Please download to get full document.

View again

of 159
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MMM 2402 MALZEME BİLİMİ yücel birol

Category:

History

Publish on:

Views: 0 | Pages: 159

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MMM 2402 MALZEME BİLİMİ yücel birol Hall Etkisi x I x Elektrik akımı Elektrik akımına dik yönde bir manyetik alan uygulandığında bu alan yük taşıyıcıları üzerinde hem akım hem de manyetik alana dik yönde
Transcript
MMM 2402 MALZEME BİLİMİ yücel birol Hall Etkisi x I x Elektrik akımı Elektrik akımına dik yönde bir manyetik alan uygulandığında bu alan yük taşıyıcıları üzerinde hem akım hem de manyetik alana dik yönde bir kuvvet uygular. Elektronlar ve boşluklar x yönünde hareket ederken I akımına yol açarlar. Pozitif z yönünde bir manyetik alan uygulandığında ortaya çıkan kuvvet yük taşıyıcılarının y yönüne sapmalarına neden olur. Manyetik alan z Hall Etkisi Pozitif yüklü boşluklar sağa, negatif yüklü elektronlar sola saparlar. Böylece y yönünde Hall voltajı (V H ) denen bir voltaj elde edilir. V H nin büyüklüğü I x, B z ve numune kalınlığına (d) bağlıdır: R H Hall katsayısıdır ve sabit bir değerdir. Hall Etkisi İletkenliğin elektronlarla gerçekleştiği metaller için R H negatiftir: R H yukarıdaki formülden hesaplandığında yük taşıyıcı sayısı da belirlenebilir. Elektron hareketliliği R H iletkenlik ölçülmüş ise R H yine hesaplanabilir. problem Alüminyum için elektrik iletkenliği ve elektron hareketliliği sırası ile 3.8x10 7 (.m) -1 ve m 2 /V.s. 25 A lik akım ve akım yönüne dik 0.6 Tesla lık manyetik alanda 15 mm kalınlığında alüminyum numune için Hall voltajını hesaplayın. = 3.8x10 7 (.m) -1 e = m 2 /V.s. I x = 25 A B z = 0.6 Tesla önce Hall katsayısını bulmalıyız! No problem! Çözüm için önce Hall katsayısını bulmak gerekir. Yarı iletken cihazlar Yarı iletkenlerin benzersiz özelliklerinden belirli elektronik fonksiyonların elde edilmesinde yararlanılır. Eski tip vakum tüplerinin yerini alan diyod ve tranzistörler bu uygulamalara örnektir. Yarı iletken cihazların (bazen katı-hal/solid-state cihazları da denir!) avantajlarını, küçük boyut, düşük güç tüketimi, ısınma süresine gerek olmayışı şeklinde sıralayabiliriz. Yarı iletken cihazlar Küçük bir silisyum çipi üzerine sayısız elektronik fonksiyon gerçekleştirebilen çok sayıda çok küçük devre sığdırılabilir. Minyatür devreleri mümkün kılan yarı iletken cihazların keşfi, son yıllarda elektronik sektöründe görülen baş döndürücü gelişmenin mimarıdır. p-n tipi redresör Redresör (veya diyod) akımın sadece tek yönde geçmesine izin veren bir cihazdır; alternatif akımı doğru akıma çevirir. P-n tipi yarı iletken redresörün icadından önce bu operasyon vakum tüp diyod tarafından gerçekleştirilirdi. P-n tipi redresör, bir yüzünde n-tipi, diğer yüzünde p-tipi olacak şekilde doplanmış tek parça yarı iletkenden imal edilmiştir. n- ve p-tipi malzemeler birleştirilirse iki kısım arasında bir yüzey bulunacağından ve bu da cihazı verimsiz kılacağından zayıf bir redresör elde edilir; Ayrıca tüm cihazlarda tek kristal yarı iletken malzemeler kullanılmalıdır. Çünkü verimliliği olumsuz etkileyen tüm olaylar tane sınırlarında gerçekleşmektedir. P-n tipi redresör P-n malzemeye Potansiyel uygulanmadan önce: p- tarafında boşluklar ve n-tarafında elektronlar esas yük taşıyıcılar. P tarafına bir pilin pozitif kutbu n tarafında pilin negatif kutbu bağlandığında P tarafındaki boşluklar ve n tarafındaki elektronlar bağlantı ara yüzeyine akın ederler. Burada birleşerek birbirlerini yok eder elektron + boşluk enerji Bu durumda çok sayıda yük taşıyıcı hareket eder ve akım geçer, direnç düşüktür. p-n tip redresör Bir ucu B diğer ucu P ile doplanmış tek parça yarı iletken malzeme p-tarafında boşluklar ve n-tarafında elektronlar esas yük taşıyıcılar. Voltaj yok:net akım yok + + p-type n-type Düz alan: p-tipte boşluk, n-tipte elektron akışı: boşluk ve e-lar arayüzeyde birleşiyor ve akım geçiyor: elektron + boşluk enerji + p-type n-type - - Ters alan: boşluk ve elektronlar arayüzeyden uzaklaşır. Bağlantıda yük taşıyıcı kalmaz ve çok az akım geçer. + + p-type n-type p-n tipi düzeltici bağlantı P tarafına pilin negatif kutbu n tarafında pilin pozitif kutbu bağlandığında P tarafındaki boşluklar ve n tarafındaki elektronlar bağlantı ara yüzeyinden uzaklaşırlar. Negatif ve pozitif yük taşıyıcıların uzaklaşması ile bağlantı arayüzeyi yalıtkan hale gelir. transistor Günümüzde mikro elektronik devrelerde çok önemli bir yarı iletken cihaz olan tranzistör 2 önemli fonksiyon yerine getirir. elektrik sinyallerini yükseltirler (Triot, Vakum tüplerinin işlevini yerine getirirler!) Ayrıca, bilgisayarlarda bilginin proses edilmesi ve depolanması için anahtar görevi yaparlar. 2 temel cihaz bağlantı tranzistörü ve Metal oksit yarı iletken alan etki tranzistör (MOSFET) Bağlantı tranzistörleri Bağlantı tranzistörleri sırt sırta yerleşmiş 2 adet p-n bağlantısından oluşur. Ortaya çıkan konfigürasyon: n p n veya p n p Bağlantı tranzistörleri Voltaj amplifikasyonu: arayüzeyden boşluk transferi Verici p-tipi ve 1. arayüzey düz alanda olduğu için çok sayıda boşluk araya geçer. Bu boşluklar n-tipinde azınlık taşıyıcılarıdır ve bazıları çoğunlukta olan elektronlarla birleşir. Fakat bağlantı çok dar olduğu için bu boşlukların büyük kısmı birleşme olmadan karşı tarafa, p- tipi yarı iletkene geçer. Böylece p-tipindeki elektrik yük taşıyıcısı sayısı artar. çok az bir gerilim uygulaması ile yüksek bir gerilim çıktısı sağlanır. potansiyel uygulandıktan sonra elektron ve boşluk hareketlenmeleri Bağlantı tranzistörleri n-p-n tipi bağlantı tranzistörleri de bu prensiple çalışır. Onlarda transfer edilen boşluklar değil, elektronların kendisidir. Piezoelektrik malzemeler Piezoelektriklik Basınç uygulanması akım meydana getirir. basınçsız Basınç voltaj Uygulanan voltaj genleşme Ferroelektrik seramikler Ferroelektrik seramikler Curie sıcaklığı altında T C = 120ºC dipolardır. T c altına kuvvetli elektrik alanında soğutulduklarında kuvvetli dipol momenti oluşur. yalıtkanlar Malzemelerin Dielektrik Özelliği (Yalıtkanlar) Yalıtkanlık Yalıtkan Cisimlerin Elektriksel Özellikleri Yalıtım (İzolasyon) Malzemeleri Gaz Yalıtkanlar Sıvı Yalıtkanlar Enerji-Bant Diyagramları iletim bandı Eg 6 ev iletim bandı 2.5 Eg 0.5 ev iletim bandı valens bandı valens bandı valens bandı Yalıtkan Yarı iletken İletken Bant-enerji diyagramları yalıtkanlarda enerji bant yapısı Yalıtkanlarda dolu valens bandı boş iletkenlik bandından geniş bir aralıkla ( 2 ev) ayrılır. Elektronların iletkenlik bandına çıkmaları güçtür. E f Enerji boş enerji bandı bant aralığı ( 2 ev) dolu valens bandı dolu bant Yalıtkanlar Yalıtkanlarda, tıpkı yarı iletkenlerde olduğu gibi, dolu valens bantlarına bitişik boş enerji seviyeleri bulunmaz. Elektronların serbest hale geçmeleri için enerji bant aralığını aşarak iletken bandının en altındaki boş seviyelere hareketlendirilmeleri gerekir. Bu ancak bu 2 seviye arasındaki enerji farkı kadar bir enerjinin ( enerji bant aralığı kadar) elektronlara verilmesi ile mümkün olur. Yalıtkanlarda bant aralığı yarı iletkenlerde olduğundan çok daha geniştir. Valens bandı enerji İletim bandı Yalıtkanlar bir elektronun valens bandından iletken bandına hareketlendirilmesinden sonra valens bandında boşluk oluşur. Bant aralığı E f e- sıçraması E f Valens bandında boşluk Yalıtkanlar Isı enerjisi ile iletken bandına hareketlendirilen elektronların sayısı enerji bant aralığının büyüklüğüne ve sıcaklığa bağlıdır. Belli bir sıcaklıkta enerji bant aralığı ne kadar büyük ise, bir valens elektronunun iletken bandı içinde bir enerji seviyesine atlaması olasılığı o kadar azdır. Bu durumda serbest elektronların sayısı az olacaktır. Belirli bir sıcaklıkta enerji bant aralığı büyük olan bir malzemede iletkenlik de düşük olacaktır. Yalıtkanlar Yalıtkanlar ve yarı iletkenler arasındaki fark enerji bant aralığının büyüklüğündedir. Bu aralık yarı iletkenler için küçük, yalıtkanlar için büyüktür. Bir yarı iletken ve yalıtkan malzemenin sıcaklığının yükseltilmesi, ısıl enerjinin yani elektronları hareketlendirme için gerekli enerjinin artması demektir. Böylece iletken bandına geçen elektronların sayısı ve iletkenlik artar. Yalıtkanlar Yalıtkanların iletkenliği bağ yapısı üzerinden de açıklanabilir. yalıtkan malzemelerde atomlar arası bağ ya iyonik ya da kuvvetli kovalent bağdır. Dolayısı ile valens elektronları atomlara sıkı sıkı bağlıdır. Serbest kalmaları ve yapıda hareketlenmeleri imkansızdır. Yalıtkanlar Elektrik akımı iletmeyen malzemeler yalıtkanlar grubuna girerler. En dış yörüngedeki serbest elektron sayısı altı dan fazla olan maddelerin elektronları atom çekirdeğine sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla elektriği iletmezler. Ancak her yalıtkan belirli şartlar altında belirli bir iletkenlik gösterirler. Yalıtkan malzemelerin yalıtkanlık dereceleri, ısı, yüksek değerli elektriksel basınç, rutubet etkisi veya yabancı cisimlerle etkileşim sebebiyle değişebilir. kapasitörler Yalıtkanlar elektrik dipol yapısı sergiler: moleküler veya atomik ölçekte pozitif ve negatif yüklü unsurlar birbirinden ayrılmıştır. Dipollerin elektrik alanları ile etkileşimleri sayesinde yalıtkanlar kapasitörlerde kullanılır. kapasitans Bir kapasitöre gerilim uygulandığında, plakalardan biri pozitif, diğeri negatif yüklenir ve elektrik alanı pozitif plakadan negatif yüklü olana yönlenir. Bu plakalardaki elektrik yükü (Q) ile kapasitans (C) arasındaki ilişki Q C = V Burada V kapasitöre uygulanan gerilimdir. Kapasitansın birimi C/V veya Farad dır (F). kapasitörler Vakumda paralel plaka kapasitörü Aralarında vakum olan paralel plakalı bir kapasitörün kapasitansı: D 0 = 0 E A l vacuum E = V/l A plakaların alanı, l aralarındaki uzaklıktır. 0 : vakumun geçirgenliği; 8.85 x F/m kapasitörler Arasında yalıtkan bulunan paralel plaka kapasitörün kapasitansı Burada yalıtkan maddenin geçirgenliği; 0 Dielektrik sabiti olarak bilinen bağıl geçirgenlik r = / 0 1 Plakaların arasında yalıtkan madde konması ile yük taşıma kapasitesindeki artışı ifade eder. Kapasitör özelliklerinin hesabı 6.45x10-4 m 2 yüzey alanına sahip paralel plaka kapasitörüne 10V gerilim uygulanıyor. Plakaların arasına dielektrik sabiti 6.0 olan bir madde yerleştirilirse, a) Kapasitans ne olur? b) Her bir plakada depolanan elektrik yükünün büyüklüğü nedir? Önce yalıtkan maddenin geçirgenliği hesaplanmalıdır: Daha sonra kapasitans hesaplanır: Yalıtkan Cisimlerin Elektriksel Özellikleri Yalıtkan Delinmesi: Aslında elektrik akımını hiç geçirmeyen madde yoktur. Yalıtkan olarak bilinen maddeler çok az bir akım geçirirler. Yalıtkana uygulanan gerilim arttıkça geçirdiği akım da artmaya başlar. Belli bir gerilim seviyesinden sonra yalıtkan tamamen iletken olur. Buna yalıtkanın delinmesidenir. Yalıtkan Cisimlerin Elektriksel Özellikleri Yalıtkan Delinmesi: Elektrik ve elektronik çalışmalarında kullanılan el takımlarının sap izoleleri incelenecek olursa, burada yalıtkanın dayanabileceği son (maksimum) gerilim değeri yazılıdır. Örneğin penselerin sap izolesinde Voltyazar. Bu, plastik yalıtkan Volt'tan sonra iletken hale geçebilir anlamı taşır. Yalıtkan Cisimlerin Elektriksel Özellikleri Sızıntı akımlarına karşı dayanım: Bir yalıtkanın dış yüzeyinde mevcut olan yabancı maddeler bu yüzden sızıntı akımı olarak adlandırılan bir akım akışına neden olurlar. Yalıtkanın sızıntı akımının oluşmasına karşı gösterdiği dirençliliğe sızıntı akımı dayanımı denir. Yalıtkanların Elektriksel Özellikleri Dielektrik dayanımı Yalıtkanlara çok kuvvetli elektrik alanları uygulandığında çok sayıda elektron birden iletim bandındaki enerji seviyelerine hareketlenebilirler. Böylece yalıtkandaki elektrik akımı dramatik şekilde artar. Bu gibi durumlarda bölgesel ergime, yanma, buharlaşma yaşanabilir ve yalıtkan malzemede hasar oluşur. Buna yalıtkanın iflası denir. Dielektrik dayanımı bu gibi bir hasar yaşanmadan yalıtkana uygulanabilecek elektrik alanının şiddetini ifade eder. Yalıtkanların Elektriksel Özellikleri Dielektrik dayanımı: Bir yalıtkan malzemeyi iletken hale sokmaksızın birim kalınlığı başına uygulanacak en büyük gerilim değeri dielektrik dayanımı olarak adlandırılır. kv/mm birimi kullanılır. Yalıtkan Cisimlerin Elektriksel Özellikleri Isıl kaçak: Yalıtkan malzeme içinde belirli miktarlarda yabancı madde var ise, bir sızıntı akımı başlar ve bu akım malzemeyi ısıtmaya başlar. Sonrada sızıntı akımının yolunu izleyen esas kaçak akım başlar. Kaçak akım ısınma neticesinde ortaya çıktığı için buna ısıl kaçak denir. Erozyon kaçağı: Bazen de yalıtkan malzemede üretimden kaynaklanan mikroskobik kaçaklar mevcut olabilir. Bu durumda da erozyon kaçağı adı verilen kaçak akımlar oluşur. Yalıtkanların Elektriksel Özellikleri Elektriksel direnç değerleri: Gerilim altında bulunan bir malzemenin göstermiş olduğu direnç değeridir. Ölçülen izolasyon direncinden yararlanılarak, birim boyut başına hesaplanan değere, o yalıtkanın özgül direnci denir. Birimi Ω.cm dir. Yalıtkanların Elektriksel Özellikleri Dielektriksel kayıp faktörü: Dielektriksel kayıpların bir ölçeğidir. Bunlar yalıtkan malzemelerde ısı olarak açığa çıkarlar. Bu kayıplar, gerilimin büyüklüğüne, sıcaklığa ve frekansa bağlı olarak değişirler. Genellikle yüksek frekanslarda artan bir değer gösterirler. Bu nedenle yüksek frekanslarda çok özel yalıtkanlı (polietilen vb.) kablolar kullanılır. Yalıtkanların Elektriksel Özellikleri Yalıtkanların ark dayanımları: Elektrik arkı etkisine maruz kalan bir yalıtkanın ne ölçüde akım geçireceği ve nasıl bir değişime uğrayacağı ancak test yapmakla anlaşılabilir. yalıtkanlar Yalıtım işlerinde ve kapasitörlerde çeşitli seramik ve polimerler kullanılır. Cam, porselen, steatit ve mika gibi bir çok seramiğin dielektrik sabit değeri 6 ile 10 arasında değişir. Bu malzemeler ayni zamanda yüksek boyutsal kararlılık ve mekanik dayanım gösterirler. Tipik uygulamalar enerji nakil hatları, elektriksel her türlü yalıtım, anahtar donanımları ve ampül duyları. Titanyum oksit (titanit) ve özellikle Baryum titanit (BaTiO 3 ) in dielektrik sabiti çok arttırılabilir ve bu sayede kapasitör uygulamaları için idealdirler. yalıtkanlar Bir çok polimerin dielektrik sabiti seramiklerinkinden daha küçüktür. Bu malzemeler iletken tellerin, kabloların, motorların, jeneratörlerin yalıtımında ve bazı kapasitörlerde kullanılır. Yalıtım Malzemeleri Berilyum Oksit Seramik beyaz renkli katı bir malzemedir. Yüksek değerde ısı iletkenliği gereken yerlerde elektriksel izolasyon malzemesi olarak kullanılır. Elektriksel izolasyon için ısı emici pulcuklar elektriksel izolasyon için ısı emici pulcuk şeklinde imal edilmekte ve kullanılmaktadır. Zehirlidir toz halindeyken solunması ciddi akciğer rahatsızlıklarına neden olur. Yalıtım Malzemeleri A.B.S. (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Akrilonitril, bütadien, ve sıvı hidrokarbon bileşiminden oluşan plastik bir malzemedir. Dielektrik dayanımı 20MV/m dir. Bir çok cihazın dış kaplamasında kullanılır. Yalıtım Malzemeleri A.B.S. A.B.S. kaplamalı mikser ve telefon Yalıtım Malzemeleri Asetat Elektriksel yönden iyi bir izolasyon özelliğine sahip olduğundan elektriksel güvenlik ekipmanlarında, elekriksel yalıtkanlık istenilen yerlerde kullanılır. En çok sinema ve mikrofilmlerin imalatında kullanılır. Yalıtım Malzemeleri Asetat Asetat uygulamaları Yalıtım Malzemeleri Akrilik Yalıtkanlığın yanı sıra katılık ve şeffaflık özelliğinin birlikte bulunması gerektiği yerlerde akrilik kullanılır. Işıklandırılmış işaretler, otomobillerin arka lambaları, ışıklandırma üniteleri v.b. Yalıtım Malzemeleri Akrilik Otomobil panel göstergesi ve stop lambası Yalıtım Malzemeleri Seramik Seramik çoğunluğu metal ve ametal malzemelerin karışımından meydana gelen oksitlerdir. Yüksek sıcaklık iletkenliği yardımıyla iyi derecede elektriksel izolasyon özelliği sağladığı gibi elektronikte direnç, kapasitör v.b. yapımında kullanılmaktadır. Yalıtım Malzemeleri Seramik: Seramik izolatörler ve soket Yalıtım Malzemeleri Cam Silisyum, sodyum, potasyum karbonatları, kireç ve kurşun oksitleri gibi türlü maddelerin ergitilmelerinden elde edilir. Esas rengi saydam ve şekilsizdir. Sıcak olarak çeşitli şekillere girdirilebilir. Su, yağ ve asitlerden etkilenmez. Kırılgan olup ani ısı değişimlerinde çatlama eğilimi gösterir. Yalıtım Malzemeleri Porselen Pişmiş beyaz renkte yalıtkan bir topraktır. Su geçirmez Dayanıklı, sert, ani ısı değişimlerinden (0-100 C) ve asitlerden etkilenmezler. Isıyı çok az geçirir, kırılgandır. Yalıtım Malzemeleri Polivinilklorür PVC Polyvinylcloride veya kısaca PVC belki en çok yaygın olan bir izolasyon malzemesidir. Saf halde iken cam gibi kırılgandır. İçine yağ kapsayan maddeler katılınca özellikleri değişir ve ısı ile plastikleşir. Elektrik akımı taşıyan kabloların büyük bir çoğunluğu PVC ile kaplanarak yalıtılır. Elektrikli ve elektronik cihaz gövdeleri genellikle PVC den imal edilirler. Diğer Yalıtım Malzemeleri Delrin Teflon Kapton Kynar Lexan ve Merlon Melamin Mika Neopren Nomex Naylon Phenolics Polyester Poliüretan Silikon kauçuk Epoksi Fiberglas Silikon Fiberglas Plastik Ebonit Gaz Yalıtkanlar İyonize olmadıkça iletken duruma geçmezler. Çeşitli gazlara ait dielektrik sabitleri normal sıcaklıkta birbirine eşittir. Bunlara ait fark %3 'ü geçmez. Bu değerler, sıcaklık ve basınç değişmesiyle farklı olabilir. Gazların dielektrik dayanımları sıcaklığa, basınca, elektrot şekline, elektrotlar arası uzaklığa göre değişir. Basınç arttıkça dielektrik dayanım azalır. Gaz Yalıtkanlar Hava Havanın içindeki toz, kömür, nem gibi maddeler iletkenliğini artırır yani yalıtkanlığını azaltır. Yüksek gerilimde enerji taşıyan hatlarda doğal bir yalıtkan olarak işlev görür. Kondansatör ve transformatör gibi araçlarda ise yalıtkan bir çekirdek görevi görür. Sıvı Yalıtkanlar Şalter Yağı: Çalışması esnasında ark oluşturan şalter gibi cihazlarda oluşan ısıyı hızlı bir şekilde almak ve arkın kısa bir zamanda sönmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Sıvı Yalıtkanlar Transformatör Yağı: Tranformatör yağı, hem yalıtkanlık hem de soğutma amaçlı kullanılır. Genellikle madeni yağlar kullanılır. Tranformatör yağının bazı aşağıda verilmiştir : Katılaşma noktası Parlama ve yanma noktası Isı iletimi Akıcılık (viskozite) v.b. Isıl özellikler işleyeceğimiz konular malzemeler ısıya maruz kaldıklarında nasıl davranırlar? malzemelerin ısıl özelliklerini nasıl tanımlar ve ölçeriz? Isı kapasitesi Isıl genleşme Isıl iletkenlik Isıl şok direnci Seramikler, metaller ve polimerlerin ısıl özellikleri arasındaki farklar nelerdir? Malzemelerin ısıl özellikleri Özgül ısı Isı iletkenliği Isıl difüzivite Isıl genleşme katsayısı Yüzey ısı transfer katsayısı Hissedilir ve gizli ısı Entalpi Malzemelerin ısıl özellikleri Silika fiber: yalıtkan malzeme C deki fırından alındıktan sadece saniyeler sonra köşelerinden çıplak elle tutulabiliyor. İlk anda yüzeyden ısı transferi son derece hızlı. Fakat malzemenin ısıl iletkenliği çok düşük ve içi akkor sıcak kalıyor. termostat Termostat: malzemelerin ısıl genleşme özelliklerinden yararlanarak sıcaklığı düzenlemeye yarayan bir cihaz. Çift metal şerit Genleşme katsayıları farklı 2 metal birleştirilmiş Bakır demir ayrı birleştirilmiş termostat Bu cihazdaki en önemli parça ısıl genleşme özellikleri farklı 2 metalik şerit birbirlerine yapıştırılarak elde edilen parçadır. Sıcaklık değiştiğinde 2 şeritten biri daha fazla uzadığından şerit parça eğilir. Termostatlarda çift metal şeriti spiral veya sargı şeklinde uygulanarak uzun yapılmak ve böylece bir sıcaklık değişiminin etkisi arttırılmak, işlev daha hassas kılınmak istenir. termostat Bu sargının sonunda bir civa anahtarı (içinde birkaç damla civa bulunan küçük bir cam tüp) bulunur. şerit ucundaki hareketlenme anahtarı ileri veya geri iter. Sonuçta civa ampül içinde bir uçtan diğerine hareketlenir. Sıcaklık termostatın ayarlanmış sıcaklık değerine erişip, civa uca ulaştığında elektriksel temas sağlanmış ısıtma veya soğutma ünitesi devreye girmiş olacaktır. sınır değere erişildiğinde ve tüp diğer yönde hareketlendiğinde civa diğer uca döner ve elektriksel temas kesilir. Isı kapasitesi Katı malzemelerin sıcaklıkları, ısıtıldıklarında artar. Bu ısı enerjisinin malzeme tarafından emildiğini gösterir. Isı kapasitesi bir malzemenin çevresinden ısı alma kapasitesini ifade eden bir özelliktir. Isı kapasitesi Özgül ısı birim kütle için ısı kapasitesini gösterir. Kantitatif olarak: 1 mol malzemenin sıcaklığını 1 birim yükseltmek için gerekli enerji miktarı. Isı kapasitesi (J/mol-K) Enerji tedariği (J/mol) Sıcaklık değişimi (K) ısı kapasitesi 2 tür: C p : sabit basınçta ölçülen ısı kapasitesi. C v : sabit hacimde ö
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks