Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC PDF

Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 9 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Vervangen gemaal Prins Hendrik Auteur R. Petiet Registratienummer Behorende bij de inschrijvingsleidraad Versie
Transcript
Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Vervangen gemaal Prins Hendrik Auteur R. Petiet Registratienummer Behorende bij de inschrijvingsleidraad Versie 1.0 Status Definitief Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Inhoudsopgave 1. Rechtskarakter van de Basisovereenkomst, toepasselijke voorwaarden 3 2. Opdracht, Werk, Meerjarig en Onderhoud, prijs, datum van oplevering 3 3. Contractdocumenten 4 4. Betekenis van het begrip dag 5 5. Ontwerpwerkzaamheden 5 6. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 5 7. Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld 6 8. Vrijkomende materialen 6 9. Verband met andere werken Verrekening van wijziging van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten Acceptatieplan Bewijslast in geval van gebreken of tekortkomingen Betalingsregeling Stelposten Boetebeding en bonus Raad van deskundigen 10 2 van 11 Ondergetekenden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam , functie , hierna te noemen Opdrachtgever, gevestigd te Heerhugowaard, en Naam bedrijf in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw naam , functie , hierna te noemen Opdrachtnemer, gevestigd te plaatsnaam , overwegende dat: a. Opdrachtgever voornemens is gemaal Prins Hendrik te doen realiseren; b. Opdrachtgever deswege een Vraagspecificatie met registratienummer (V1), (V2), (Annexen) d.d. datum heeft opgesteld; c. Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012), Nationaal openbare procedure; d. Middels publicatie ge nteresseerde ondernemers die voldoen aan de gestelde criteria, zijn uitgenodigd een inschrijving te doen; e. Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure op datum een Aanbieding heeft gedaan voor de realisatie van gemaal Prins Hendrik; f. Opdrachtgever op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving de Aanbieding van Opdrachtnemer als de beste heeft beoordeeld; g. Opdrachtgever, gelet op de Aanbieding van Opdrachtnemer, thans de realisatie van het werk opdraagt aan Opdrachtnemer; verklaring het volgende te zijn overeengekomen: 3 van Rechtskarakter van de Basisovereenkomst, toepasselijke voorwaarden 1.1 Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling Burgerlijk Wetboek. 1.2 Op de Basisovereenkomst zijn van toepassing de UAV-GC Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn. 2. Opdracht, Werk, Meerjarig en Onderhoud, prijs, datum van oplevering 2.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van gemaal Prins Hendrik, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. 2.2 Partijen komen overeen dat: De Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de Opdrachtnemer opdraagt. 2.3 Partijen komen overeen dat op het Werk een onderhoudstermijn geldt als bedoeld in 27 UAV-GC 2005, van 12 maanden, gerekend vanaf de feitelijke datum van oplevering. In deze periode dient opdrachtnemer zorg te dragen dat het werk voldoet aan de eisen gesteld in de vraagspecificatie. 2.4 Met betrekking tot de in 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd. 2.5 Met inachtneming van het bepaalde in 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt Opdrachtgever voor de uitvoering van het Werk en, indien overeengekomen in lid 2, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van Initiºle contractwaarde euro exclusief BTW, zegge n.t.b. euro. Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten: Vul componenten en bedragen in 2.6 Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door Opdrachtgever uiterlijk n.t.b. . Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. 2.7 De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, dat zij conform het bepaalde in 24 lid 8 UAV-GC 2005 gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de door de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum: 4 van 11 (a) (b) (c) (d). op... op... op... op Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen dat: (a) het Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, als niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren; (b) indien Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in 40 lid 12 UAV-GC 2005 verkrijgt, hij om niet aan Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie verleent voor toepassing in werken van Opdrachtgever; (c) Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen. 3. Contractdocumenten 3.1 De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de overeenkomst voortvloeien: (a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota s van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing; (b) de Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen: Eisen en Proces; (c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot: (I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen; (II) de planning; (III) het acceptatieplan; (IV) het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden; (V) de vrijkomende materialen; (VI) het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd; (d) (e) (VII) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; (VIII) de stelposten; (IX) de bankgarantie; (X) de verzekeringen; (XI) de geschillenregeling Raad van Deskundigen (XII) Garantiebepalingen (XIII) HHNK aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor ge ntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) de Aanbieding; 5 van 11 (f) de Documenten als bedoeld in 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 3.2 Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde: (a) de Basisovereenkomst; (b) de Vraagspecificatie; (c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen; (d) de UAV-GC 2005 (e) de Aanbieding; (f) de Documenten als bedoeld in 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht aan de Opdrachtgever. Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geºiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geºist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst. 3.3 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van de Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van ØØn Document. 3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor de onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen. 3.5 Het in lid 4 van dit artikel bepaalde laat onverlet de verplichting van Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid. 4. Betekenis van het begrip dag Partijen verstaan onder dag in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag 5. Ontwerpwerkzaamheden 5.1 De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie. 6. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 6.1 Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig 6 van 11 zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 6.2 De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen. 6.3 De in 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk voor aanvang van de realisatiewerkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn verkregen. 7. Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld 7.1 Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht Opdrachtgever zich de volgende informatie aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: 7.2 Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht Opdrachtgever zich de volgende goederen aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: 8. Vrijkomende materialen Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in 44 lid 1 sub a UAV-GC Verband met andere werken 9.1 De aard van de in 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden geco rdineerd: door de Opdrachtgever. door de Opdrachtnemer 7 van 11 conform de co rdinatieovereenkomst die is opgenomen in de hierboven bedoelde en bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. vooralsnog zijn er nog geen werkzaamheden door nevenopdrachtnemer(s) voorzien. 10. Verrekening van wijziging van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten Verrekening van de in 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. vindt niet plaats. 11. Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan is vastgelegd: (a) een opsomming van de Ontwerpdocumenten die Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen; (b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd; (c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Ontwerpdocumenten en (d) de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken. 12. Acceptatieplan Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd: (a) een opsomming van door Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden, (b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de in sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen, (c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend, (d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en (e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of 8 van 11 de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd. 13. Bewijslast in geval van gebreken of tekortkomingen 13.1 Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen Indien na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming in een of meer van de onderdelen van het gerealiseerde Meerjarige Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in 32 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. 14. Betalingsregeling 14.1 Het in 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bevelandseweg AZ Heerhugowaard 14.2 De in 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen: 14.3 Opdrachtgever hanteert voor de betalingstermijn op hoofdlijnen het volgende schema: Zie annex XII 15. Stelposten Met betrekking tot het bepaalde in 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen de volgende stelposten over: 9 van Boetebeding en bonus 16.1 Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% van het in artikel 2, lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening. Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd deze Basisovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat terzake een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om het Werk te voltooien of te doen voltooien. Het bepaalde in 16 lid 9 UAV-GC 2005 is niet van toepassing. Voor toepassing van 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties als genoemd in lid Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, zal een EMVIsanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek De in 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt: (a) bij overschrijding van de in artikel 2 lid 5 vastgestelde uiterste datum van oplevering: 2000,- EURO per dag tot een maximum van ,- EURO; (b) indien niet wordt voldaan wordt aan de in de contractdocumenten omschreven eisen: 500,- EURO per geconstateerde tekortkoming voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt; 16.5 Het in artikel 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedoelde bonusbedrag bedraagt: 16.6 Het bonusbedrag dat de Opdrachtnemer kan worden uitgekeerd uit hoofde van lid 3 jo. 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedraagt maximaal: 17. Zekerheidsstelling 10 van Partijen komen overeen dat: de Opdrachtnemer verplicht is de in 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze Overeenkomst, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van de in artikel 2 lid 4 van deze Overeenkomst vastgelegde prijs. De rating volgens Standard & Poor s van de financiële instelling, die binnen de EU gevestigd moet zijn, die de bankgarantie verstrekt, dient minimaal BBB- te zijn. 18. Raad van deskundigen 18.1 Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgesteld en ondertekend: : Namens Opdrachtgever: : Namens Opdrachtnemer: Handtekening Handtekening Naam Naam Functie Functie
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks