Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Müşteri merkezli operasyonel bilgi yönetimi için veri yönetiminin ölçülmesi

Category:

Book

Publish on:

Views: 34 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
itüdergisi/b sosyal bilimler Cilt:2, Sayı:1, Aralık 2005 Müşteri merkezli operasyonel bilgi yönetimi için veri yönetiminin ölçülmesi Atik KULAKLI *, Semra BİRGÜN İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği
Transcript
itüdergisi/b sosyal bilimler Cilt:2, Sayı:1, Aralık 2005 Müşteri merkezli operasyonel bilgi yönetimi için veri yönetiminin ölçülmesi Atik KULAKLI *, Semra BİRGÜN İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, 34357, Maçka, İstanbul Özet Bu çalışma mobil telekomünikasyon (GSM) hizmet sektörü için bilgi yönetiminin kavramsal boyutunun müşteri merkezlilik yöntemi ile birleştirildiği ve iş programları için tanımlanmış kavramların kullanımını sağlamaktadır. Araştırmamız ayrıca, çalışanların tüm teknik ve kültürel içerikteki faaliyetleri esnasında, kurumsal bilginin yaratılması ve paylaşılması üzerinde etkisi bulunan unsurların belirli bir değerlendirme modeli çerçevesinde gözden geçirilmesine ve gelişimine destek vermektedir. Araştırmanın faydaları olarak; operasyonel bilgi yönetiminde temeldeki davranışlardan, bilgi yönetimine ilişkin stratejilerin oluşturulmasına değin oluşan bağlantılar gözönüne alınmaktadır. Operasyonel bilgi yönetimi organizasyonel kültürdeki ve enformasyon teknolojilerindeki değişimleri veya her ikisini, maliyetleri düşürmek, yeni ürün ve hizmetleri zamanında pazara sürmek açısından yenilik boyutunda geliştirmeye yönelik çabaları vurgulamaktadır. Araştırmamız sektör uygulaması ile desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Operasyonel bilgi yönetimi, müşteri merkezlilik, değerlendirme modelleri, veri yönetimi, bilgi paylaşımı, analitik müşteri ilişkileri yaklaşımı. The measurement of data management for the effective customer centric operational knowledge management Abstract In this research which was directed towards providing the mobile telecommunication (GSM) services sector with a customer centric methodology that translates the conceptual ideas of knowledge management into a working program with defined objectives, using industry terminology. The research also developed a supporting evaluation and assessment methodology that enables an effective analyse of the influences on employee activities when creating and sharing valuable corporate knowledge, that spans technical and cultural boundaries. This happens through identifying the factors that impact on defined knowledge management metrics and criteria. The research benefits felt when the ground-level drivers of knowledge management behaviour are improved through links to an appropriate knowledge management strategy. The operational knowledge management emphasize organizational culture changes or IT changes both in endeavour to improve innovation, reduce business costs and time to market of new products and services. An industrial case study was undertaken to validate the research. The measurement of data management in customer centric operational knowledge has 10 sub-criteria, such as Data structure, Access and use of data, Standards of data entry, Details of customer data, Data quality and incomplete data, Data storing method, Data updates, Integration of data and information, Analyses competencies, Minimal data processing and easy modification. In respect of each sub-criteria, the applicant is required to present trends of results in terms of, Actual results and Comparisons of actual with internal target Keywords: Operational knowledge management, customer centricity, assessment models, data management, knowledge sharing, analytical customer relationship approach. * Yazışmaların yapılacağı yazar: Atik KULAKLI; Bu makale, birinci yazar tarafından İTÜ İşletme Fakültesi nde tamamlanmış olan GSM sektörü için müşteri merkezli bilgi yönetimi değerlendirme modeli tasarımı ve bir uygulama adlı doktora tezinden hazırlanmıştır. Makale metni tarihinde dergiye ulaşmış, tarihinde basım kararı alınmıştır. Makale ile ilgili tartışmalar tarihine kadar dergiye gönderilmelidir. A. Kulaklı, S. Birgün Giriş Günümüz değişen dünyasında bilginin üretim süreci ve yönetimi, rekabetçi iş avantajı yakalamak açısından en temel faktör haline gelmeye başlamıştır. Kurumsal çalışan kimliğinin, insan ve sosyal sermaye boyutlarında geliştirilmesi ve uygun operasyonel sorumlulukların sağlanması, daha iyi bir gelecek oluşturulması açısından anlamlı bir strateji konusu olarak görülmektedir. Bilgi temel güçtür ve doğru kararların alınmasında bu güç, zayıf ve güçlü unsurlar arasındaki boşlukların belirlenmesinde, vizyon ve gerçekler temelinde evrensel kabul gören tüm boyutları içermektedir. Bilgi yönetimi süreçlerine ilişkin tartışmalarda bilgi yönetimi; bilginin yaratılması, geçerli kılınması, sunulması, yayılması ve uygulanma faaliyetleri olarak kategorize edilebilmektedir. Bilgiden yeterince yarar sağlanması için, organizasyonun bilgi yönetimi faaliyetlerini dengeli bir şekilde oluşturması gerekir. Genel olarak bu, organizasyonel kültür, teknoloji ve tekniklere ilişkin ihtiyaç duyulan değişikliklerin dengelenmesi sürecidir. Birçok organizasyonda insan, teknoloji ve tekniklere değişik ağırlıklarla ve birbirinden ayrı odaklanılarak bilginin yönetildiğine inanılmaktadır. Aslında insan, teknoloji ve tekniklere ayrı ayrı odaklanma, kuruluşun rekabetçi avantajı sürdürmesini sağlayamamaktadır (Bhatt, 2000). Bunun yerine teknoloji, teknikler ve insan faktörleri arasındaki etkileşimi esas alan bütünsel yaklaşımlar ile bilgiyi etkin olarak yönetmek, günümüz çağdaş yaklaşımlarının temelini oluşturur. uygulamalardan öğrenilenler ve sürekli gelişme döngüsü ile besleyerek öğrenmenin yaratılması, organizasyonun rekabetçi avantajını sürdürmesi ve korumasında temel etkendir (Kreiner, 2002). Araştırmamız, bilgi yönetiminin değerlendirmesinin müşteri merkezli yaklaşım çerçevesinde çağdaş bilgi yönetimi yaklaşımı ile bütünleştirildiği ve bilgi temelli/merkezli tasarımı ortaya koymaktadır. Müşteri merkezli organizasyonel yapılanmada bilgi yönetimine ilişkin teorik çerçeve, GSM hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kurumsal değerlendirme ve değişim programlarında kullanacağı bir yöntem olarak pratikte de kullanıma sahiptir. Bilgi yönetiminin ana unsurları Literatürdeki araştırmalara göre bilgi yönetiminde etkinlik, bilgiyi oluşturan bileşenlerin doğru ve yerinde, dengeli bir dağılımı ile sağlanır. Bilgi spektrumu denilen bu dağılım içinde veri, enformasyon ve bilgi yer alır. Veri Olaylar hakkındaki birbirinden ayrı, nesnel gerçekleri ifade eder (Davenport ve Prusak, 2001). Veri; bilgiye ulaşmada başlangıç noktası (Bierly vd., 2000); bilgi içeriğine ilişkin onu oluşturan en küçük parça (Marchand, 1998); enformasyonun oluşumunda yapıtaşı (Nonaka, 1994); organizasyonel bilginin elde edilmesindeki her türlü işlemde yer alan ana unsur olarak ifade edilmiştir (Toften ve Olsen, 2003). Enformasyon Düzenlenmiş veri olarak tanımlanabilir. Düzenleme başkaları tarafından yapılmış olup, yalnızca ilgili kişiler tarafından bir anlam taşımaktadır. Veriden çok daha zengin içeriğe sahip olup; yazılı, sözlü veya görsel bir mesajdır (Nonaka, 1994; Dinçmen 2003). Enformasyon alıcısını biçimlendirmek zorunda olup, fark yaratmayı sağlayan algılanabilir ve kavramsal olarak ayıklanmış veriden oluşur (Boisot, 1998), enformasyon fark yaratan veridir (Davenport ve Prusak, 2001). Bilgi Bilgi enformasyonun düzenlenmesidir, kişisel anlamda özümlenmiştir (Lang, 2001). Öğrenme ve deneyim yoluyla kazanılmış olan önceki bilgilerle bütünleştirilmiştir (Nonaka ve Takeuchi, 1995). Kararlara ve davranışlara yol gösterir (Barutçugil, 2002). Bilgi, deneyimden, mantıksal değerlendirmeden ve delillerden elde edilen kanaat ile kazanılır. Bilgi neyin, nasıl iş yaptığını bilmektir (Barabba, 2000). Bilgi temel olarak bir insan faaliyeti olduğuna göre, düşüncenin bileşimi ile oluşur ve çeşitli faaliyetlere aktarımında iletişim ile yansıtılır. Bilgi paylaşıldıkça artan süreklilik temelinde gelişir. Bilgi deneyim, yargı, değerler, inançlar ve sezgiler ile oluşur (Davenport ve Prusak, 2001). Literatürde en çok karşılaşılan bilgi sınıflandırması olarak örtülü ve açık bilgi yer almakta ve araştırmalar bu konuda yoğunlaşmaktadır. 38 Müşteri merkezli operasyonel bilgi yönetimi Örtülü bilgi; insanın içinde, beyninde taşıdığı birikim (know-how) veya enformasyonun oluşturduğu bilgidir (Brocbank, 2002; Nonaka 1999). Kişisel, formüle edilmesi ve diğerlerine iletilmesi zor olarak belirtilen örtülü bilgi, denendikçe öğrenilen bir yapı içinde, uygulama deneyimleri sonucunda kazanılır (Lam, 2000). Açık bilgi ise; kullanıma hazır, belirli bir formattaki bilgidir; metin, grafik, resim, formül, diyagram, tablo, prosedür, vb. şekillerde oluşabilir (Lam, 2000; Nonaka vd., 2001; Dinçmen 2003). Açık bilgi ayrıca kaydedile-bilen, arşivlenen ve kodlanan her türlü bilgiyi içerir (Brocbank, 2002). Örtülü ve açık bilgi arasındaki ilişki ve dönüşüm; bilgi paylaşımı, geliştirilmesi, anlamlı birleştirme ve yeni bilgi oluşumunun sağlanması açılarından önem kazanmaya başlamıştır. Bu konuda literatürde öne çıkan bir yaklaşım olarak SECI modeli (Nonaka, 1999) görülür. Buna göre sosyalleşme (örtülü bilgiden örtülü bilgiye), birleştirme (açık bilgiden açık bilgiye), dışsallaştırma (örtülü bilgiden açık bilgiye) ve içselleştirmeden (açık bilgiden örtülü bilgiye) oluşur. Takip eden diğer çalışmalar da bu yaklaşımı referans olarak almışlardır. Operasyonel bilgi yönetimi yaklaşımı Bilgi diğer maddi varlıklar ve üretim kaynakları gibi yönetilebilen bir kavramdır. Ekonomi biliminin öne sürdüğü üretim kaynaklarının kıtlığı ve kullanıldıkça azalması prensibi bilgi için tam tersine, kullanıldıkça artan bir yapıda olması ile farklılaşır. Müşteri sadakati ile sürdürülebilir büyüme ve karlılığın sağlanması bilginin etkin olarak kullanımı ile gerçekleşir. Bilgi yönetimine ilişkin tartışmalarda; bilginin yaratılması, elde edilmesi, onaylanması, sıralanması, sunulması, dağıtımı/paylaşımı ve uygulama faaliyetleri olarak kategorize edilebilir. Bilgi yönetiminde iyi bir düzeyde olmak; teknoloji ve sosyal sistemlerin optimizasyonu sonucu sağlanır (Bhatt, 2001). Rubenstein-Montano ve diğ. (2001) bilgi yönetiminin temel adımlarının; gözden geçirme, kavramsallaştırma, yansıtma ve eylem planlama olduğunu ileri sürmüşlerdir. Operasyonel bilgi yönetimi; yaşanan günlük sorunlara odaklı, genellikle bölümler ve sistemler arasında organizasyonun alt bölümlerinde oluşturulan, dağıtılan, paylaşılan enformasyon temelinde oluşur. Bu aşamada önemli olan insanlarla kullanılan sistemler arasındaki bağlantının sağlanmasıdır (Zack, 1999). Bu aşamanın ötesine geçemeyen şirketler için bilgi yönetimi pahalı, verimsiz ve anlamlı etkinliği olmayan bir çaba olarak görülür. Bilgiyi oluşturan unsurların başında veri gelmektedir. Operasyonel bilgi yönetimi bilginin stratejik bir güç olarak ele alınmasının altında yatan bir süreç olarak, şirketin pazara yönelik kararlarına destek veren en önemli bileşendir. Müşterinin şirket ile olan birlikteliği sırasında gerçekleşen her bir faaliyet, işlemler olarak saklanarak başarılı iş uygulamaları oluşturulur. Müşteriden başlayarak tüm süreçlere doğru akan veri ve enformasyon operasyonel etkinliğin artmasına ve dolayısıyla da şirketin uzun süreli karlılığına olumlu katkıda bulunur. Bilgi spektrumunun dengeli oluşumu operasyonel etkinliğin sağlanmasında uygun teknolojik altyapı ile desteklenerek çok sayıdaki müşterinin işlemlerinin belirli bir yaklaşım dahilinde iş süreçlerinin planlanması, uygulanması adımlarında başarıyı beraberinde getirir. Bilgi spektrumuna ilişkin kurulacak değerlendirme yaklaşımı hangi teknolojilerin nerelerde kullanılacağına ve bilgi stratejisinin belirlenmesi ile müşteriye yönelik daha iyi ürün ve hizmet sunulmasına yol açacaktır. Burada veri yapısının oluşumu, erişim ve kullanım, standartların belirlenmesi, detaylar, enformasyona geçiş adımları ve analizler alt kırılımlar olarak öne çıkmaktadır. Bilgi yönetimi değerlendirme modeli ihtiyacı ve modelin amacı Bilgi yönetimine ilişkin gerek akademik gerek sektörel çalışmalar ile teknolojik yaklaşımların son yıllarda artan sayıda literatüre eklendiği gözlenmiştir. Bu artan ilgiye karşın, konunun üzerinde tam olarak fikir birliğine varıldığını söylemek mümkün değildir. Farklı sektörlerdeki ihtiyaçların çeşitliliğinden dolayı model farklılıkları olması doğaldır. Değerlendirme modeli, 39 A. Kulaklı, S.Birgün bilgi yönetimini belirli bir program dahilinde yürüten veya yürütmeye istekli firmaların hangi kritik alanlarda neleri incelemesi gerektiği ve iyileştirme çalışmaları için düzeyin ortaya konulması ile organizasyon genelinde ortak amaç ve vizyonun anlaşılmasına ve süreçlere uyumun sağlanmasına destek verecektir. Müşteri sayısı ve ilişki boyutunun önemli bir bileşen olduğu gerçeğinden hareketle uygulamamızda; çok sayıda müşteri ile ilişkisi bulunan, süreçlerinde yoğun bilgi ihtiyacına sahip, bilginin tüm unsurlarını ve teknolojiyi iş faaliyetlerinde kullanabilen, rekabetin yoğun olduğu bir sektör içinde değerlendirme modelinin uygulanılması düşünülmüştür. Bu kriterlere uygun olarak da mobil telekomünikasyon sektörü literatür açısından elde ettiğimiz önermeleri içeren bir ortam sunmaktadır. Türkiye ve dünyadaki örneklerine baktığımızda ekonomik ölçek açısından mobil telekomünikasyon sektörü (GSM); dünyada son 10 yılda gelişen ve bugün çok önemli katma değere sahip bir sektördür. Müşterilere değer sağlama yönlü gelişim boyutundaki uygulamalara akademik çalışmalar ile destek sağlanması, sektörün ve akademik literatürün zenginleştirilmesinde ve dolayısıyla toplumun gelişiminde fayda sağlayacaktır. Oluşturduğumuz model; şirketin uygulamaları içinde var olan bilgi yönetimi unsurlarının müşteriye yönelik çağdaş bir yaklaşım olan Müşteri İlişkileri Yönetimi çerçevesinde yapılanması temelinde etkinliğin sağlanmasını ölçmek üzerine tasarlanmıştır. Şirketler müşteriye yönelik ilişki yaklaşımında müşterinin algıladığı açıdan bakıldığında sektörel özellikler de dikkate alınarak; Ürün odaklılık, Değer önerisinin çapının genişletilmesi ve Müşteri merkezlilik seviyelerinde yer alırlar. Her bir düzey için bilgi yönetimi stratejisi ve operasyonel işleyiş, farklılık arzeder. Ürün odaklılık Şirketin ürün ve hizmet sunumunda müşterinin yönlendirdiği yaklaşımların fazla değerlendirilmediği, sektörel rekabet koşullarına göre ihtiyaç duyulsun veya duyulmasın devamlı yeni ürünlerin pazara sunulmasının öncelikli hedef olarak görüldüğü yaklaşımları içerir. Bu yaklaşımda kuruluşlar sahip olduğu müşteri portföyünün kullanım alışkanlıklarına dair yeterli bilgiye sahip değildir, etkin bir segmentasyon yapılmamıştır. Ürün liderliği yaklaşımı hakim olduğundan müşteri başına maliyet kullanım yetersizliğinden dolayı artış gösterir. Müşteri sadakati önemsenmeyip müşteri geçişleri tespit edilememekte ve kullanıcı sayısı gibi rakamsal değer içinde hangi segmentin kaybedildiği görülememekte olup yalnızca ürün satış adetleri dikkate alınır. Oysa müşteri sayısı daha az olabilmektedir. Ekonomide son yıllarda yaşanan sıfır karlılık ve karsızlaşma fiyat rekabetinin etkisi nedeniyle azalma eğilimine girmiştir (Kırım, 2001). Değer önerisi çapının genişletilmesi Bu aşama ürün odaklılık ile müşteri merkezlilik arasında yer alır, ürün odaklılık öncelikli olduğu gibi kısmen segmentler belirli olduğundan daha özellikli ihtiyaçları karşılama hedefi sağlanır. Temel ürünün fonksiyonlarında iyileştirmeler ile müşteriye sunulan değer arttırılmıştır. Demografik segmentasyon az sayıda belirli bir müşteri kitlesi için oluşturulmuş olup bireysel ve kurumsal müşterilere ve özel müşteri sınıflarına yönelik farklı içerikte ürün-hizmet paketleri hazırlanır. Karlılık bu segmentler için izlenebilmekte ancak genel müşteri kitlesi içinde yeterli etkiye sahip olamamaktadır. Müşteri merkezlilik Şirketler çeşitli özelliklerde ve sayıda müşteri gruplarına sahiptir. Müşterilerin demografik ö- zellikleri nedeniyle de ürün ve hizmetleri kullanım alışkanlıkları farklılık gösterir. Müşteriyi merkeze alan strateji müşteri ile başlar ve sonunda şirket varlığına, çekirdek güce uzanır. Bu düşünme sürecinde müşterinin ihtiyaçlarına ve önceliklerine odaklanılır, sonra da bu ihtiyaç ve öncelikleri en iyi karşılayabilecek yolların hangileri olduğu tanımlanır. Değer zinciri tersine çevrilir, bu yüzden de müşteri ilk halkadır, yani her şey müşteri tarafından yönlendirilir. Müşteri başına karlılık, bağlılık, ürün kullanım hikayesi ve bir sonraki adımda neye ihtiyaç duyabileceği elde edilecek enformasyon ile rahatlıkla tespit edilir. Bağlılık sağlandığından dolayı şirketin uzun süreli varlığının garantisi sağlanmış olur. 40 Müşteri merkezli operasyonel bilgi yönetimi Modelin çerçevesi Modelimiz ana yaklaşım olarak bilgi yönetiminin stratejik ve operasyonel açılımlarını gözönünde bulundurarak beş ana kriterde değerlemeyi dört şıklı bir düzey ile belirler (Şekil 1). Buna göre ana kriterler; stratejik bilgi yönetimi kapsamında Bilgi stratejisi oluşturma, İş süreçleri yönetimi ve Organizasyonel ortam dır. Operasyonel bilgi yönetimi kapsamında ise; Organizasyonel ortam ve Veri yönetimi ve bunları her ikisinin temelinde Teknoloji ve sistemler bileşeni yer alır. Her iki yaklaşımın da kesişim noktası Organizasyonel ortam ana kriteridir. Toplamda beş ana kriterde 60 alt kriter ile bilgi yönetimi etkinliği ölçülür. Makale kapsamında ele alınan veri yönetimi ana kriteri ise 10 alt kriter ile operasyonel bilgi yönetimi etkinliğini değerlendirmektedir. Elde edilen bulgulara göre oluşan boşluk (gap) analizinde iyileştirme yapılması gereken alanlar tespit edilerek sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde şirketin programlarına aktarım sağlanır. Model uygulama sürecinde üç aşamalı bir süreci öngörür. Bunlar; hazırlık aşaması, değerlendirme aşaması ve değerlendirme sonuç aşamasıdır. Hazırlık aşamasında dış ve iç çevre analizleri yapılır. Değerlendirme çalışmasında oluşturulan ekip ile şirketin önceden belirlenen tüm süreçlerinde kriter bulguları tespit edilir ve puanlama gerçekleştirilir. Son aşama olan sonuçlar bölümünde ise; elde edilen bulgulara göre boşluk (gap) analizi ile tespit edilen alt kriterlerde iyileştirme yapılacak alanlara yönelik öncelikler belirlenir. Sonuç raporu ile değerlendirme çalışması şirkete duyurulur. Bundan sonra yapılacak iyileştirmeler şirket üst yönetiminin sorumluluğunda uygulama süreçlerine aktarılır. Elde edilen iyileştirmeler nispetinde yıllık veya iki yıllık periyotlarla değerlendirme çalışmaları yinelenir. Sürekli gözden geçirmeler her adımda yapılır. Operasyonel bilgi yönetiminde etkinlik için veri yönetimi ana kriterinin ölçülmesi ve puanlama tablosu Veri yönetimi ana kriteri; operasyonel bilgi yönetiminin etkinliğinde ve bilgiye dönüşüm yolculuğunda temel noktayı oluşturmaktadır. Veri ve enformasyon yönetimi ile analiz yeteneği genel olarak incelenir. Kuruluşun faliyetlerinin temeli veri işleme ve bu verinin enfor- Veri Yönetimi Şekil 1. Müşteri merkezli bilgi yönetimi etkinliğini ölçme modeli çerçevesi 41 A. Kulaklı, S.Birgün masyona dönüşümü; sonuçta da bilgi edinme, geliştirme, yeni bilgiyi yayma gibi aşamalarda yapılması gerekenlerin tespitini ölçmektir. Bu ana kriter teknolojik kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığı ve bunlara ilişkin iş yaklaşımını da göstermesi açısından önem taşır. Buna göre oluşturulan alt kriterler ise; Veri yapısı Veriye ulaşım/erişim ve kullanım Veri giriş standartları Müşteriye ilişkin verilerin detayı Veri kalitesi, eksik ve yanlış veri Veri saklama yöntemi Veri güncelleme Veri ve enformasyon bütünleştirme Analiz yeteneği Veri yönetiminde minimal işletim ve modifikasyonu Değerlendirme puan tablosuna göre; şirket her üç seviye için toplam 10 alt kriterde alacağı puanlar olarak; a) Ürün odaklılık seviyesi maksimum 10 puan, b) Değer önerisi çapı genişletilme seviyesi maksimum 30 puan, c) Müşteri merkezlilik seviyesi maksimum 50 puan. ile değerlendirilir. Literatürde Dinçmen (2003) İşletmelerde bilgi yönetimi ve teknolojileri, Lawless (2002a) Metadata modelinin CRM i tek bir müşteri bakışında nasıl sağladığı, Lawless (2002b) Gerçek-zamanlı veri yönetimi, veri ambarı ve gerçek zamanlı sistemler arası köprü, Morris (2002) Analitik uygulamalar: iş zekası sistemlerinin ötesi, Moncla (2000) Müşteri veri bütünleştirme, müşteri ilişkileri yönetiminin sunumlarını gerçekleştirmek, Warner (2000) Etkin bilgi temeli yaratma, Loshin (2002) Bilgi bütünlüğü:
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks