Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SUA-7675 Ürün tanımı: Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do, Kore Telefon Numarası:
Transcript
1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SUA-7675 Ürün tanımı: Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do, Kore Telefon Numarası: Ofis: Ar-Ge Acil telefon Numarası: MUHTEMEL TEHLİKELER 2.1 Madde/Karışım Sınıflandırma: Çok yanıcı sıvı: sınıf 2 Akut toksik malzeme: Soluma: Sınıf 2 Tahriş Cilt: Sınıf 2 Akut göz hasarları / tahriş: Sınıf 2 (göz tahrişi) Solunum sistemi hassas malzemesi: sınıf 2 Duyarlı malzeme Cilt: sınıfını Etiket Elemanları (içeriği) Piktogram: Tehlike tanımı: Tehlikeli Riziko uyarıları: Acil Genel Bakış Potansiyel, deri yanıkları, solunum yolu tahrişi, gözyaşı, yutulması halinde zararlı, göz tahrişi muhtemelen ciddi alerjik reaksiyonlara ölümcül soluma. Potansiyel Sağlık Etkileri Göz teması Cilt teması Soluma Yutma irritasyon (muhtemelen şiddetli), yaşarma irritasyon (muhtemelen şiddetli), alerjik reaksiyonlar. irritasyon, göğüs ağrısı irritasyon, göğüs ağrısı 2.3. Sınıflandırmada girmeyen diğer tehlike: Poliüretan Reçine MEK Sağlık Yangın Tepkime Sağlık Yangın 1 3 Tepkime 0 1 3. BİLEŞİM / BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİLER Kimyasal İsmi Oran (%) Kimyasal yapı CAS No Poliüretan Reçine MEK C2H5COCH Diğer İLK YARDIM TEDBİRLERİ Göz teması Cilt teması Bol miktarda su ve kimyasal kalıntılardan tamamen kurtuluncaya kadar hemen yıkayın. Derhal tıbbi yardım alın Hemen, ayakkabı ve Kirlenmiş giysileri çıkarın. Çok miktarda su ve sabun ile yıkayın Soluma Hastayı öncelikle temiz havaya çıkarın hekim çağırın. Yutma Derhal tıbbi yardım alın Tıbbi kısıtlamalar Akut toksik değil 5. YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ Yangın Söndürme Bütün yangın tipleri için onaylı solunum cihazı ve yangın koruma giysileri kullanılmalıdır. Yangın söndürücüler Karbon dioksit, kuru kimyasal söndürücü, standart söndürücü köpük İtfaiye Eğer sakınca yoksa kaplar yangın alanından güvenli şekilde uzaklaştırılmalıdır. Büyük miktarda su ile yangın söndürme gerçekleştirilmelidir. 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER İşi bırakma - Dökülen malzemeye dokunmayınız. Eğer risk olmadan yapabilirseniz önce sızıntıyı durdurun. Su spreyi ile buharları azaltın. Kum veya diğer yanmayan malzeme ile örtün. Dökülen malzemenin bertarafı için uygun bir kap içinde toplayın. Imha edilmek üzere koruma altına alın. Gereksiz kişileri uzaklaştırınız ve girişi yasaklayın. 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 2 Elleçleme Cilde veya göze teması engellemek için hasarlı kaplarda saklamadan kaçının. Serin alanda ve kapalı kaplarda tutun. Depolama Serin, kuru, havalandırılan depolarda tutulmalıdır 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA Solunumu koruma Yarı yüz maskesi veya kimyasal kartuşlu maske, içine katılan organik buhar, gaz ya da toza karşı korumada için kullanılır, normal koşullarda gerekli değildir. Göz koruması Suya dayanıklı gözlük. Acil durumlarda, tam yüz maskesi ile gözlük kullanın. Cilt koruma Kontrol Parametreleri Çalışırken Cilt ile temasını engellemek gereklidir, kimyasal olarak dayanıklı eldivenler de dahil olmak üzere, uygun koruyucu giysi kullanın. Saatte kere hava sirkülasyonu ile Patlamaya dayanıklı havalandırma tavsiye edilir 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel durum Şeffaf Yapışkan sıvı Moleküler formülü - Kaynama noktası 78 Donma noktası - Buhar basıncı 10kpa (20 de) Buhar yoğunluğu 2,93 Özgül ağırlık - Su çözünürlüğü 1.3g/100ml Buharlaşma oranı (%) Viskozite cps/25 MEK, DMF TOL Çözücünün Çözünürlüğü Kendiliğinden 540 Aseton, MC Tutuşma Noktası 3 10. KARARLILIK VE TEPKİME Kimyasal stabilite Kaçının Uyumsuzluk (malzemeler için) Kararlı Isı, alev, kvılcım ve diğer ateşleyici etkenlerden kaçının Asit, patlayıcı, kloroform, hidrojen peroksit, peroksit Yanma, ısıtma, reaksiyondan çıkan tehlikeli ayrışma ürünü Tehlikeli polimerizasyon Karbondioksit, hidrokarbon Meydana gelmez 11.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Göze etkisi Deri etkisi ppm insan mg/24h tavşan:kalp Oral Akut LD50:1.600mg/kg sıçan Soluma etkisi TCLO ppm / 5dk Amin E etkisi - Kronik etkisi Kimyasal zatürreye neden olabilir. 12. EKOLOJİK BİLGİLER Ekotoksisite: Akut su toksisitesi: Kararlılığı: Bioakümülasyon: Hava kirliliğine yolaçan malzeme 13. BERTARAF BİLGİLERİ Atık imha Federal, eyalet ve yerel şartlara uygun olarak imha ediniz. Gömme mümkün değilse izin verilen atık toplama yöntemleriyle tasfiye ediniz. Atık dikkat 40 CFR-262 ye uygun olarak bertaraf edin. 14. NAKLİYE BİLGİLERİ BM No UN BM uygun sevkiyat Reçine çözelti adı Nokta tehlike sınıfı Tehlike kimyasal madde (3-yanıcı sıvı) ambalaj sınıf Taşımada dikkat PG II Yolcu uçağı veya yolcu treni (5 lt ), yük uçağı- (60 lt) 15. MEVZUAT BİLGİLERİ Sanayi güvenlik sağlık kuralları Tehlike kimyasal madde kontrol kuralları Yangın kuralları Yüksek basınçlı gaz emniyet kontrol kuralları Ülkenizde bu maddelerin yönetmeliklere uyumluluğunun denetlenmesi tarafınızca yapılmalıdır. 16. DİĞER BİLGİLER Yukarıdaki bilgilerin doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Bütün kullanım koşulları önceden tahmin edilemediği için ilave güvenlik tedbirleri almak gerekebilir. SAMHO CHEMICAL CO., LTD. satıcı yada kullanıcının becerisine bağlı açık yada gizli herhangibir garanti taahhüdünde bulunmaz. 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks