Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Milieukundig historisch bodemonderzoek (NEN 5725)

Category:

Maps

Publish on:

Views: 21 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Milieukundig historisch bodemonderzoek (NEN 5725) Historisch onderzoek Bonnerklap Definitief Waterschap Hunze en Aa's Postbus AD Veendam Grontmij Nederland B.V. Assen, 10 juni , revisie
Transcript
Milieukundig historisch bodemonderzoek (NEN 5725) Historisch onderzoek Bonnerklap Definitief Waterschap Hunze en Aa's Postbus AD Veendam Grontmij Nederland B.V. Assen, 10 juni , revisie 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Omvang vooronderzoeksgebied Aanleiding en doelstelling Opbouw rapport Opzet Basisinformatie Type vooronderzoek Onderzoeksaspecten Uitgevoerde werkzaamheden Resultaten Voormalige bodemgebruik Huidig bodemgebruik Toekomstig bodemgebruik Bodemopbouw en geohydrologie Bodemkwaliteit Bodemloket Gemeentelijke bodembeleid Uitgevoerde bodemonderzoeken Financieel-juridische aspecten Locatiebezoek Conclusies en aanbevelingen Conclusies Onderscheiden deellocaties en hypothesestelling Aanbevelingen Effecten herinrichting Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Situatietekening Divers historisch kaartmateriaal Regionaal beschikbare boorprofielen Samengevatte rapportages bodemloket Luchtfoto met verdachte posities na vooronderzoek , revisie 2 Pagina 3 van 14 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het gebied Bonnerklap is onderdeel van de middenloop van de laaglandbeek de Hunze. Het gebied is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Hunze zelf is in het verleden gekanaliseerd. In deelgebied Bonnerklap is nauwelijks sprake van een karakteristiek beeksysteem. De potenties voor herstel zijn hier echter groot. In de huidige situatie is het gebied als landbouwgebied in gebruik. De waterhuishouding is hierop afgestemd. Met het realiseren van deelgebied Bonnerklap kan de landschappelijke, ecologische en hydrologische samenhang tussen de bestaande beekgedeelten hersteld worden. Waterschap Hunze en Aa s heeft Grontmij opdracht verleend voor de benodigde onderzoeken, het inrichtingsplan, het bestek en de documenten ten behoeve van de benodigde procedures. Voorliggende rapportage betreft het milieuhygienisch vooronderzoek naar de bodemkwaliteit. 1.2 Omvang vooronderzoeksgebied De begrenzing van het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur 1.1. Aan de noordzijde wordt het gebied door de N33 gescheiden van het reeds eerder heringerichte deelgebied Elzenmaat, en aan de zuidzijde grenst het via een fietspad aan het recent heringerichte gebied Torenveen. De oost- en westzijde betreffen agrarische landerijen waar een nieuwe grens gerealiseerd gaat worden. Door de noordzijde van het plangebied loopt de oude verbindingsweg Zandvoort, aan de noordoostzijde raakt de plangrens de Heerenweg-Noord en aan de oostzijde stroomt een zijbeek met de naam De Beek vanaf Gieterveen in de Hunze. In bijlage 1 is een weergave van de geplande inrichting opgenomen. 1.3 Aanleiding en doelstelling Aanleiding tot het laten instellen van een milieuhygiënische vooronderzoek vormt de, reeds benoemde, voorgenomen herinrichting van het gebied Bonnerklap. De herinrichting betreft de transformatie van agrarisch gebied naar een meer oorspronkelijk beekdal. In het kader van de nieuwe inrichting moet onderzoek gedaan worden naar de milieuhygiënische toestand van de bodem waarbij de uitvoerbaarheid van het plan moet worden betrokken. De toetstand van de bodem wordt in kaart gebracht door het vooronderzoek , revisie 2 Pagina 4 van 14 Inleiding Afbeelding 1.1: Topografische kaart met onderzoeksgebied (rood contour) 1.4 Opbouw rapport In het voorliggende rapport worden de volgende aspecten behandeld: De wijze van uitvoering van het onderzoek (hoofdstuk 2); De resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 3); De conclusies en de aanbevelingen (hoofdstuk 4) , revisie 2 2 Opzet 2.1 Basisinformatie Voorafgaande aan het bepalen van het type vooronderzoek, is enige basisinformatie van de locatie verzameld, zoals weergegeven in tabel 2.1. Tabel 2.1: Basisinformatie Adres Plaats Kadastrale aanduiding Oppervlakte (m2) Aanleiding vooronderzoek Voormalige bodemgebruik Huidige bodemgebruik Toekomstige bodemgebruik Achterste Landen, De Bulten, De Meden Gieterveen Herinrichting Stroomdalgebied, extensieve landbouw Landbouw Natuur De topografische ligging van het plangebied is weergegeven op kaart in paragraaf Type vooronderzoek Op basis van het bodemgebruik wordt een beperkt vooronderzoek uitgevoerd, conform de NEN Onderzoeksaspecten Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende vijf aspecten: Het vroegere bodemgebruik van de locatie en de directe omgeving, zodat duidelijk is waar potentieel verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden; Het huidige bodemgebruik van de locatie, om te bepalen of er nu nog bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en, indien nodig, om te kunnen bepalen waar de boringen kunnen worden uitgevoerd; Het toekomstige bodemgebruik, zodat kan worden bepaald of de bodem geschikt is voor het geplande gebruik; De bodemopbouw en geohydrologie, voor het bepalen van de homogeniteit van de bodem, het bepalen van de eventuele boordiepte en de mogelijke verspreiding van verontreinigende stoffen; Financieel-juridische aspecten, zodat kan worden beoordeeld wat de aansprakelijkheidspositie van de eigenaar van de locatie is en zodat de verhaalbaarheid van kosten op de veroorzaker kan worden beoordeeld. 2.4 Uitgevoerde werkzaamheden Voor het verzamelen van informatie over de locatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Historisch kaartmateriaal; De provinciale bodeminformatiekaart; De gemeentelijke bodembeheernota; Een locatie-inspectie; Overige uitgevoerde onderzoeken en opgestelde plannen voor het onderzoeksgebied , revisie 2 Pagina 6 van 14 Resultaten 3 Resultaten 3.1 Voormalige bodemgebruik Het onderzoeksgebied is in de 18 e en 19 e eeuw als veen op vrij kleine schaal ontgonnen en heeft vervolgens een agrarisch gebruik gekregen. Bebouwing was eerder nog binnen de venen aanwezig, dit is nadien verdwenen. Het dorp Gieterveen is sindsdien iets uitgebreid. Uit kaartmateriaal uit 1867 blijkt dat het gebied toen vrij was van bebouwing. Uit Bonnebladen van 1898 tot 1929 blijkt dat toen wel bebouwing aanwezig is geweest, die later weer verwijderd is. De aard van deze bebouwing is onbekend. Toepassing van milieugevaarlijke stoffen zoals asbest en creosoten (houtverduurzaming) gebeurde in deze tijd nog op geringe schaal. Het is dan ook niet aannemelijk dat deze posities bovenmatig verdacht zijn voor het voorkomen van bodemverontreiniging. De positie van ooit aanwezige en later gesloopte bebouwing is weergegeven in bijlage 5. Bij het tracé waar in de huidige situatie de Oostermoersevaart loopt, is in het verleden een natuurlijk stroomdal aanwezig geweest. Deze waterweg is in de loop der tijd omgelegd en de aanwezige sloten zijn gedempt en verplaatst. 3.2 Huidig bodemgebruik Uit de luchtfoto in figuur 3.1 blijkt dat het gebied een agrarisch gebruik heeft. Figuur 3.1: Luchtfoto met globale contour onderzoeksgebied , revisie 2 Resultaten Bebouwing is binnen het grootste deel van het onderzoeksgebied afwezig. Uitsluitend aan de Zandvoort, ten westen van de Oostermoersche Vaart, is een woonhuis aanwezig. Grenzend aan het projectgebied is alleen aan de uiterste zuidoostelijke hoek woonbebouwing van het dorp Gieterveen aanwezig. Dit betreft in hoofdzaak bebouwing uit de 20 e eeuw, met woonbestemming en kleinschalige agrarische locaties. De onderzoekslocatie wordt begrensd door asfalt- en klinkerverharde binnenwegen, aan de noordzijde door de rijksweg N33. In het gebied is een drietal kunstwerken aanwezig. Dit betreft: dam met overstort, t.p.v. de oversteek van Bonnerveen over De Beek, te Gieterveen; dam met overstort, t.p.v. de oversteek van het fietspad Heerenweg Zuid over de Oostermoersche Vaart; brug met asfaltweg t.h.v. Zandvoort. Tussen de rijksweg N33 en Zandvoort en ten noorden van de Oostermoersche Vaart is een opslagterrein van Waterschap Hunze en Aa s aanwezig, zoals weergegeven in figuur 3.2. Op het terrein is een begroeid gronddepot aanwezig en liggen betonnen duikers opgeslagen. In april 2013, was men bezig het gronddepot leeg te rijden. De grond is toegepast in dammen, grotendeels verspreid gelegen over de gemeente Aa en Hunze. Door het Waterschap Hunze en Aa s is aangegeven dat onder het toegangspad zeer waarschijnlijk verbrijzelde betonnen duikers zijn aangebracht ter versteviging van het toegangspad. Figuur 3.2: Opslagterrein waterschap Hunze en Aa s , revisie 2 Resultaten 3.3 Toekomstig bodemgebruik Het landschap wordt gewijzigd naar een meer oorspronkelijke inrichting. In bijlage 1 is een weergave van de geplande inrichting opgenomen. Hierbij wordt op grote schaal grondverzet gepleegd. 3.4 Bodemopbouw en geohydrologie Parallel aan dit historisch vooronderzoek is, ter voorbereiding op de gebiedsontwikkeling, geohydrologisch veldonderzoek verricht. De boorprofielen daarvan zijn opgenomen als bijlage 3. De aangetroffen bodemopbouw wisselt sterk per positie binnen het gebied. Over het algemeen is sprake van een matig humeuze, zandige bovenlaag. Hieronder is humusloos, grijs zand aanwezig tot de maximaal geboorde diepte (ca. 2,5 m mv). Plaatselijk binnen het gebied zijn nog veenlagen en veenputten aanwezig, waar de grond tot de maximaal geboorde diepte uit veen bestaat. Dit (wisselende) beeld van de bodemopbouw blijkt ook uit het TNO Dinoloket (boringnummers B12H0935 vs. B12H0940, beide binnen het onderzoeksgebied), zoals weergegeven in figuur 3.3. Figuur 3.3: Lokale boorprofielen TNO Dinoloket 3.5 Bodemkwaliteit Bodemloket In het bodemloket van de Provincie Drenthe is bekende informatie beschikbaar over slootdempingen. De positie van deze lijndempingen is door de Provincie middels historisch vooronderzoek vastgesteld, de locaties hebben in het bodemsysteem het kenmerk demping, potentieel ernstig. In figuur 3.4 is een uitsnede opgenomen van het bodemloket. In het gebied Torenveen, ten zuiden van het projectgebied Bonnerklap, waren dempingen met overeenkomstige kenmerken aanwezig. Bij de herinrichting is vastgesteld dat de dempingen zijn uitgevoerd met gebiedseigen grond , revisie 2 Resultaten Daarnaast is aan de oostzijde van het onderzoeksgebied informatie bekend over enkele posities. De samengevatte rapportages daarvan zijn opgenomen in bijlage 4. Figuur 3.4: Uitsnede bodemloket provincie Drenthe Voor het overgrote deel heeft de informatie in zowel het bodemloket als de informatie uit de provinciale bodemgegevens betrekking op de reeds genoemde historische slootdempingen. Uitsluitend op de zuidkant van de locatie, nabij Gasselternijeveen is in Bodemloket.nl informatie over andere bodembedreigende bedrijfsactiviteiten aanwezig. Dit betreffen de locaties die vermeld zijn in tabel 3.1. Deze locaties vallen buiten, maar grenzen aan, het onderzoeksgebied. De beschikbare dossiers (met uitzondering van zgn. NAVOS-dempingen) zijn beoordeeld, de resultaten daarvan zijn vermeld in , revisie 2 Resultaten Tabel 3.1: Overzicht Globis-locaties in het onderzoeksgebied Globis Locatie ID Adres Omschrijving Start activiteit Einde activiteit DR Bonnerveen 12, Gieterveen Werkplaats, benzinetank (OG), 1939 onb benzinepomp DR Bonnerveen 22, Gieterveen Autospuitbedrijf, benzinetank 1947 onb (OG), dieseltank (OG) DR Broek 3B, Gieterveen HBO-tank (OG) onb 2002 DR Broek 8, Gieterveen GWW-/loonwerkbedrijf, 1971 Heden HBO-tank (OG) DR De Hilte 1, Gieterveen Bestrijdingsmiddelenopslag, 1998 Heden dieseltank (BG en OG) DR Tjassenswijk 2, Gieterveen Bestrijdingsmiddelenopslag, 1994 Heden Dieseltank (BG) DR Tjassenswijk 4, Gieterveen Bestrijdingsmiddelenopslag, Dieseltank (BG) 1994 Heden Gemeentelijke bodembeleid Voor de gemeente Aa en Hunze is een bodembeheernota met bijbehorend beleid in het kader van het Besluit bodemkwaliteit vastgesteld. Aan het gebied is de functie Landbouw toegewezen. Uit de nota blijkt dat de maximale toepassingskwaliteit in dat gebied onderzoeksgebied LMW1 (Lokale Maximale Waarde), Achtergrondwaarden AW2000 betreft Uitgevoerde bodemonderzoeken Op 2 augustus 2012 is inzage verricht in het milieu-archief van de Gemeente Aa en Hunze. Uit meerdere dossiers is gebleken dat de gemeente beschikt over slechts één dossier van enige relevantie. Het betreft een rapport van verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Bonnerveen, tussen 5 en 7, uitgevoerd in het kader van nieuwbouw. In zowel grond als grondwater werden geen gehalten boven de tussenwaarde aangetroffen (VBO, Klijn Bodemonderzoek, ref , d.d ). 3.6 Financieel-juridische aspecten Door het Waterschap Hunze en Aa s zijn afspraken gemaakt met de eigenaren/gebruikers van de percelen in het projectgebied. In dit stadium is dit onderdeel niet verder ingevuld. 3.7 Locatiebezoek Op 2 augustus 2012 is het onderzoeksgebied bezocht door M. Bosloper van Grontmij Nederland B.V. Op een tweetal posities is vastgesteld dat een verhoogde kans is op het aantreffen van bodemverontreiniging. Het betreft het aantreffen van een rommelhoek, waar sprake is van een puinstort en brandplaats. Tevens is een puinpad waargenomen, puinpaden zijn (met name) verdacht voor het voorkomen van asbest. De ligging van de puinstort / brandplaats en het puinpad zijn weergegeven in bijlage , revisie 2 Resultaten Figuur 3.5: Foto puinstort met brandplaats , revisie 2 Conclusies en aanbevelingen 4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies Voor het project herinrichting Bonnerklap, nabij Gieterveen wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit: Het gebied heeft een agrarische functie en kent daardoor een nauwelijks beïnvloeding van de bodemkwaliteit; In het gebied zijn slootdempingen/gedempte watergangen aanwezig, die door de provincie Drenthe zijn gekenmerkt als potentieel ernstig. Ervaringen bij aangrenzend herinrichtingsprojecten leren echter dat de dempingen zijn uitgevoerd met gebiedseigen grond; Op één locatie is bebouwing aanwezig geweest vóór Dit kan hebben geleid tot aanwezigheid van puin of andere bijmeningen in de grond. Dit dateert echter uit een tijd waarin dergelijke activiteiten nauwelijks tot bodemverontreiniging leidde; In het gebied is één puinpad aangetroffen. De milieuhygiënische kwaliteit van puin kan onvoldoende zijn voor hergebruik, het kan de ondergrond besmet hebben en in puinverhardingen kan asbest aanwezig zijn; In het gebied is een puinstort met brandplaats aangetroffen. Dit kan de bodemkwaliteit ter plaatse beïnvloed hebben. 4.2 Onderscheiden deellocaties en hypothesestelling Op basis van het onderzoek kunnen de volgende deellocaties worden onderscheiden: Slootdempingen: deze worden, op basis van ervaringen in aangrenzend gebied, beschouwd als onverdacht. Wel dient bij graafwerkzaamheden gelet te worden op bodemvreemde bijmengingen of afwijkende bodemprofielen; Voormalige bebouwing: deze wordt, op basis van oudheid, beschouwd als onverdacht. Wel dient bij graafwerkzaamheden gelet te worden op bodemvreemde bijmengingen; Puinpad(en) en puinstort met brandplaats: deze deellocaties worden beschouwd als verdacht ten aanzien van bodemverontreiniging. Het betreffen deellocaties met plaatselijke bodembelasting met een mogelijke verontreiniging van PAK, metalen en asbest. Indien ter plaatse graafwerkzaamheden plaatsvinden, dient eerst bodemonderzoek plaats te vinden conform de strategie VEP uit de NEN 5740 en conform de NEN 5707/NEN Overig terrein: de rest van het terrein wordt beschouwd als onverdacht. Wel dient ten alle tijden gelet te worden op bodemvreemde bijmengingen of afwijkende bodemprofielen. 4.3 Aanbevelingen Het vooronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd die duiden op de aanwezigheid van ernstige bodemverontreiniging waardoor risico s bij de herinrichting en risico s voor het toekomstige bodemgebruik aanwezig zijn. Echter, binnen het projectgebied zijn minimaal een tweetal locaties aanwezig met aanwezigheid van puin. Indien ter plaatse herinrichtingswerkzaamheden plaatsvinden, wordt geadviseerd ter plaatse eerst bodemonderzoek uit te voeren. Dit geldt ook voor locaties met puin die tijdens de uitvoering van het werk alsnog worden aangetroffen. Met het bodemonderzoek ter plaatse van deze verdachte locaties wordt de milieuhygiënische bodemkwaliteit in beeld gebracht waardoor inzicht wordt verkregen in de verplichtingen vanuit de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit alsook in de veiligheidsrisico s bij ontgraving. Voor de slootdempingen in het gebied kan de volgende werkwijze gehanteerd worden, een en ander in overleg met het bevoegd gezag (provincie Drenthe): , revisie 2 Conclusies en aanbevelingen Het aangeven van de slootdempingen op de ontgravingskaart; Na ontgraving van de teelaarde wordt het ontgravingsvlak geïnspecteerd en worden de zichtbare slootdempingen in kaart gebracht. Tevens worden eventuele afwijkende profielkenmerken (geuren, kleuren, bijmengingen) genoteerd. De resultaten van deze inspectie (ook van de niet-zichtbare slootdempingen) worden gemeld bij de provincie Drenthe; Aangetroffen slootdempingen worden separaat ontgraven. Zintuiglijk afwijkende bodemlagen worden apart ontgraven en in depot geplaatst. De provincie Drenthe wordt hiervan direct op de hoogte gesteld; In depot geplaatste grond wordt milieukundig onderzocht conform de BRL Toepassing van deze grond binnen of buiten het projectgebied dient gemeld te worden via Met de provincie Drenthe worden vervolgens afspraken gemaakt over eventueel aanvullend onderzoek en/of te nemen vervolgstappen. De grond in het depot op het opslagterrein van Waterschap Hunze en Aa s heeft een onbekende herkomst en kwaliteit. Voor de toepassing van deze grond is een erkend bewijsmiddel nodig; het onderhavige onderzoek is hiervoor niet voldoende. Ontgravingswerkzaamheden en toepassing van de ontgraven grond binnen het overige onverdachte projectgebied kunnen worden uitgevoerd met de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart en het onderhavige rapport als bewijsmiddel. De werkzaamheden dienen gemeld te worden bij de gemeente via Ondanks het feit dat Grontmij Nederland B.V. bij de uitvoering van het vooronderzoek aansluit bij landelijke kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving, maakt het karakter van het onderzoek het niet mogelijk om garanties af te geven ten aanzien van de beschreven bodemkwaliteit. Grontmij Nederland B.V. accepteert dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever of derden naar aanleiding van het door Grontmij Nederland B.V. uitgevoerde vooronderzoek nemen. 4.4 Effecten herinrichting Om na te gaan of de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden effect hebben op de bodemkwaliteit, is zowel nagegaan welke ingrepen plaatsvinden bij verdachte locaties alsook of de toekomstige situatie de bodemkwaliteit negatief kan beïnvloeden. Ter plaatse van het puinpad en de puinstort zijn geen werkzaamheden gepland, zoals opgenomen in figuur 4.1. Beide verdachte locaties bevinden zicht buiten de grens van het plangebied. Mede gezien de aard van de verdenking (immobiele stoffen in de bovengrond) is te concluderen dat de voorgenomen werkzaamheden geen effect hebben op de bodemkwaliteit ter plaatse. Ter plaatse van diverse slootdempingen zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden. Door de werkwijze te volgen zoals aanbevolen in paragraaf 4.3 wordt de bodemkwaliteit ter plaatse verbeterd. Slootdempingen zijn over het algemeen verdacht van verontreinigingen met immobiele stoffen; de toekomstige situatie met wijzigingen in grondwaterstanden heeft op de overige slootdempingen geen effect. Door de aanwezigheid van een hoofdwatergang tussen het gebied Bonnerklap en het dorp Gieterveen, wordt het grondwaterpeil buiten het plangebied niet beïnvloed door de grondwaterstandsverhoging in het plangebied. De toekomstige situatie is niet van invloed op de (mogelijke) bodemverontreinigingen in Gieterveen , revisie 2 Conclusies en aanbevelingen Figuur 4.1: Uitsnede tekening Ontwerp nieuwe situatie Bron: tekening d.d van Grontmij puinstort puinpad , revisie 2 Bijlage 1 Situatietekening , revisie 2 Bijlage 2 Divers historisch kaartmateriaal , revisie 2 Bijlage 3 Regionaal beschikbare boorprofielen , revisie 2 Projectnummer: Projectnaam: Bonnerklap Projectleider: Bosloper Boring: -N1 Boormeester: Ate Westerhoek Datum: X-coördinaat: ,3 Y-coördinaat: ,32 Boring: -N2 Boormee
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks