Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 8 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern
Transcript
Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern en efficiënt bestuur uitbouwen Modern personeelsbeleid voeren Meer projectmatig werken Stijging personeelsuitgaven beperken Een gezond financieel evenwicht vinden Meer samenwerken met externe partners Doelstellingen cultuur en vrije tijd Nieuwe hiërarchische structuur van de cluster ontwikkelen Door samenwerking tussen diensten en instellingen de verkokering wegwerken Efficiëntie verhogen door de werking en processen te optimaliseren Flexibiliteit en tevredenheid medewerkers verhogen Verhogen tevredenheid interne en externe klanten Waarom een team jeugd en vrijetijdsparticipatie? Vaststelling: binnen cultuur en sport zijn verschillende ambtenaren met participatie en doelgroepen bezig Ze werken apart, maar leunen sterk tegen elkaar aan Doelstelling: de krachten bundelen om zowel een breder publiek als specifieke doelgroepen te bereiken en organisatiebreed te werken Jeugd werd opgesplitst in een eerder operationele vzw voor jeugdwerk (JOS) en jeugdbeleid, dat met kindvriendelijke stad perfect aansluit bij het team Sportpromotieteam zal veeleer op samenwerking dan op eigen aanbod focussen Definities Vrijetijdsparticipatie is het deelnemen aan en het deel hebben in het cultuur-, jeugdwerk- en sportaanbod (Participatiedecreet) Het is de mate van deelname aan sport, cultuur, media, sociale participatie en recreatie (Stativaria 32) Definities deelname aan culturele, jeugd- en sportactiviteiten financieel haalbaar maken voor mensen met een beperkt inkomen structurele aandacht voor kansengroepen in het vrijetijdsbeleid, zowel op lokaal als op Vlaams niveau En ons team? En ons team? Jeugddienst Sportpromotieteam Participatieambtenaar sport Participatieambtenaar cultuurcentrum Deskundige cultuur Traject: opstart eerste vergadering (team zit nog niet samen) Huidige takenpakketten teamleden Eerste brainstorm over toekomstige opdracht team Huiswerk: maak een top 5 van dingen die het team zeker moet (blijven) doen en van wat misschien niet meer opgenomen moet worden En ons team? Wat kunnen we doen? Stellingen: uitgangspunten Door middel van sport en cultuur bevorderen we de sociale cohesie en kwalitatieve vrijetijdsbeleving van burgers van alle leeftijden We zetten in op ontmoeting tussen mensen, met bijzondere aandacht voor diversiteit en verbinding We zijn er voor iedereen, maar werken prioritair voor specifieke doelgroepen Stellingen: uitgangspunten We werken geïntegreerd We werken structureel en projectmatig We denken vanuit de klant en werken op maat van de klant Onze basishouding is dat we altijd vanuit het team als geheel denken en handelen We werken ook samen met andere diensten aan acties om het aanbod en de deelname aan vrijetijdsparticipatie te verbreden en te bevorderen Stellingen: opdrachten team We organiseren bij voorkeur in samenwerking met derden, maar ontwikkelen ook een eigen aanbod We bevorderen een divers vrijetijdsaanbod wat betreft inhoud, doelgroepen, spreiding in tijd en ruimte We nemen initiatieven om de goesting tot levenslang leren en participeren aan te wakkeren Stellingen: opdrachten team We zijn een informatieknooppunt en zorgen voor toeleiding tot kennis en informatie ( een team van herkenbare en toegankelijke experts ) We spelen onze rol bij de introductie van de UIT-pas We maken de hiaten in het cultuur-, sport- en jeugdaanbod zichtbaar en brengen de vrijetijdsbehoeften in kaart We onderzoeken het bereik van het vrijetijdsaanbod bij verschillende doelgroepen, brengen in kaart en evalueren Stellingen: opdrachten team We ondersteunen nieuwe initiatieven en maken ze duurzaam en overdraagbaar We vertrekken vanuit de buurt- en wijkindeling als geschikt niveau voor bevordering van vrijetijdsparticipatie We nemen de regierol op van een samenwerkingsverband van actoren, die een aanbod hebben op het vlak van opvang en vrije tijd van kinderen We werken nauw samen met het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, maar nemen de regie hiervan niet over Stellingen: rollen 1. Ons team legt bruggen tussen vrije tijd en welzijn en wil de participatieprincipes laten doordringen in de hele organisatie 2. We vormen een netwerk tussen beleid, diensten, middenveld en burgers 3. We hebben een regisserende rol 4. We hebben een faciliterende en stimulerende rol 5. We zijn aanbieder 6. We doen aan beleidsadvisering Stellingen: samenwerken met Iemand met een idee vindt bij ons de nodige kennis en ondersteuning om dit verder uit te werken Nieuwe initiatieven kunnen een beroep doen op onze expertise en begeleiding Het aanbod dat met of dank zij onze samenwerking wordt gerealiseerd staat garant voor kwaliteit We werken structureel samen met Scholen Stedelijke en particuliere cultuur- en welzijnsorganisaties en -instellingen Diensten uit andere beleidsdomeinen Stellingen: thema s We zetten in op volgende thema s: Kindvriendelijke stad Levenslang leren Leeftijdsvriendelijke stad Gezonde stad.. Traject: opstart tweede vergadering (team zit nog niet samen) Discussie op basis van huiswerk over opdracht team Eerste conclusies: Behoeften in kaart brengen Inzetten op toegankelijk aanbod Hiervoor partners zoeken Denken vanuit de gebruiker Innovatief zijn, prikkelen en opstarten Oog hebben voor infrastructuur en publieke ruimte Traject: opstart tweede vergadering Zeker verder uit te klaren: Verhouding tot adviesraden Samenwerking tg. eigen aanbod Op elke agenda: terugkoppeling studiedagen Traject: verdere uitrol Procedure voor aanstelling diensthoofd loopt Voor de zomervakantie gaat het team ook fysiek samen zitten (n.a.v. verhuis) Tot dan blijft iedereen zijn opdrachten uitvoeren binnen de huidige dienst, daarna vanuit het nieuwe team Pas dan graduele afbouw van niet-passende opdrachten in functie van nieuwe opdrachten Volgende vergadering staan o.a. de UIT-pas en het gedeeld gebruik van (school)infrastructuur op het programma We komen misschien van verschillende schepen Maar nu bevinden we ons in dezelfde boot Maarten Luther King
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks