Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Müslüman Kelamýnda Haberin Bilgi Deðeri

Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 33 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
AÜÝFD XLVIII (2007), sayý II, s Müslüman Kelamýnda Haberin Bilgi Deðeri MUSTAFA BOZKURT Dr., ÝNÖNÜ Ü. ÝLAHÝYAT FAKÜLTESÝ e-posta: abstract The Epistemic Value of Hearsay
Transcript
AÜÝFD XLVIII (2007), sayý II, s Müslüman Kelamýnda Haberin Bilgi Deðeri MUSTAFA BOZKURT Dr., ÝNÖNÜ Ü. ÝLAHÝYAT FAKÜLTESÝ e-posta: abstract The Epistemic Value of Hearsay in Muslim Theology. In this study, we deal with the reasons of why Muslim theologians have accepted the epistemic value of hearsay (khabar) in their doctrine of knowledge. As an evidential source of knowledge, hearsay, which is not a separate source of knowledge in philosophical traditions, has been seen as an independent and significant source of knowledge among Muslim theologians. Muslim theologians seem to have entertained an all-inclusive, none-deductive, methodology in the cognitive field. In this regard, Muslim theologians consider the authentic hearsay as the most reliable source of knowledge. The authentic hearsay is categorized under two categories: 1.mutevatir hearsay, which is based on the testimony of a group of people that cannot be thought to be lying; 2. the direct message of The Prophet. key words Hearsay, khabar, kalam, sourc of knowledge, certain knowledge, epistemologic value, Muslim theology. Giriþ Felsefî gelenekte bilgi teorileri incelenirken bilgi elde etme vasýtalarý olarak daha doðrusu bilginin kaynaðý 1 olarak hep akýl ve duyular üzerinde durulmuþ. Felsefi oluþumlar akýl ve duyuya verdiði öncelik açýsýndan rasyonalizm, empirizm vs. isimlendirilmiþlerdir. 2 Bu felsefî gelenek gerek Yu- 1 Burada bilgi kaynaðý ile kastedilen insan bilgisinin kaynaklarýdýr. Tüm varlýklarýn bilgi kaynaðý kastedilmemektedir. 2 Bk. W. K. C. Gutrie, Ýlkçað Felsefesi Tarihi (Kazimierz Adjukiwicz, Felsefeye Giriþ trc. Ahmet Cevizci) Ankara ts. s.34-47; Nihat Keklik, Felsefenin Ýlkeleri, Ankara 1976, s.101 vd. 84 AÜÝFD XLVIII (2007), sayý II nan Felsefesinde, 3 gerek Ýslam Felsefesinde 4 ve gerekse günümüz Batý Felsefesinde 5 devam ettirilmiþtir. Müslüman kelamcýlar da bilgi teorisi ile ilgilenmiþlerdir. Kelam kitaplarýnýn ilk bölümleri genellikle bilgi teorisi konularýna ayrýlmýþtýr. 6 Kelamcýlar özellikle bilginin kaynaklarý konusunda haber i ayrý bir kaynak olarak ele almalarý ile dikkat çekmiþlerdir. Bilgi elde etmenin yollarý konusunda bilgi teorisine önemli bir açýlým getirmiþlerdir. Haberin bilgi kaynaðý oluþunda Müslüman kelamcýlar arasýnda pek ihtilaf yoktur fakat bilgi teorisini iþlerken kullandýklarý yöntem konusunda bazý farklýlýklarýn olduðu görülmektedir. Mâturîdî çizgide yer alan kelamcýlar bilgi teorisini iþledikleri kelam kitaplarýnda bilgi elde etmenin vasýtalarý olarak duyu ve aklýn yanýnda üçüncü bir kaynak olarak haber i ele alýrlar ve incelerler. 7 Haber konusunda 3 H. Krings / H.M. Baumgartner, Bilgi Kuramý Tarihçesi, (Günümüzde Felsefe Disiplinleri, trc. Doðan Özlem), Ýstanbul 1997, s Her ne kadar bilginin kaynaðý akýl ve duyu þeklinde ele alsalar da, Ýslam Filozoflarý akýl ve duyunun yanýna vahyi de ayrý bir bilgi kaynaðý olarak alýrlar. Bu bilgi kaynaðýný vahiy ile sýnýrlandýrýrlar. Bk. Ýbrahim Hakký Aydýn, Fârâbî de Bilgi Teorisi, Ýstanbul 2003, s ; Hidayet Peker, Ýbn Sina nýn Epistemolojisi, Bursa 2000, s.143; Hüseyin Sarýoðlu, Ýbn Rüþd Felsefesi, Ýstanbul 2003 (Klasik Yayýnlarý) s.115; Müslüman kelamcýlar ise burada vahyi de içerisine alan haber kavramýný kullanýrlar. Bilginin kaynaðýný bu þekilde daha geniþ tutarlar. 5 Bk. A. Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, Bursa 2001, s.60-64; Nicolai Hartmann, Ontolojinin Iþýðýnda Bilgi, (trc. Harun Tepe) Ankara 1998, s.14 vd; Fritz Heinemann, Bilgi Kuramý (Günümüzde Felsefe Disiplinleri, trc. Doðan Özlem), Ýstanbul 1997, s.91 vd. 6 Bk. Mâturîdî, Kitâbü t-tevhit,(thk. Bekir Topaloðlu-Muhammed Aruçi), Ankara 2003 s.11-21; Ebu l-muin en-nesefî,, Tabsiratü l-edille (thk.hüseyin Atay) Ankara 1993, I/9-34; Ebu l- Mealî el-cüveynî, Kitabü l-ýrþad, Beyrut 1995, s.7-12; eþ-þamil fi Usuli d-din, Beyrut 1999, s.5-23; Nureddin Sâbûnî, el-bidaye fi Usuli d-din, (thk. Bekir Topaloðlu), DÝB. Yay. Ankara 1991, s.16 19; Ebu Yusr Muhammed el-pezdevi, Ehl-i Sünnet Akaidi (trc. Þerafeddin Gölcük) Ýstanbul 1980, s.7 16; Fahreddin Râzî, el-mebahisü l-meþrikýyye, (thk. Muhammed Mu tasým Billah el-baðdadî), Beyrut 1990, I/ ; Muhassalu Efkâri l-mütekaddimûn ve l-müteahhirûn Mine l-hükemâ ve l-mütekellimîn, (tah. Semih Dugaym) Beyrut 1992, s.25-37; el-mülahhas fi l-mantýk ve l-hikme, Süleymaniye Ktp., Damat Ýbrahim Paþa,, No:827 vr.120a-132a; Seyfeddin Âmidî, Ebkâru l-efkâr fi Usûli d-din (thk. Ahmed Ferid Müzeydî) Daru l-kütübü l-ýlmiye, Beyrut 2003, I/ Bilgi teorisini sistemli bir þekilde ele alan ilk kelamcýnýn Mâturîdî olduðu söylenmektedir. Mâturîdî nin bilgi teorisinin temelinde doðru bilginin kaynaðý olarak akýl, duylar ve haber yer alýr. Mâturîdî nin bilgi sistemi bu üç temel üzerine kurulmuþtur. Mâturîdî nin kendi ifadeleri, bu üç ayrý kaynaðýn verdiði bilgilerin diðer kaynaklar tarafýndan verilemeyeceði þeklindedir. Böylece Mâturîdî nin bilgi anlayýþý kaynaklar açýsýndan çoðulcu bir bilgi anlayýþýdýr. Onun bilgi anlayýþýný bu kaynaklardan herhangi birine indirmek Mâturîdî nin sistemini bozmak olur. Son dönem bazý çalýþmalarda onun bilgi anlayýþýnýn temel dayanaklarý göz ardý edilerek Mâturîdî- nin akýlcý/rasyonalist bir kelamcý olduðu vurgulanmaktadýr. Bu indirgemeci söylemin Mâturîdî için bir haksýzlýk olacaðý söylenebilir. Aklý ve akýl ilkelerini kullanmýþ olmasý onun akýlcý bir düþünür olarak deðerlendirilmesini gerektirmez. Çünkü o hem duyularýn hem de haberin kesin ve güvenilir bilgi vereceði görüþündedir. Kýsaca bilgi sisteminin temellerinde üçlü bir kaynaðý Müslüman Kelamýnda Haberin Bilgi Deðeri 85 bazý tasnifler yaparak kesin ve güvenilir bilgi veren haber türünden bahsederler. 8 Eþ arî gelenekten gelen ve bilhassa memzuc -felsefe-kelam iliþkilerinin yoðun iþlendiði- dönemin bazý kelamcýlarý haber in ayrý bir bilgi kaynaðý olduðunu söylemekle beraber, yöntem olarak haberin bilgi kaynaðý oluþunu kelama dair yazdýklarý kitaplarýnda pek iþlememiþlerdir. Kelam kitaplarýnda genellikle bilginin kaynaðý olarak akýl ve duyular üzerinde durmuþlardýr. 9 Daha ziyade usûl-ü fýkýh içerikli kitaplarýnda haber konusunu geniþçe ele almýþlar ve doðru haber kategorisine giren haber türlerinin kesin bilgi ifade edeceðini belirtmiþlerdir. 10 Bu makalede haberin ne olduðu ve kelamcýlar tarafýndan 11 niçin öncelendiði üzerinde durulacaktýr. Ayrýca Kelamcýlarýn kesin bilginin kaynaðý olarak hangi tür haberi temel aldýklarý tartýþýlacaktýr. Haberin Tanýmý (h.b.r.) kökünden gelen haber lügatte bilmek, bir þeyi anlamak, künhüne vakýf olmak, ona nüfuz etmek anlamlarýna gelmektedir. 12 Haber bilginin eþ anlamlýsý olarak kullanýlmýþtýr. Hatta bilgi tanýmlarken bilgi, haberdir þeklinde tanýmlar yapýlmýþtýr. Bu anlamda Habîr lafzý Allah için yaygýn olarak kullanýlan bir lafýzdýr. 13 Terim olarak bakýldýðýnda Kelamcýlarýn haberin ne olduðuyla ilgili olarak birçok taným yaptýklarý görülmektedir. Bu tanýmlardan bazýlarýný þöyle sýralamak mümkündür. 1.Haber, doðruluk ve yanlýþlýk ihtimali olan kelamdýr. 14 kabul eden Mâturîdî ve onun gibi düþünen diðer kelamcýlar için indirgemeci bir mantýkla akýlcýdýr demek onlarýn sistemini görmemek olur. Mâturîdî nin bilgi siteminin kaynaklarýnýn haber, akýl, duyu olduðu ile ilgili bilgi için bk. Mâturîdî, Ebû Mansûr, Kitâbü t-tevhit, s Bk. Mâturîdî, Kitâbü t-tevhit, s.12; Nesefî, Tabsiratü l-edille, I/24. 9 Bk, Fahreddin Râzî, el-mebahisü l-meþrikýyye, I/ ; Muhassal, s ; el-mülahhas fi l- Mantýk ve l-hikme, vr.120a-132a; Âmidî, Ebkâru l-efkâr fi Usûli d-din, I/ Bk. Fahreddin Râzî, el-mahsûl fi Ýlmi l-usûl, (Thk. Muhammed Abdulkâdir Ata), Daru l-kütübi l-ýlmiyye, Beyrut 1999, II/93-212; Seyfeddin Âmidî, el-ýhkam Fî Usuli l-ahkam, Beyrut 1983, II/ Haber, Ýslam Düþüncesinde sadece Kelam da kesin bilginin kaynaðý olarak kullanýlmamýþtýr. Tarih, Mantýk ve Hadis gibi birçok disiplinlerde kesin bilginin kaynaðý olarak kullanýlmýþtýr. Bu kullanýmlarla ilgili ayrýntýlý bilgi için bk. Erdemci, Cemalettin, Kelam Ýlminde Haberin Epistemolojik Deðeri, Dinbilimleri Akademik Arastirma Dergisi, VI (2006), Sayi: 1, s Bk. Ebû Nasr Ýsmail b. Hammad el-farabi el-cevherî, es-sýhah Tâcü l-luga ve Sýhâhi l-arabiyye ( thk. Ahmed Abdülgafur Attar), Kahire 1982, II/641; Ýbn Manzur, Lisanü l-arab, Beyrut 1990, IV/226 vd.; Asým Efendi, Kâmus Tercümesi, Bahriye Matbaasý, Ýstanbul 1305, II/283; Hüseyin b. Muhammed el-ýsfahânî,, el-müfredât fi Garibi l-kuran, Ýstanbul 1986, s Fahreddin Râzî, Mefâtihü l-gayb, Darü l-kütübü l-ýlmiye, Beyrut 2004, II/ S. Þerif Cürcânî, Tarifat, Beyrut 2002, s.83; Ayrýca bk. Nesefî, Tabsiratü l-edille, I/24; Gazzâlî, el-mustasfa -Deliller ve Yorum Metodolojisi, (trc. Yunus Apaydýn), Kayseri 1994, I/200 vd. 86 AÜÝFD XLVIII (2007), sayý II 2.Haber, kendisine doðruluk veya yanlýþlýk dâhil olan þeydir. Veya Haber, doðrulanabilme ve yalanlanabilme ihtimali olan þeydir Haber, nefiy veya ispat þekillerinden birisi ile bir durumun baþka bir duruma izafe edilmesini bizzat ifade eden bir sözdür Haber geçmiþte meydana gelen veya gelecekte vuku bulacak bir olayý bildiren söz, mahiyeti itibarýyla doðru veya yanlýþ olma ihtimali bulunan söz dür. 17 Haberin ne olduðu ile ilgili yapýlmýþ olan tanýmlara bakýldýðýnda farklý gibi görünseler de aslýnda birbirine yakýn olduklarý görülmektedir. Bu tanýmlarda iki yönün öne çýktýðý söylenebilir. Bu yönlerden birisi haberin bir söz olduðu dur. 18 Diðeri ise bu sözün yalanlanabilme ve doðrulanabilme imkanýnýn olmasýdýr. Haber sözdür derken her türlü sözün haber olduðu anlaþýlmamalýdýr. Eðer bir söz doðrulanamýyor veya yalanlanamýyor ise bunu haber olarak niteleyemeyiz. Bu nedenle istifham, emir, nehiy, esef, temenni ve istirham gibi sözler haber olarak nitelendirilemezler. Fakat doðrulanabilme ve yalanlanabilme imkaný olan ispat, nefiy, medih, zem ve taaccüp gibi sözler haber olarak nitelendirilebilmektedir. 19 Tanýmda öne çýkan doðrulanabilme ve yalanlanabilme bize ulaþan haberin niteliði ile ilgilidir. Yani bir haber doðru olabildiði gibi yanlýþ da olabilir. Ýþte bu yönler dikkate alýnarak kelamcýlar tarafýndan haber nitelik açýsýndan bazý kýsýmlara ayrýlmýþtýr. Bu kýsýmlarý üç ana baþlýk altýnda deðerlendirmek mümkündür. 1.Doðruluðu kesin olan haberler. 2.Yanlýþlýðý kesin olan haberler. 3.Doðruluðu ve yanlýþlýðý kesin olmayan haberler Tanýmlarla ilgili olarak bk. Eþ arî, Makâlâtü l-ýslâmiyyîn (thk. Helmut Ritter) Wiesbaden 1980, s.444; Kadý Ebu Bekir el-bâkillânî, et-temhid fi r-red ale l-mülhideti l-muattýla, Kahire 1947, s Bu tanýmýn Ebû Hüseyin el-basrî ye ait olduðu söylenir. Bk. Fahreddin Râzî, el-mahsûl fi Ýlmi l- Usûl, II/ Haber için yapýlan tanýmlarýn birçok yönden eleþtiri konusu olduðunu belirten Râzî, bu eleþtirileri ve eleþtirilere verilen cevaplarý ele alýr. Haberin tanýmlanamayacaðýna dair görüþünü temellendirmeye çalýþýr. Ayrýntýlý bilgi için bk. Mustafa Bozkurt, Fahreddin Razi de Bilgi Teorisi (Basýlmamýþ Doktora Tezi) A.Ü.Sosyal Bilimler Ens. Ankara 2006, s.122 vd. 17 Yavuz, Y. Þevki, Haber mad. DÝA, (Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýslam Ansiklopedisi) Ýstanbul 1996, XIV/ Haber lafzý sadece konuþmada hakikat olarak kullanýlýr. Konuþmanýn dýþýndaki yerlerde kullanýlmaz. Konuþma ve konuþabilenlerin dýþýnda kullanýlmasý ancak mecazen olur. Bk. Fahreddin Râzî, el-mahsûl, II/ Eþ arî, Makâlâtü l-ýslâmiyyîn, s Tasniflerle ilgili olarak bk. Eþ arî, Makâlâtü l-ýslâmiyyîn, s.444 vd.; Abdulkâhir Baðdâdî, Usul - d-din, Beyrut 1981, s.13; Fahreddin Râzî, el-mahsûl; II/98; Seyfeddin Amidî, el-ihkâm fi Usuli l-ahkâm (thk. Seyyid Cemili) Beyrut 1983, II/12 vd. Müslüman Kelamýnda Haberin Bilgi Deðeri 87 Doðru haber: Vakýaya mutabýk haberdir, 21 bir þeyden olduðu gibi haber vermektir, hakikatine dair bilgi bulunduðunda bir þeyden olduðu gibi haber vermektir, 22 haber verenin haber verdiði þekilde gerçekleþen haberdir, 23 gibi ifadelerle tanýmlanmýþtýr. Kýsaca ifade edilecek olursa, gerçekle birebir örtüþen haberler doðru haber olarak nitelendirilmektedir. Yalan haber: Bir þeyin hakikatinin zýddýný haber vermektir, Bilerek veya bilmeyerek bir þeyin hakikatinin zýddýna haber vermektir, Bilmeyerek bir þeyin doðruluðunun aksine haber vermektir, 24 haber verenin haber verdiði þekilde gerçekleþmeyen haberdir, 25 gibi birbirine yakýn ifadelerle tanýmlanmýþtýr. Kýsaca ifade edilecek olursa, gerçeklerle birebir örtüþmeyen haberler yalan haber olarak nitelendirilmektedir. Doðruluðu veya yanlýþlýðý kesin olmayan haberler ise farklý þekillerde isimlendirilerek 26 daha ziyade fýkýh usulü ile ilgili konularda deðerlendirilmiþtir. Doðru ve yanlýþ olarak belirtilen haberlerin tanýmlarýna bakýldýðýnda öne çýkan þey verilen haberin gerçeklerle örtüþüp örtüþmediðidir. Bu gerçeklerin bilinmesinde ise haber geçerli olmayýp diðer bilgi kaynaklarý olan akýl ve duyu belirleyici olmaktadýr. Eðer gerçeklere uygunluðu bizzat duyularla algýlanmak suretiyle tespit edilmiþ, veya akýl yoluyla onun kesin doðru olduðu belirlenmiþ ise o zaman bu haberin doðru haber olduðu bilinmiþ olur. Bu açýdan bakýldýðýnda haber ile vakýanýn uyumu veya uyumsuzluðu yani haberin doðruluðu, diðer bilgi vasýtalarý ile doðrulanmaktadýr. Bu durumda haberin ayrý bir bilgi kaynaðý olup olmadýðýnýn sorgulanmasý gerekir. Bilgi Kaynaðý Olarak Haber Haber, bilginin ayrý bir kaynaðý olarak görülebilir mi? Yoksa diðer kaynaklar ayný zamanda haberi de içerisine almakta mýdýr? Gibi problemlerin tartýþýlmasý gerekir. Bu konu, üzerinde farklý spekülasyonlarýn yapýlabileceði bir konudur. Çünkü haberin ne olduðu dikkate alýndýðýnda onun bir söz olduðunda pek farklý bir anlayýþ yoktur. 27 Haber bir sözün aktarýlmasý þek- 21 Mesud b. Ömer Sâduddin Taftazânî, Þerhu l-akaid, (Kesteli Þerhi ile beraber), Ýstanbul 1976, s Eþ arî, Ebu l-hasan, Makâlâtü l-ýslâmiyyîn, s Baðdâdî, Usûlü d-dîn, s Bu tanýmlar için bk. Eþ arî, Ebu l-hasan, Makâlâtü l-ýslâmiyyîn, s Baðdâdî, Usûlü d-dîn, s Mütevassýt, Mütevakkýf vs. farklý isimlendirmelerle ilgili örnekler için krþ. Baðdâdî, Usûlü d-dîn, s.12 vd.; Fahreddin Râzî, el-mahsûl,ii/ ; Amidi, el-ýhkam fi Usulü l-ahkam, II/12 vd. 27 Bk. Eþ arî, Makâlâtül -Ýslâmiyyîn, s.444; Bâkillânî, Temhid, s.160; Cürcânî, Tarifat, s.83; Nesefî, Tabsiratü l-edille, I/24; Fahreddin Râzî,, el-mahsûl, II/93 vd.; Yavuz, Y. Þevki, Haber mad. DÝA, XIV/346. 88 AÜÝFD XLVIII (2007), sayý II linde ele alýnmaktadýr. Habere bu açýdan baktýðýmýz zaman, haber bilginin bizzat kendisi midir? Yoksa bilginin bir kaynaðý mýdýr? Diðer bir ifade ile, haberle yeni bir bilgi mi oluþmaktadýr, yoksa oluþmuþ olan bir bilginin iletilmesi mi söz konusudur? Þeklinde bir tartýþma gündeme gelmektedir. Haber aslýnda bir baþkasýnýn edindiði bir bilginin aktarýlmasý þeklinde ele alýnabilir. Böyle bir bakýþ açýsý ile haberin bir bilgi kaynaðý olmadýðý sadece oluþan bir bilginin aktarýlmasýndan ibaret olduðu söylenebilir. Haber denildiði zaman zorunlu olarak üç þeyden bahsedilmiþ olur. Bunlardan birisi haberi veren diðeri haberi iþiten bir diðeri ise haber verilendir. Haber veren açýsýndan konuya baktýðýmýzda oluþmuþ olan bir bilginin aktarýmý söz konusudur. Haber veren kimse bu bilgiye bilgi elde etme yollarýndan birisi ile ulaþmýþtýr. Ulaþmýþ olduðu bu bilgiyi de bir baþkasýna aktarmaktadýr. Bu anlamda haber, haber veren için sadece oluþmuþ olan bir bilginin aktarýmýdýr. Yeni bir bilginin oluþumu deðildir. Haber, iþiten açýsýndan deðerlendirildiðinde, iþiten için yeni bir bilgi oluþturduðu söylenebilir. Ýþte bu anlamda haber bilgiye kaynaklýk etmektedir. Burada aktarýlan bilgi duyan için bir tür bilgi elde etme vasýtasýdýr. Müslüman kelamcýlarýn haber bir tür bilgi kaynaðýdýr demeleri bu açýdan bir sorun oluþturmamaktadýr. Haberin tanýmlarýnda öne çýkan haberin bir söz olduðu vurgusu açýldýðý zaman bu sözün duyu organlarýmýzla iþitmenin bir ürünü olduðu belirtilebilir. Bu açýdan haber aslýnda iþitme organý ile elde edilen bir bilgidir. Bu durumda haberin ayrý bir bilgi kaynaðý olup olmadýðý tartýþýlabilir. Biz bu noktaya iþaret edip, olgudan hareketle diyoruz ki, Yunan felsefesinde, Ýslam felsefesinde ve günümüz Batý felsefesinde haber konusu bilginin müstakil bir kaynaðý olarak görülmemektedir. 28 Fakat kelamcýlar erken dönemden beri haberin ayrý bir bilgi kaynaðý olduðunu belirtmektedirler. 29 Ýþitilen þeyin doðru olup olmadýðý o haberin niteliði ile belirlenebilir. Bu niteliði belirlemede de akýl aktif görev almaktadýr. O zaman bilgi elde etmenin vasýtalarý her ne kadar ayrý ayrý deðerlendirilmiþ olsa da birbirleri ile baðlantýlý olduðu ve birbirlerini doðrulamada katkýlarýnýn olduðu þüp- 28 Fritz Heinemann, Bilgi Kuram, s. 191 vd.; A. Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, s.60-64; Nicolai Hartmann, Ontolojinin Iþýðýnda Bilgi, (trc. Harun Tepe) Ankara 1998, s.14 vd. 29 Bk. Mâturîdî, Kitabü t-tevhid, s. 14; Nesefî, Tabsiratü l-edille, I/25; Ýbn Fûrek, Mücerredü Makalatü l-eþ arî (Thk. Daniel Gibnaret) Beyrut 1987, s. 17; Kâdî Abdulcebbâr, el- Muðni fi Ebvâbi t-tevhîd ve l-adl, (en-nazar ve l-mearif), (thk. Ýbrahim Medkur ve Taha Hüseyin) Kahire 1962, XII/63. Müslüman Kelamýnda Haberin Bilgi Deðeri 89 hesizdir. 30 Bu katkýlar olmakla beraber her bilgi vasýtasýnýn verdiði bilgiler, diðer kaynaklarla elde edilemeyecek niteliktedirler. 31 Yani bir bilgi kaynaðýnýn verdiði bilgiyi diðer bilgi kaynaklarý veremez. Bu da bilgi kaynaklarýnýn ayrý ayrý ele alýnmasýný gerekli kýlmaktadýr. Felsefî gelenekte ayrý olarak alýnmamasýna raðmen Müslüman kelamcýlar tarafýndan haber in müstakil bir bilgi kaynaðý olarak belirtilmesinin nedeni ne olabilir? Bu konuda Mâturîdî, Nesefî gibi alimler bunun aklî bir zorunluluk olduðunu söylerler. 32 Kelamcýlarýn haberi bilginin müstakil bir kaynaðý olarak görmelerinin nedeni olarak denilebilir ki; Dini anlayýþýn hemen tamamý haber niteliðinde olan vahye yani peygamberin haberine dayanmaktadýr. Eðer bunun verdiði bilgi kesin ve güvenilir bilgi kategorisinde görülmezse o zaman üzerine dînî düþüncenin bina edildiði temel bilgilerin güvenirliði tartýþmalý hale gelir. 33 Kelamcýlar bu endiþeyi taþýyor olmalýlar ki, haber in tartýþmasýz bilgi kaynaðý olduðu üzerinde ittifak halindedirler. Haberin bilgi kaynaðý olduðunu kesin olarak belirten Kelamcýlarýn önünde önemli bir sorun olarak, her türlü haberin, kesin bilgi ifade edip etmediði konusu yer almýþtýr. Her türlü haberin kesin bilgi ifade edemeyeceði söylenerek, kesin bilgi ifade eden haberin doðru haber ile sýnýrlandýrýlmasý gereði üzerinde durulmuþtur. Bu haber doðru haber (el-haberu s-sâdýk) olarak isimlendirilmiþtir. Kesin bilgi veren haberin de sadece bu haber olduðu belirtilmiþtir. 34 Doðru haberin ne olduðu konusunda her ne kadar farklý söylemler olsa da doðru haber olarak genelde mütevâtir haber ve resulün haberi belirtilmiþtir. 35 Bu haberlerin dýþýnda yanlýþlýðý kesin olan 36 ve doðruluðu veya yanlýþlýðý kesin olmayan 37 bazý haber türlerinin de olduðu belirtilmektedir. Bu tür 30 Bilgi kaynaklarýnýn birbirini nasýl tamamladýðýna örnek olarak bk. Mâturîdî, Kitabü t-tevhid, s Bk. Mâturîdî, Kitabü t-tevhid, s. 20; Nesefî, Tabsiratü l-edille, I/ Mâturîdî, Kitabü t-tevhid, s. 14; Nesefî, Tabsiratü l-edille, I/ Bk. Taftazânî, Þerhu l-akaid, Ýstanbul 1976, s Bk. Taftazânî, Þerhu l-akaid, s.29; 32; Nesefî, Tabsiratü l-edille, I/24; Baðdâdî, Usûlü d-dîn, s.12 vd. 35 Bk. Taftazânî, Þerhu l-akaid, s.29, Yalan olduðu kesin olan haberlerin dört kýsým olduðunu belirten Râzî, bunlarla ilgili ayrýntýlara geniþ yer vermektedir. bk. Fahreddin Râzî, el-mahsûl, II/ Doðruluðu veya yanlýþlýðý kesin olmayan haberlerin neler olduðu, þeriat konusunda bunlarýn ne ifade ettiði, hangilerinin itibara alýnabileceði ile ilgili ayrýntýlar için bk Râzî, el-mahsûl, II/ ; Ayrýca bk. Baðdâdî, Usûlü d-dîn, s.12 vd. 90 AÜÝFD XLVIII (2007), sayý II haberler, kesin bilgi ifade etmedikleri için genel olarak bilgi elde etmenin yollarý içerisinde deðerlendirilmemiþtir. Konu, bilgi ifade eden haber olduðundan burada yalan haber ve doðruluðu veya yanlýþlýðý belli olmayan haber türleri üzerinde durulmayacaktýr. Kesin bilgi ifade eden haber türleri üzerinde durulacaktýr. Kesin bilgi ifade eden doðru haber mütevâtir haber ve resulün haberi olarak iki ana baþlýk altýnda ele alýnacaktýr. Mütevâtir Haber Tevâtür sözlükte aralarýnda b
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks