Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MÜFREDAT REVİZYONU, ÖĞRENME KAZANIMLARI, AKTS VE İŞ YÜKÜ BELİRLEME REHBERİ

Category:

Automotive

Publish on:

Views: 0 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MÜFREDAT REVİZYONU, ÖĞRENME KAZANIMLARI, AKTS VE İŞ YÜKÜ BELİRLEME REHBERİ Muğla Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Muğla, 2011 GİRİŞ İçinde bulunduğumuz dönemde ortaya
Transcript
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MÜFREDAT REVİZYONU, ÖĞRENME KAZANIMLARI, AKTS VE İŞ YÜKÜ BELİRLEME REHBERİ Muğla Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Muğla, 2011 GİRİŞ İçinde bulunduğumuz dönemde ortaya çıkan ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasi ve bilimsel gelişmeler, düzende rol oynayan tüm aktörlerin farklı yönlerden yeniden yapılanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte, yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim sistemlerinde hesap verilebilir, şeffaf süreçlerin geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca küreselleşen ekonomilerde yükseköğretim kurumlarına olan talebin artması, bu kurumların iş dünyasıyla olan ilişkilerinin artmasına neden olduğu ve ortaya çıkan rekabetin ise eğitimde kaliteyi gerekli kıldığı ifade edilmektedir. 1 Bu gelişmelerle birlikte Avrupa da, yükseköğretim sistemlerinin sorunlu olan alanlarını tespit etmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla Bologna Süreci başlatılmıştır yılında Bologna da düzenlenen toplantıda, 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretiminden sorumlu bakanların imza attıkları Bologna Bildirgesi nde aşağıdaki hedefler ortaya konmuştur: Kolay anlaşılır ve birbiriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi) Yükseköğretimde üç aşamalı derece sistemine geçilmesi (1999 da iki aşama (lisans ve yüksek lisans) olarak belirlenen derece sistemine, 2003 yılında üçüncü derece (doktora) eklenmiştir) Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sisteminin (AKTS/ECTS) uygulanması Öğrenci, öğretim elemanı ve personel hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak Yükseköğretimde sosyal boyutu geliştirmek ve öğrencilerin aktif katılımını sağlamak yılında Türkiye nin de dahil olduğu süreç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülmektedir. YÖK tarafından gerek bazı yasalar gerekse kurulan çalışma grupları ile Bologna Süreci nin Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına faydalı olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bologna Süreci nde Avrupa da ortaya konan reform paketinin temel unsurlarından biri, yukarıda da görüldüğü üzere, ortak kredi sisteminin (AKTS) kullanılmasıdır. Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Avrupa Yükseköğretim Alanında yer alan ülkelerde gerek yükseköğrenim süresince, gerekse yükseköğrenimden sonra kazanılan edinimlerin ülkeler arasında uyumlu, karşılaştırılabilir ve 1 Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları, Yükseköğretim Kurulu, Ankara, Kasım 2010, s.2 2 A.g.e, s.3 1 birbirini tamamlayabilir bir kredilendirme sistemi ile ölçülmesi kararlaştırılmış ve bu amaçla AKTS geliştirilmiştir. Sistemde öğrenim programının kredilendirilmesi, öğrenim sonrası kazanılacak çıktıların ve öğrenciye yüklediği çalışma yükünün esas alındığı öğrenci odaklı bir şekilde belirlenmektedir. Sistemin amacı ise, öğrenme kazanımlarının ve süreçlerinin şeffaflığının arttırılmasıdır. Hem öğrenciler için bilgilerin hem de akademik bilgilerin yer alması gereken Ders Bilgi Formu temel bir AKTS belgesidir. Formda bulunan bilgilerin kolay ulaşılabilir, açık, güncel ve detaylı olmalıdır. Bilgi Formu, kullanımı yaygın olan en az bir yabancı dilde yükseköğretim kurumunun internet sitesinde yayınlanıyor olmalıdır. Ders Bilgi Formu aşağıdaki konuları içermelidir: Kurum hakkında bilgiler Programlar hakkında bilgiler (programın genel tanımı, her bir dersin tanımı- dersin adı, kodu, zorunlu/seçmeli olduğu, ait olduğu seviye, kredisi (AKTS), dersi veren öğretim üyesinin adı, öğrenme kazanımları, ders içeriği, kaynakları, öğretim tekniği, değerlendirme kredileri, eğitim dili) 3 Öğrenciler için genel bilgiler 4 Ders Bilgi Formu müfredat revizyonunda yapılması gereken temel çalışmalardan biridir. Fakat eklemek gerekir ki; AKTS nin belirlenmesi ve bilgi formunun oluşturulması sürecinde, öğrenme kazanımlarının da belirlenmesi zorunludur. Öğrenme Kazanımları Nedir? Öğrenme kazanımı, bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri kavrayacağının ve neleri yapabileceğinin açık gözlenebilir ve ölçülebilir biçimde tanımlanmasıdır 5. Öğrenme kazanımları öğretmek temelli bakış açısından öğrenme temelli bir anlayışa dönüşümü vurgular. Dahası öğrenme sürecinin öğrenci temelli olarak tasarlanmasına yol açar. Ayrıca, öğrencilere, süreçte onlardan ne beklendiği hakkında fikir verir. Öğrenme kazanımları ders içeriği ya da öğretim elemanının ne yapmak istediğini belirten ifadeler değildir 6. Ayrıca, öğrenme kazanımları dersin hedefi ve amacından farklıdır. Öğrenme kazanımları olarak, dersin ne ifade ettiği, nereye varacağı veya dersin kısa özetinin belirtilmesindense, öğrenci temelli düşünerek öğrencinin öğrenme sürecinin sonunda ne bileceği, ne kavrayabileceği, ne yapabileceğini ifade eden yetkinliklerin göz önüne alınması gerekmektedir. Kazanımlar dersin seviyesine (önlisans, lisans, lisansüstü, doktora) uygun olarak belirlenmelidir. 3 kredilik (AKTS) bir ders için belirlenecek öğrenme kazanımlarının sayısı 5-8 arasında değişebilir. 3 bkz. Ek-1 4 ECTS s User s Guide, European Communities, Belgium Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları, s.39 6 Yükseköğretimde Yeniden, s.30 2 Öğrenme kazanımları, basitten karmaşığa doğru, anlaşılır ve net olarak yazılmalıdır. Diğer bir deyişle, bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimler kullanılmamalıdır7. Bir dersin öğrenme kazanımı şu şekilde ifade edilebilir: Bu dersin sonunda öğrenci; uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını anlatır, uluslararası ilişkilerin aktörlerini tanımlar ve onların rollerini açıklar, uluslararası sistemde nasıl bir güç dağılımı olduğunu verilere dayanarak açıklar, uluslararası ilişkilerin nasıl bir siyasal sistemde cereyan ettiğini açıklar, uluslararası sistemdeki güç dağılımı ile devletlerin dış politikaları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Her bir ders için belirlenen öğrenme kazanımlarının yanı sıra, programların her biri için de öğrenme kazanımlarının,diğer bir deyişle program yeterliklerinin, belirlenmesi gereklidir8. Ayrıca, program yeterliklerinin belirlenmesinden sonra, var olan müfredattaki dersler ile söz konusu yeterliklerin ilişkisi irdelenmelidir9. İş Yükü Nedir? Öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı çalışmaların (laboratuar çalışmaları, sınavlar, proje ödevleri, atölye dersleri, sınava hazırlık vs) tümüdür. Bir öğrenci için belirlenmiş dönemlik ve yıllık iş yükü aşağıdaki gibidir: 1 dönemlik iş yükü = 30 AKTS = saat 1 akademik yıl için iş yükü = 60 AKTS = saat 1 AKTS = saat Bu kapsamda, iş yükü ve AKTS nin belirlenmesi birbirlerine paralel olarak yürüyen süreçlerdir. Dahası yukarıda kısaca açıklanan öğrenme kazanımları ise bu sürecin temel taşıdır. Bu bakımdan iş yükü ve AKTS nin belirlenmesinde izlenebilecek adımlar şunlardır: 1. Dersin öğrenme kazanımlarının belirlenmesi 2. Belirlenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için gerekli öğrenme aktivitelerinin belirlenmesi (seminer, proje, sunum, yazılı ödev ) 3. Uygun değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi (1-2 ara sınav, final, quiz ) 4. Tahmini iş yükü hesaplanırken, öğrencinin okulda geçirdiği süre, sınavlarda geçirdiği süre verilen ödevlerin yapılması için gereken süre, araştırma, proje gibi etkinlikler ve bu etkinliklere hazırlanmak için okul içi ve dışında geçirdiği süre dikkate alınmalıdır. 7 Yükseköğretimde Yeniden, s.31 8 Örnek için Bkz. Ek-4 9 Örnek için Bkz. Ek-5 3 Buraya kadar anlatılanlar özetlenirse, kısaca, müfredat revizyonu aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: 1. Türkiye Yeterlikler Çerçevesi Temel Düzey ve Alan Yeterliklerine uygun olarak program yeterliklerinin belirlenmesi (düzey ve alan yeterlikleri için adresini ziyaret edebilirsiniz) (program yeterlikleri örneği için bkz. EK-4) 2. Derslerin ve ders öğrenme kazanımlarının belirlenmesi (ders öğrenme kazanımı örneği için bkz. EK-1) 3. Ders iş yükünün ve kredilerinin belirlenmesi (kredilendirme örneği için bkz. EK-2) 4. Dönemlik iş yükünün belirlenmesi (bkz. EK-3) 5. Ders öğrenme kazanımlarının ve program yeterliklerinin karşılaştırılması (bkz. EK-5) 6. Program Revizyon Formuna eklenecek olan Ders Bilgi Formunun doldurulması (bkz. EK-1) 7. Program Revizyon Formunun doldurulması (bkz. EK-6) (Yukarıda belirtilen tüm belgeler adresinde yayınlanacaktır.) 4 EK-1: Ders Bilgi Formu (örnektir) Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Eğitim Bilimine Giriş Bölüm/Program/ABD Eğitim Bilimleri Kredi: 4 Yıl-Dönem: /Güz Ders Kodu: EBB 101 Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Ders Düzeyi: Lisans Öğretim Dili: Türkçe Saatler/Kredi: T 3 U 0 L 0 K 3 *Öğretim Eleman(lar)ı: bbbb aaaa *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma, grup çalışmaları Ders Amaçları: Öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamak Ders Ġçeriği: (her hafta için belirlenmiş olan ders içerikleri aşağıya yazılacaktır) I. Hafta II. Hafta III. Hafta IV. Hafta V. Hafta VI. Hafta VII. Hafta VIII. Hafta IX. Hafta X. Hafta XI. Hafta XII. Hafta XIII. Hafta XIV. Hafta Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci; 1. Meslek kavramını açıklar 2. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini sıralar 3. Sınıf ve okul çevresini tanımlar 4. Eğitimin sosyal, politik ve ekonomik temellerini açıklar 5. Eğitimin bazı alanlarla (psikoloji, felsefe, hukuk, ekonomi) ilişkilerini yorumlar 6. Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve genel işleyişini örnekler 7. Eğitimde alternatif bakış açılarını karşılaştırır Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Derse devam (%5), 1 ara sınav (%15), proje ödevi (%15), final sınavı (%50) Ders Kitabı:.. Önerilen Kaynaklar: Ön/Yan Koşulları: 5 Ders Bilgi Formu (Ġngilizce) Course Name: Course Code: Level of Course: Program Credit: Year-Semester: Required/Elective: Language: Hours/Credit: Instructor(s): bbbb aaaa T 3 U 0 L 0 C 3 Teaching Methods: Course Objectives: Course Content: I. Week II. Week III. Week IV. Week V. Week VI. Week VII. Week VIII. Week IX. Week X. Week XI. Week XII. Week XIII. Week XIV. Week Anticipated Learning Outcomes: Assessment Method(s): Textbook: Recommended Reading: Pre/Co-requisites: 6 EK-2: AKTS Kredilendirilmesi Örneği 10 Faaliyetin Süresi (Saat) Faaliyetler Faaliyetin Sayısı Öğretim Elemanı Öğrenci Ortalama Faaliyet Süresi Tahmin Edilen Ortalama İş Yükü (faaliyet sayısı * faaliyet süresi) Teorik Ders Sınıf Çalışması (Uygulamalar vs) Bireysel veya Grup Halinde Çalışma Ödevlerin yapılması ve yazılı olarak teslimi ,5 21 Dönem Projesi Proje Sunumu Kısa Sınav Ara Sınav Sınav Sınav için bireysel çalışma Final Sınavı Sınav Sınav için bireysel çalışma TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) 210** Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 30* = 210/30=7 *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. **Normalizasyon gerekebilir. 10 Yükseköğretimde Yeniden, s.45 7 EK-3: Dönemlik İş Yükü Tablosu MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ Dönemlik İş Yükü Tablosu İş Yükü Ders Ders Ders Ders Ders 5 90 Ders Ders Toplam Dönem Yükü* 980 * 1 dönemlik iş yükünün saat olduğu gözönüne alınırsa dönemlik iş yükünün sınırları aştığı durumlarda normalizasyona gidilebilir. 8 EK-4: Program Yeterlikleri (örnektir) MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ Program Yeterlikleri Tablosu 1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, 2 yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 5 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin 10 toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 11 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak ( European Language Portfolio Global Scale, Level B1) İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve 12 iletişim teknolojilerini kullanmak ( European Computer Driving Licence, Advanced Level ) EK-5: Dersler ile Program Yeterlikleri Matrisi MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ Dersler ile Program Yeterlikleri Matrisi PROGRAM YETERLİKLERİ DERSLER Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Ders 1 Ders 2 Ders (n) İlişki Ağırlığı : Hiç ilişki yok, 1: En Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: En Yüksek Dersler ve yeterlikler, satır/sutün ekleyerek ve silinerek, programdaki ders ve yeterlik sayısına göre ayarlanabilir. 10 EK-6: Program Revizyon Formu: MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ Program Revizyon Formu I. Program Bilgisi Bölüm/Program/ABD Program Kodu Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Düzey Hazırlık Ön Lisans Lisans Y. Lisans (Tezsiz) Y.Lisans (Tezli) Doktora II. Program Yeterlikleri Program Yeterlikleri* Öğrencilerin programı tamamladıktan sonra kazanacakları yeterlikleri tanımlayan bir liste yapınız. Çıktılar; öğrencilerin sınıf çalışmalarına ve programın sağladığı diğer etkinliklere katılımları sonucunda kazanacaklarını yansıtmalıdır. Program yeterlikleri, Alan yeterlilikler i ve belirlenmiş olan Ulusal Yeterliliklerle uyumlu olmalıdır. *Formun sonuna Dersler ile Program Yeterlikleri Matrisini ekleyiniz. III. Yeni ve Eski Programın Karşılaştırmalı Listesi Karşılaştırmalı Program Dönemlere göre, tüm ders bilgilerini, yeni ve eski programlar için doldurunuz. Eğer gerekliyse ve ders adı kolona sığmıyorsa, ders adlarında kısaltma kullanabilirsiniz. Fazla ya da eksik kolon kalırsa, kolon sayısında ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz. Ön/yan koşullu dersleri ( ) ile belirtiniz ve bir sonraki tabloda gösteriniz. Eski Program Önerilen Program Dönem Ders Kodu Ders Adı Kredi T U L K Z/S Ders Kodu Ders Adı Kredi T U L K Z/S Minimum Mezuniyet Kredi Toplamı Dönem Ders Kodu Ders Adı Ön Koşullar (sadece ders kodları yazılabilir) Yan Koşullar (sadece ders kodları yazılabilir) 13 Karşılaştırmalı Kredi Dağılım Durumu Aşağıdaki bilgileri doldurunuz: Toplam ders sayısını, derslerin ve kredilerinin farklı kategorilerdeki kredilerini belirtiniz. Ayrıca, programdaki dönemler arası ders ve kredi dağılımını da belirtiniz. Toplam Ders Sayısı Kredi Dersler: Eski Yeni Eski Yeni Tüm dersler Ortak Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler Bölüm Kodlu Zorunlu Dersler Bölüm Kodlu Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölümün Diğer Bölümlere Açtığı Dersler IV. Derslerin Farklı Üniversitelerde Bulunma Durumu* *Program ve dersler aynı isimle başka üniversitelerde mevcut mudur?(ekler kısmına karşılaştırılan her bir programın tam ders listesi Tablo 1 üzerinden doldurularak konulmalıdır) Program Adı İşletme Yurt İçi Üniversiteler (4 örnek verilmelidir) Yurtdışındaki Üniversiteler (2 örnek verilmelidir) Dersler Ders herhangi bir üniversitenin programında yoksa lütfen belirtiniz. 14 V. Bilgi Kitapçığı (Program Katalogu Bilgileri) Program Tanıtımı Programı farklı yönlerden ( misyon, amaçlar, hedefler, programın gücü, mezunlar için fırsatlar vb. açılarından), akademik bir bakış açısıyla değerlendiriniz. Kısa bir ders bilgisi vermek uygun olabilir. Odaklanılacak alt disiplin veya alanların da kısa bir özeti verilebilir. Ayrıca laboratuar/atölye/klinik/ vb, varsa herhangi bir yaz kampı veya staj çalışmaları da tanımlanmalıdır. Ders Bilgi Formları (Türkçe ve İngilizce olarak bu forma eklenmelidir) Ders Kodu Ders Adı Kredi T U L K Zorunlu/ Seçmeli Durumu Notlar VI. Görüş ve Onaylar Güncellemeden Etkilenecek Diğer Akademik Birimler* Her ne şekilde olursa olsun önerilen değişikliklerden etkilenen akademik birim başkanlıklarının onayı zorunludur. Gerekli olduğu takdirde satır ekleyebilirsiniz. *Programda açılan servis dersleri güncellemeden etkileneceğinden, servis dersini veren bölümün güncellemeden haberdar olması gerekmektedir. Formun bu kısmı doldurulurken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Akademik Birim Bu akademik birim tarafından verilecek dersler Toplam Sayı Toplam Kredi Onay (Tarih ve paraf) Toplam: VII. Bölüm Kurulu Onayı Bölüm Başkanı, Unvanı/Adı Kurul toplantı tarihi İmza Toplantı No Tarih Karar No VIII. Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/ Kurulu Onayı Kurul Toplantı Tarihi Dekan/Müdür Unvanı/Adı Toplantı No İmza Karar No Tarih IX. Program Komisyonu Değerlendirmesi Program Adı Ön Değerlendirme Tarihi Alt Kurul Değerlendirme Tarihi Teslim Alınış Tarihi Üniversite Program Komitesi Değerlendirme Tarihi 16 Ġncelenen iş Üniversite Müfredat Komisyonu Uygun Uygun Değil Yorumlar ve Öneriler Sunuş: Genel format (formların tam olarak sunulması) Son tarihler Görüş ve Onaylar (Değişikliklerden etkilenen diğer akademik birimler, eğer ad ve diploma derecesinde bir değişiklik varsa akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı, eğer ek kaynak ihtiyacı varsa bütçe ve finansmandan sorumlu rektör yardımcısı ve ilgili idari birimlerin onayı gerekmektedir). Program: Üniversite program politikası ile uyumluluk Gerekçelendirmelerin genel tutarlılığı Ders kodlamalarının uygunluğu Ders adı ve tanımlamalarının uygunluğu Ders adı ve tanımlamalarının dil açısından doğruluğu Kredi hesaplamalarının doğruluğu Toplam Kredi Uygunluğu Seçmeli Ders Oranı Ders yükü miktarının uygunluğu Öğrenme kazanımlarına dayalı kredi hesaplamalarının doğruluğu Derslerin dönemler arası dağılımı Ön ve Yan koşullar Derslerin verildiği bölümlerin akademik uygunluğu Akreditasyon: TYYÇ ye uygunluk Tabi olduğu akreditasyon kurumuna (ABET, MÜDEK, vb) uygunluğu Ek Yorumlar: 17 Genel Değerlendirme Kabul edilebilir Önerilen düzeltmelerden sonra kabul edilebilir Kabul edilemez Rapor-Karar No: Komisyon Başkanı Tarih İmza X. Senato Onayı Senato toplantı tarihi Toplantı No Karar No Açıklamalar: 18 (Program Revizyon Formu) EK-1: Tablo 1 (Program Revizyonu Formu Eki) (İhtiyaç halinde ekleme yapmak suretiyle ders satırları arttırılabilir) Dersler Üniversiteler Ders 1 Ders 2 Ders (n) 19 EK-8: İş Planı MÜFREDAT REVİZYONU İŞ PLANI TARİH ARALIĞI YAPILACAK İŞ İŞİ YAPACAK BİRİM/BİRİMLER Ekim 2011 Rehber doküman hazırlanması Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK)/Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Başkanlığı Ekim-Kasım 2011 Kasım-Aralık 2011 Aralık Şubat Şubat 2012 Mart 2012 BEK e (Muğla Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu) sunum yapılması ve görüşlerinin alınması Senato ya sunum yapılması ve eş zamanlı olarak resmi yazı ve rehber dokümanın birimlere gönderilmesi Çalışmaya başlayan birimlerdeki görevli kişilere (Fakülte Sekreteri ve öğretim elemanlarına) istek ve ihtiyaç üzerine sunum ve teknik destek verilmesi Çalışmaların birimlerden CD ye kaydedilmiş olarak, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde toplanması Üniversite Program Komisyonunun oluşturulması ve gerekli incelemelerin yapılması UİK/BEK Başkanlığı UİK/BEK UİK/BEK Birimler ve BEK BEK ve Üniversite Program Komisyonu Nisan 2012 Gerekli revizyonların ve düzeltmelerin yapılması BEK/Birimler/Üniversite Program Komisyonu Haziran 2012 Eğitim-Öğretimin bitmesiyle birlikte tüm lisans ve lisansüstü programların revizyonlarının Senato tarafından onaylanması BEK ve Üniver
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks