Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok PDF

Category:

Services

Publish on:

Views: 11 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 006 Úlohou SAIA, n.o. je na základe zmluvy o poskytovaní služieb s MŠ SR administratívne a organizačné zabezpečenie programu:
Transcript
Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 006 Úlohou SAIA, n.o. je na základe zmluvy o poskytovaní služieb s MŠ SR administratívne a organizačné zabezpečenie programu: poskytovanie informácií o programe, poskytovanie poradenstva pri písaní projektov, poskytovanie poradenstva pri písaní žiadostí o mobility, komunikácia s koordinátormi schválených projektov, koordinácia činnosti s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS vo Viedni a Národnými kanceláriami členských štátov, vyplácanie štipendií a poistného zahraničným štipendistom, preplácanie cestovného slovenským štipendistom. Činnosť SAIA bola v roku 006 zameraná na: spracovanie aktuálnych informácií o programe CEEPUS II na akademický rok 006/007, oboznámenie sa a práca v stále sa aktualizujúcom systéme registrovania sietí, hodnotenia sietí a registrácie mobilít do programu, pomoc koordinátorom pri vkladaní údajov a dokumentov do registračných elektronických formulárov, príprava podkladových materiálov pre Ministerskú konferenciu programu CEEPUS príprava podkladových materiálov pre Národnú komisiu programu CEEPUS a spracovanie záverov zo zasadania komisie, vloženie bodového hodnotenia zostaveného Národnou komisiou do elektronického systému programu CEEPUS, príprava podkladových materiálov pre Medzinárodnú komisiu programu CEEPUS, oboznámenie koordinátorov o spôsobe rozhodovania Národnej komisie pre program CEEPUS a na Medzinárodnej konferencii v Záhrebe, aktívna pomoc študentom, doktorandom a VŠ učiteľom pri registrovaní mobilít v rámci programu CEEPUS, poskytnutie pomoci vysokým školám a uchádzačom o štipendium pri vkladaní dokumentov do elektronických formulárov, pomoc lokálnym koordinátorom pri potvrdzovaní vysielaných a prijímaných štipendistov, komunikácia so slovenskými a zahraničnými štipendistami programu, preklad anglických manuálov pre koordinátorov sietí a uchádzačov o mobility o užívaní programu CEEPUS, aktualizáciu web stránky SAIA o aktualizácia informácií týkajúce sa programu. refundovanie cestovného slovenským štipendistom programu, vyplácanie štipendií zahraničným štipendistom programu, aktualizácia informácií o programe CEEPUS na príprava materiálov do Bulletinu SAIA, príprava podkladových materiálov o programe CEEPUS pre aktualizovanú publikáciu Prehľad štipendií a grantov pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v rámci programu CEEPUS boli v roku 006 financované letné školy: v rámci siete CII-SK (zapojená vysoká škola - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu; koordinátor - Ing. Peter Szovics, PhD.) letnej školy pod názvom Ekonomika hospodárskej a menovej únie v termíne od sa zúčastnilo 7 zahraničných študentov a vysokoškolskí učitelia, ktorí zabezpečovali prednášky počas letnej školy, v rámci siete CII-CZ (zapojená vysoká škola - Technická univerzita v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie; koordinátor doc. Ing. Ján Paralič, PhD.) letnej školy pod názvom Moderné trendy v riadení v termíne od sa zúčastnilo 0 zahraničných študentov a 5 vysokoškolskí učitelia, ktorí zabezpečovali prednášky počas letnej školy. v rámci programu CEEPUS v roku 006 realizovalo pobyt na slovenských verejných vysokých školách 7 zahraničných štipendistov (7 štipendijných mesiacov) a 6 slovenských štipendistov (590 štipendijných mesiacov) realizovalo štipendijný pobyt v roku 006 na zahraničnej vysokej škole v niektorej z členských štátov programu. Finančné zabezpečenie programu Ministerstvo školstva SR schválilo na program pre rok 006 sumu ,- Sk na financovanie 0 štipendijných mesiacov. Na Ministerskej konferencii v Ľubľane (7. február 006) sa Ministerstvo školstva SR zaviazalo financovať v programe CEEPUS od akademického roka 006/ štipendijných mesiacov. Potrebná zvýšená suma Sk na udelenie štipendií zahraničným štipendistom v zimnom semestri 006/007 bola po niekoľkých žiadostiach SAIA, n. o. zaslaná na účet SAIA, n. o. až , kedy nie všetci prihlásení zahraniční uchádzači mohli zrealizovať štipendijné pobyty do konca roka 006. Rozdiel vo výške 56,- Sk bol dňa..006 vrátený na účet MŠ SR. Prehľad o prevode finančných prostriedkov na program CEEPUS na účet SAIA, n. o. v sledovanom období január december 006:. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk 5. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk 6. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk 7. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk Spolu ,-Sk Prehľad o vyplatení štipendií, poistného a cestovného v období Vyplatené štipendiá: 7 osôb t. j., 7 štip. mesiacov 6 900,- Sk Vyplatené cestovné: 6 osôb 6 6,- Sk Vyplatené poistné: osoba 770,- Sk Spolu: ,- Sk Administratívne a organizačné zabezpečenie SAIA, n. o.: Spolu 69 95,- Sk 5 6,- Sk Zoznam zahraničných štipendistov programu, ktorým bolo vyplatené štipendium je v prílohe Zoznam slovenských štipendistov programu, ktorým bolo refundované cestovné je v prílohe Dôležité termíny v programe CEEPUS: 6. január Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 006/007 K termínu uzávierky požiadali slovenské siete, ktoré koordinujú slovenské vysoké školy, o predĺženie svojej činnosti v rámci programu CEEPUS II a slovenská sieť sa zaregistrovala ako nová. 5 fakúlt/katedier slovenských VŠ malo záujem participovať v iných sieťach ako partner. Záujem o zapojenie sa do programu na školský rok 006/07 prejavilo slovenských verejných vysokých škôl: Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Technická univerzita v Košiciach Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Žilinská univerzita v Žiline Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Technická univerzita vo Zvolene Prešovská univerzita v Prešove Univerzita Janosa Selyeho v Komárne 7. február Ministerská konferencia v Ľubľane (Slovinsko) Na konferencii sa za Slovensko zúčastnili Mgr. Dana Dorotea Mikulová, štátna tajomníčka pre vedu, techniku, deti a mládež MŠ SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania, Ing. Zuzana Gregorová, koordinátorka programu, Národná kancelária programu CEEPUS na Slovensku. Na Ministerskej konferencii bola odovzdaná Ministerská cena za najlepšiu sieť fungujúcu v akademickom roku 00/005, ktorú získala maďarská sieť H 7 (názov siete Active Methods in Teaching Mathematics ). Partnerskou inštitúciou v sieti bola aj Technická univerzita v Košiciach (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra matematiky). Ministerstvo školstva SR sa zaviazalo financovať v programe CEEPUS od akademického roka 006/ štipendijných mesiacov. Kvóta: Krajina Kvóta 005/06 Kvóta 006/07 Albánsko - 0 Bulharsko 00 0 Česká republika Čierna Hora Chorvátsko Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko Slovinsko 0 0 Srbsko 00 0 Dragan Primorac, minister vedy, vzdelávania a športu Chorvátska bol zvolený za nového predsedu v programe CEEPUS na rok marec Národná výberová komisia programu CEEPUS Národnej výberovej komisie programu CEEPUS sa zúčastnili: Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc., Prešovská univerzity v Prešove, PhDr. Ľubica Škvarková, Ministerstvo školstva SR, Doc. Ing. Marian Veselý, CSc, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Komisia zhodnotila návrhy na akademické siete v školskom roku 006/007, v ktorých figurujú slovenské verejné vysoké školy ako koordinátori aj ako partneri. Závery zo zasadnutia Národnej výberovej komisie programu CEEPUS boli spracované a bodové hodnotenie určené komisiou bolo vložené do elektronického systému programu CEEPUS koordinátorkou programu. Koordinátorka programu následne pripravila podkladové materiály pre Medzinárodnú komisiu programu CEEPUS, ktorá zasadala dňa. -. apríla 006 v Záhrebe.. -. apríl 006 Medzinárodná konferencia v Záhrebe (Chorvátsko) Na Medzinárodnej konferencii sa za Slovensko zúčastnili Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline a Ing. Zuzana Gregorová, PhD. koordinátorka programu. Na školský rok 006/007 sa do programu zaregistrovalo celkovo 6 sietí. Na začiatku Medzinárodnej konferencie boli prezentované výsledky hodnotení národných komisií. Na konferencii boli predložené dva scenáre hodnotenia sietí na medzinárodnej úrovni. Výsledný scenár bol určený hlasovaním (každá zúčastnená krajina hlas). Zahraničné univerzity prejavili záujem vyslať na slovenské verejné vysoké školy v akademickom roku 006/007 študentov, doktorandov a učiteľov na štipendijných mesiacov. Slovenské verejné vysoké školy prejavili záujem vyslať študentov, doktorandov a učiteľov na zahraničné univerzity na viac než štipendijných mesiacov. Z celkového počtu zaregistrovaných sietí (6) bola určená hranica - 5 sietí, ktoré realizujú svoj program v školskom roku 006/007. Zo 5-tich podporených sietí, slovenské verejné vysoké školy figurujú v sieťach (v troch sieťach ako koordinátori a v sieťach ako partneri). V schválených sieťach bolo rozdelených 600 štipendijných mesiacov, ktoré sa Ministerstvo školstva SR na Ministerskej konferencii v Ľubľane zaviazalo financovať od akademického roka 006/ jún 006 Uzávierka elektronických prihlášok na mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov v zimnom semestri 006/007 K termínu uzávierky sa elektronicky zaregistrovalo 7 slovenských uchádzačov, ktorí mali záujem o štipendijný pobyt v členských krajinách programu a zahraničných uchádzačov, ktorí mali záujem o štipendijný pobyt na Slovensku v rámci programu CEEPUS v zimnom semestri 006/ november 006 Uzávierka elektronických prihlášok na mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov v letnom semestri 006/007 K termínu uzávierky sa elektronicky zaregistrovalo 69 slovenských uchádzačov, ktorí majú záujem o štipendijný pobyt v členských krajinách programu a zahraničných uchádzačov, ktorí majú záujem o štipendijný pobyt na Slovensku v rámci programu CEEPUS v letnom semestri 006/ november Evalvačné stretnutie v programe CEEPUS vo Varšave (Poľsko) Stretnutie bolo venované: naplneniu kvóty štipendijných mesiacov v akademickom roku 005/006 Medzinárodnej dohode CEEPUS II: riešenie rozdelenia Srbska a Čiernej Hory Čierna Hora musí dohodu CEEPUS II schváliť; Bosna a Hercegovina bude mať jednu Národnú kanceláriu Účastníkom programu: programu sa môžu zúčastniť len denní študenti vysokých škôl a vysokoškolskí učitelia na plný pracovný úväzok Ministerskej cene 007 za akademický rok 005/006 Výberu projektov sietí na akademický rok 007/0 Úprave hodnotiaceho systému pre siete na rok 007/00, kedy sa väčšia váha bude klásť na časť venovanú spoločným diplomom Úlohe zahraničných oddelení pri zabezpečovaní ubytovania pre zahraničných štipendistov Príprave. Ministerskej konferencie (Záhreb, Chorvátsko, marec 007) a Medzinárodnej komisie (navrhnuté miesto konania Bulharsko) Záujem o účasť v programe CEEPUS prejavili Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Prehľad prijatých (incoming) a vyslaných (outgoing) štipendistov programu CEEPUS v roku 006 V roku 006 najviac slovenských štipendistov vyslala Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Najviac zahraničných štipendistov v roku 006 absolvovalo pobyt na Technickej univerzite v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline, a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Graf ). Zoznam schválených sietí a participujúcich vysokých škôl je v prílohe 5 Graf Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu CEEPUS podľa vysokých škôl v roku 006 VSVU VSMU Veterina UTC UNIPO UMB UKF UKBA UCM TuZvo TUKE TRUNI STU SPU EUBA Akadémia umení Pozn.: VSVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Veterina - Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, UTC Žilinská univerzita v Žiline, UNIPO - Prešovská univerzita v Prešove, UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UK BA Univerzita Komenského v Bratislave, UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, TU Zvo Technická univerzita vo Zvolene, TUKE Technická univerzita v Košiciach, TRUNI Trnavská univerzita v Trnave, STU Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, EU BA Ekonomická univerzita v Bratislave, Akadémia umení Akadémia umení v Banskej Bystrici Graf Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu v roku 006 podľa štatútu Graf Počet štipendijných mesiacov pridelených pre vyslaných a prijímaných štipendistov programu v roku 006 Učitelia Učitelia Študenti Študenti PhD študenti 7 5 PhD študenti Štip. mesiace (outgoing) Štip. mesiace (incoming) Pozn: Graf a nezahŕňa zahraničných štipendistov, ktorí sa zúčastnili letných škôl v Nitre a Košiciach 6 V rámci programu CEEPUS v roku 006 realizovalo pobyt na slovenských verejných vysokých školách zahraničných štipendistov (5 štipendijných mesiacov) a 6 slovenských štipendistov (590 štipendijných mesiacov) realizovalo štipendijný pobyt v roku 006 na zahraničnej vysokej škole v niektorej z členských štátov programu (Graf a ). Graf Prehľad štipendistov programu v roku 006 podľa krajiny Srbsko Slovinsko 9 Rumunsko Poľsko 0 Maďarsko 5 7 Chorvátsko 6 77 Česká republika 9 Čierna Hora Bulharsko 9 Rakúsko Najviac slovenských štipendistov absolvovalo pobyt v roku 006 v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Slovenské vysoké školy prijali v roku 006 najviac zahraničných štipendistov z Poľska, Rumunska a Maďarska. Prehľad prijatých (incoming) a vyslaných (outgoing) štipendistov programu CEEPUS v akademickom roku 005/006 V akademickom roku 005/006 najviac slovenských štipendistov vyslala Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Najviac zahraničných štipendistov v roku 006 absolvovalo pobyt na Technickej univerzite v Košiciach, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Žilinskej univerzite v Žiline (Graf 5). Informácia nezahŕňa zahraničných štipendistov, ktorí sa zúčastnili letných škôl v Nitre a Košiciach. 7 VSVU VSMU Veterina Graf 5 Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu CEEPUS podľa vysokých škôl v ak. roku 005/006 UTC UNIPO UMB UKF UKBA UCM TuZvo TUKE TRUNI STU SPU EUBA Akadémia umení Pozn.: VSVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Veterina - Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, UTC Žilinská univerzita v Žiline, UNIPO - Prešovská univerzita v Prešove, UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UK BA Univerzita Komenského v Bratislave, UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, TU Zvo Technická univerzita vo Zvolene, TUKE Technická univerzita v Košiciach, TRUNI Trnavská univerzita v Trnave, STU Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, EU BA Ekonomická univerzita v Bratislave, Akadémia umení Akadémia umení v Banskej Bystrici Graf 6 Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu v ak. roku 005/006 podľa štatútu Graf 7 Počet štipendijných mesiacov pridelených pre vyslaných a prijímaných štipendistov program u v ak. roku 005/006 Učitelia Učitelia 5 79 Študenti 5 Študenti 09 PhD študenti 0 9 PhD študenti Štip. mesiace (outgoing) Štip. mesiace (incoming) Pozn: Graf 6 a 7 nezahŕňa zahraničných štipendistov, ktorí sa zúčastnili letných škôl v Nitre a Košiciach Najviac slovenských štipendistov absolvovalo pobyt v akademickom roku 005/006 v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Slovenské vysoké školy prijali v akademickom roku 005/006 najviac zahraničných štipendistov z Poľska, Českej republiky, Rumunska a Maďarska. Graf Prehľad štipendistov programu v ak. roku 005/006 podľa krajiny 0 Srbsko 6 Slovinsko 6 Rumunsko 7 7 Poľsko 5 Maďarsko Chorvátsko 0 67 Česká republika Čierna Hora 7 Bulharsko Rakúsko Najviac štipendistov z Poľska prijala v akademickom roku 005/006 Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Najviac českých štipendistov prijala Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline. Najviac štipendistov z Maďarska prijala Technická univerzita v Košiciach. Graf 9 Prehľad prijatých zahraničných štipendistov na slovenské vysoké školy podľa krajiny v akademickom roku 005/006 VSVU Veterina UTC UNIPO UMB 6 A BG CR UKF UKBA TuZvo 0 5 CZ HR HU PL TUKE RO STU SPU 0 SL SR EUBA Akadémia umení Pozn: A Rakúsko, BG Bulharsko, CR Čierna Hora, CZ Česká republika, HR Chorvátsko, HU Maďarsko, PL Poľsko, RO Rumunsko, SL Slovinsko, SR Srbsko 9 Poskytovanie informácií: Informácie o programe CEEPUS poskytla koordinátorka programu v roku 006 na informačných stretnutiach: , Družba Bratislava - poskytnutie informácií o programe na školení doktorandov Interreg,.. 006, Trenčianska univerzita A. Dubčeka - poskytnutie informácií o programe pre študentov Trenčianskej univerzity, Ekonomická univerzita v Bratislave stretnutie určené pre študentov VŠ, Ekonomická univerzita v Bratislave - stretnutie určené pre doktorandov VŠ, Technická univerzita vo Zvolene - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov, Žilinská univerzita v Žiline - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov (SPU aj UKF), Lekárska univerzita UK v Bratislave informačný seminár pre študentov a doktorandov, TUKE, Košice - Stretnutie koordinátorov programu CEEPUS z jednotlivých VŠ, SAIA, Bratislava - Stretnutie koordinátorov programu CEEPUS z jednotlivých VŠ. Propagácia programu CEEPUS: Bulletin SAIA ( november Uzávierka na mobility v letnom semestri 006/007) publikácia: Prehľad štipendií a grantov pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov , Bratislava Ing. Zuzana Gregorová, PhD. koordinátorka programu Národná kancelária programu CEEPUS 0
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks