Please download to get full document.

View again

of 61
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp R01AvH

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 15 | Pages: 61

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp R01AvH C O L O F O N Opdrachtgever Juridisch Planologisch Adviesbureau R3 West-Voorstraat JP Oud-Beijerland Contactpersoon:
Transcript
Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp R01AvH C O L O F O N Opdrachtgever Juridisch Planologisch Adviesbureau R3 West-Voorstraat JP Oud-Beijerland Contactpersoon: dhr. D. van Horssen Locatie Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp Type onderzoek Nader bodemonderzoek NTA 5755 Rapportnummer R01AvH Datum rapport 6 juli 2015 Opgesteld door Dhr. A.J. van Houwelingen Projectleider Bodem Akkoord bevonden door Mevr. M. Penders Projectleider Bodem Niets uit dit document mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de in hoofde genoemde opdrachtgever, diens gevolmachtigde of rechtsopvolgers. Inventerra Comon Services bv Nijverheidsweg LJ Hendrik-Ido-Ambacht Tel Fax Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp Rapportnummer R01AvH I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING VOORONDERZOEK Algemeen (Financieel)juridische aspecten Beschrijving terrein en verontreinigingssituatie Toekomstig gebruik Geohydrologische informatie CONCEPTUEEL MODEL EN ONDERZOEKOPZET UITVOERING EN RESULTATEN NADER ONDERZOEK Uitvoering veldwerk Uitvoering chemisch analytisch onderzoek CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 9 B I J L A G E N 1. Informatie onderzoekslocatie 1.1 Kadastrale gegevens 1.2 Situatietekening 1.3 Overzichtsfoto s 2. Boorprofielen 3. Referentiekader 4. Analysecertificaten grond- en grondwatermonsters 5. Toetsingswaarden grond en grondwater 6. Kwaliteitsaspecten van het onderzoek Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp Rapportnummer R01AvH 1. INLEIDING In opdracht van Juridisch Planologisch Adviesbureau R3 heeft Inventerra Comon Services b.v. (Inventerra) in mei en juni 2015 een nader bodemonderzoek verricht op de locatie Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp. De aanleiding van het nader bodemonderzoek zijn de resultaten van het door ons bureau uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (rapport R01AvH, d.d. 24 april 2015). Uit het verkennend onderzoek blijkt dat op perceel 3331 in het grondwater (ter plaatse van de demping) een matig (eerste bemonstering) en vervolgens een licht verhoogde concentratie (herbemonstering) aan minerale olie is vastgesteld. De bron voor deze verontreiniging is niet bekend. Het doel van het nader bodemonderzoek is om na te gaan of de verontreiniging afkomstig is van het nabijgelegen tankstation en of in de omgeving hogere concentraties aan minerale olie of overige olieproducten voorkomen. Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens de NTA 5755 (Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging, kenmerk ICS , juli 2010). Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). In onderhavig rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek. Hoofdstuk 3 behandelt het conceptueel model en de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de uitvoering en resultaten van het veldwerk beschreven en worden de resultaten van het analytisch onderzoek getoetst aan de toetsingswaarden. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en worden conclusies en waar nodig aanbevelingen geformuleerd. Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp pagina 1 van 9 Rapportnummer R01AvH 2. VOORONDERZOEK 2.1 Algemeen Op de onderzoekslocatie is door ons bureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij is reeds een volledig vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. Onderstaande informatie is afkomstig uit dat vooronderzoek. Voor het volledige vooronderzoek wordt verwezen naar de rapportage van het verkennend bodemonderzoek (rapport R01AvH, d.d. 24 april 2015). 2.2 (Financieel)juridische aspecten De onderzoekslocatie is gelegen aan de Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp. De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa m 2 en is kadastraal bekend: gemeente Numansdorp, Sectie B, nrs en 3331 (ged.). De XY-coördinaten van de locatie, waarvan de topografische ligging is weergegeven in bijlage 1, zijn: X: en Y: De onderzoekslocatie is verder weergegeven op de kadastrale kaart in bijlage 1.1 en de situatietekening in bijlage Beschrijving terrein en verontreinigingssituatie De onderzoekslocatie betreft een braakliggend terrein met een loods. Perceel 3331 is deels verhard met stelconplaten en klinkers en wordt gebruikt voor stalling van auto s van het nabijgelegen garagebedrijf. In bijlage 1.3 zijn enkele overzichtsfoto s opgenomen. In het rapport van het verkennend bodemonderzoek werd het volgende geconcludeerd: Op grond van het totaal aan onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat op perceel 4351 geen verontreinigingen zijn vastgesteld in een mate dat de uitvoering van een nader onderzoek noodzakelijk is. Ten aanzien van de verontreiniging met minerale olie in het grondwater uit peilbuis G04 op perceel 3331 wordt geadviseerd een nader onderzoek uit te voeren, om na te gaan wat de bron/oorzaak van de verontreiniging is. Daarnaast dient het uit te voeren nader onderzoek om vast te stellen of de verontreiniging binnen onderhavige locatie onderdeel uitmaakt van een mogelijk geval van bodemverontreiniging waarvoor sprake is van een saneringsnoodzaak (nieuwe verontreiniging of geval van ernstige bodemverontreiniging). Op grond van het totaal aan onderzoeksresultaten is de bodem op het te ruilen terrein vooralsnog niet geschikt voor geplande nieuwbouw van woningen. 2.4 Toekomstig gebruik Gepland is de nieuwbouw van woningen. Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp pagina 2 van 9 Rapportnummer R01AvH 2.5 Geohydrologische informatie Onderstaande informatie is afkomstig uit TNO-grondwaterkaarten en Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 3.2. Holocene deklaag: tot ca. 10 m-mv, voornamelijk bestaande uit klei, veen en siltig zand. Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties van Boxtel en Kreftenheye: dikte circa 13 meter. Scheidende laag circa 40 meter, bestaande uit afzettingen van de Formatie van Peize-Waalre. Stromingsrichting van het freatisch grondwater: beïnvloed door lokale factoren. Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: noordnoordoostelijk. Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp pagina 3 van 9 Rapportnummer R01AvH 3. CONCEPTUEEL MODEL EN ONDERZOEKOPZET Het nader onderzoek naar de bron, de ernst en de omvang van de verontreiniging met minerale olie in het grondwater wordt uitgevoerd conform de NTA 5755, Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging, kenmerk ICS , juli Aanleiding, doel en bepalen informatiebehoefte (stap 1) Aanleiding Uit de resultaten van het verkennend onderzoek is gebleken dat het grondwater op het aan te kopen terreindeel van perceel 3331 verontreinigd is met minerale olie. Doel In het kader van de herinrichting van het voorgenomen plangebied moet worden vastgesteld wat de herkomst van deze verontreiniging is. Daarnaast moet vastgesteld worden of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging conform de Wet Bodembescherming en of er sprake is van een saneringsnoodzaak. Informatiebehoefte De aard van de te verzamelen informatie is de volgende: zo mogelijk de oorzaak/bron van de verontreiniging vaststellen; informatie om de ernst van de verontreiniging vast te kunnen stellen; of en welke saneringsmaatregelen ondernomen moeten worden. Onderzoeksstrategie (stap 2) Bij het uitvoeren van een nader onderzoek conform de NTA 5755 wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd conceptueel model ; een conceptueel model is een beschrijving of visuele weergave van de bekende onderzoeksgegevens. Conceptueel model Oorzaak van de verontreiniging met minerale olie Ernst van de verontreiniging Spoed van sanering Mogelijk lokale spot als gevolg van morsing/lekkage. Vooralsnog kan niet uitgesloten worden dat de verontreiniging afkomstig is van het nabijgelegen tankstation. Er dient vastgesteld te worden of meer dan 25 m 3 grond of 100 m 3 grondwater verontreinigd is met gehalten interventiewaarden; Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor het vaststellen van de omvang. Indien een sanering noodzakelijk blijkt is er sprake van planurgentie, vanwege de voorgenomen bouwplannen. Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp pagina 4 van 9 Rapportnummer R01AvH Formuleren onderzoeksvragen Op basis van bovenstaand conceptueel model is antwoord nodig op de volgende vragen om te voldoen aan de informatiebehoefte en om het onderzoeksdoel te bereiken: 1. Voor vaststellen oorzaak / bron: is de grond of het grondwater tussen peilbuis G04 en het tankstation verontreinigd met olieproducten? 2. Voor vaststelling ernst: wat is de omvang van de verontreiniging? 3. Om de juridische impact van een eventuele verontreiniging te bepalen: heeft de verontreiniging zich verspreid tot op perceel 4351? 4. Zijn saneringsmaatregelen noodzakelijk om het aan te kopen terreindeel van perceel 3331 geschikt te maken voor woningbouw of om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen? Selectie toepasbare technieken De NTA 5755 schrijft geen specifieke onderzoekstechnieken voor. Als uitgangspunten bij de selectie van de toepasbare techniek gelden: voor het bepalen van de ernst is nog relatief veel informatie nodig; de in te zetten techniek moet tegen geringe kosten veel meetpunten kunnen vastleggen; de onderzoeksresultaten moeten toetsbaar zijn aan de achtergrond- en interventiewaarden en eventueel later te hanteren terugsaneerwaarden. Vanwege de aanwezige verhardingslagen op het terrein wordt er voor gekozen om boringen en peilbuizen te plaatsen middels een mechanische boorstelling (geoprobe) en het verzamelen van grond- en grondwatermonsters en verificatie met laboratoriumanalyses. Onderzoeksinspanning In totaal worden 9 boringen uitgevoerd waarvan er 6 worden afgewerkt met een peilbuis. Van de opgeboorde grond worden 6 grondmonsters geselecteerd voor analyse op minerale olie en vluchtige aromaten (VAK). De grondwatermonsters uit de geplaatste peilbuizen worden onderzocht op minerale olie, vluchtige aromaten en MTBE/ETBE (totaal 7 stuks). Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp pagina 5 van 9 Rapportnummer R01AvH 4. UITVOERING EN RESULTATEN NADER ONDERZOEK 4.1 Uitvoering veldwerk De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) en 2002 (Het nemen van grondwatermonsters). De veldwerkzaamheden in het kader van protocol 2001 zijn uitbesteed aan Soil Select B.V. te Den Haag. De uitvoerend veldmedewerkers van Soil Select B.V., dhr. M. van Dongen en de heer A. Beunk, zijn in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder certificaatnr. EC-SIK (zie tevens bijlage 6). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 29 mei In totaal zijn 9 boringen (genummerd 201 t/m 209) verricht, tot een maximale diepte van 3,5 m-mv. De boringen 201 t/m 204, 205 en 207 zijn afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. Nabij peilbuis 201 bevindt zich een bestaande peilbuis De situering van de boringen en de peilbuizen en enkele overzichtsfoto s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3. Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen. De bodem op de locatie bestaat tot de maximale boordiepte uit zand, afgewisseld met sterk zandige klei. Bij boring 201 werd van 1,7 tot 2,1 m-mv een matige olie-waterreactie waargenomen. Bij boring 204 werd van 1,5 tot 2,0 m-mv een zwakke olie-waterreactie waargenomen. Voor het overige zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid van een verontreiniging met olieproducten. Wel is de bodem plaatselijk gemengd met bodemvreemde materialen of is sprake van een verhardingslaag. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van circa 2,0 m-mv. Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is op 8 juli 2015 door dhr. P. van Achterberg, in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. Tijdens het bemonsteren is het grondwater visueel geïnspecteerd. Bijzonderheden, zoals drijf- en zinklagen, afwijkende kleur of geur zijn genoteerd. De resultaten hiervan zijn samengevat in onderstaande tabel. Tabel 1 Visuele waarnemingen tijdens monstername grondwater Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand EGV Troebelheid ph (m-mv) (m-mv) (µs/cm) (NTU) Bijzonderheden 201 1,30-2,30 1,65 7, , ,50-3,50 1,75 7, , ,50-3,50 1,70 7, ,50-3,50 2,15 7, ,50-3,50 2,00 7, ,50-3,50 1,90 7, ,44 - Verklaring tabel: ph: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp pagina 6 van 9 Rapportnummer R01AvH Op basis van de troebelheidsmeting moet het grondwater uit de peilbuizen 203, 204 en 206 als troebel worden beschouwd. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen opgetreden. 4.2 Uitvoering chemisch analytisch onderzoek In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters en de uitgevoerde analyses. Tabel 2 Overzicht grond- en grondwatermonsters Grondmonster Boring met traject (m-mv) Analyse Toelichting (1,70-1,90) MO/VAK Zand met matige olie-waterreactie (2,10-2,30) MO/VAK Klei onder zintuiglijk verontreinigde laag (2,00-2,20) MO/VAK Zand rond traject grondwaterspiegel (2,00-2,20) MO/VAK Zand rond traject grondwaterspiegel (1,80-2,00) MO/VAK Klei met zwakke olie-waterreactie (2,00-2,20) MO/VAK Zand rond traject grondwaterspiegel Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Analyse Toelichting 201 1,30-2,30 MO/VAK/M+E matige olie-waterreactie aan de grond 202 2,50-3,50 MO/VAK/M+E ,50-3,50 MO/VAK/M+E ,50-3,50 MO/VAK/M+E zwakke olie-waterreactie aan de grond 206 2,50-3,50 MO/VAK/M+E ,50-3,50 MO/VAK/M+E - Verklaring tabel: MO : minerale olie VAK : vluchtige aromatische koolwaterstoffen M+E : MTBE en ETBE De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid. In bijlage 3 is een beschrijving toegevoegd van de stoffen waarop de grond- en grondwatermonsters zijn onderzocht en wordt het toetsingskader nader beschreven. In navolgende tabel is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters weergegeven. Hierbij zijn alleen de verhoogde parameters ten opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarden vermeld. De volledige analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 4. In bijlage 5 is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters bijgevoegd. Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp pagina 7 van 9 Rapportnummer R01AvH Tabel 3 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters Grondmonster Traject (m-mv) AW T I ,70-1, ,10-2, ,00-2, ,00-2, ,80-2, ,00-2, Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) S T I 201 1,30-2, ,50-3,50 MTBE 1,4 µg/l ,50-3, ,50-3,50 naftaleen ,50-3,50 MTBE 2,2 µg/l, ETBE 0,76 µg/l ,50-3, Verklaring tabel: AW : overschrijding achtergrondwaarde(n) S : overschrijding streefwaarde(n) T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n) I : overschrijding interventiewaarde(n) - : geen overschrijding Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp pagina 8 van 9 Rapportnummer R01AvH 5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van Juridisch Planologisch Adviesbureau R3 heeft Inventerra Comon Services b.v. (Inventerra) in mei en juni 2015 een nader bodemonderzoek verricht op de locatie Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp. De aanleiding van het nader bodemonderzoek zijn de resultaten van het door ons bureau uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (rapport R01AvH, d.d. 24 april 2015). Uit het verkennend onderzoek blijkt dat op perceel 3331 in het grondwater (ter plaatse van de demping) een matig (eerste bemonstering) en vervolgens een licht verhoogde concentratie (herbemonstering) aan minerale olie is vastgesteld. De bron/oorzaak voor deze verontreiniging is niet bekend. Het doel van het nader bodemonderzoek is om na te gaan waar de verontreiniging vandaan komt en of in de omgeving hogere concentraties aan minerale olie of overige olieproducten voorkomen. Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens de NTA 5755 (Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging, kenmerk ICS , juli 2010) en de NEN 5707 (inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem). Voorafgaande aan het bodemonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: 1. Voor vaststellen oorzaak / bron: is de grond of het grondwater tussen peilbuis G04 en het tankstation verontreinigd met olieproducten? 2. Voor vaststelling ernst: wat is de omvang van de verontreiniging? 3. Om de juridische impact van een eventuele verontreiniging te bepalen: heeft de verontreiniging zich verspreid tot op perceel 4351? 4. Zijn saneringsmaatregelen noodzakelijk om het aan te kopen terreindeel van perceel 3331 geschikt te maken voor woningbouw of om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen? Zintuiglijk zijn olie-waterreacties waargenomen bij het uitvoeren van de boringen 201 en 204. In deze bodemlagen en de overige onderzochte grondmonsters zijn geen verontreinigingen met minerale olie of vluchtige aromaten vastgesteld. In het grondwater uit peilbuis 204 (op perceel 3331) is een lichte verontreiniging met naftaleen vastgesteld. Voor het overige is in geen van de onderzochte grondwatermonsters een verontreiniging met minerale olie en/of vluchtige aromaten vastgesteld. In de grondwatermonsters uit de peilbuizen 202 (op perceel 3331) en 206 (op perceel 4351) zijn geringe gehalten MTBE en/of ETBE gemeten. MTBE en ETBE zijn rond 1990 aan benzine toegevoegd als loodvervanger. De aanwezigheid van deze stoffen in het grondwater duidt op mogelijke lekkage of morsingen van na die tijd. De concentraties van MTBE en ETBE zijn lager dan de grens van de formele herstelrichtwaarde van 15 µg/liter. Aangezien in de overige grondwatermonsters deze stoffen niet zijn aangetoond zal de omvang beperkt zijn en zijn sanerende maatregelen formeel gezien niet noodzakelijk. Geconcludeerd wordt dat de eerder aangetoonde matige en na herbemonstering lichte verontreiniging met minerale olie in het grondwater uit peilbuis G04 geen onderdeel uit maakt van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Nader bodemonderzoek Burgemeester de Zeeuwstraat 195a te Numansdorp pagina 9 van 9 Rapportnummer R01AvH B I J L A G E N Bijlage 1 Informatie onderzoekslocatie Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens Bijlage 1.2 Situatietekening Bijlage 1.3 Overzichtsfoto s Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Boorprofielen Referentiekader Analysecertificaten grond en grondwater Toetsingswaarden grond en grondwater Kwaliteitsaspecten van het onderzoek Bijlage 1 Informatie onderzoekslocatie Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Middelsluissedijk W.Z Burg. de Zeeuwstraat m 10 m 50 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittrek
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks