaryo da oynamayı yeğlese de biz Kutsal Kitap'ın Uslub u gereği En büyük Rabbiniz benim 7 diyen istikbar hezeyanları nı da alıntılayıp yanıtlamayı Biahlâqî buluyoruz. Bizim kazandığımız anlaşıldığına göre biz kimiz ve bundan sonra ne yapacağız? diye sorar, A. Bloum. Kazanan Taraf Adalet tir, Zafer Zorbalığa karşı kazanmıştır. Tüm Olumlu Betimlemeler biz Tarafı na kaydedilir. Özgürlük ve Eşitlik Düşünce si Batı'da Hakimiyeti ni İlan etti. Bu Düşünceler in Tartışmasız Değerler olduğu, Yeryüzü ndeki tüm Uluslar ca benimsendi. BM, Avrupa Konseyi vs. Ulusaşırı Örgütler Adalet in Yaşlı İnanırları dır artık. İnnâ nahnü Muslihûn 8 İslâm'da İnsan hakları Beyannâmesi , İslam'da anayasa , İslam'da Kadın Haqlar ı türü Çağdaş Siyâset Bilim in, Çağdaş Huquq un Dili ni kullanan müslüman aydınların, bu Değerler ile kurdukları Aqrabalık, Liberal Demokrasi nin Sahte Sloganları nı Qabul Anlamı nda değil, Çalınmış Hikmet in Gerçek Savunucuları na dönderilmesi olarak anlaşılmalı 9. Eski ve Köklü Kültürler Aql ın Egemenliği ve Işığı ile yok oldu. Onlar Müzeler de yaşıyorlar. Bunu da Batı nın Nostaljisi ne Borçlular . Dindarlığın yerine Aql ın yerleştiği bir Şölen yaşanıyor. Felsefe Hedef i olan Hikmet i elde etti. Siyâset Hedef i olan Özgürlük ve Eşitliğe erişti. Târih e karşı baş kaldıranlar Suçlu değil, Aptal. Çünkü Aql a baş kaldırıyorlar. Bu Zafer Tatmin edici olmayabilir diyor Bloum. Alternatifsizliği sizi bu Târih Sonrası Cenneti nde yaşamaya zorluyor. Fukuyama'nın Dili nde bu, Hüzün Verici bir Zaman ın Başlaması Göğüslerimiz den Gıl in söküldüğü 10 bizim Cennetimiz bu Dünyâ ya Rabtiyeli değil. Yaşanan Asrı Saadetimiz de, taşayacak olan Asr-ı Saadetlerimiz de Hadler in ve Keffâretler in Huquqsal Varlıkları nı sürdürdüğü Ütopik olmayan bir Toplum u öngörür. Liberal Uygarlık Zirve de. Bütün Göstergeler Çöküş Sinyal i veriyor. Çağdaş Hurafeler Diz boyu. Köy Papazı nın, Mahalle Wâizi nin AIDS'de Tanrısal Gazap görmeleri hiç te Anlamsız değil. I. Kristol (ö.2009): Hegel i reddetmek, İnsan ın Entellektüel Dayanakları nı kaybetmesi ve Engin bir Deniz de kaybolup gitmesi demektir , diyor. 11 er-ra'd 11 Âyeti nin Okuru nda, Târihsel Qadercilik yoktur. Sonsuz a dek Kurtarıcı Mesajlar, Son Rasûl Muhammed a.ın bıraktığı Kitap'da Dürümlü. Kilise'nin Labirentleri nden çıkabilen Dindâr İsewî için, İncil'in Dağ daki Wa'zı Yetersiz kalacaktır. Dünyâ da Cennet i aramıyoruz, Komun Toplumumuz da yok bizim. Calvin (ö.1564) ve Luther (ö.1546) Kapitalizm e yol araladı. Hegel, Hitler'e (ö.1945) Güç verdi. Dialektiğin nihayete ereceği, Hikmet in kendisinde Tecesssüm edeceği, Tanrı'nın Yeryüzü nde İrâdesi ni Temsil edeceği İdeal bir Dewlet Anlayışı na Yabancı yız biz. Hikmet bizim Yitiğimiz. Kültür Hırsızları nın başka Paradigmalar üzerine oturttuğu Vaftiz edilmiş Miras; Cild e Temas ı engelleyen Ojeler den arındırılmadıkça islâmileştirilemez. 7 69/en-Naziat /el-Baqara 11 9 Bu, bir Umut/Temenni/Beklenti Cümlesi ydi. (not. 2016). 10 7/el-A râf Irving Kristol: The National Interest Dergisi nin Sâhibi ve Genel Yayın Yönetmen i. American Enterprise Institute'te Görev yapıyor. 8 Liberalizm, Bütün Ahlâqî Erdemler i Tekeli ne almak istese de biz Dünya Kültür Mirâsı nın dışında değiliz. İletişim için Zorunlu olan Ortak Dil i kullanmaları Modernistlerimiz in Değerler bazında kaybetmesi demek olmadığı gibi; İçeriği Gerçek Anlam dan boşaltılmış, o Dil e Yabancı, Arkaik bir Jargon u konuşan Tradisyonelistlerimiz de bu Ortak Miras ı reddediyor değillerdir. Maddî Dünyâ daki Zafer, değerler in değil, Silahlar ın Zaferi dir. Târih in öldüğü Sav ı, Tanrısal Söylem. Nietzsche'nin (ö.1900) Tanrısı nın ölmesi gibi. Kitap Bilgisi nden Uzak Toplumcu Reçeteler Yetersiz kaldılarını görmeliler. ed- Din in (olumlu) Toplumsal Boyutu ndan bihaber 12 Fukuyama. Ezilenler i Önderler yapmayı wad eden İlâhî İrâde yi 13 Kutsal Kitabı nda okuyan Mü'min in, Çağdaş Liberal Söylem e Silah bırakması nasıl Tasawwur edilebilir. el-baqara 257 Toplumlar ın Yükseliş ve Çöküşleri ndeki Çevrimsel Yasalar ı hatırlatır. Bu Hegel'in söylediği gibi İdeolojik Tercih tir. Allâh'ın Welâyet i ya da Tağut'un Welâyet i. İç Dinamikler ise er-ra'd 11 de dir. Yazar Liberal Demokrasi ye Alternatif olma Hüwiyeti ni yitiren Faşizm ve Komunizm in yere serilişini Keyif le Hikaye eder. Faşizm, II.Dünya Savaşı Sonrası na uzanamaz. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan Bombalar ı (1945) Hürmet le selamlar. Faşizm, hem Madde hem de Bilinç Düzeyi nde silindi. Alexandre Kojeve (ö.1968) Amerikan Eşitlikçi Yapısı nı, Sınıfsız Toplumu nu(!); Marks'ın Kapitalizm in çözemeyeceğini İddia ettiği Emek-Sermaye Çelişkisi nin Çözülmesi ne Örnek verir. Bu, Beyaz Senarist in sunduğu bir Holywood Film i. Zenciler in Sefâlet i, O'na göre Liberalizm in değil, Kölecilik Dönemi nin Mirası dır. Kölelik Abd Biçim i ile onlarca kez lağvedilse bile Raqabe Biçimi yle Sürekli yaşayacaktır. İnsan Tek i her zaman Eşqâ ve Etqâ İlhamı na Açık 14 olacak ve kendi Dialektiği ni Özgür ya da Dayatmalı Seçimi yle yaratacaktır. Görüngüler in kendisini Esir almadığını İlân eden Fukuyama, Komunist Partiler e olan İlgisizliği, Seçimler de uğradıkları Yenilgiler i zikr etmekten Mutluluk duyar. Sosyalist Düşünce nin İflas edip etmediğinin Özleştirisi kuşkusuz toplumcu Aydınlar ın yanıtlayabileceği bir Soru/n. Ama biz Kitap la tanışacak bir Toplumcu Hikmet in açacağı Çiçekler in olduğuna inanıyoruz. Kollektivist Düşünce ye Arkaplan veren Adalet Güdü sü var oldukça, Kapitalizm in çığırtkanlığı ancak kendi inanırlarının duyularını sağır edecektir. Humeyni'nin Târihsel Mektubu nun(1988) Gün geçtikçe Anıtsal Değeri ni artacaktır. Japonya'nın, Muzaffer Amerika'nın İlqâ ettiği Liberal Demokrasi yi Özümseme si, Târih Sonrası nda yaşamak isteyen Batı Kökenli olmayan Toplumlar a Örnek gösterir yazar. 12 Haberdar tabi, Zafer Tâc ı kendine Güven pompalıyor (2016 Not u) /el-Qasas /eş-Şems SONY, Hitachi var oldukca Alternatif Söylemler i Anlamsız bulmakta Haqlı dır. Maoizm Gelecek Wâd etmiyor, Anokronik bir Wâqıa. Marksizm in ise Tabudu na Son Çivisi çakıldı der. Târih Sonrası nda İddiası kalmayan İdeoloji-ler e yer ayırır. Ama Değerler bazında İflaslar ı Nedeni yle Dialektik Çatışma dan söz edilemeyebilir. Din ve Milliyetçiliği ise Esaslı Çelişkiler i olmayan Hareketler olarak görür. Dini Gelenekler deki Fundementalist Yükseliş i, Kapitalizm in Çelişkileri nde değil Boşlukları nda arar. Tek Gerçek Alternatif i Teokratik Dewlet İsteği nde bulunan İslâm olarak saptar. Ama Yazar a göre İslâm ın kendi dışındaki Toplumlar da Câzibe si yoktur. Üçüncü Dünya haqqındaki Kehânet i şu Cümleler le özetlenebilir: Târihleri nin Çamuru na Sonu na kadar batmış Durum dalar. Onları Önümüzdeki Yıllar da pek çok Sürtüşme bekliyor. Ancak Dünyâ nın Ekstremiteleri nde yer bulabilirler. Bunlar ise Târih Sonrası nda yaşamayı değil, Târih e gömülmeyi yeğleyenler olacak. Maddî Dünyâ daki Zafer, Değerler in değil, Silahlar ın Zaferi dir. Târih in öldüğü Sav ı, Tanrısal Söyl
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks