Please download to get full document.

View again

of 75
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

N e d e r l a n d s e. s t a a t s o b l i g a t i e s

Category:

Word Search

Publish on:

Views: 25 | Pages: 75

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
N e d e r l a n d s e s t a a t s o b l i g a t i e s A g e n t s c h a p M i n i s t e r i e van F i n a n c i ë n Nederlandse staatsobligaties D u t c h S t a t e Tr e a s u r y A g e
Transcript
N e d e r l a n d s e s t a a t s o b l i g a t i e s A g e n t s c h a p M i n i s t e r i e van F i n a n c i ë n Nederlandse staatsobligaties D u t c h S t a t e Tr e a s u r y A g e n c y De cijfermatige informatie is afgesloten op 10 februari C o l o f o n O n t w e r p Debora Goedewaagen, Den Haag D r u k Sdu Grafisch Bedrijf, Den Haag B i n d w e r k Bosboom, Den Haag I l l u s t r a t i e s Koninklijke Bibliotheek, Den Haag I l l u s t r a t i e s Het euro-teken is een nieuw symbool aan het begin van een fascinerend hoofdstuk in de economische en monetaire integratie van Europa. Ook wat betreft vormgeving herinnert het aan bepaalde initialen uit rijk versierde Nederlandse handschriften. De illustraties in dit beleidsoverzicht hebben alle de letter e als onderwerp en zijn gekozen uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Omslag: Detail van brief van Eusebius van Caesarea over de dood van de H. Hieronymus Arnhem, Pagina 8: Arma Christi Getijdenboek, Utrecht, ca Pagina 30: Job ontvangt de berichten van zijn rampspoed Historiebijbel (tweede deel), Utrecht, ca Pagina 40: Opwekking van Lazarus Psalter-Getijdenboek, Luik, Tweede helft 13e eeuw Pagina 46: H. Barbara Het leven van de heilige Barbara, Marienwater, ca. 1470 Vo o r w o o r d De succesvolle invoering van de euro brengt op veel terreinen veranderingen met zich mee. Van een dominante geldnemer op de guldensmarkt verandert de Nederlandse Staat in een middelgrote sovereign op de euromarkt. Bovendien ontstaat met de komst van de gemeenschappelijke munt een nieuwe thuismarkt die hoge eisen stelt aan de liquiditeit van staatsleningen. Om een goede uitgangspositie te waarborgen heeft de Nederlandse Staat de gehele openbare schuld omgezet in euro s. Nieuwe schuld wordt voortaan uitsluitend geëmitteerd in euro s. Met ingang van 1 januari 1999 verzorgt een internationaal samengestelde groep van 13 Primary Dealers de afname, promotie en ontwikkeling van Nederlandse staatsleningen. Door dit nieuwe distributienetwerk is het Agentschap in staat al die beleggers te bereiken die in het kader van de diversificatie van het nationale portefeuilles belangstelling hebben voor liquide triple-a staatspapier in euro s. Naast hun activiteiten op de primaire markt hebben de Primary Dealers ook de taak de transparantie en liquiditeit van Nederlandse staatsleningen in de secundaire markt te vergroten. De liquiditeit van dsl s wordt daarenboven nog bevorderd door een repo-faciliteit die het Agentschap aan de Primary Dealers ter beschikking heeft gesteld. In het afgelopen jaar heeft het Agentschap met behulp van een externe consultant een Asset en Liability Management studie uitgevoerd ter voorbereiding van het emissie- en schuldbeleid in 1999 en volgende jaren. Door kwantificering van de relatie tussen rente-ontwikkelingen en het begrotingsrisico is een adequater schuldbeheer mogelijk. Samenhangend hiermee zal de financieringsbehoefte, die in miljard bedraagt, worden gedekt door uitgifte van twee nieuwe dsl s met een looptijd van respectievelijk 3 en 10 jaar en met ieder een minimum omvang van 10 miljard. De jongste 30-jarige staatslening zal in 1999 heropend worden om een klein deel van de financieringsbehoefte te dekken. Het beleidsoverzicht Nederlandse Staatsobligaties 1999 geeft een uitgebreide toelichting op de geschetste maatregelen die er naar verwachting aan zullen bijdragen dat Nederlandse staatsleningen in de eurokapitaalmarkt minstens zo aantrekkelijk zijn als in de guldensmarkt het geval was. De euromarkt biedt echter ook tal van nieuwe kansen en uitdagingen. Door velen in de financiële sector zijn grote inspanningen verricht om in 1999 goed met de euro van start te gaan. Nu deze overgang succesvol is afgesloten, beseft eenieder dat het echte werk nog moet beginnen. Het Agentschap is ervan overtuigd dat het in nauwe samenwerking met zijn Primary Dealers in staat zal zijn de nieuwe mogelijkheden van euroland optimaal te benutten. Leo H. Verwoerd, Agent van het Ministerie van Financiën I n h o u d Hoofdstuk 1 Economie en financiële markten 1.1 De Nederlandse economie Nederland in de emu Ontwikkelingen in de financiële wereld 12 Hoofdstuk 2 Het financieringsbeleid in Nederlandse obligaties in de eurozone Primary Dealers 18 Hoofdstuk 3 Risicomanagement en de staatsschuld 3.1 Aanpak Onderzoeksresultaten Implicaties voor financieringsbeleid 24 Hoofdstuk 4 Korte financiering en de eurogeldmarkt 4.1 Geldmarktontwikkelingen Korte financiering, schatkistsaldo en financieringsbeleid Transparant emissiebeleid van dtc s Het monetaire beleid van de ecb en Nederlands staatspapier 28 B i j l a g e n Bijlage a De Staat en de staatsschuld a.1 Enkele aspecten van de staatsschuld 33 a.2 Houderschap van staatsschuld 35 a.3 Kapitaalmarktberoep en emissies in a.4 Secundaire marktactiviteiten 38 Bijlage b Markt b.1 De handel in staatsobligaties 41 b.2 Stripactiviteiten 42 b.3 Rendementsontwikkeling Bijlage c Institutionele aspecten c.1 Uitgiftetechniek 47 c.2 Ontwikkelingen in clearing en settlement 48 c.3 Fiscale aspecten 50 c.4 Wettelijk kader en verantwoording 50 Bijlage d Statistische informatie d.1 Nationale Schuld naar gevestigde en vlottende schuld, d.2 Gevestigde schuld, naar rentevoet, d.3 Gevestigde schuld, naar looptijd, d.4 Vlottende schuld, naar niveau, d.5 Vlottende schuld, naar jaarlijks verloop, d.6 Nationale schuld 58 d.7 Verloop van de gevestigde schuld in d.8 Kerngegevens staatsleningen in d.9 Hoogste/laagste koers en effectief rendement van uitstaande leningen in d.10 Hoogste/laagste koers, en effectief rendement van strips in d.11 Jaarlijkse rente en aflossingen, Bijlage e Organisatie e.1 Organigrammen 70 e.2 Algemene informatie 72 e.3 Primary Dealers 74 E c o n o m i e Hoofdstuk 1 en financi ë De overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (emu) op 1 januari 1999 en de introductie van de euro in elf van de vijftien lidstaten is soepel verlopen. De Europese valuta s die in de euro zijn opgegaan lieten in de hieraan voorafgaande periode weinig beweging zien en ondervonden dus nauwelijks hinder van de crisis in Japan en de emerging markets die in de loop van 1998 verergerde. De Europese economiëen lieten bovendien verder herstel zien. Daardoor bleek het mogelijk de overheidstekorten verder te reduceren. De Nederlandse regering zal het beleid gericht op sanering van de overheidsfinanciën de komende vier jaar voortzetten. Hierdoor zal de kredietwaardigheid verder worden versterkt. m a r k t e n 1. 1 De Nederlandse economie De Nederlandse economie wordt vanwege zijn, in internationaal perspectief, geringe omvang en grote openheid sterk beïnvloed door ontwikkelingen in de rest van de wereld. De afgelopen jaren heeft Nederland net als de buurlanden geprofiteerd van de gunstige internationale conjunctuur. Mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid, gericht op macro-economische stabiliteit en microeconomische dynamiek, waren de prestaties nog beter dan die van de omliggende landen. Behalve een sterke groei van de productie en werkgelegenheid die hiervan het gevolg was, is er door het vorige kabinet in de periode belangrijke vooruitgang geboekt met het gezondmaken van de overheidsfinanciën. Dit is van belang voor het behouden van de hoogste graad van kredietwaardigheid. Het nieuwe kabinet, dat in augustus 1998 van start is gegaan, zal trachten de gunstige dynamiek vast te houden en verder uit te bouwen. Ter verbetering van de economische structuur zullen de investeringen in infrastructuur uitgebreid worden en zal het beleid ten aanzien van deregulering en marktwerking worden voortgezet. Dit alles heeft tot doel het aanpassingsvermogen van de economie en de bestendigheid van de begroting tegen externe schokken te vergroten. Dit zal juist in de emu van groot belang zijn, omdat het monetaire beleid voortaan gericht is op de 11 deelnemers aan de emu en niet alleen op het voormalige ankerland Duitsland. a a n p a s s i n g s v e r m o g e n van de economie van belang in EMU De volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp) versnelde voor het derde achtereenvolgende jaar. In 1998 bedroeg de groei van de productie circa 4%, waarmee naar verwachting de top van de huidige conjunctuurcyclus is bereikt. De grootste bijdrage aan de economische groei werd geleverd door de particuliere consumptie, die groeide met 4 1 /4%. Hierbij speelde een belangrijke rol dat gezinnen op grote schaal vermogenswinsten, als gevolg van een over het 1 0 algemeen gunstig beursklimaat en gestegen huizenprijzen, verzilverden. Een vrijwel even grote bijdrage aan de groei is geleverd door de buitenlandse handel. Economie en financiële markten De uitvoer nam toe met 7 1 /4%. Door de sterke groei van de productie die hiervan het gevolg was, is de bezettingsgraad van de productiecapaciteit sterk opgelopen. Deze benaderde het niveau dat in de top van de vorige cyclus werd bereikt. Het bedrijfsleven speelde hier op in door flink te investeren. Het conjunctuurgevoelige deel van de investeringen nam toe in 1998 met ruim 11%. gematigde inflatie door lastenverlichting en crisis in Azië De arbeidsmarkt ontwikkelt zich reeds enige jaren voorspoedig. Door de grote vraag naar arbeid is de werkloosheid gedaald tot bijna 5% van de beroepsbevolking. Daarmee komt de werkloosheid op het laagste niveau sinds Met deze ontwikkeling onderscheidt de Nederlandse arbeidsmarkt zich van de arbeidsmarkt in veel andere Europese landen. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van het door lastenverlichting ondersteunde beleid van loonmatiging, hetgeen een in internationaal perspectief gunstige ontwikkeling van de arbeidskosten tot gevolg had. Het beleid van loonmatiging heeft ook een positieve invloed op de inflatie. Deze beweegt zich reeds enige jaren tussen 2% en 2 1 /2%. Verder heeft de toegenomen concurrentie een drukkend effect gehad op de prijzen. Naast deze binnenlandse factoren zorgen ook de buitenlandse factoren voor een gematigd inflatoir beeld. De crisis in Azië heeft namelijk een drukkend effect op de prijzen op de wereldmarkt en daarmee op de Nederlandse invoerprijzen. De overheidsfinanciën hebben sinds 1994 een belangrijke verbetering laten zien. Er is door het vorige kabinet in 1994 een meer op trendmatige leest geschoeide begrotingssystematiek geïntroduceerd. Deze is succesvol gebleken. Terwijl in 1994 het overheidstekort nog 3,8% bbp bedroeg, is het sindsdien gedaald tot 1,0% bbp in Ook de overheidsschuldquote beweegt zich in de goede richting. In de periode is de overheidsschuldquote gereduceerd met ruim 9% bbp tot circa 69% bbp in Daarmee daalt de overheidsschuldquote in hoog tempo naar het emu-schuldcriterium van 60% bbp. Niet alleen is de emuquote teruggebracht, er is ook aanzienlijke financiële ruimte vrijgemaakt voor verlaging van de lasten van burgers en bedrijven. De terugval van de economische groei in de wereld als gevolg van de financiële crisis in Azië, Rusland en Zuid-Amerika gaat vooralsnog enigszins voorbij aan Europa. De economieën in het emu-gebied hebben hun eigen dynamiek en laten in tegenstelling tot de Japanse economie gemiddeld nog lichte groei zien. Voor 1999 wordt een vertraging van de volumegroei van het bbp in Europa verwacht 1 1 Economie en financiële markten van 2 3 /4% naar 2%. Ook de Nederlandse economie zal naar verwachting een afzwakking laten zien van de economische groei in De groei van het bbp in Europa valt terug tot ongeveer 2%. Dat is onder het trendmatige groeiniveau van de Nederlandse economie Nederland in de EMU Op 1 januari 1999 is de emu van start gegaan met 11 deelnemers. Deze historische gebeurtenis werd mogelijk door grote inspanningen van de deelnemers op het terrein van de overheidsfinanciën. Daardoor is er sinds de opstelling van het Verdrag van Maastricht in 1992 grote vooruitgang geboekt bij de reductie van overheidstekorten en overheidsschuldquotes. Terwijl de 15 landen in het emugebied toen nog een gezamenlijk overheidstekort kenden van ruim 5% bbp, bedroeg het tekort in 1998 ongeveer 2% bbp. Daardoor wist een groot aantal landen te voldoen aan de in het verdrag gestelde convergentiecriteria. In het eerste weekend van mei 1998 is besloten tot participatie in de derde fase van de emu door België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken hebben aangegeven voorlopig niet te willen toetreden. EMU van start met 11 deelnemers Eén van de belangrijkste gevolgen van de emu is dat het monetaire beleid voortaan gericht zal zijn op het gehele euro-gebied. Het afgelopen jaar zijn de lange rentevoeten snel geconvergeerd en uiteindelijk terechtgekomen op een niveau van circa 4%. Vooral de economieën van landen die voordien, ten 1 2 opzichte van Duitsland, hoge renteniveaus kenden, hebben daardoor een positieve impuls op de economische activiteit meegekregen. Dit zal waarschijnlijk Economie en financiële markten nog enige tijd merkbaar zijn. Ook door het verdwijnen van wisselkoersrisico s, als gevolg van de introductie van de gemeenschappelijke munt, wordt de Europese economie gestimuleerd. stabiliteit is peiler van de euro Om de waardevastheid van de nieuwe munt, de euro, te ondersteunen zal de vooruitgang op het terrein van de overheidsfinanciën gecontinueerd moeten worden. Daartoe zijn in Europees verband afspraken gemaakt in het Pact voor Stabiliteit en Groei. Deze afspraken houden in dat de nationale begrotingen op middellange termijn een situatie moeten laten zien van evenwicht of surplus, waarbij uit wordt gegaan van een conjunctuurneutrale ontwikkeling van de economie. De Nederlandse regering zal het op gezondmaking van de overheidsfinanciën gerichte beleid voortzetten. Er wordt voor de komende vier jaar in de begroting opnieuw uitgegaan van behoedzame uitgangspunten ten aanzien van de economische groei. Er wordt gerekend met een economische groei van gemiddeld 2 1 /4%. De collectieve uitgaven zijn in reële termen vastgelegd en zullen naar verwachting dalen van 50 1 /2% bbp in 1998 tot 47 3 /4% bbp in De grafiek toont het verband tussen het overheidstekort in 2002 en de gemiddelde economische groei in de periode Als de economie zich ontwikkelt volgens het zogenaamde behoedzame scenario (gemiddelde groei 2 1 /4%), dan resulteert een daling van het overheidstekort met 1 /4% bbp tot 1% bbp in Ontwikkelt de economie zich positiever dan in het behoedzame scenario dan zal, dankzij afspraken over de aanwending van inkomstenmeevallers, een grotere daling van het overheidstekort resulteren. Bij trendmatige groei (circa 2 3 /4%) van de Nederlandse economie in de komende 4 jaar zal het vorderingentekort uitkomen op 1 /4% bbp. Indien de economie, net als de afgelopen vier jaar, groeit met gemiddeld 3 1 /4% per jaar dan zal de begroting in 2002 een overschot tonen van 1 /4% bbp en zal de overheidsschuldquote dalen tot onder 60% bbp. Dankzij deze noviteiten is de voorspelbaarheid van de begrotingssystematiek toegenomen Ontwikkelingen in de financiële wereld Voor de financiële markten werd 1998 gekenmerkt door optimisme in de eerste helft en onzekerheid in de tweede helft van het jaar. Het optimisme van zowel het bedrijfsleven als van huishoudens in de eerste helft van 1998 was het gevolg van het aanhouden van de economische groei in de Verenigde Staten, hoge winstgevendheid van het bedrijfsleven, geringe inflatoire druk en economisch herstel in Europa. Dit leidde tot sterke stijgingen van de aandelenkoersen over de gehele wereld, waardoor er kapitaal naar de beurs bleef stromen. Aan de euforische stemming op de beurs kwam een abrupt einde toen de crisis in Azië zich verdiepte. Niet langer kon in Azië de toestroom van kapitaal een neerwaartse druk op de renteniveaus en een opwaartse druk op de wisselkoersen uitoefenen, en daardoor de structurele financieel-economische zwakheden verbloemen. Het onvermogen van de Japanse regering de binnenlandse vraag te stimuleren en de structurele problemen in met name de financiële sector aan te pakken, deed de onzekerheid over de economische ontwikkeling in de wereld toenemen. Dit werd nog versterkt doordat steeds meer multinationals werden geconfronteerd met de gevolgen van de crisis in Azië. Neerwaartse bijstellingen van winstprognoses waren het gevolg. Door dit alles daalden de koersen op de aandelenmarkten in korte tijd met ruim 30%. Maatregelen van het imf maakten een einde aan de acute crisis in Azië en andere besmette landen, en leidden samen met renteverlagingen van de Fed en de Europese centrale banken tot het opveren van de aandelenmarkten. Het gevoel van onzekerheid over de economische ontwikkeling en instabiliteit over het financiële systeem in Japan is echter eind 1998 nog nadrukkelijk aanwezig. 1 3 Economie en financiële markten In 1998 heeft zich een convergentie van korte rentes voorgedaan in de landen die deelnemen in de derde fase van de emu. Met de invoering van één, ongedeeld monetair beleid in de elf lidstaten van de emu per 1 januari 1999 verdween ook de afwijking ten opzichte van de spilkoersen van de bijbehorende munten. Deze zijn nu een verschijningsvorm van de euro. De Nederlandse korte rente is gedurende 1998 gedaald van 3,6% naar 3,0%. Terwijl de nominale koersen van de Europese munten zich onderling stabiel toonden, was dat niet het geval ten opzichte van de yen en de dollar. De yen verzwakte verder als gevolg van de zorgelijke staat van de Japanse economie. De dollar eindigt het jaar ten opzichte van de d-mark ongeveer op hetzelfde niveau als waarmee het jaar aanving. Wel steeg de dollar in het de derde kwartaal flink, als gevolg van de problemen in Azië. Het hoogste niveau dat bereikt werd was nlg 2,09. convergentie van korte rentes De Duitse en Nederlandse yieldcurves vertoonden gedurende 1998 een vervlakking. De spread tussen het 3-maandssegment en het 10-jaarssegment nam met ruim 100 basispunten af tot 60 basispunten aan het einde van Terwijl dit in het algemeen gezien wordt als een indicatie voor een verzwakking van de conjunctuur, speelde nu ook de grote onrust op de financiële markten een rol. De koersdaling op de aandelenmarkten deed de vraag naar vastrentende waarden 1 4 sterk toenemen. Investeerders zochten voor hun kapitaal een alternatieve veiliger bestemming in plaats van de meer risicovolle bestemmingen in de Economie en financiële markten emerging markets. Dit had een sterke stijging van de obligatiekoersen ofwel een daling van de bijbehorende rendementen tot gevolg. Er bleek met name vraag naar Duitse obligaties, die in dit segment nog steeds de benchmark zijn. Het renteverschil van Nederland met Duitsland in het 10-jaarssegment liep daardoor gedurende korte tijd op tot 20 basispunten. In de rest van het jaar vertoonde het renteverschil de gebruikelijke marge van 5 tot 10 basispunten, in het voordeel van Duitsland. strijd om b e n c h m a r k s t a t u s In de loop van 1999 zal naar verwachting duidelijk worden welke leningen in de verschillende looptijdsegmenten toonaangevend zullen worden. Niet langer zullen voornamelijk Duitse staatsleningen de benchmark zijn in alle segmenten. De markt voor Duitse obligaties alleen lijkt te klein om de hele euroyield-curve te kunnen bedienen. Dit openbaarde zich reeds in de loop van Aan het begin van 1999 laat de euroyield-curve een gemengd beeld zien. Duitse en Franse obligaties wisselen elkaar af als benchmark in het kortere segment. De Franse rente op 1-jaarsobligaties ligt gemiddeld onder de Duitse. In het 10-jaarssegment blijven Duitse obligaties het meest aantrekkelijk. Het 30-jarige multi-issuer futures contract van matif de Franse derivaten markt waarin naast Duitse en Franse ook Nederlandse obligaties zijn opgenomen, zou zich in het langste segment tot benchmark kunnen ontwikkelen. Een belangrijk gevolg is in ieder geval dat in dit segment het renteverschil tussen Nederlandse en Duitse obligaties is verdwenen, zodat obligaties van de Nederlandse Staat in dit segment vrijwel als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden aan Duitse en Fra
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks