Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Mehmet Omurtag Vize2 Cozum

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
mukavemet vize çözüm2
Transcript
    İ STANBUL TEKN İ K ÜN İ VERS İ TES İ   İ N Ş AAT FAKÜLTES İ , İ N Ş AAT MÜHEND İ SL İĞİ  BÖLÜMÜ MUKAVEMET II DERS İ  *2. YARIYIL İ Ç İ  SINAVI* 02.05.2008 09:30-12:00   BA Ş   ARILAR… Problem Sorular  ı   P 1   Ş ekil 1’de görülmekte olan yar  ı m çerçeve, konsol ucuna etki eden P dü ş ey yükünün etkisindedir. C’deki yatay yerde ğ i ş tirmeyi ve dönmeyi enerji yöntemlerinden birini kullanarak hesaplay ı n ı z. P 2  Boyutlar  ı   ş ekilde görülmekte olan reklam panosu, düzlemine dik do ğ rultuda gelen q   ş iddetindeki rüzgâr yükü etkisindedir. Halka kesitli pano dire ğ inde d ı ş  yar  ı çap d d ı ş  = 12 cm ve et kal ı nl ı ğ ı   t  = 3 cm olarak verilmi ş tir. Malzemede güvenlik gerilmesi    güv  = 140 MPa verildi ğ ine göre bu sistemin güvenle ta ş ı yabilece ğ i q  rüzgâr yükünü, sadece burulma ve e ğ ilme etkilerini dikkate alarak en büyük kayma gerilmesi (Tresca) varsay ı m ı na göre hesaplay ı n ı z. P 3 Zeminle aras ı nda çekme gerilmesi aktar  ı lamayan dikdörtgen kesitli tekil bir sömel Ş ekil 3 de görüldü ğ ü gibi a-a  eksenine göre simetriktir. Zeminde güvenlik gerilmesi  z, güv  = 0.2 MPa ise, kesitin güvenle ta ş ı yabilece ğ i P  bas ı nç kuvvetini hesaplay ı n ı z.   P 4 Ş ekil 4’te görülen sabit t  kal ı nl ı kl ı  aç ı k tüp kesitte e  kayma merkezinin yerini hesaplay ı n ı z. Profil kesiti yatay eksene göre simetriktir. 32 8sin3  x  I a t        BA  Lh L =2C Ş ekil 1  EI  EI P 2 m 2 m 6 m Ş ekil 2 I-I  kesiti II T   y Ş ekil 4 1 m 4 m P a a 2 m
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks