Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (3): KLİNİK ARAŞTIRMA OLGU SUNUMU DENEYSEL ÇALIŞMA 1 MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ THE ROLE OF BLADDER WASHING CYTOLOGY
Transcript
Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (3): KLİNİK ARAŞTIRMA OLGU SUNUMU DENEYSEL ÇALIŞMA 1 MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ THE ROLE OF BLADDER WASHING CYTOLOGY FOR THE DETECTION OF URINARY BLADDER CARCINOMA Ebru ÇAKIR Ülkü KÜÇÜK Emel Ebru PALA Özlem SEZER Ümit BAYOL ÖZET Amaç: Mesanenin üroteliyal karsinomlarının tanısında mesane yıkama sitolojisinin değerini araştırmak. Gereç ve Yöntemler: yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sistoskopi yapılan ve Patoloji bölümünde mesane biyopsileri ile birlikte mesane yıkama sıvıları değerlendirilen 220 hastaya ait 248 materyal çalışmaya alınmıştır. 28 hastada tekrarlayan biyopsi ve sitoloji materyalleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların 198 i erkek, 22 si kadın olup yaş ortalaması 65.7 (21-93) dir. Olgulara ait biyopsi tanılarının %26 sı (64) benin, %74 ü (184) malindir (%49.5 (91) düşük dereceli papiler üroteliyal karsinom, %42.5 (79) yüksek dereceli papiler üroteliyal karsinom, %4 (7) düşük malinite potansiyelli papiler üroteliyal neoplazi, %4 (7) karsinoma insitu). Mesane yıkama sitolojisinde olguların %51.2 si (127) benin, %17.3 ü (43) malinite şüphesi, %31.5 i (78) malin tanısı almıştır. Sitolojik tanılar ve biyopsi tanıları karşılaştırıldığında, birbiri ile tutarlı pozitif olgu sayımız 123, tutarlı negatif olgu sayımız 63, yanlış pozitif olgu sayımız 1, yanlış negatif olgu sayımız 61 dir. Çalışmamızda üriner sitolojik incelemenin duyarlılığı %66.8, özgüllüğü %98.4, pozitif öngörü değeri %99.1, negatif öngörü değeri %34.2 olarak bulunmuştur. Yanlış negatif olarak değerlendirilen 61 olgunun 48 ine düşük dereceli papiler üroteliyal karsinom tanısı konmuştur. Sonuç: Çalışmamızda mesane yıkama sıvısının oldukça yüksek özgüllüğe sahip olduğu görülmüştür. Ancak özellikle düşük dereceli üroteliyal tümörlerde literatür ile benzer şekilde, duyarlılığın düşük olduğu dikkat çekmektedir. Üriner sistem malinitelerinin tanı ve takibinde sistoskopik inceleme ile alınan biyopsi ve sitoloji materyallerinin birlikte değerlendirilmesi, tanı açısından önemli bir basamaktır. Anahtar sözcükler: mesane, üroteliyal karsinom, yıkama sitolojisi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir (E. Çakır, Ü. Küçük, E. E. Pala, Ö. Sezer) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir (Ü. Bayol) Yazışma: Doç. Dr. E. Çakır 188 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (3) SUMMARY Aim: To evaluate the value of bladder washing cytology in diagnosis of urothelial carcinomas of bladder. Materials and Methods: 248 urinary bladder cytology and biopsy specimens from 220 patients who underwent cystoscopy at Tepecik Education and Research Hospital between were evaluated. Of the 28 patients, repeated biopsy and cytology materials were analysed. Results: There were 198 male and 22 female patients with a mean age of 65.7 (21-93). Diagnosis of biopsy specimens were 26% (n=64) benign, 74% (n=184) malignant (49.5% (n=91) low grade papillary urothelial carcinoma, 42.5% (n=79) high grade papillary urothelial carcinoma, 4% (n=7) papillary urothelial neoplasia of low malignant potential, 4% (n=7) carcinoma in situ). The diagnosis of bladder washings were: 51.2% (n=127) benign, 17.3% (n=43) suspicious for malignancy, 31.5% (n=78) malignant. When the diagnosis of cytology and biopsy specimens were compared, 123 cases were consistently positive, 63 cases consistently negative, 1 case false positive, 61 cases false negative. The sensitivity of urinary bladder cytology was 66.8%, specifity 98.4%, positive prediction value 99.1% and negative prediction value 34.2%. The histopathologic diagnosis in 48 of the 61 false negative cases were low grade papillary urothelial carcinoma Conclusion: The present study showed that specifity rates of urinary bladder cytology are high. The sensitivity rates are low as reported in the literature especially for low grade tumors. The combined evaluation of biopsy and cytology specimens obtained from cystoscopy is the main step in the accurate diagnosis of urinary malignancies. Key words: urinary bladder, urothelial carcinoma, cytology GİRİŞ Mesane kanserlerinin tanı ve takibinde sistoskopi ve biyopsi en güvenilir tanı yöntemleri olarak kabul edilmektedir. Ancak invaziv olması ve önemli ölçüde hasta konforunu bozması bu yöntemin kısıtlayıcı özellikleridir. Üriner sitolojik örnekleme sistoskopik olarak ulaşılamayan lezyonların örneklenmesinde, biyopsi tanısının desteklenmesinde önemli yeri olan, mesane tümörlerinin tanı ve takibinde kullanılan maliyeti düşük bir yöntemdir (1-3). Bu yöntemin sınırlayıcılığı, düşük dereceli tümörlerde duyarlılığının azlığı ve gözlemciler arası uyumun değişken olmasıdır (1-7). Üriner sitolojik yöntemlerin duyarlılığını artırmak amacıyla DNA ploidi, akım sitometrisi, ince tabaka teknikleri, FISH kullanımı uygulanmaktadır. Ancak üriner sitoloji halen en yaygın olarak kullanılan ve kabul gören tanı yöntemidir (1-3,8,9). Bu çalışmada mesanenin üroteliyal karsinomlarının tanı ve takibinde mesane yıkama sitolojisinin katkısı, olgulara ait biyopsi tanıları ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine üriner sistem hastalığı semptomları ile başvuran ya da daha önce mesane üroteliyal karsinomu tanısı ile izlenen olgulardan sistoskopi yapılan ve Patoloji bölümünde biyopsi materyalleri ile birlikte aynı anda mesane yıkama sıvıları da değerlendirilen 220 hastaya ait 248 örnek çalışmaya alınmıştır. Patoloji Laboratuvarına gelen sitolojik örnekler bekletilmeden, rutin santrifüj işlemi sonrasında (2000 devir, 5 dk.) etil alkolde tesbit edilerek hematoksilen-eosin yöntemi ile boyanmıştır. Yeterli hücre içermeyen, çeşitli artefaktlar nedeniyle hücre morfolojileri ideal değerlendirilemeyen sitolojik materyaller yetersiz kabul edilerek çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya alınan sitolojik örnekler malin', malinite açısından şüpheli' ve benin' olarak sınıflanmıştır. Sitolojik verisi bulunan olgulara ait biyopsi, transüretral rezeksiyon (TUR) ve biyopsi materyalleri rutin doku takip işleminden sonra Hematoksilen-Eozin ile boyanarak ışık mikroskobunda değerlendirilmiştir. Histopatolojik olarak tümör tanısı alan olgular DSÖ/ ISUP 2004 sınıflamasına göre derecelendirilmiştir. BULGULAR Hastaların 198 i erkek, 22 si kadın olup yaş ortalaması 65.7 (21-93) dir. Olgulara ait biyopsi tanılarının 64 ü (%26) benin, 184 ü (%74) malindir (91 (%49.5) düşük dereceli papiler üroteliyal karsinom (DDPÜK), 79 (%42.5) yüksek dereceli papiler üroteliyal karsinom (YDPUK), 7 (%4) düşük malinite potansiyelli papiler üroteliyal neoplazi (DMPPÜN), 7 (%4) karsinoma insitu). Mesane yıkama sitolojisinde 127 (%51.2) olgu benin, 43 (%17.3) olgu malinite şüphesi, 78 (%31.5) olgu malin tanısı almıştır. Sitolojik tanılar ve biyopsi tanıları karşılaştırıldığında, birbiri ile tutarlı pozitif olgu sayımız 123, tutarlı negatif olgu sayımız 63, yanlış pozitif olgu sayımız 1, yanlış negatif olgu sayımız 61 dir. Çalışmamızda üriner sitolojik incelemenin du- Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (3) 189 yarlılığı %66.8, özgüllüğü %98.4, pozitif öngörü değeri %99.1, negatif öngörü değeri %34.2 olarak bulunmuştur (Tablo1). Yanlış negatif olarak değerlendirilen 61 olgunun biyopsi tanıları: 7 düşük malinite potansiyelli papiler üroteliyal neoplazi, 48 düşük dereceli papiler üroteliyal karsinom, 1 karsinoma insitu, 5 yüksek dereceli papiler üroteliyal karsinomdur (Tablo 2). TARTIŞMA Tümörlerin erken tesbiti ve yinelelemeler için etkili tarama yöntemleri üroteliyal kanserin morbiditesini azaltacaktır. Sistoskopi ve biyopsi şu anda mesane karsinomu tanı ve takibinde altın standart olarak kabul edilmektedir. İdrar örneklerinin doğrudan sitolojik incelemesi mesane karsinomunun tanısı ve takibinin yanı sıra, ürolojik yakınmalarda ilk tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bir diğer yöntem olan mesane yıkama sitolojileri, hücre ayrıntılarının daha iyi korunması, daha fazla hücre içermesi ve belirli bölgelerden örnek elde edilebilmesi nedeniyle idrar sitolojisine göre bazı avantajlara sahiptir (1-10). Tablo 1. Bulguların dağılımı Özellikler Olgu sayısı Yüzde Toplam hasta 220 kadın erkek Sitolojik tanı benin malinite şüphesi malin Histopatolojik tanı benin malin karsinoma insitu DMPPÜN DDPÜK YDPÜK Tutarlı pozitif Tutarlı negatif Yanlış pozitif Yanlış negatif Duyarlılık 66.8 Özgüllük 98.4 Pozitif öngörü değeri 99.1 Negatif öngörü değeri 34.2 (DMPPÜN: Düşük malinite potansiyelli papiler üroteliyal neoplazi, DDPÜK: Düşük dereceli papiler üroteliyal karsinom, YDPÜK: Yüksek dereceli papiler üroteliyal karsinom) Tablo 2. Yanlış negatif olarak değerlendirilen olguların biyopsi tanıları Histopatolojik tanı Olgu Sayısı (%) Karsinoma İn situ 1 (1,6) Düşük malinite potansiyelli papiler üroteliyal neoplazi 7 (11.4) Düşük dereceli papiler üroteliyal karsinom 48 (78.7) Yüksek dereceli papiler üroteliyal karsinomdur 5 (8.3) 190 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (3) Non-invaziv bir yöntem olarak üriner sitoloji, mesane kanserini tesbit etmede, %99 gibi oldukça yüksek ortalama özgüllüğe (%83-100) ve kabul edilebilir bir duyarlılığa (%20-53) sahiptir (11). Yüksek özgüllüğü ile tarama yöntemi olarak önerilen bir yöntemdir. Sitolojik yöntemlerin yüksek dereceli mesane tümörlerini tespit etmede duyarlılık ve özgüllüğü görece olarak daha yüksektir ancak düşük dereceli tümörlerde duyarlılık düşüktür (12). Mesane karsinomlarının saptanmasında üriner sitolojinin güvenilirliği tümörün büyüklüğü, histolojik derecesi, örneklemenin kalitesi, hazırlama yöntemi, gerekli klinik bilginin verilmesi ve patoloğun deneyimi gibi birçok faktöre bağlıdır. Bizim çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak duyarlılığı %66.8, özgüllüğü %98.4 olarak bulunmuş, yanlış negatif olarak değerlendirilen olguların büyük oranda düşük dereceli tümörler olduğu görülmüştür. Üriner sitolojinin düşük dereceli tümörlerde duyarlılığının düşük olması ile ilgili çeşitli açıklamalar öne sürülmektedir. Düşük dereceli neoplazilerde dökülen hücre sayısının az olması yanı sıra, çoğu olguda sitolojik atipinin belirgin olmaması sitolojik tanıyı zorlaştıran faktörlerdir. Bu tümörler yüksek yineleme oranına sahip olmakla birlikte toplam sağkalıma etkileri düşük olan lezyonlardır. Bu nedenle klinik olarak düşük dereceli lezyonlarda yanlış negatif sitoloji sonuçlarının hasta sağkalımına etkileri sınırlıdır (1-3,12). Çalışmalarda sitolojik örnekleme sayısının artırılmasının üriner sitolojinin duyarlılığını önemli ölçüde artırdığı gösterilmiştir. Güvenilir sonuçların elde edilebilmesi için 3 veya 4 örneklemenin yapılması gerektiği ve örneğin tamamının santrifüj için kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır (2,3,10). Düşük dereceli tümörlerde ek yöntemler ile duyarlılık oranları arttırılmaya çalışılmıştır. Bu yöntemlerden biri de neoplazi belirleyicisi olarak DNA anöploidiyi tesbit etmeye dayanan DNA sitometri yöntemidir. Bu yöntemle düşük dereceli tümörlerde duyarlılık %70 lere çıkartılabilmiştir (13). Mesane yıkama sıvılarının duyarlılığı idrar örneklerine göre daha yüksektir (%70-77). Mesane yıkama sıvılarının elde edilmesinde kateterizasyon gerekmesi, yalnızca mesane yüzeyini örneklemesi, materyalin hücreselliğinin girişimi yapan üroloğun deneyimine bağlı olması gibi bazı dezavantajlar içerir. Mesane yıkama sıvılarında idrar örneklerine göre yanlış pozitif sonuçlarla daha sık karşılaşılmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni kateterizasyon sırasında epitel hücrelerinin yalancı papiler yapılar oluşturmasıdır (1-5,10). Yanlış pozitif ve şüpheli olgularda yeni sitolojik örnekleme istenmesi ve reaktif değişikliğe neden olabilecek durumların sorgulanması gereklidir. İntravezikal kemoterapi, radyasyon, sitotoksik ilaç uygulamaları da yanlış pozitif sonuçların önemli bir nedenidir (14). Çalışmamızda olguların tamamında mesane yıkama sıvıları değerlendirilmiştir ve sadece bir olguda yanlış pozitif sonuç vardır. Bu olgunun biyopsi tanısı papiler sistit ile uyumlu olarak görülmüş ve izlemde neoplazi gelişmemiştir. Sitolojik tanının pozitif, sistoskopi ve biyopsinin negatif olması her zaman yanlış pozitiflik olarak değerlendirilmemelidir. Sistoskopide gözden kaçan, biyopsi ile örneklenemeyen mesane lezyonları olabileceği gibi, mesane dışı bir alandan kaynaklanan ve idrara karışan bir malinite söz konusu olabilir. Mesane tümörlerinin tanı ve takibinde sistoskopi ve sitolojik inceleme ilk basamakta değerli tanı yöntemidir. Sistoskopik ve sitolojik bulguların değerlendirilmesinde Ürolog ve Patoloğun ekip çalışması önemlidir. Çalışmamızda üriner sitolojinin mesane tümörlerini tesbit etmede oldukça yüksek özgüllüğe sahip olduğu görülmüştür. Düşük dereceli üroteliyal tümörlerde literatür ile benzer şekilde, duyarlılığın düşük olduğu dikkat çekmektedir. Düşük dereceli neoplazilerde dökülen hücre sayısının az olması ve çoğu olguda atipinin belirgin olmaması sitolojik tanıyı zorlaştıran faktörlerdir. Üriner sistem malinitelerinin tanı ve takibinde sistoskopik inceleme ile alınan biyopsi ve sitoloji materyallerinin birlikte değerlendirilmesi, tanı açısından önemli bir basamaktır. KAYNAKLAR 1. Bolenz C, West AM, Ortiz N, et al. Urinary cytology for the detection of urothelial carcinoma of the bladder-a flawed adjunct to cystoscopy? Urol Oncol 2013;31: Planz B, Jochims E, Deix T, et al. The role of urinary cytology for the detection of bladder cancer. Eur J Surg Oncol 2005;31: Kandemir NO, Bektaş S, Barut F, et al. (ve ark. Olacak!)Üriner sistem malignitelerinde sitolojinin tanısal önemi. Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(10): Nabi G, Greene DR, O Donnell M. How important is urinary cytology in the diagnosis of urological malignancies? Eur Urol 2003;43:632 6. Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (3) Paez A, Coba JM, Murillo N, et al. Reliability of the routine cytological diagnosis in bladder cancer. Eur Urol 1999;35: Raitanen MP, Aine R, Rintala E, et al. Differences between local and review urinary cytology in diagnosis of bladder cancer. An interobserver multicenter analysis. Eur Urol 2002;41: Sherman AB, Koss LG, Adams SE. Interobserver and intraobserver differences in the diagnosis of urothelial cells. Comparison with classification by computer. Anal Quant Cytol 1984;6: Planz B, Synek C, Deix T, Böcking A, Marberger M. Diagnosis of bladder cancer with urinary cytology, immunocytology and DNAimage-cytometry. Anal Cell Pathol 2001;22(3): Lotan Y, Roehrborn CG. Sensitivity and specificity of commonly available bladder tumor markers versus cytology: results of a comprehensive literature review and meta-analyses. Urology 2003;61(1): Kern W. Urinary tract. In: Bibbo M, editor. Compherensive cytopathology. 2nd ed., Philedelphia: W.B. Saunders Company; 1997: Lotan Y, Roehrborn CG. Sensitivity and specificity of commonly available bladder tumor markers versus cytology: results of a comprehensive literature review and metaanalyses. Urology 2003;61(1): Wiener HG, Vooijs GP, van t Hof-Grootenboer B. Accuracy of urinary cytology in the diagnosis of primary and recurrent bladder cancer. Acta Cytol 1993; 37: Planz B, Synek C, Robben J, et al. Diagnostic accuracy of DNA image cytometry and urinary cytology with cells from voided urine in the detection of bladder cancer. Urology 2000;56(5): Köybaşıoğlu F, Üzmez Önal B, Han Ü, Adabağ A, Kılıç M. Mesane yıkama sitolojisi: İnvaziv olmayan ürotelyal kanserlerde mesane içi mitomisin-c tedavisi sonrası izlemde kullanılabilir mi? Türk Üroloji Dergisi 2005;31(3): İLETİŞİM: Doç. Dr. Ebru Çakır Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İZMİR Tel: Eposta: Başvuru : Kabul :
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks