Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nader onderzoek relatie jeugdhulpgebruik en schoolverzuim bij gemeenten. Eindrapport Oktober PDF

Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 25 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Nader onderzoek relatie jeugdhulpgebruik en schoolverzuim bij gemeenten Eindrapport Oktober Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
Transcript
Nader onderzoek relatie jeugdhulpgebruik en schoolverzuim bij gemeenten Eindrapport Oktober 2016 2016 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft dit rapport geschreven op verzoek van het Ministerie van VWS. Auteur(s) drs. Chaja Deen dr. Afke Donker Rally Wagemans, MSc dr. Daan Wienke Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus DE Utrecht Telefoon (030) Website 2 Inhoud Vraag- en doelstelling... 4 Onderzoeksopzet... 4 Steekproef van gemeenten... 4 Onderzoeksmethoden... 5 Bevindingen... 6 Overige bevindingen Aanbevelingen Vervolgonderzoek Geraadpleegde bronnen Met dank aan Bijlage I Achtergrondbeschrijving per gemeente Bijlage II Vragenlijst groepsgesprekken Bijlage III Begripsdefiniëring Het Nederlands Jeugdinstituut Vraag- en doelstelling Het Ministerie van VWS wil weten of er een relatie is en zo ja, welke- tussen ongeoorloofd schoolverzuim en gemeenten met een hoog jeugdhulpgebruik. Het doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in de invloed die gemeenten wellicht kunnen hebben op ongeoorloofd verzuim door te sturen op het gebruik van jeugdhulp. Het Ministerie heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd het onderzoek uit te voeren. Onderzoeksopzet Bij vier gemeenten met een relatief hoog jeugdhulpgebruik (verblijfs-/daghulp, ambulante hulp, jeugdbescherming en -reclassering) heeft een deels kwantitatieve en deels kwalitatieve analyse plaatsgevonden. De uitkomsten zijn geanalyseerd in samenhang, en omgezet in conclusies en aanbevelingen. Steekproef van gemeenten Het selecteren van gemeenten voor dit onderzoek gebeurde in drie stappen, zie de figuur hieronder. In de eerste stap hebben we gemeenten geselecteerd met veel jongeren in jeugdhulp. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de gegevens op CBS Statline (% jongeren tot 18 jaar in jeugdhulp) van vóór de decentralisaties. Gemiddeld over de Nederlandse gemeenten is dit percentage 9,8%. De 54 gemeenten met een jeugdhulppercentage van 12% of hoger hebben we opgenomen in onze eerste selectie. Vervolgens hebben we gegevens van waarstaatjegemeente.nl gebruikt over het relatief verzuim en voortijdig schoolverlaten in de betreffende gemeenten. Gemiddeld over alle Nederlandse gemeenten is relatief verzuim 51,2 (per 1000 leerlingen) en voortijdig schoolverlaten 16,1 (per 1000 leerlingen). De 17 gemeenten die zowel 52 of meer relatief verzuim hadden als 17 of meer voortijdig schoolverlaten, werden ingedeeld in de groep 4 hoog hulp hoog verzuim. De tien gemeenten met zowel 50 of minder relatief verzuim als 15 of minder voortijdig schoolverlaten, werden ingedeeld in de groep hoog hulp laag verzuim. De derde stap in de selectie was het benaderen van de gemeenten zelf om medewerking te vragen. We hebben getracht zoveel mogelijk gemeenten te selecteren die de jeugdhulp op verschillende manieren inrichten, en die verschillen in bevolkingsaantal en geografische ligging. Onderzoeksmethoden We gebruikten de methoden achtergrondbeschrijving en groepsgesprek Achtergrondbeschrijving Van de vier gemeenten die bereid waren mee te werken, hebben we een korte beschrijving gemaakt op basis van cijfers die van hen bekend zijn op waarstaatjegemeente.nl en CBS Statline. De gegevensanalyse heeft geleid tot een achtergrondbeschrijving per gemeente. Daarin staan de cijfers over ongeoorloofd verzuim, ambulante jeugdhulp, semi-intramurele jeugdhulp/dagbehandeling, en een korte sociaal-demografische kenschets. Deze omschrijving is in de groepsgesprekken per gemeente gebruikt als onderlegger. In Bijlage I staan de (geanonimiseerde) achtergrondbeschrijvingen. Groepsgesprekken Aan de hand van semi-gestructureerde groepsgesprekken met betrokkenen is per gemeente inzicht verkregen in de (verklaring) van de relatie tussen jeugdhulpgebruik en en ongeoorloofd verzuim. Deelnemers aan de gesprekken waren: beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals van de gemeente zoals leerplicht, vertegenwoordigers uit het onderwijs (samenwerkingsverband po en vo), ambulante jeugdhulp, (semi-) intramurale jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdgezondheidszorg (jeugdartsen, GGD verpleegkundigen). De conceptverslagen van de gesprekken zijn steeds voorgelegd aan betrokkenen voor juistheid en eventuele aanvullingen. De correcties en aanvullingen zijn verwerkt tot het definitieve verslag. In de Bijlage II staat de vragenlijst die leidraad was bij de gesprekken. 5 Bevindingen In de vier gemeenten met hoog jeugdhulpgebruik zijn géén aanwijzingen gevonden voor lineair causale relaties tussen enerzijds het hoog jeugdhulpgebruik en anderzijds het laag of hoog ongeoorloofd (absoluut en relatief) schoolverzuim en het aantal voortijdige schoolverlaters. Er zijn wel zogenaamde mediërende variabelen gevonden; deze bieden aanknopingspunten voor de invloed die gemeenten kunnen aanwenden om via het gebruik van jeugdhulp te kunnen sturen op het ongeoorloofde schoolverzuim en aantal voortijdige schoolverlaters. Het gaat dan om enkele goede interventies en werkwijzen die kunnen bijdragen aan verminderingen van schoolverzuim. Deze zijn gedestilleerd uit de gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente waaronder leerplicht, jeugdzorg, en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs. Meer concreet hebben we het volgende kunnen vaststellen: 1. Wat betreft het schoolverzuim: De verschillen in ongeoorloofd verzuim tussen gemeenten waren in dit onderzoek ten dele te verklaren uit verschillen in registratie, bevolkingssamenstelling en sociaaleconomische omstandigheden. Alle vier de gemeenten geven aan de registratie op orde te hebben, via het leerplichtadministratiesysteem. Schoolverzuim is een prioriteit bij de samenwerkingsverbanden po en vo, en conform verplichting stuurt leerplicht relevante data naar het ministerie. Opvallend wat betreft de registratie van schoolverzuim is dat in het gesprek met zowel gemeente A (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim) als B (hoog jeugdhulp, hoog schoolverzuim) en gemeente D (hoog jeugdhulp, hoog schoolverzuim) naar voren komen dat schoolverzuim in het primair onderwijs (PO) soms ( één op de tien scholen ) nog wel later gemeld wordt aan de gemeente omdat de school vaak lang zelf probeert de oorzaak van het verzuim op te pakken. Leerplichtambtenaar gemeente A: We merken dat in de basisscholen over het algemeen de opvatting heerst dat de directeur de directeur is en die lost het verzuim ook op, en houdt het onder de pet ; niet vanuit een negatieve insteek maar gewoon uit betrokkenheid. Vaak is bij ons dan wél de constatering achteraf dat er eerder jeugdhulp ingezet had moeten worden. Een beleidsmedewerker van gemeente A geeft aan dat het lage verzuim in PO en VO volgens haar overeenkomt met de principes van de bevolking, de waarde van onderwijs is hier erg belangrijk. In naastgelegen gemeenten schijnt veel meer de opvatting ga maar aan het werk te heersen. Dit wordt ook in de andere groepsgesprekken aangegeven. Gemeente C: Elk dorp heeft zijn eigen identiteit In gemeente B worden de sociaaleconomische omstandigheden, en andere demografische kenmerken gezien als mede-oorzaak van het relatief hoge jeugdhulpgebruik en schoolverzuim: laag-opgeleide bevolking, veel hulpvoorzieningen 6 ggz, veel verwijzingen via huisarts naar ggz. 2. Wat betreft een samenhang tussen onderwijsaanbod en schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten: Het was niet aannemelijk te maken dat het ongeoorloofde verzuim samenhangt met het aanbod van verschillende typen onderwijs (regulier, basis speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs) in de gemeente en het gebruik daarvan. Het onderwijsaanbod is volgens de verschillende betrokkenen uit de gemeenten voldoende dekkend. In gemeente A (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim) en C (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim) geldt bij bepaalde onderwijssoorten een relatief langere reistijd. Desondanks wordt dit niet als een belemmering gezien, en is er geen relatie met hoger schoolverzuim. Directeur swv VO gemeente D (hoog jeugdhulpgebruik, hoog schoolverzuim): Hoogstens is die relatie er bij enkele nauwkeurig te identificeren groepen, zoals enkele gedragsmoeilijke leerlingen die op de school heel lastig te handhaven zijn, en waarvoor geen VSO is binnen de regio. Ook voor de ZMOLK ers is geen passende voorziening. De ISK groep is enorm gegroeid met de daarmee gepaard gaande problematiek voor deze groep 3. Wat betreft de relatie tussen inzet ambulante jeugdhulp en schoolverzuim/aantal schoolverlaters: De mate waarin het gebruik van ambulante jeugdhulp het schoolverzuim beïnvloedt -en vice versa- was niet vast te stellen. Wel lijkt het aannemelijk dat bij méér preventieve inzet van ambulante hulp het schoolverzuim vermindert. Daarbij zijn twee voorwaarden van belang: ten eerste dat in het ambulante aanbod de schoolgang een aandachtspunt is; ten tweede dat er ruimte bestaat in de individuele caseload -door voldoende inkoop van preventieve inzet- om die preventieve inzet uit te voeren (zoals bijvoorbeeld snelle acties van jeugdhulp met/via school, voorlichting bij risicoleerlingen). Los van de cijfers zagen sommige gesprekspartners in gemeente A (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim) in de praktijk een koppeling tussen jeugdhulpgebruik en schoolverzuim. Een groot deel van de jongeren die ik als leerplichtambtenaar begeleid, ontvangen ook jeugdhulp. Onbekend was helaas wélke soort jeugdhulp bij die jongeren werd ingezet, en met welke specifieke werkwijzen of interventies. Een beleidsadviseur bij gemeente B (hoog jeugdhulpgebruik, hoog schoolverzuim) stelt echter: Er is bij de door ons uitgebreid verzamelde cijfers geen causaliteit vast te 7 stellen, in de zin van leerling heeft probleem, dat vertaalt zich in ongeoorloofd verzuim, en dus wordt jeugdhulp ingeschakeld. Of omgekeerd. Het kan zijn dat een leerling na afloop van een leerplichtzaak later in problemen komt en dan in de jeugdhulp terechtkomt. Ook kan het zijn dat een leerling al langer jeugdhulp ontvangt en om heel andere redenen ongeoorloofd verzuimt, bijvoorbeeld door puberaal of normverkennend gedrag, hetgeen niets met het probleem of jeugdhulp van doen heeft. En we zien dat er leerlingen zijn die jeugdhulp ontvangen waar geen enkele leerplicht- of verzuimzaak aan de orde is. Wat we uit het intern onderzoek ophalen is dat verreweg de meeste leerplichtzaken én de meeste jeugdhulpzaken op zichzelf staan, zo n 80%. In circa 20% van de gevallen zien we dat bij een leerplichtzaak ook jeugdhulp en/of jeugdbescherming en/of jeugdreclassering aan de orde is. De medewerker kon echter niet aangeven waarom dit zo is. Leerplichtambtenaar gemeente C (hoog jeugdhulpgebruik, hoog schoolverzuim): Een relatie tussen ongeoorloofd schoolverzuim en jeugdhulp is niet echt hard te maken. Wél is het zo dat in onze gemeente de afgelopen jaren een forse ombouw heeft plaatsgevonden van intramurale naar ambulante hulpverlening. Dan kan verwacht worden dat er ook méér zicht is op problemen zoals schoolverzuim; méér ambulante hulp leidt dan tot minder schoolverzuim In gemeente B (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim) onderschrijft men dat schoolverzuimers vaak ook jeugdhulp nodig hebben. Daarbij is het gebruik maken van de verantwoordelijkheid en de rol van de ouders cruciaal. Professionals moeten leren dat (ook gesprekstechnisch) beter te benutten en goed te hanteren: het meeverantwoordelijk maken van de ouders van de schoolloopbaan van hun kind. Juist om deze reden geldt in deze gemeente dat ouders altijd vanaf het allereerste begin van een (mogelijk) jeugdhulptraject betrokken worden. 4. Wat betreft relatie tussen inzet intramurale jeugdhulp en schoolverzuim/aantal schoolverlaters: Er kon in dit onderzoek niet vastgesteld worden of er een relatie is tussen het geregistreerde ongeoorloofde schoolverzuim en het gebruik van intramurale jeugdhulp. Wél is het een ervaringsfeit bij de professionals in alle vier gemeenten dat bij intramurale hulp het contact met school voor de instelling vaak niet primair is, en dat men verzuim nogal eens incalculeert (als onvermijdelijk) in het behandelproces. In het gesprek met gemeente B (hoog jeugdhulpgebruik, hoog schoolverzuim) geeft men aan dat wanneer een kind een intramuraal jeugdhulptraject in gaat, het kan gaan verzuimen ( Eerst maar eens tot rust komen ), maar dat wordt dan niet altijd geregistreerd. Het kan en komt in praktijk voor, maar we weten het niet. Samenwerkingsverband vo gemeente A (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim): School is vaak voorwaarde voor verblijf, maar vaak heeft de behandeling wel prioriteit. 8 De gesprekspartners in gemeente D (hoog jeugdhulpgebruik, hoog schoolverzuim) benoemen dat als de intramurale hulp beschikt over een schoolvoorziening er waarschijnlijk minder sprake is van ongeoorloofd verzuim dan wanneer deze voorziening er niet is. Ook in gemeente A (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim) wordt het belang van de nabijheid van school bij de intramurale setting genoemd. In gemeente D zijn de leerplichtambtenaren en de vertegenwoordigers van de jeugd&gezinsteams verontwaardigd over de autonome wijze waarop de intramurale jeugdhulp haar aanbod heeft veranderd ( verschraald ). Daardoor is er vaak geen juiste hulp voor een kind/jongere en moet die thuis blijven, en gaat dan vaak ook niet naar school. Men vindt dat de gemeenten in de regio meer invloed moeten uitoefenen op instellingen om passend hulpaanbod te hebben, en dat te formuleren na raadpleging van/in samenwerking met de aanvragers (jeugd- en gezin teams, sociaal team) De gesprekspartners benadrukten het belang van de nabijheid van een onderwijsvoorziening bij de instelling voor jeugdhulp, om schoolverzuim te voorkomen. 5. Wat betreft de relatie tussen jeugdbescherming, jeugdreclassering en schoolverzuim/aantal schoolverlaters: Er kon niet vastgesteld worden of het ongeoorloofde verzuim samenhing met inzet van jeugdbescherming en reclassering. In gemeente D (hoog jeugdhulpgebruik, hoog schoolverzuim) is de samenwerking met jeugdbescherming en -reclassering met onderwijs goed, daar krijgt schoolgang en de afwijkingen daarin volgens de deelnemers aan het groepsgesprek de volle aandacht. Het percentage jeugdbescherming en reclassering in gemeente A (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim) is zo laag dat men hier geen uitspraken over kan doen. De medewerker van het swv vo geeft wel aan: Ik heb liever onze welzijnswerker er op zitten dan de jeugdreclassering Gemeente C (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim): BJZ is weggevallen, dat wordt gemerkt door de zwaardere gevallen die zich nu melden. Het gaat nu vaak meer richting bemoeizorg. 6. Wat betreft de relatie tussen de inrichting van de jeugdhulp en schoolverzuim/aantal schoolverlaters: Dat de inrichting van de jeugdhulp in de regio (bijv. school als wijk versus wijkteams ) invloed heeft op het schoolverzuim is niet te staven, maar er zijn wel goede praktijken. 9 Leerplichtambtenaar én welzijnswerker gemeente A (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim) vinden het belangrijk dat leerplicht in het sociaal team zit, omdat het een schakel minder is. Gemeente C (hoog jeugdhulpgebruik, laag schoolverzuim): Succesfactoren zijn: elkaar snel vinden, korte lijnen, op de school zelf aanwezig zijn als leerplichtambtenaar en jeugdhulp, en preventieve aanpak. Opgemerkt wordt in deze gemeente hoe persoonsafhankelijk de preventieve inzet kan zijn: Soms zijn het een paar enthousiaste medewerkers, maar in een klein dorp hebben die een grote impact. Overige bevindingen Waarde van de groepsgesprekken Alle gespreksdeelnemers gaven aan het heel zinvol en belangrijk te vinden om in deze samenstelling bij elkaar te zitten (gemeente/leerplicht, jgz, jeugdhulp, onderwijs). Men ontdekte -en dat gold bij zeker drie van de vier gesprekken- dat het waardevol is om samen, overstijgend vanuit de eigen discipline, regelmatig (genoemd werd: één- of tweemaal per jaar) als ketenpartners van gedachten te wisselen over de overlap tussen de groep met specifieke onderwijsbehoeften en de kinderen met zorgbehoefte. En op basis van die gedachtenwisseling te komen tot beter weten wie waarop aanspreekbaar is, en tot aanscherping van werkwijzen. Onderstaande aanbevelingen zijn in belangrijke mate gebaseerd op deze gesprekken. 10 Aanbevelingen Om de in te zetten (ambulante) jeugdhulp te gebruiken om het schoolverzuim te verminderen zijn de volgende voorwaarden van belang Breng de inkoop bij de vraagkant, door jeugdhulp én onderwijs én leerplicht periodiek samen om de tafel te krijgen. Zorg daarbij als gemeente in je bekostiging ervoor dat een aanbieder een titel heeft om preventieve inzet, bijvoorbeeld om schooluitval te voorkomen, bekostigd te krijgen. 2. Zorg er voor (als gemeente in overleg met de aanbieder) dat in het ambulante aanbod (in het programma, de interventie, de werkwijze) de schoolgang een aandachtspunt is. Vanuit de jeugdhulp gezien is het belangrijk om de school(gang,-loopbaan) altijd als vast onderwerp van de behandeling/begeleiding te beschouwen, en op basis daarvan ook periodiek te overleggen met de schoolvertegenwoordiger. 3. Zorg er voor (als gemeente) dat er beleid is en in de praktijk ook ruimte bestaat in de caseload om een schoolgangbevorderende inzet uit te voeren; zoals bijvoorbeeld snelle acties van jeugdhulp met/via school, betrekken van ouders, voorlichting bij risicoleerlingen. 4. Zorg voor goede registratie van verzuim en voortijdig schoolverlaten door de school, tijdige melding van schoolverzuim aan de leerplicht, snel kortsluiten met andere schoolnabije partners die hulp kunnen inzetten. 5. Door praktische oplossingen, zoals het gezamenlijk huisvesten in één gebouw (het gemeentehuis) van de Samenwerkingsverbanden PO en VO, alsmede het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten, zijn er korte lijnen en is een natuurlijke en vanzelfsprekende samenwerking mogelijk tussen leerplicht, het onderwijs, en beleidsmedewerkers jeugd en onderwijs van de gemeente (ook voor de regio). 6. Het blijkt goed te werken om de leerplichtambtenaren een gedeelte van hun werktijd op de VO-scholen en het ROC zelf aanwezig te laten zijn. 7. Het blijkt goed te werken om als leerplicht en onderwijs gezamenlijk structureel te overleggen met de Basisteams Jeugd&Gezin (ook wel sociale wijkteams of jeugdteams genoemd). 8. In de opleidingen van alle professionals die betrokken zijn bij schoolgang en jeugdhulp moet aandacht gegeven worden aan het belang van schoolsucces als beschermende factor in het leven van jongeren en van schoolgerichte interventies en samenwerking in dat kader. 1 Deze aanbevelingen zijn de resultante van het onderzoek alsmede van de bespreking ervan (in de vorm van conceptrapportage) met landelijke vertegenwoordigers van de ketenpartners. 11 Vervolgonderzoek Gezien de uitkomsten van onderhavig onderzoek is het gewenst om uitgebreider onderzoek ter verrichten naar de samenhang tussen jeugdhulpgebruik en schoolverzuim, ten einde concrete en gerichte aanbevelingen te doen, en gewenste en reeds in gang gezette ontwikkelingen in de praktijk te onderbouwen en te versterken. We maken hier graag gebruik van de gelegenheid om onze ideeën hierover te formuleren. We stellen ons bij een vervolgonderzoek voor: Allereerst een landelijke analyse van beschikbare gegevens om verschillen in schooluitval per gemeente te relateren aan jeugdhulpgebruik, maar ook aan andere relevante bevolkingskenmerken van die gemeente. Vervolgens worden, aan de hand van de kwantitatieve analyse, vier regio s geselecteerd en benaderd voor het verder uitdiepen van een mogelijke samenhang door middel van een actie-onderzoek. Iedere regio wordt gedurende een jaar gevolgd en begeleid. Hierbij stellen wij het volgende voor: Kwalitatief georiënteerde metingen om nader inzicht te verkrijgen, gerichte acties te ondernemen en (eventuele) ontwikkelingen te volgen. Bij aanvang vindt er een
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks