Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Model 1000 Gebruikershandleiding

Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 7 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Model 1000 Gebruikershandleiding INHOUD BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...2 Symbolen gebruikt in de gebruikershandleiding en op het zuurstofsysteem...2 INDICATIES VOOR GEBRUIK...4 CONTRA-INDICATIES...4
Transcript
Model 1000 Gebruikershandleiding INHOUD BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...2 Symbolen gebruikt in de gebruikershandleiding en op het zuurstofsysteem...2 INDICATIES VOOR GEBRUIK...4 CONTRA-INDICATIES...4 VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN...5 Veiligheid m.b.t. zuurstoftherapie...5 VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN...6 Veiligheid m.b.t. Power Cartridge (Batterij)...7 INLEIDING TOT HET ECLIPSE ZUURSTOFSYSTEEM...8 DE BEDIENINGSELEMENTEN EN HET VOORPANEEL...9 Beschrijving van de ECLIPSE...9 Functies van het bedieningspaneel...10 Bedieningselementen voor de gebruiker...11 PICTOGRAMMEN van het voorpaneel...11 Systeemstatusindicatoren...11 AANBEVOLEN WERKOMGEVING...13 De juiste locatie...13 GEBRUIKSAANWIJZINGEN...15 Vóór het gebruik...15 Inschakelen van het ECLIPSE systeem...16 Gebruik van de ECLIPSE...21 ALARMCONDITIES EN FOUTOPSPORING...26 ACCESSOIRES...29 REINIGING, ZORG EN ROUTINEONDERHOUD...32 TECHNISCHE GEGEVENS...34 OVERZICHT VAN ALLE EN EN VOORZORGSMAATREGELEN...36 ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT...42 VERWIJDERING VAN APPARAAT EN ACCESSOIRES...43 Belangrijke veiligheidsvoorschriften Belangrijke veiligheidsvoorschriften zijn vermeld als volgt: SeQual Technologies Inc. (SeQual) beveelt aan deze gebruikershandleiding te bezorgen aan elke patiënt die een ECLIPSE zuurstofsysteem ontvangt. In deze handleiding wordt alle door een patiënt of een zorgverlener benodigde informatie gegeven voor de bediening van de ECLIPSE. NIET: Belangrijk! Belangrijke veiligheidsinformatie voor gevaren die ernstig letsel kunnen veroorzaken. Belangrijke informatie voor het voorkomen van schade aan het ECLIPSE zuurstofsysteem. Informatie waar u speciaal aandacht moet aan besteden. Verklarende informatie, specifieke instructies, commentaar, aanvullende informatie of interessante opmerkingen. Symbolen gebruikt in de gebruikershandleiding en op het zuurstofsysteem Raadpleeg dit deel voor een verklaring van de symbolen en de overeenkomstige waarschuwingen. Lees de instructies : Wanneer dit symbool alleen of samen met een van de volgende symbolen wordt gebruikt, geeft het aan dat de gebruiksaanwijzingen die zijn geleverd bij het product, moeten worden geraadpleegd. Er bestaat een mogelijk gevaar indien de gebruiksaanwijzingen niet worden gevolgd. Aandacht of Let op : Raadpleeg de bijbehorende documentatie. Dit symbool wijst op belangrijke informatie waarbij van de gebruiker wordt vereist om speciale voorzorgen te nemen wanneer bepaalde condities aanwezig zijn. Niet roken en geen open vuur : Het gebruik van zuurstoftherapie vereist dat speciale voorzorgen worden genomen om het gevaar op brand te verminderen. Materiaal dat ontbrandt in lucht en zelfs bepaald materiaal dat niet ontbrandt in lucht kan gemakkelijk vlam vatten en snel branden in hoge zuurstofconcentraties. Veiligheidshalve moeten alle mogelijke ontstekingsbronnen worden verwijderd van de zuurstofconcentrator, bij voorkeur buiten de kamer waar deze wordt gebruikt. Roken in de omgeving van een werkende zuurstofcon-centrator is gevaarlijk, kan het apparaat permanent beschadigen en de garantie laten vervallen. Geen olie of vet gebruiken : Wijst op belangrijke informatie over de mogelijkheid van een spontane en hevige ontbranding indien olie, vet of andere olie bevattende stoffen in aanraking komen met zuurstof onder druk. IPX0 Druipwaterdichte apparatuur-ipx0 : De ECLIPSE behuizing verschaft geen bescherming tegen de schadelijke effecten van vloeistofindringing. (IPX0, conform IEC 60529) ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 2 Druipwaterdichte apparatuur-ipx1 : De ECLIPSE wisselstroom- en gelijkstroombronnen verschaffen bescherming tegen de schadelijke effecten van vloeistofindringing. (IPX1, conform IEC 60529) IEC-pictogram voor gelijkstroom (ingang) Type B apparatuur : Apparatuur die een specifiek niveau van bescherming verschaft tegen elektrische schokken, vooral: - Toegestane LEKSTROOM; - Betrouwbaarheid van de beschermende aardaansluiting. A Ampères Wisselstroom Hoorbaar alarm : Er is een hoorbare indicator voorzien om een daling van de zuurstofconcentratie of een stroomonderbreking of - verlies aan te geven. AAN/UIT : Schakelt het apparaat AAN en UIT maar schakelt niet direct de netvoeding uit. Verhogen van doorstroomsnelheid : Verhoogt de instelling van de doorstroomsnelheid in stappen van 0,5 lpm telkens als de knop wordt ingedrukt. Verminderen van doorstroomsnelheid : Vermindert de instelling van de doorstroomsnelheid in stappen van 0,5 lpm telkens als de knop wordt ingedrukt. Zuurstofmodus : Schakelt de continue modus of de pulsmodus in. Indicator externe stroombron aangesloten : Wijst op de aanwezigheid van een externe stroombron voor de werking van de concentrator. Status Power Cartridge (Batterij) : Geeft weer hoeveel de batterij nog is opgeladen. Symbool Power Cartridge (Batterij) : Het symbool van de batterij. O 2 Zuurstofuitgang : De poort waar de zuurstof naar buiten stroomt en waaraan de slang is bevestigd. ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 3 INDICATIES VOOR GEBRUIK HET ECLIPSE ZUURSTOFSYSTEEM IS BEDOELD OM EXTRA ZUURSTOF TE LEVEREN. HET IS NIET BESTEMD VOOR INSTANDHOUDING VAN DE LEVENSFUNCTIES, NOCH VOOR PATIËNT-BEWAKING. UW ARTS HEEFT EEN SPECIFIEKE INSTELLING VAN DE ZUURSTOFSTROOMSNELHEID VOORGE- SCHREVEN VOOR UW PERSOONLIJKE BEHOEFTEN. DE AANBEVOLEN ZUURSTOFSTROOMSNELHEID MAG ALLEEN WORDEN AANGEPAST OP ADVIES VAN EEN ARTS. IN DE VERENIGDE STALEN MAG DIT PRODUCT UITSLUITEND DOOR OF OP VOORSCHRIFT VAN EEN ARTS VERKOCHT WORDEN. CONTRA-INDICATIES DE ECLIPSE IS NIET BESTEMD VOOR INSTANDHOUDING VAN DE LEVENSFUNCTIES, NOCH VOOR PATIËNTBEWAKING. IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN KAN HET GEBRUIK VAN NIET- VOORGESCHREVEN ZUURSTOF GEVAARLIJK ZIJN DIT APPARAAT MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT WANNEER HET DOOR EEN ARTS IS VOORGESCHREVEN. UITSLUITEND BESTEMD VOOR VOLWASSENEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN. NIET IN DE AANWEZIGHEID VAN ONTVLAMBARE ANAESTHETICA GEBRUIKEN. NET ALS BIJ ELK ELEKTRISCH APPARAAT IS HET MOGELIJK DAT DE GEBRUIKER HET APPARAAT TIJDELIJK NIET KAN GEBRUIKEN ALS GEVOLG VAN EEN STROOMONDERBREKING OF DE NOOD- ZAAK OM DE ZUURSTOFCONCENTRATOR DOOR EEN TECHNICUS TE LATEN ONDERHOUDEN. EEN ZUURSTOFCONCENTRATOR IS NIET GESCHIKT VOOR PATIËNTEN VAN WIE DE GEZONDHEID NEGATIEF KAN WORDEN BEÏNVLOED DOOR EEN DERGELIJKE TIJDELIJKE ONDERBREKING. ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 4 VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN Dit deel van de handleiding bevat waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen m.b.t. gevaren of onveilige gebruik dat kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. VEILIGHEID M.B.T. ZUURSTOFTHERAPIE Lees de handleiding : Gebruik dit zuurstofsysteem ALLEEN indien u deze handleiding hebt gelezen en begrepen. Begrijpt u de waarschuwingen en instructies niet, neem dan contact op met uw bevoegde SeQual verdeler/leverancier voordat u probeert dit zuurstofsysteem te gebruiken. Let op of aandacht : In bepaalde omstandigheden kan zuurstoftherapie een gevaar vormen en is het derhalve aanbevolen om medische hulp in te roepen voordat u het zuurstofsysteem gebruikt. Wijk NIET af van de voorgeschreven zuurstofstroomsnelheden. Zet de zuurstofstroom alleen op de voor u voorgeschreven stroomsnelheid, tenzij anders opgegeven door uw arts. Niet roken en geen open vuur : Het gebruik van zuurstoftherapie vereist dat speciale voorzorgen worden genomen om het gevaar op brand te verminderen. Zuurstof vergemakkelijkt de ontbranding van ontvlambaar materiaal. Veiligheidshalve moeten alle mogelijke ontstekingsbronnen worden verwijderd uit de omgeving van het zuurstofsysteem, en bij voorkeur buiten de kamer gehouden waar deze wordt gebruikt. Roken in de omgeving van een werkende zuurstofconcentrator is gevaarlijk, kan het apparaat permanent beschadigen en de garantie laten vervallen. Geen olie of vet gebruiken : Een spontane en hevige ontbranding kan zich voordoen indien olie, vet of andere olie bevattende stoffen in aanraking komen met zuurstof onder druk. Houd deze stoffen uit de buurt van het zuurstofsysteem, slangen en aansluitingen en elke andere zuurstofbron. Gebruik GEEN smeermiddelen op basis van olie of andere smeermiddelen. ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 5 VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN Houd het zuurstofsysteem en het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Gebruik het zuurstofsysteem NIET indien het snoer of de stekker beschadigd is; neem contact op met uw verdeler of leverancier. Het zuurstofsysteem moet zich in een goed geventileerde ruimte bevinden zodat er voldoende luchttoevoer is en om te voorkomen dat in de lucht aanwezige vervuilende stoffen of dampen worden opgenomen. Gebruik dit apparaat ALLEEN met door SeQual Technologies Inc. ontworpen of aanbevolen accessoires. Indien het zuurstofsysteem is gevallen, beschadigd of blootgesteld aan water, neem dan contact op met uw verdeler/leverancier voor controle of reparatie. Laat GEEN voorwerp in een opening vallen of breng GEEN voorwerp erin. Zorg dat de luchtinlaat of -uitlaat van de zuurstofconcentrator NOOIT afgesloten wordt wanneer deze zich op een zacht oppervlak, zoals een bed of (auto)zitbank, bevindt. Bedek het toestel NOOIT met een deken, handdoek, dekbed etc. Bij gebruik van de luchtbevochtiger mag u deze NIET overvullen. Vul met gedistilleerd water slechts tot het peil dat aangegeven door de fabrikant. Zorg ervoor dat de ECLIPSE goed is bevestigd of vastgezet wanneer u het apparaat in een voertuig gebruikt. Het deksel NOOIT verwijderen. Het apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Het deksel mag alleen worden verwijderd door bevoegd onderhoudspersoneel. Gebruik het apparaat of de accessoires NIET op natte oppervlakken of in stilstaand water en dompel deze NIET onder in water of stel er ze niet aan bloot. De ECLIPSE behuizing verschaft geen bescherming tegen de schadelijke effecten van vloeistofindringing. Dit kan elektrische schokken of beschadiging van het toestel tot gevolg hebben. Bescherm netsnoeren tegen scherpe randen. Dit kan elektrische schokken en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Gebruik alleen de met het ECLIPSE zuurstofsysteem meegeleverde SeQual wisselstroom- en gelijkstroomvoedingsbron. Het gebruik van een voedingsbron die niet van SeQual is, kan gevaarlijk zijn en het systeem beschadigen, en zalt de garantie laten vervallen. Wij bevelen aan dat er een alternatieve bron van zuurstof beschikbaar is voor het geval er sprake is van een stroomonderbreking of mechanisch defect. Stel het toestel tijdens het gebruik of de opslag NIET bloot aan lagere of hogere temperaturen dan gespecificeerd, om beschadiging te voorkomen. ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 6 Plaats de zuurstofslangen en de netsnoeren zodat men niet struikelt. Plaats de ECLIPSE NIET in een kleine, gesloten ruimte, zoals een wc of kast, met een uit deze gesloten ruimte stekende canule. VEILIGHEID M.B.T. POWER CARTRIDGE (BATTERIJ) De Power Cartridge (Batterij) kan ontploffen en letsel veroorzaken als hij wordt blootgesteld aan of weggegooid in vuur. Sluit de metalen contactpunten van de Power Cartridge (Batterij) NIET kort met metalen voorwerpen zoals sleutels of muntstukken. Dit kan vonken of overmatige hitte veroorzaken. Demonteer, doorboor of plet de Power Cartridge (Batterij) NIET. De elektrolyten van de Power Cartridge (Batterij) kunnen giftig zijn wanneer ze worden doorgeslikt en kunnen schadelijk zijn voor huid en ogen. Houd de Power Cartridge (Batterij) uit de buurt van kinderen. Gebruik van een beschadigde Power Cartridge (Batterij) kan persoonlijk letsel veroorzaken. De Power Cartridge (Batterij) blootstellen aan water of andere vloeistoffen kan persoonlijk letsel veroorzaken. Stel de Power Cartridge (Batterij) NIET bloot aan temperaturen van meer dan 60 C (140 F) zoals in een in de zon geparkeerd voertuig of op een warme dag. De Power Cartridge (Batterij) opladen bij minder dan 10 C (50 F) of bij meer dan 40 C (104 F) kan een slechtere werking ervan tot gevolg hebben. Laat de Power Cartridge (Batterij) NIET vallen of zorg dat hij niet aan mechanische schokken wordt blootgesteld. Gebruik de Power Cartridge (Batterij) alleen voor zijn beoogde toepassing. ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 7 INLEIDING TOT HET ECLIPSE ZUURSTOFSYSTEEM Deze gebruikershandleiding verschaft informatie over het gebruik en het onderhoud van het ECLIPSE zuurstofsysteem en zijn accessoires. Lees de volledige inhoud van deze handleiding heel aandachtig voordat u de ECLIPSE gebruikt. Neem contact op met uw verdeler/ leverancier voor de juiste training inzake het gebruik van dit apparaat. UW ARTS HEEFT DE TOEVOER VAN ZUURSTOF VOORGESCHREVEN ALS ONDERDEEL VAN UW BEHANDELING. ZUURSTOFTHERAPIE OP LANGE TERMIJN IS MOMENTEEL ALGEMEEN AANVAARD ALS DE STANDAARDBEHANDELING VOOR CHRONISCHE HYPOXIE VEROORZAAKT DOOR EEN CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE LONGAAN- DOENING. DE TOEPAS-BAARHEID VAN ZUURSTOFTHERAPIE IS TIJDENS DE LAATSTE JAREN TOEGENOMEN DOOR DE ONTWIKKELING VAN ZUURSTOFCONCENTRATORS. MET DE ECLIPSE KUNNEN ARTSEN EENVOUDIGER EEN ZUURSTOFTHERAPIEMODUS SELECTEREN DIE GESCHIKT IS VOOR DE LEVENSSTIJL VAN DE PATIËNT. DE ECLIPSE KAN THUIS, IN EEN INSTELLING OF IN MOTORVOERTUIGEN WORDEN GEBRUIKT. BIJ GEBRUIK VAN DE ECLIPSE IN ZIEKENHUIZEN MOETEN NETSNOEREN VAN ZIEKENHUIS- KWALITEIT WORDEN GEBRUIKT. UW ARTS HEEFT EEN SPECIFIEKE INSTELLING VAN DE ZUURSTOFSTROOMSNELHEID VOORGE- SCHREVEN VOOOR UW PERSOONLIJKE BEHOEFTEN. DEZE STROOMSNELHEID WORDT BEPAALD DOOR DE VEREISTE HOEVEELHEID ZUURSTOF. DE AANBEVOLEN ZUURSTOFSTROOMSNELHEID MAG ALLEEN WORDEN AANGEPAST OP ADVIES VAN EEN ARTS. ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 8 DE BEDIENINGSELEMENTEN EN HET VOORPANEEL BESCHRIJVING VAN DE ECLIPSE De hoofdfuncties van het ECLIPSE zuurstofsysteem en het bedieningspaneel zijn belangrijk en u dient er bekend mee te zijn. Handvat Bedieningspaneel Zuurstofuitlaat Vereenvoudigde gebruiksinstructies (onder basis) Contactdoos externe stroom Onderhoudspoort (niet voor gebruik door patiënt) Luchtinlaatfilter Schroef voor montage kar Uitlaatgat Sluiting Power Cartridge (Batterij) VOORKANT Etiket hoofdstroom/ nominale waarde (onder basis) Power Cartridge (Batterij) ACHTERKANT Invoer/uitvoer-aansluitingen Zuurstofuitlaat Luchtinlaatfilter Onderhoudspoort Contactdoos externe stroom Uitlaatgat Op deze uitlaat is een verlengslang of een canule aangesloten. De kamerlucht wordt door de luchtinlaat boven- of achteraan het apparaat in het toestel gezogen. Deze filter voorkomt dat stof en vuil de ECLIPSE binnendringt en moet regelmatig worden gereinigd. Via deze aansluiting kan onderhoudspersoneel een diagnose stellen van de werking van de ECLIPSE en deze opvolgen. Hij is niet bestemd voor gebruik door de patiënt. Zowel de wisselstroom- als de gelijkstroomadaptersnoeren van ECLIPSE kunnen op deze contactdoos worden aangesloten. Uitlaatlucht verlaat via deze opening de ECLIPSE. ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 9 Functies van het bedieningspaneel De ECLIPSE geeft aan de hand van pictogrammen, cijfers en visuele indicatoren op het bedieningspaneel belangrijke gebruiksinformatie weer. Dit hoofdstuk zal u helpen deze functies te begrijpen. Pictogram Niet roken AAN/UIT-knop AAN/UIT-indicator (groen) Waarschuwingsindicator (geel) Instelling zuurstofstroomsnelheid (2 cijfers) (groen) Alarmindicator (rood) Knop voor verhogen van doorstroomsnelheid Knop voor verlagen van Statusaanwijzer Power Cartridge (Batterij) (groen) Indicator externe stroombron aangesloten Indicator pulsmodus (groen) Knop zuurstofmodus ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 10 Bedieningselementen voor de gebruiker In dit gedeelte worden de bedieningsknoppen en de werking van het ECLIPSE zuurstofsysteem beschreven. Pictogrammen van het voorpaneel Systeemstatusindicatoren AAN/UIT-knop en -indicator: Deze knop schakelt het systeem IN of UIT. De groene indicator brandt wanneer het toestel is IN geschakeld. Knop voor verhogen of verlagen van zuurstofstroomsnelheid: Gebruik deze knoppen voor het instellen van de stroomsnelheid op het voorgeschreven niveau. Knop en indicator voor zuurstofmodus: De ECLIPSE heeft een knop om te schakelen tussen de modi Continue zuurstofstroom en pulsstroom. Met de modus pulsstroom kan de bedrijfstijd van het systeem met de Power Cartridge (Batterij) aanzienlijk worden verlengd. Bij een geactiveerde modus pulsstroom gaat de groene zuurstofmodus indicator branden en wordt bij het inademen zuurstof toegevoerd. Tijdens de zuurstoftoevoer wordt de indicator kort gedoofd. Wijzig de zuurstofstroominstellingen alleen op aanbeveling van uw arts. Op het bedieningspaneel van de ECLIPSE wordt belangrijke gebruiksinformatie weergegeven. Dit hoofdstuk zal u helpen deze functies te begrijpen. De groene, gele en rode indicatoren op het voorpaneel geven de gebruiksomstandigheden van het systeem weer. Zie de tabel Alarmcondities en foutopsporing voor meer informatie over de indicatoren. AAN/UIT-indicator (groen) Systeem OK: Geeft aan dat de ECLIPSE AAN staat en goed werkt. S-indicator (geel) Waarschuwingen met lage en gemiddelde prioriteit: Een zonder onderbreking brandende indicator wijst op een conditie met lage prioriteit of op Let op. Blijf het systeem gebruiken en raadpleeg de sectie Foutopsporing voor de juiste actie. Een knipperend geel lichtje wijst op een waarschuwing met gemiddelde prioriteit. Prompte actie is vereist om een conditie te verhelpen. Raadpleeg de sectie Foutopsporing. ALARM-indicator (rood) Alarmcondities met hoge prioriteit: Wijst op een alarmconditie met hoge prioriteit. Onmiddellijke actie is vereist om een conditie te verhelpen. Raadpleeg de sectie Foutopsporing en neem contact op met de verdeler/leverancier. Zoemer: Een hoorbaar alarm (of een zoemer) waarschuwt u voor de conditie van het toestel (een waarschuwing of een fout) en bevestigt een geldige druk op een toets ter instelling van het apparaat. ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 11 2.0 Indicator zuurstofstroominstelling (groen): Dit is het belangrijkste gedeelte van het bedieningspaneel. De verdeler/leverancier stelt uw voorgeschreven doorstroomsnelheden in voor de instellingen van de modi Continue stroom (lpm) en Pulsstroom, indien een pulsstroom werd voorgeschreven. Wijzig deze instellingen NIET tenzij u het doet op advies van uw arts. Telkens als u het apparaat inschakelt, worden de laatste stroommodus en de laatste zuurstofstroominstelling gebruikt. Statusaanwijzer Power Cartridge (Batterij): Deze indicator geeft weer hoeveel de Power Cartridge (Batterij) nog is opgeladen. Is de Power Cartridge (Batterij) helemaal opgeladen, dan lichten 10 balkjes op. Elk balkje komt overeen met circa 10% van de totale Power Cartridge (Batterij)-lading. Tijdens het opladen van de Power Cartridge (Batterij) knipperen de balkjes van de indicator als een waterval. Als de Power Cartridge (Batterij) niet of niet goed is geïnstalleerd, dan licht de statusaanwijzer niet op. Indicator externe stroombron aanwezig: Wanneer de stekker van het ECLIPSE systeem goed op het elektrisch net is aangesloten met de wisselstroom- of gelijkstroomvoedingsbron, dan verschijnt deze indicator op het bedieningspaneel. ECLIPSE TM Model 1000 Gebruikershandleiding 12 AANBEVOLEN WERKOMGEVING Hieronder worden bepaalde limieten aanbevolen zodat de optimale werking van het ECLIPSE zuurstofsysteem gewaarborgd kan worden 10 ºC tot 40 ºC (50ºF tot 104ºF) Bedrijfstemperatuur Bedrijfsvochtigheidsgraad 10% - 95% bij dauwpuntstemperatuur van 28 C (82,4 ºF) Transport-/opslagtemperatuur -20 ºC tot 60 ºC (-4 ºF tot 140 ºF) Vochtigheid: Tot 95% niet-condenserend Elektrische aansluiting Hoogte Plaatsing Omgeving Bedrijfsduur Gebruik geen door een schakelaar bestuurd verlengsnoer of stopcontact m (13123 voet) Blokkeer GEEN luchtinlaat of onderste uitlaatgat (minimaal 7,6 cm [3 duim] van de muur, gordijnen, meubelen etc.) Vrij van rook, vervuilende stoffen en dampen. Max. 24 uur per dag wanneer aangesloten op externe stroom. Wanneer de ECLIPSE verplaatst wordt uit een omgeving met extreme omstandigheden, moet u hem de nodige tijd geven om zi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks